הדפסה

בית המשפט המחוזי בירושלים פש"ר 21853-08-19

לפני
כבוד ה שופט מרדכי כדורי

החייב

רובי קורן
ע"י ב"כ עוה"ד לירום סנדה, דוד בן עזרי

נגד

המשיב

כונס הנכסים הרשמי מחוז ירושלים
ע"י ב"כ עוה"ד ליאת טוביה, תהילה שמש ביטון

פסק דין

החייב, שמרכז חייב בניו ג'רסי, ארצות הברית, מבקש שיינתן צו כינוס בעניינו. המשיב מתנגד לבקשה.

הרקע:
1. החייב עזב את הארץ לארצות הברית בשנת 1988. על פי הצהרתו, הוא הותיר אחריו חובות לחמישה נושים שנוצרו במהלך השנים 1988 – 1990 והמסתכמים בכ- 6,000,000 ₪.

בבקשתו מציע החייב להפקיד סך של 10,000 ₪ כתנאי לכניסתו להליך, ולשלם בהמשך סך של 1,000 ₪ לחודש.

החייב הצהיר, כי בשנת 1982 הקים את חברת רובי קרן בע"מ ( להלן: "החברה"), ששגשגה והניבה רווחים נאים. הסתבכותו הכלכלית נבעה מכך שלקוחות החברה לא שילמו עבור סחורה שרכשו, עד שבשנת 1987 הוא נאלץ לסיים את פעילות החברה. החייב ניסה לצמצם את חובותיו ולשם כך מכר את דירת מגוריו. ניסיונותיו להשתלב במעגל העבודה לאחר סגירת החברה העלו חרס. כתוצאה מכך החליט החייב בשנת 1988 להעתיק את מרכז חייו לחו"ל, לעבוד ולחסוך כסף לתשלום חובותיו. החל משנת 2015 עובד החייב כמנהל עבודה סוכן נדל"ן ומשתכר 6,000 דולר לחודש. בין הוצאותיו החודשיות כלולים תשלומי משכנתא בסך 4,180 דולר, תשלום עבור רכב בסך 364 דולר, ביטוח בית בסך 450 דולר, ביטוח רכב בסך 300 דולר וביטוח בריאות בסך 1,000 דולר והחזר הלוואות בסך 2,000 דולר. החייב מחזיק חשבון פעיל אחד שיתרתו אפס, אין בבעלותו נכסים נוספים ולא מקורות הכנסה נוספים. כל רצונו הוא לסיים את חובותיו ולהצליח להתפרנס בכבוד.

תמצית טענות הצדדים:
2. בהתאם לסדר הצגת הטענות בבית המשפט, יוצגו תחילה טענות המשיב.

טענות המשיב:
3. המשיב מתנגד לבקשה, מחמישה נימוקים עיקריים: היעדר פירוט ואסמכתאות, סתירות בנתונים העובדתיים שהציג החייב, המשך יצירת חובות על ידו, היעדר אמינות לטענתו לפיה הוא עזב את הארץ כדי להסדיר את חובותיו והיעדר אפשרות לפיקוח הדוק כאשר מרכז חייו של החייב איננו בארץ. לטענת המשיב:

א. בקשת החייב נעדרת פירוט ואסמכתאות נדרשות. כך, החייב לא צירף דו"חות רווח והפסד של החברה, לא הבהיר כיצד במהלך תקופה קצרה של כחמש שנים הפכה החברה ממשגשגת לחדלת פירעון, מהו המועד בו החלו הלקוחות להימנע מלשלם עבור הסחורה ומהם הסכומים שלא שולמו על ידם. כמו כן, החייב לא מסר פרטים אשר לחובות שפרע מתוך התמורה שקיבל ממכירת דירתו ולא את זהות הנושים שחובם הוסדר. בנוסף, החייב לא מסר מידע בנוגע להתנהלותו הכלכלית מאז עזב את הארץ ועד היום. הוא לא צירף תלושי שכר, לא המציא פירוט של רכישות שביצע באמצעות כרטיס החיוב המוחזק על ידו ואף לא ציין את פרטי חשבון הבנק אליו הוא מקושר. כמו כן, חשבון הבנק שהציג החייב נפתח על ידו חודשים ספורים קודם הגשת הבקשה על ידו, בחודש ינואר 2019. עובדה זו מעלה חשש שהוא נמנע מלדווח על חשבון בנק נוסף שבבעלותו. זאת ועוד, החייב לא פירט את סכום ההלוואה שנטל על מנת לרכוש את דירתו בניו ג'רסי, את סכום יתרת ההלוואה, את מספר התשלומים שנותרו ואת ההון העצמי שישמש אותו לרכישת הדירה, אם בכלל.

