הדפסה

בית המשפט המחוזי בירושלים פר"ק 976-04

בעניין:
פנינת טל השקעות ובניה בע"מ ( בפירוק)
החברה

ובעניין:
עו"ד אילן שביט – שטריקס ועו"ד דרור שמחיו ף, מפרקים זמניים לפנינת טל בע"מ

המפרקים הזמניים

ובעניין:

  1. אריה גולובנציץ
  2. עזבון המנוח חיים גולובניץ ז"ל

בעלי המניות

ובעניין:
כונס הנכסים הרשמי – מחוז ירושלים
הכנ"ר

החלטה – בקשה 121

1. החלטה במסגרת בקשת המפרקים הזמניים לשכר טרחתם, ולחלופין למקדמה על חשבון שכר הטרחה.

2. ברקע, נסיבות מעט ייחודיות, שיש בהן כדי להוציא מעצם הבקשה ומהדיון בה, את עיקר עוקצם.

3. אין חולקין שכל הנושים נפרעו, ומלוא חובם הוחזר להם. עוד מוסכם על הכל, שלאחר זאת, ניתן להחזיר את החברה לידי בעליה המקוריים, וברור שבנסיבות אלה, בפועל, יישאו בעליה המקוריים גם בשכר המפרקים הזמניים.

חשוב מכך, שלהערכת הכל, מצוי הליך זה כחוט השערה מסיומו. לטענת הכנ"ר, המקובלת עלי, ראוי לשאלת שכר הטרחה שתוכרע, רק בסיומו. מכאן, שהנכון עתה להצטמצם לבקשת החלופית של בעלי התפקיד, למקדמת שכ"ט.

4. ואשר לבעלים – הגיעו הם כבר להסכמה עם המפרקים הזמניים אשר לגובה שכר הטרחה, אך זאת, תוך שיודגש, שלא לחלוטין בהתאם למתכונות המוכרות בתקנות. מטעם זה, הכנ"ר מתנגד. ולטעמי, בדין.

5. אין בידי בית המשפט לאשר דבר החורג מהתקנות, אך במקביל, ברור על פני הדברים שבפני, עתה, דיון שטעמו אינו רב: הנושים, שעל עניינם מופקד בית המשפט, כבר מחוץ לתמונה, שאלת שכר הטרחה הסופי תידון רק לאחר סיומו המלא של ההליך, ובמקביל – מי שמכיסו אמור בפועל לשאת בשכר בעלי התפקיד, מסכים עימם לבקשתם.

6. נוכח כל האמור, אדרש לקביעה שבמישור העקרוני, צודק לכאורה הכנ"ר בעמדתו, אך בנסיבות העניין, גם להחלטה פרקטית, יש מקום. ומאחר ועברנו לנקודת המבט הפרקטית, ובפני טרוניית בעל התפקיד לעיכוב ממשי בשכרם, אורה, עתה, כדלקמן:-

א. כתנאי לאמור להלן, ימציאו המפרקים הזמניים לקופת הפירוק התחייבות אישית להחזיר בתוך 14 יום כל סכום שיעבר לידם כמקדמה, אם וככל שיורה על כך בית המשפט;

ב. עם קבלת ההתחייבות, יקבלו כמקדמה מותנית, על חשבון שכרם, סך של 500,000 ₪, כשסכום זה כולל בתוכו מע"מ.

7. ולאחר כל זאת, מוצע לצדדים להתכנס לפתרון שיסכם את המחלוקת, שבמידה רבה, לפחות ככל שהוצגו לי הדברים, היא מחלוקת מדומה, כשהפתרון שיגובש, יתיישב עם האמור בכל דין, ואף עם כל שנאמר במהלך הדיון האחרון בבית המשפט.

ניתנה היום, ט"ו סיוון תשפ"א, 26 מאי 2021, בהעדר הצדדים.