הדפסה

בית המשפט המחוזי בירושלים פר"ק 34961-06-16

מספר בקשה:28
בפני
כבוד ה שופט אביגדור דורות

המבקש:

עו"ד רפאל שפירא, מנהל מיוחד של מולקולר דיטקטשין ישראל בע"מ

נגד

המשיבים:

1. מנחם גולדמונץ
ע"י ב"כ עו"ד זאב דסברג
2. כונס הנכסים הרשמי מחוז ירושלים
ע"י ב"כ עו"ד אורית צימבר

פסק דין

לפניי בקשה מטעם מנהל מיוחד של חברה למתן צו לחיסולה. לבקשה הוגשה התנגדות מטעם בעל מניות, לאור התקווה כי בעתיד תהיה לחברה זכות לקבלת תמלוגים מרווחים עתידיים, ככל שיופקו רווחים.

רקע וטענות הצדדים

1. ביום 18.6.19 ניתנה החלטה במסגרתה התקבלו בקשות המנהל המיוחד של מולקולר דיטקטשין ישראל בע"מ (להלן: "החברה") ובעקבותיה ביצע המנהל המיוחד את יתרת הפעולות הנדרשות לצורך השלמת הפירוק ובכלל זה בוצעה חלוקת כספים לנושי החברה, בהתאם לדו"ח המסכם, והושלמה הכנת הדוחות הכספיים של החברה. בנסיבות אלה ביקש המנהל המיוחד כי יינתן צו לחיסול החברה, בהתאם לסעיף 315 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983 (להלן: " פקודת החברות").

2. המשיב 1 התנגד לבקשת המנהל המיוחד, בטרם ייקבע מנגנון שיבטיח את זכויות הנושים לקבלת תמלוגים עתידיים, ככל שיגיעו לחברה . ברקע הדברים מכירת הקניין הרוחני של החברה אשר הועבר לחברת בקטריה דטקשן בע"מ בשליטת מר אריה גסל. על פי הסכם המכירה, נרשם שעבוד במרשמי רשות התאגידים ביום 1 9.9.19. לטענת המשיב 1 אין די ברישום אגרת החוב כפי שנעשה, אשר מבטיח את אי העברת הזכויות בקניין הרוחני לצדדים שלישיים, אולם אין ברישום זה כדי להבטיח פיקוח על תשלום תמלוגים מתוך רווחים עתידיים.

3. לטענת המנהל המיוחד, לאור השלב המקדמי בו מצוי הקניין הרוחני; לאור ההשקעות העצומות שיש להשקיע במוצר רפואי בתולי עד לקבלת האישורים הנדרשים לשיווקו; ולאור העובדה שהמשיב 1 אינו נושה (לאור דחיית תביעת החוב שהגיש) אלא בעל מניות בלבד, הרי שספק אם יש למשיב 1 מעמד בהגשת ההתנגדות מהסוג שהוגשה. נטען כי לחברה אין מקורות כספיים להמשך קיומה ואף לצורך מימון שכרו של בעל תפקיד. הנושים לא הראו עניין בגיוס מקורות כספיים הנדרשים לצורך תשלום שכרו של בעל התפקיד ואף המשיב 1 לא הסכים לשלם סכום משמעותי לשם רכישת הזכות לקבלת תמלוגים בעתיד, ככל שיגיעו תמלוגים לחברה.

4. עמדת הכנ"ר היא כי לאור העובדה שיש לחברה זכות עתידית, הגם שאינה ודאית, לקבלת תמלוגים בעתיד, אין מקום לחיסול החברה. כמו כן נטען שאין מקום לשחרר את המנהל המיוחד מתפקידו שכן השכר שקיבל כולל אף תמורה לביצוע הפיקוח על תשלום התמלוגים בעתיד.

5. המנהל המיוחד הציע מתווה נוסף, על פיו יומחו זכויות החברה לקבלת תמלוגים בעתיד לנאמן, דבר שיאפשר את חיסול החברה מחד, אולם יאפשר פיקוח על ידי נאמן מטעם הנושים על הזכות לקבלת תמלוגים מתוך רווחים עתידיים.

דיון והכרעה

6. הכול מסכימים כי הזכות לקבלת תמלוגים בעתיד נראית קלושה לאור הניסיונות בעבר לפיתוח המוצר הרפואי ומשום כך הנושים אינם מסכימים לממן את שכרו של בעל התפקיד. גם המשיב 1 בעצמו לא הסכים לשלם סך העולה על 20,000 ₪ בתמורה לרכישת הזכות העתידית לקבלת תמלוגים. במצב דברים זה איני רואה הצדקה להמשך המצב הקיים , שבו לחברה אין כל הכנסות או כל פעילות עסקית ואין באפשרותה לממן תשלום של האגרה השנתית לרשם החברות ותשלום לרואה חשבון לשם הגשת דוחות שנתיים לרשות המיסים. אין מדובר במצב זמני של שנה שנתיים, שכן מדובר בהמתנה שיכולה להימשך שנים ארוכות. במצב דברים זה ראוי לקבל את בקשת המנהל המיוחד וליתן צו לחיסול החברה על פי סעיף 315 לפקודת החברות. מתן צו לחיסול החברה איננו מצב בלתי הפיך, שכן ניתן להחיות את החברה בבוא היום (סעיף 367(א) לפקודת החברות) ככל שיתברר בעתיד כי הזכות הערטילאית לקבלת תמלוגים הפכה להיות ממשית. באופן זה לא תהיה החברה מפרת חוק במשך שנים ארוכות ובעל התפקיד לא יישא באחריות למחדלי החברה שנה לאחר שנה. המשיב 1 יוכל לבצע את תפקיד הפיקוח על האפשרות כי תקום בעתיד זכות לקבלת תמלוגים והוא הגורם הנכון למימון פיקוח זה, כמי שנהנה מהחלק הגדול ביותר בכספים שחולקו על ידי המנהל המיוחד.

7. אשר על כן, בקשתו של המנהל המיוחד מתקבלת וניתן בזאת צו לחיסול החברה, בהתאם לסעיף 315 לפקודת החברות.

בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

המזכירות תשלח העתק פסק הדין לבאי כוח הצדדים.

ניתן היום, ג' טבת תש"פ, 31 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.

אביגדור דורות, שופט