הדפסה

בית המשפט המחוזי בירושלים פר"ק 67317-03-19

בעניין:
אימיון פארמסוטיקלס בע"מ (בהקפאת הליכים)

החברה
ובעניין:
פידליטי הון סיכון בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד הלפר

המבקשת

ובעניין:

עו"ד איתן ארז, נאמן
המשיב

ובעניין:

כונס הנכסים הרשמי
הכנ"ר

החלטה
[במסגרת בקשה 42]

1. כללי

החלטה בבקשה להעברת הנאמן, עו"ד איתן ארז, מתפקידו.

ברקע לבקשה, הליך בין-לאומי, באשר, הגם שהחברה דנן רשומה בישראל, שאר התאגידים באשכול החברות הרלוו נטי רשומים בארצות הברית והליך מקביל ביחס לחברת האם מתנהל בבית המשפט בניו ג'רזי. למיטב ההערכה, גם מימוש מיטבי של הקניין הרוחני, הצריך הליך בארצות הברית .

2. ההליך עד לשלב זה

בנסיבותיה של בקשה זו נדרש תיאור ההליך עד עתה, וזאת אף קודם שאפרט את נימוקי הבקשה.

א. ביום 28.3.19 הוגשה במעמד צד אחד, בקשה דחופה למתן צו הקפאת הליכים. ביום 1.4.19 מטעמי הבקשה ובהעדר התנגדות, אישר בית המשפט צו כאמור. בסמוך, מונה כנאמן עו"ד ברוך חכים, שלחלקו בפרשה, וגם לעניינה של בקשה זו, חשיבות יתרה.

ב. בחודשים שלאחר מכן, הוגשו בקשות רבות, ומכיוונים שונים, כלפי התנהלות עו"ד חכים, ונערכו לא מעט דיונים בנושא. יוטעם, שהטענות כלפי עו"ד חכים לא הצטמצמו לטענות מכיוונו של נושה אקראי כלשהו, ואלה העלו, הן מצד נושים רבים, וחשוב מכך, גם מצד הכנ"ר המצוי בעבי הקורה ומלווה הליך מורכב זה, לאורך כל הדרך.

ג. בחלוף מספר חודשים בהם התקשה בית משפט זה, כפי שהתקשה במקביל גם הכנ"ר, לקדם כראוי את ההליך, לא היה מנוס ממינוי נאמן נוסף לצדו של עו"ד ברוך חכים (החלטה מיום 12.9.2019). בשים לב לטענות שיפורטו בהמשך יצוין שלבית המשפט הוגשה על ידי הכנ"ר, כמקובל, רשימה של שלושה נאמנים אפשריים, מהם בחר בית המשפט את עו"ד ארז.

ד. ארבעה ימים לאחר מינויו של עו"ד ארז לצד עו"ד חכים, נערכה בפני ישיבה נוספת (16.9.19) , ובה, דווקא, שררה אווירה חיובית . וכהערה שתקדים את המשך הדברים יצוין כבר עתה, שאיש לא טען כלפיו, למשל, לניגוד עניינים.

ה. ברם, לא חלפו אלא ימים ספורים והסתבר שבין הנאמנים פעורה תהום עמוקה. ביום 18.9.19 הגיש הנאמן, עו"ד ארז, בקשה לפיה מתבקש בית המשפט להורות על זהות הנאמן אשר יטפל בהמשך ההליכים לאור 'התהום המקצועית הפעורה' ביניהם. כך, עד ליום 26.9.19, בו במסגרת החלטה מפורטת , נתבקש עו"ד חכים לסיים את תפקידו כנאמן ונותר בתמונה עו"ד ארז. את החלטתי זו, על נימוקיה, יש לראות לכל דבר ועניין, כנכללת, למעשה, בין נימוקי החלטה זו . עם זאת, אתקשה שלא לתת כבר בשלב זה, ביטוי לאמור בסעיף 3 לאותה החלטה בדבר מערכת היחסים הסבוכה והבעייתית שנרקמה בין המבקשת דנן ובעליה, מר עצמון [להלן – "פידליטי" או "מר עצמון"; בהתאמה], לבין הנאמן חכים. ובתמצית הדברים: -

1. ראשית, כפי שפורט בסעיף 3 (ב) להחלטה הנ"ל, לאורך כל הדיונים, בלט עד מאוד, שהנושה היחידה שתמכה בנאמן חכים , ואשר , במקרה, גם ראתה את עצמה כמציעה מעוניינת לרכוש את נכסי החברה , בנוסף להיותה נושה, היא אותה פידליטי.