ב. קיימות סתירות בין הצהרותיו של החייב בטופס הבקשה לבין אלה שבתצהיר ההסתבכות. כך, בעוד בטופס הבקשה הצהיר החייב שהחל משנת 1988 הוא מועסק כיועץ משכנתאות בחברת נדל"ן ומשתכר 6,250 דולר בחודש, בתצהירו נטען כי החל משנת 2015 הוא מועסק כסוכן נדל"ן ומשתכר 6,000 דולר בחודש.

ג. הצהרת החייב מלמדת שהוא צובר חובות חדשים מדי יום, שכן עולה ממנה שהוצאותיו החודשיות עולות על הכנסותיו.

ד. טענות החייב לפיהן עזב את הארץ על מנת להרוויח כסף ולפרוע את חובותיו, ומטרתה של בקשתו היא להסדיר את חובותיו, אינן מתיישבות עם העובדות המוצהרות על ידו. כך בנוגע לנכס המקרקעין והרכב שרכש, תשלום המשכנתא החודשי שהוא משלם בסך של 4,180 דולר והתשלום החודשי בסך של 2,000 דולר שהוא משלם ע"ח הלוואות שנטל, שסכומם לא פורט על ידו, בעוד לנושים, להם הוא חב סך של 6,000,000 ₪ הוא מציע לשלם 1,000 ₪ בחודש בלבד.

ה. חייב המבקש להיות פושט רגל נדרש לשתף פעולה באופן מלא, לפעול בשקיפות מלאה ולאפשר פיקוח הדוק של כונס הנכסים הרשמי ובעל התפקיד מטעמו, על פי הוראות הדין. פיקוח כאמור אינו אפשרי שעה שמדובר בחייב שמרכז חייו בחו"ל והוא נעדר זיקה עסקית או רכושית לארץ. לכן, ולאור סעיף 101( ב) לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי תשע"ח-2018 (להלן: "חוק חדלות פירעון"), לפיו לא ייפתחו הליכי חדלות פירעון לגבי חייב שמרכז חייו אינו בישראל אלא אם כן יש לו נכסים בישראל או שהוא מנהל עסקים בישראל, אין להיעתר לבקשת החייב.

טענות החייב:
4. החייב סבור כי מתקיימות בעניינו נסיבות המצדיקות לקבל את בקשתו. לטענתו:

א. יש לדחות את טענת המשיב אשר להיעדר פירוט ואסמכתאות. לדבריו, דו"חות רווח והפסד משנות השמונים אינם מצויים בידו ואין באפשרותו לאתרם או לאתר כל מסמך אחר המעיד על הכנסותיו באותה תקופה. תקופה של חמש שנים אינה קצרה מכדי להפוך עסק משגשג לחדל פירעון. למיטב זכרונו של החייב, לקוחות החברה חדלו מלשלם עבור הסחורה במהלך שנת 1983. חלקה הארי של התמורה שקיבל ממכירת דירתו הועבר לבנק דיסקונט. לעמדתו, הוא צירף מסמכים רבים המעידים על מצב הדברים, ועם מתן צו הכינוס הוא ישתף פעולה עם בעל התפקיד בניסיון להמציא את המסמכים הנדרשים. אשר לכרטיס החיוב, מדובר בכרטיס מסוג אמריקן אקספרס. כמקובל בארצות הברית, לא קיים חשבון ממנו מנוכים החיובים, אלא שכל חודש מועבר סכום השווה לחיוב האשראי.

ב. אין סתירה בין הצהרותיו. עד לשנת 1993 הועסק החייב כנהג מונית בשכר שבועי של 650 דולר לערך. לאחר מכן הועסק בחברת נדל"ן כיועץ משכנתאות. החל משנת 2015 החייב מעניק גם שירותי נדל"ן. אולם, מדובר בשני תפקידים זהים לחלוטין שאינם משפיעים על השכר. ההבדל בין השכר עליו החייב הצהיר בכל אחד מהמסמכים נובע מטעות אנוש. שכרו החודשי עומד על 6,200 דולר.

ג. החייב אינו יוצר חובות חדשים. בחודשים בהם הוצאותיו עולות על הכנסותיו הוא נעזר בבני משפחתו. מכל מקום, בארצות הברית אין אפשרות להחזיק יתרת חובה בבנק.

