הדפסה

בית המשפט המחוזי בירושלים ת"א 13248-11-15

בפני
כבוד ה שופט אלכסנדר רון

התובע
פלוני
ע"י ב"כ עו"ד דורון גנסין

נגד

הנתבעות
1. הראל חברה לביטוח בע"מ [אירוע מיום 25.10.2014]
ע"י ב"כ עו"ד יניב כהן

2. איילון חברה לביטוח בע"מ [אירוע מיום 28.4.2015]
ע"י ב"כ עו"ד אריה בן שלמה

החלטה

1. החלטה בבקשת התובע למנות, נוסף על אורתופד ופנימאי שכבר הגישו חוות דעת מטעמם, גם פסיכיאטר ופלסטיקאי. ברקע לבקשה זו תובענה שבמרכזה נזקי התובע בעקבות שתי תאונות דרכים, ונוטים הצדדים לתמימות דעים שהשנייה שבתאונות הייתה החמורה שבהן.

2. בשים לב לכך שעל הפרק תאונות דרכים, על פני הדברים ראוי לייחס משקל לטענת התובע שעל בית המשפט להימנע מהכבדת יתר במינוי מומחים, באשר , אין לתובע כל דרך ללמדנו אודות נזקיו אלא באמצעות מומחים שימונו על ידי בית המשפט , וגם אם ראוי להסב את שימת לב כל המומחים הן לכך שעל הפרק שתי תאונות שונות שנגרמו תחת אחריות מבטחים שונים ובפרט ביחס למישור הפסיכיאטרי, גם להיתכנות ממשית לקשיים במישור זה לתובע גם קודם קרות תאונות הדרכים, לא נכון למנוע את המינויים.

3. אשר לבקשה למינוי פלסטיקאי. ראשית ראיה ממשית בכיוון זה מצויה הן בחוות דעת האורתופד והן בחוות דעת הפנימאי המונחות כבר בפני בית המשפט. לכאורה יש בהן כבר התייחסות קונקרטית לנושא ועם זאת מקבל אני, שבהינתן שזאת תמונת המצב, ראוי שתוגש חוות דעת מקצועית ייחודית במישור זה.

בהמשך לאמור ממנה אני בזה את ד"ר אייל וינקלר (תל השומר), שיגיש את חוות דעתו ביחס לצלקות, ככל שנגרמו לתובע.

4. אשר לבקשה למינוי פסיכיאטר. אכן, כפי שציינו בצדק ב"כ שתי הנתבעות, אין האסמכתאות במישור זה נקיות מקשיים ואולם, אסמכתאות שניתן לראות בהן ראשית ראיה – קיימות. במקביל ניתנה הדעת לב"כ הנתבעת 2 שביקשה ללמד על סתירות בין האסמכתאות , שעה שאחת מציינת דיכאון, האחרת, תגובה חרדתית ובמקום אחר ניתן ביטוי להיתכנות לפוסט טראומה. לא מעט טעם מצאתי בטענות בא כוחה הנכבד של הנתבעת 2 שהתנגד למינויים האמורים ועם זאת, לא מצאתי לנכון לקבלן, בין היתר בשים לב לקריטיות מבחינת התובע הגלומה במינוי מומחים לנזק כשברקע תאונות דרכים. ולכל היותר, יקבע מי מבין המומחים שאין נזק שניתן לייחסו לתאונות הדרכים. מכל מקום, בשים לב לטענותיו, מצאתי להעיר שיש באבחנה בין מושגים אלה בהקשרים הרלוונטיים גם מידה של מלאכותיות. הגבול בין תגובה דיכאונית לתגובה חרדתית, לעיתים עשוי להיות מעט חמקמק ותגובות אלה, ככל שישנן, ואינני יודע, אף אינן עומדות בסתירה לאפשרות שנגרמו בעקבות תאונות דרכים שניתן לראותן בחינת אירועים טראומתיים.

בהמשך לאמור ממנה אני בזה את ד"ר רמי אהרונסון, ש יגיש את חוות דעת ביחס למצבו הפסיכיאטרי של התובע.

5. ניתן בזה צו לשני המומחים לגלות ערנות מרבית מתחילת הבדיקה ועד חתימת חוות הדעת לכך שברקע שתי תאונות דרכים שכל נזק אפשרי, אם וככל שיאובחן, יש לייחסו למי מבין שתי תאונות הדרכים, וכל זאת בנוסף לדרישה המקובלת לערנות לאפשרות שמקור מי מבין הנזקים אף בתקופה שקדמה לתאונות הדרכים.

6. לאחר ששקלתי בעניין, ולא בלי לבטים, מצאתי להורות שבעלות הפסיכיאטר יישאו שתי הנתבעות בחלקים שווים ובעלות הפלסטיקאי, הנתבעת 2. כל זאת, כהחלטת ביניים תוך מתן אפשרות לבית המשפט לשנות מדעתו במישור זה לקראת פסיקתו הסופית, בבוא העת. עם זאת, בשים לב לחוות הדעת שכבר הוגשו והמלמדות על נזק לכאורה לתובע בעקבות תאונות הדרכים, לא אטיל עליו בשלב זה עלויות הכרוכות במינויים האמורים.

7. במקביל מובהר בזה לתובע שאם וככל שלבסוף יגיע בית המשפט לכלל מסקנה שלא ניתן לייחס נזקים כלשהם למי מבין הנתבעות, או שאין נזקים, תקוזז עלות חוות הדעת המתאימה מכל סכומים שייפסקו לטובתו בהקשרים אחרים.

8. קודם שיתחילו המומחים במלאכתם, יבצעו בדיקה ראשונית שאין להם כל זיקה ממשית למי מבין בעלי הדין, ועל פי המסמכים שיוגשו לעיונם , גם לא למי מבין אותם גורמים רפואיים שהיו מעורבים ישירות בטיפול בתובע בשלביה השונים של הפרשה.

ניתנה היום, י"ב אייר תשע"ז, 08 מאי 2017, בהעדר הצדדים.