כהערה הצופה פני עתיד מתחייב לציין, שעד עתה, לרבות הדיון בבקשה דנן , שנערך עובר ל מתן החלטה זאת, בולט ביותר הקשר בין פידליטי ובעליה לבין עו"ד חכים הנכבד, שכזכור כבר סיים לפני חודשים לא מעטים את תפקידו אליו מונה על ידי בית המשפט. עו"ד חכים אף התייצב לדיון זה, למרות שאין הוא נמנה עם המבקשים ( זאת, הגם שהוא אינו נושה כלל; הגם שכבר מזמן הוא לא בעל תפקיד, והגם שהוא לא המשיב). כאמור, עוד אדרש לכך בהרחבה בהמשך.

2. סעיף 3 (ג) להחלטה מציין, בין הנימוקים להעברת עו"ד חכים מתפקידו, גם הבנות תמוהות בינו לבין פידלי טי בעניין שכר טרחתו. כל זאת, בידענו, שאת שכר טרחת הנאמן, קובע רק, ואך ורק, בית המשפט על פי התקנות בעניין, הפסיקה הרלוונטית, ונסיבותיו של ההליך.

3. סעיף 3 (ד) להחלטה מוסיף ומצביע על ה ידברות בעייתית בין פידליטי כנושה לבין הנאמן חכים, שאמור היה בהמשך ההליך, מטבעם של דברים, להידרש גם לתביעת החוב ש תגיש פידליטי.

4. ואם בכך לא סגי, אגב הדיון שקדם למתן ההחלטה הופנה בית המשפט לפסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בתל אביב ביום 5.6.19, אך כשלושה חודשים קודם לכן, בעניינו של הבעלים והמנהל של פידליטי, מר דרור עצמון, ואשר גם במרכזו עמדה מערכת יחסים בעייתית אל מול בעל התפקיד בחברה שעניינה נדון באותו תיק. בין היתר, ציין כב' סגן הנשיא ברנר, בעניינו של עצמון, שבפניו: "סיכום כזה הוא פסול על פניו בהיותו העדפת נושים אסורה" [ראה בהרחבה פר"ק (תל-אביב) 41056-03-19 אל.אי.איי. פיור קפיטל בע"מ נ' בתי זיקוק צירון בע"מ].

ו. על יסוד הקשר הסבוך, שלא לומר התמוה, ושלא לומר אולי אף מעבר לכך, בין פידליטי ומר עצמון לבין הנאמן חכים, נתבקש, כאמור, עו"ד חכים לסיים את תפקידו ונותר כנאמן עו"ד ארז לבדו. כלפיו מופנית עתה בקשת פידליטי ומר עצמון, להעבירו מתפקידו, וכפי שיפורט הטענה העיקרית שבפיהם היא, ניגוד עניינים.

ז. על החלטה זו, הוגשה בקשת רשות לבית המשפט העליון [רע"א 6738/19 + רע"א 6956/19] שנדחתה במלואה. ובין היתר, נכתב בהחלטה מיום 31.12.19כדלקמן:

בענייננו, עיון בהחלטת בית המשפט קמא מעלה כי העברת עו"ד חכים מתפקידו נעשתה לאחר בחינת העניין בזהירות הראויה, וכי שאלת ניגוד העניינים היוותה שיקול תומך בלבד: בית המשפט עמד באריכות על הקושי שמעלים סיכום שכר טרחתו של עו"ד חכים וסיכום מעמדה של פידליטי כנושה מובטחת במסגרת הסדר פידליטי. הוא לא קבע מסמרות בשאלה האם עולים סיכומים אלו כדי ניגוד עניינים, אך קבע כי לעת עתה יש בהם כדי להוות ראשית ראיה לכך. דברים אלו הצטרפו לשאר נסיבות העניין, כפי שהללו פורטו לעיל, ומשקלם ניתן להם על רקע כישלון ניסיונות הידברות בין עו"ד חכים לבין שאר המעורבים בתיק, עמדת הכנ"ר שתמך בניהול התיק על ידי עו"ד ארז, וכן הקצב בו יש לנהל את התיק בהינתן אופי נכסי החברה [סעיף 20 להחלטה].

ואולי מתוך שנתברך בית המשפט העליון גם בחוש לראיית הנולד, וחש בזיקה התמוהה בין המבקשת לבין עו"ד חכים, מצא להוסיף גם הבהרה מצדו באשר למעמדו של עו"ד חכים מעתה ואילך. וכך נכתב בסעיף 21 לאותה החלטה:

משהחלטת בית המשפט להעביר את עו"ד חכים מתפקידו נותרה על כנה, הוא אינו מהווה יותר חלק מההליך ועל כן נעדר הוא זכות לטעון ביחס אליו. לפיכך, כפי שכבר ציינתי לעיל, לא מצאתי להרחיב בטענות עו"ד חכים לעניין מתווה ההתמחרות.

בין לבין, דווח ביום 6.11.19 לבית המשפט שבהתאם למתווה שאושר בהחלטות שנגעו לגופו של ההליך, נמכר כבר הקניין הרוחני של החברה על ידי בית המשפט של פירוק בניו ג'רזי ומחצית מהתמורה הכוללת העברה לארץ, וגם זאת בהתאם להוראותיי, ובנושא זה, לפחות במסגרתה של החלטה זו, לא ארחיב.

ח. לא חלפו אלא מספר ימים, ולבית משפט הוגשה בקשה, שכשלעצמה א ינה במוקד החלטה זו, ועניינה בתמורה שהתקבלה תמורת הקניין הרוחני שהיווה את הנכס העיקרי של החברה בארצות הברית [ בקשה מספר 61 מיום 31.12.19 ]. וראה זה פלא, מי הם החתומים על בקשה זו?! פידליטי שכנושה ניתן להבין בקשות וטענות מצדה ביחס לתמורה שהתקבלה, ולצדה, עו"ד חכים שלמעלה מ שלושה חדשים קודם לכן כבר סיים את תפקידו כנאמן , ואך ימים אחדים קודם לכן, אף הסביר לו בית המשפט העליון, שהוא – "אינו מהווה יותר חלק מההליך".

ט. זאת, ועוד. משום מה, נשתכחה למבקשת ולעו"ד חכים לחלוטין בקשת פידליטי [סומנה כבקשה 12] שבאותה דרך ביקשה לפסול את עו"ד חכים, והאמור להלן, בעייתי, הן לפידליטי, הן לעו"ד חכים, והן לשניהם ביחד:-

1. ביום 1.5.19 הגישה פידליטי, באמצעות ב"כ דאז, עו"ד אלי אקסלרוד, בקשה לעיכוב ההליך, תוך שכתבה ביחס להליך, בכותרת הבקשה כי:

".. מעליו מרחפת עננה כבדה של חוסר תום לב, הנגוע בכשלים לרוב, מתנהל בפני נאמן המצוי בניגוד עניינים חריף ואינו יכול לשמש בתפקידו.." [ולהבהיר – הנאמן הינו עו"ד חכים; וההדגשות הן במקור, בכותרת הבקשה].