ד. התשלום החודשי בסך 2,000 דולר נעשה על חשבון הלוואה אותה החייב נטל עבור ביטוח רפואי ועבור תיקון נזקי מים בדירתו. הצעתו לשלם 1,000 ₪ לחודש מתאימה ליכולתו הכלכלית, כאשר הסכום הכולל של חובותיו כולל הפרשי הצמדה וריבית. החייב רכש את דירתו בחו"ל בשנת 2007. 5% מערך הדירה שולם באמצעות הון עצמי שגייס מילדיו. יתרת התמורה שולמה באמצעות הלוואה המובטחת במשכנתא. כיום, יתרת ההלוואה מסתכמת ב-214,000 דולר, ועליו לבצע תשלומים למשך 10 שנים נוספות. הרכב נרכש על ידו בליסינג בסכום משתנה הנע בין 2,000 ל-5,000 דולר. המשיב אינו בקיא בהתנהלות בארצות הברית.

ה. צו כינוס יסייע לנושים, שכיום אין באפשרותם לנקוט בהליכי גבייה נגד החייב, ויסייע לחייב לפתוח דף חדש. יש לאפשר לחייב הזדמנות להוכיח את עצמו, להתייצב לחקירה ולשתף פעולה עם ההליך. הדין החל בעניינו של החייב הוא זה הקבוע בפקודת פשיטת הרגל [ נוסח חדש], תש"ם-1980 (להלן: "הפקודה"), ולא זה שנקבע בחוק חדלות פירעון אליו מפנה המשיב. משעשה החייב מעשה פשיטת רגל, ניתן ליתן בעניינו צו כינוס נכסים.

דיון והכרעה:
5. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות שהוגשו על ידי הצדדים ושקלתי את טיעוניהם, באתי לידי מסקנה כי דין הבקשה להידחות.

6. כידוע, הליך פשיטת רגל הוא הליך של " חסד המחוקק", אשר לא יוענק אלא לחייב אשר נהג ונוהג בתום לב. בחינת תום הלב של החייב נדרשת לכל אורך הדרך, החל ממועד יצירת החוב, עבור לפתיחת הליכי הכינוס ועד לדיון בבקשה על הכרזת החייב פושט רגל. במסגרת בחינת תום הלב, על בית המשפט להידרש למכלול נסיבות העניין. כחלק מחובת תום הלב בפשיטת רגל נודעת חשיבות רבה לחובת הגילוי המוגברת החלה על חייב בהליך זה ( השוו: ע"א 7375/18 גל נ' מוטי בן ארצי, עו"ד, 2/10/2019). שעה שמדובר בחייב שמרכז חייב מחוץ לגבולותיה של מדינת ישראל ואין לו רכוש או עסקים בארץ, קיים קושי מובנה לפקח עליו, לבחון את הצהרותיו ולעמוד את אמינות טענותיו ומהימנות גרסתו. משכך, בנסיבות אלה אין די אף בחובת הגילוי המוגברת הנ"ל, אלא שחובת הגילוי מוגברת בהרבה. לכן, חייב כאמור נדרש להציג בבקשתו ובתצהיר התומך בה נתונים מלאים ומפורטים הנתמכים באסמכתאות של ממש, כך שדי יהיה בעיון בהם כדי לעמוד באופן ברור על נסיבותיו, נסיבות יצירת החובות, התנהלותו ותום ליבו.

7. החייב לא מילא אחר חובתו האמורה, אף לא בחלקה.

8. כפי שציין המשיב בתגובתו המפורטת, בקשת החייב נעדרת פירוט ואסמכתאות. טענות החייב בתגובתו כוללות אמנם פרטים נוספים, אך אין בהם די כדי להסיר ולו במעט את הערפל בדבר נתוניו, התנהלותו ומצבו הכלכלי. גם אם אניח, כי בשלב זה יש לחייב קושי אובייקטיבי להציג תיעוד הנוגע להתנהלות החברה קודם קריסתה, אין בכך כדי להצדיק את הימנעותו מלתמוך את טענותיו האחרות באסמכתאות מתאימות. החייב לא הציג ולו בדל ראיה לתמיכה בטענותיו הנוגעות לדירה אותה רכש בארצות הברית. לא הוצגה אסמכתא לסכום ההון העצמי ששימש לרכישתה, לא הוצגו מסמכים לתמיכה בטענה כי ילדיו סייעו לו בכך ולא הוצגו מסמכי ההלוואה. בנוסף, טענות החייב בדבר יתרת הלוואה ופרק הזמן שנותר לשם כך לא נתמכו במסמכים מתאימים. יתרה מכך, טענת החייב בתגובתו כי מדובר בתקופה של עשר שנים אינה עולה בקנה אחד עם הנטען בדו"ח מטעמו כי " חוב המשכנתא הוא לעוד כ-20 שנים". לא למותר לציין כי לטענת החייב הוא רכש את הדירה בשנת 2007, כך שגם אם מדובר בהלוואה לעשרים שנה, נותרו שבע שנים לסילוקה.