2. בתגובתו מיום 6.5.19 , בסעיף 2.3, כתב עו"ד חכים כדלקמן:

"בעת העלאת טענה חמורה כל כך כנגד בעל התפקיד מן הראוי היה כי הבקשה תשען על אדנים מוצקים, תיאור עובדתי מפורט, תצהיר התומך בו, וראיות אם וככל שישנם. קשה להתעלם מהקלות בה מועלית טענה זו במסגרת הבקשה ומהלקוניות של העובדות הקשורות עם טענה זו. עוד יותר קשה להלום, באי כוח, עורכי דין הנותנים דרור להעלאת טענות כאלו כנגד חבר למקצוע מבלי לערוך בירור עובדתי מעמיק בעניין, וזאת על מנת להפיס כל חשש לפגיעה מיותרת בשמו של בעל התפקיד".

על רקע האמור, לא לחלוטין ברור כיצד מתיישב הסטנדרט שביקש עו"ד חכים לעצמו, עם טענותיו עתה לעו"ד ארז.

3. נוכח בקשות אלה, קבע בית המשפט את הבקשה לדיון בו חזרה פידליטי על טענותיה (לצד בקשה בעניין הסמכות המקומית, שאינה מענייננו) . וכך מלמדנו הפרוטוקול אודות הוויכוח בין עו"ד חכים לבין מר עצמון:-

"אני חושב שמעלים כנגד בעל תפקיד ניגוד ענייניים והשתמשו במילים קשות, ומציינים אדם בשם דרור עצמון חייבים לפרט באותו רגע. או שלא בדק ואין ניגוד עניינים או שיפרט ומיד כדי שלא ימשיך להיגרם נזק. לא הוגש תצהיר והאיש לא הגיע.
מר עצמון: 'אני כאן!. גם הייתי אצלך במשרד'.
הנאמן: אני לא מכיר את האיש הזה. האיש אמר שהיה אצל אופיר ואופיר זה דייר משנה אצלי במשרד ויש לו לקוחות רבים. אין לי קשר ולא היה לי קשר עם האיש הזה". [פרוטוקול הדיון מיום 6.5.19, עמוד 2].

4. והנה, יומיים לאחר הדיון, גילה עצמון לפתע שבכלל טעה בזהות הנאמן, והגיש הודעה שכוונתו היתה לעו"ד אחר, שלומי חכים, וחזר בו מכל טענותיו. בהמשך למדנו, כפי שכבר פורט ואף נבחן על ידי בית המשפט העליון, שהגיעו הצדדים להבנה בעניין שכר הנאמן, התפתחה הידברות ביחס לאופן בו תיבחן תביעת החוב של פידליטי על ידי הנאמן, וההדורים בין השניים יושרו. לא בכדי הגעתי כדי מסקנה, שאין בפני מנוס אלא לבקש מהנאמן לסיים את תפקידו, ובהמשך גם בית המשפט העליון אמר את דברו בעניין, ועיין לעיל.

5. מן המקובץ עולה, שיש מקום למספר תהיות. ראשית, יש לשאול, האם , בהנחה שנכון להאמין לגרסה שטעה עצמון בזהות הנאמן שאותו ביקש לפסול, אין בכך כדי להצביע על קלות הדעת שלו בהגשת בקשות פסילה שכאלה, שהרי טענה לניגוד עניינים ראוי לה שלא תיטען כטעת סרק בחלל האוויר, אלא שתבסס על בדיקה קפדנית של מכלול הנתונים הרלוונטיים. בוודאי של זהות הנאמן. ובהינתן בדיקה קפדנית כנדרש, לא תיתכן טעות כה גסה כמו טעות בזהות הנאמן; שנית, אשר לעו"ד חכים, בולט הפער בין תגובתו כשהופנתה הבקשה כלפיו, לבין ראייתו את מצב הדברים, כשסבר לתקוף את יושרתו של עו"ד ארז; ושלישית, יש לשאול האם אין כאן ראיה נוספת לפרשה בה יצר מר עצמון אינטראקציה בעייתית עם נאמן של חברה חדלת פירעון, כפי שקרה בהליך שהזכרתי ואשר התנהל בפני כב' סגן הנשיא ברנר.

י. לסיום פסקה זו אציין שגם לקראת הדיון שלפניי הגיש עו"ד חכים את תגובתו ואף התייצב וישב לצד ב"כ פידליטי, וקשה היה שלא להיזכר במה שציינתי בהחלטתי מיום 26.9.2019 שאושרה כאמור בבית המשפט העליון , כי: " מדברי שאר הצדדים השתמע במהלך הדיונים יותר מפעם אחת, שחשו במהלך הפרשה, שמתנהל בכלל עו"ד חכים במעט כב"כ פידליטי" [עמוד 8, שורות 23-22 להחלטה].

3. טענות המבקשת

א. הטענה העיקרית הינה, כפי שנכתב בכותרת המקדימה את סעיף 15 לבקשה כי – "בין המבקשת לעו"ד ארז נרקמו יחסי עו"ד-לקוח, במסגרתם הוחלפו מ ידעים חסויים וקריטיים, שעלולים לפגוע באופן יסודי בזכויות המבקשת". בתוך כך, צוינה פגישה בין מר עצמון לבין עו"ד ארז שלטענת המבקשת ארכה כשעה וחצי. במאמר מוסגר אציין שלא ברור הטעם לדיון הנרחב, מצד ב"כ המבקשת, בשאלה אם ארכה הפגישה חצי שעה או שעה וחצי, ועל פני הדברים לא יהיה בכך כדי לשנות.

ב. לא מצאתי טעם להיכנס לטענות המבקשת אשר לכל פרטי אותה שיחה, טענות מעט תמוהות כשלעצמן, ועוד פחות מכך, מצאתי להתייחס להחלטת המבקשת לצרף חוות דעת של פוליגרף , לפיה, נבדק מר עצמון אצל מומחה פוליגרף ששכר מטעמו, ומאשר המומחה את אמינות הנבדק. אסתפק בכך שאצ יין שלבית משפט זה לא מוכר דין לפיו ראוי לפסוק בשאלת מהימנותו של בעל דין לפי חוות דעת מומחה לפוליגרף ששכר בעל הדין בעצמו, וד"ל.

ג. המשך הבקשה מלמד על טענות שהינן טענות נגזרות של הטענה הבסיסית דלעיל. בכלל אלה נטען לחשש לטיפול כנגד הלקוח, לפגיעה בחסיונו של הלקוח, ולאחר זאת הופנה בית המשפט בכותרת מודגשת לפני סעיף 64 לבקשה, לאותה בדיקת פוליגרף , תוך שהתבקש בית המשפט לראות בה כראיה.

ד. הטענה המרכזית השניה של המבקשת, ה ינה לקיומו של חשש לניגוד עניינים, וזאת, על פי הנטען, בשני מישורים. ראשית , נוכח הקשר שהיה בין פידליטי לעו"ד ארז , ו שנית, נוכח קשרים מיוחדים בינו לבין הכנ"ר. בנושא השני, אף הוסיף ב"כ פידליטי והרחיב בדבריו במהלך הדיון.

4. תמצית טענות הנאמן וב"כ הכנ"ר

ראשית, נטען על ידי עו"ד ארז, שמלבד פגישה שאכן התקיימה בינו לבין מר ע צמון מטעם פידליטי שהסתיימה בלא כלום עקב מחלוקת על שכר הטרחה, לא היה כל קשר בינו לבין מר עצמון; שנית, נטען מפי הכנ"ר, ונכון גם בית המשפט לאשר את הדברים, שלא הוצע לבית המשפט עו"ד ארז לבדו כבעל תפקיד, אלא, שבשעה שנשקל מינוי בעל תפקיד נוסף לצד עו"ד חכים, הוצעו לבית המשפט שלושה שמות, והיה זה בית המשפט שבחר בעו"ד ארז; ולבסוף הודגש על ידי שניהם, כי מכל מקום, לא היתה אפשרות להציע לבית המשפט אלא מספר מוגבל מאוד של בעלי תפקיד נוכח אופיו הבינלאומי של ההליך: ישנם עורכי דין מעטים בישראל שניתן היה להציעם כבעלי תפקיד מקצועיים המתמחים גם בהליכי פירוק בינלאומיים. לצד האמור, בפניי טענות ביחס לטעמים שבעטיים הוגשה בקשה זו, דרך ההתנסחות של המבקשת וב"כ, שייתכן ולא היתה מכובדת ומכבדת יתר על המידה, וכן ב פני התייחסות לטענת ב"כ פידליטי לפיה שיקר עו"ד ארז כשאמר שהכספים שהתקבלו מארצות הברית לקופת הנשייה הועברו לכנ"ר (בינתיים, בפני כבר אסמכתא בחתימת הכנ"ר עצמו שמלוא הכסף – בידיו) . מבין אלה שהתייצבו לדיון, לא נרשמה תמיכה בטענות ב"כ פידליטי ועו"ד חכים. נהפוך הוא, המתייצבים צידדו בעו"ד ארז ובכנ"ר.