9. גם אם יש ממש בטענת החייב, לפיה על פי השיטה המקובלת בארצות הברית כרטיס החיוב אינו מקושר לחשבון בנק, אין בכך כדי להצדיק את הימנעותו מלהציג תדפיסים מאת חברת האשראי הנוגעים לשימוש שנעשה על ידי החייב באמצעות כרטיס החיוב שברשותו.

אין בפי החייב נימוקים שיש בהם להצדיק את הימנעותו מלהציג תלושי שכר ומלהציג תדפיסי חשבון בנק לתקופה שקדמה למועד בו פתח את חשבון הבנק עליו הצהיר.

10. החייב לא טרח לפרט בתגובתו את סכום ההלוואה שנטל בארצות הברית. בנוסף, הנטען בתגובתו בנוגע לנסיבות הכרוכות בהחזר ההלוואה בסך 2,000 דולר לחודש אינו מגובה באסמכתאות מתאימות. לא הוצגו מסמכים הנוגעים להלוואה, לנזקי המים הנטענים ולצורך החריג, כך יש להניח, בתשלום עבור ביטוח בריאות באמצעות הלוואה. כך גם טענת החייב כי הוא משלם עבור הרכב סכום שנע בין 2,000 ל-5,000 דולר נטענת בעלמא. לא הובהר מדוע אין מדובר בסכום קבוע, אחת לכמה זמן מבוצע התשלום ולא הוצגה כל אסמכתא בעניין.

11. אני נכון לקבל את סברת החייב, לפיה המשיב אינו בקיא בהתנהלות בארצות הברית. אולם עובדה זו מטה את הכף דווקא אל עבר דחיית הבקשה. ראשית, יש בה כדי להבהיר את חובת הגילוי המוגברת במיוחד החלה על החייב, כך שתחול גם על אופן ההתנהלות במקום בו מרכז חייו. שנית, היא מלמדת על ההכבדה הצפויה להיגרם על יעילותם של הליכי פשיטת הרגל כתוצאה מכך שהחייב אינו מתגורר בארץ ( השוו: פש"ר ( מרכז) 43887-03-11 גולדשטיין ( שנהב) נ' כונס נכסים רשמי תל אביב 1/8/2011).

12. בתגובתו מבקש החייב ליישב את הסתירה בין עיסוקו הנטען בכך שמדובר ב"תפקידים זהים לחלוטין שאינם משפיעים על השכר". ברם, אין זה ברור מאליו שתפקיד של יועץ משכנתאות זהה לחלוטין לתפקיד של סוכן נדל"ן. על פני הדברים, מדובר בשני תפקידים שונים. מכל מקום, אין די בטענה בעלמא מצדו של החייב בעניין זה, אלא שהיה עליו לתמוך אותה במסמכים מתאימים.

13. זאת ועוד. הצהרתו של החייב מלמדת כי הוצאותיו החודשיות השוטפות עולות בהרבה על הכנסותיו. טענתו לפיה משפחתו מסייעת לו אינה מתיישבת עם הצהרתו בדו"ח כי אין לו שום מקור הכנסה נוסף, ואינה מגובה באסמכתאות מתאימה. אין די בטענה בעלמא מטעמו של החייב בעניין זה, וודאי שלא כאשר מדובר בסכום של אלפי דולרים בחודש. המשך יצירת חובות על ידי החייב אינה עולה בקנה אחד עם חובת תום הלב הנדרשת ממי שמבקש להיכנס להליכי פשיטת רגל, ואינה מתיישבת עם טענתו לפיה עזב את הארץ סמוך ליצירת החובות במטרה לפרוע את חובותיו.

14. אמנם, לנוכח המועד בו החייב הגיש את בקשתו יש לבחון אותה בהתאם להוראות הפקודה. אולם, הוראות חוק חדלות פירעון משליכות על ההכרעה בעניינו, במיוחד על חובת הגילוי המוגברת במיוחד החלה עליו.

15. מקובלות עליי אפוא טענות המשיב כי בכל הנוגע למצבו הכלכלי והתנהלותו של החייב רב הנסתר על הגלוי, וכי הוא ממשיך ליצור חובות. במצב דברים זה, אין הצדקה לאפשר לחייב להיכנס להליכי פשיטת רגל ואין מקום ליתן צו כינוס.

התוצאה:
16. בקשת החייב נמחקת.

אין בכך כדי למנוע מהחייב לפעול בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון, ככל שיתקיימו נסיבות שיאפשרו זאת.

בנסיבות העניין, ומשלא נתבקשתי לכך על ידי המשיב, אינני עושה צו להוצאות.

ניתן היום, י' שבט תש"פ, 05 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.