5. הדיון המסכם

א. על פני הדברים, מעורבת המבקשת עצמה במהלך שהוביל לחשש לניגוד עניינים כבד וחמור עם הנאמן הקודם. לא בכדי, מצאתי לנכון לפרט את קורותיו של הליך זה מתחילתו, וייתכן שיש אף מקום להפנות כאן לדברי שמואל בתלמוד הבבלי בדף ע' עמוד ב' (בשורה 17 מלמעלה; עיין שם).

ב. ספק רב אם בנסיבות אלה בפני בית המשפט בקשה שהוגשה תוך עמידה בדרישות החוק והפסיקה להתנהלות בתום לב ומתוך ניקיון כפיים, וייתכן שיהא מי שיסבור שרק בשל כך, ראוי היה לבקשה שתידחה.

ג. ולגופה של טענה. נפסק פעמים לאין מספר, שלא כל ניגוד עניינים מצדיק העברת בעל תפקיד מתפקידו. נשתכח למבקשת שניתן לכך ביטוי אף בהחלטת בית המשפט העליון בענייננו כאשר נכתב כי – "כלל הוא כי העברת נאמן מתפקידו בשל ניגוד עניינים לא תעשה בנקל, שכן לא בכל מקום בו ניתן להצביע ניגוד עניינים יהא הדבר מחוץ לגבולות המקובל (רע"א 5347/18 ש.א. עובדיה בע"מ נ' עו"ד גולדבלט – לוי, פסקאות 7-8 (16.9.2018); רע"א 8388/08 עתמאנה נ' עו"ד ארז מנהל מיוחד, פסקה 4 (22.2.2009)) .

ד. ואף במישור הקונקרטי קשה להצביע על בעיה של ממש. אפילו אילו טרם מומשו נכסי החברה, ספק אם מידע שהתקבל מאחד הנושים היה גורם לבעל התפקיד לחתור למימוש נכסי החברה , של א תמורת התשואה המרבית. קשה לזהות קשר בין טענותיו של נושה, ותהיינה טענות אלה אשר תהיינה , ובכל הקשר, לבין תפקידו הבסיסי של הנאמן להשיא את התמורה שתתקבל בעד נכסי החברה. קל וחומר, כשיודעים אנו , ששלב זה מאחורינו מזה מספר חודשים. מניעות פוטנציאלית לעו"ד עקב קשר קודם עם מעורב בתיק, אופיינית יותר להליך אדברסרי, ופשיטא, שאילו דיבר עוה"ד קודם עם תובע פוטנציאלי ואפילו אין המדובר אלא במספר דקות, ייתכן שלא יהיה נכון שייצג מחר את הנתבע. אך לא כך הם פני הדברים בהליכים מהסוג שעל הפרק.

ה. ולכל היותר, נכון להביא לכך שלא יהא זה עו"ד ארז שיבדוק את תביעת החוב של פידליטי. אך בנושא זה מסכימים כבר הכל, לרבות עו"ד ארז והכנ"ר. כאמור, הגם שהטענות כלפי עו"ד ארז דינן לדחייה, לאחר כל מה שעברנו, חשים כל המעורבים ובעקבותיהם גם בית המשפט, שנכון הוא שתביעת החוב של פידליטי לא תיבדק על ידי עו"ד ארז.

ו. אשר לטענות לקשרים עלומים בין עו"ד ארז לכנ"ר – בה יעדר ראיות, דין הטענה לדחייה. ולכל היותר אוסיף משלי ואציין, כי, מדרך העולם, יש קשרי עבודה בין הכנ"ר לבין בעלי תפקיד בולטים , ומקום בו נדרש בעל תפקיד מקצועי בשל הצורך להתמחויות קונקרטיות, כגון, כאשר על הפרק פירוק בין-לאומי, סביר ששלושת בעלי התפקיד שהומלצו על ידי הכנ"ר אף מוכרים לו מתיקים קודמים. ברם, מכאן ועד לקשרים עלומים, כאלה ואחרים, רחוקה הדרך עד מאוד.

ז. עוד אתקשה שלא להעיר על טענת פידליטי בסעיף 6 לתשובתה לתגובת המשיב כי שיקר עו"ד ארז, כשאמר שהעברה התמורה לקופת הכנ"ר. ייתכן, שבנקודת זמן מסוימת עבר הכסף בתחילה למשרד עורכי הדין ובחלוף מספר ימים לקופת הכנ"ר. זאת, מן הסתם, בשל כך שמשרד עורכי הדין בארצות הברית אינו מכיר את הכנ"ר והיה הוא בקשר שוטף עם משרדו של עו"ד ארז. ברם, אין חולקין, שבפניי אסמכתא שהכסף הגיע כבר מזמן לקופת הכנ"ר , ובנסיבות אלה , לכנות את עו"ד ארז כשקרן , הינה מעידה, שלכל הפחות, נכון היה למבקשת להתנצל עליה בפני עו"ד ארז במהלך הדיון.

ח. בשולי האמור יוטעם, שער אני לטענות אשר להליך לגופו, וער אני גם לטענת ב"כ פידליטי שמהאופן בו התנהל ההליך ניתן ללמוד גם כשליו של עו"ד ארז. טענות אלה תישקלנה בנפרד אם יהא בכך צורך בבוא העת.

בד בבד אתן ביטוי לטענת המשיב, כי חלק ניכר משלביו הקריטיים של ההליך כבר מאחורינו: הקניין הרוחני שהיווה את הנכס העיקרי של החברה, נמכר כבר. תמונת המצב מלמדת שבהיבטים רבים, מכל מקום, על הפרק, מעשה – עשוי.

ט. הערה נלווית. הבקשה המקורית הוגשה, כאמור בכותרתה, על ידי פידליטי הון סיכון בע"מ. בתגובה לתשובת הנאמן כבר צורפו כמבקשים שישה בעלי דין נוספים, לדבריהם – נושים. נרשמו הם כבעלי דין גם בערעור על החלטתי בדבר העברת עו"ד חכים מתפקידו שפורטה לעיל. מכבד אני את הצהרת ב"כ פידליטי בתשובה ישירה לשאלתי, לפיה מחזיק הוא בייפויי כוח מצד בעלי דין אלה, ולכל היותר, יוגשו אלה, אם יידרש הדבר, בהמשך. ועם זאת, על הפרק התנהלות מעט תמוהה. אשר לבקשה שב פני, לא ברור כיצד בשלב התשובה לתגובת הנאמן מצטרפים 6 בעלי דין , ובמאמר מוסגר אציין שגם ביחס להליך שהתנהל בבית המשפט העליון לא ברור, הכיצד הצטרפו לבקשת רשות הערעור 6 מבקשים שלא הי ו כלל צד לדיון בהחלטה נשוא הבקשה.

כך למשל, תמוהה למדי הצטרפות שירותי בריאות כללית לבקשה זו.

6. סוף דבר – הבקשה נדחית.

זאת, תוך החרגת תביעת החוב של המבקשת: זהות מי שיבדוק תביעת חוב זו תוצע לבית המשפט על ידי הכנ"ר, תוך 7 ימים.

7. הוצאות הדיון בסך של 15,000 ש"ח – על המבקשת.

ניתנה היום, י"ח שבט תש"פ, 13 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.