הדפסה

בית המשפט המחוזי בירושלים ה"פ 21149-11-19

בפני
כבוד ה שופטת שירלי רנר

מבקשת

ועדה מקומית לתכנון ירושלים
באמצעות ב"כ עוה"ד מרדכי חזיזה

נגד

משיבים

  1. רבאח אבו חומוס ת.ז. XXXXXX210
  2. ריאד אבו חומוס ת.ז. XXXXXX209
  3. חמזה אבו חומוס ת.ז. XXXXXX964

פסק דין

1. בקשה למתן צו מסירת חזקה של שטח שהופקע לצרכי ציבור על פי סעיף 8 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943.

השטח נשוא הבקשה הוא בשכונת עיסוויה בירושלים, רח' קסילה, מגרש A1 בהתאם לתב"ע 2316, קואורדינטות אורך 173.630 – 173.690 (223.690-223.630 ברשת ישראל החדשה) ובין קואורדינטות רוחב 134.080 -134.130 (634.080 – 634.130 ברשת ישראל החדשה)

על פי הבקשה ביום 8.6.16 פרסמה המבקשת הודעה לפי ס' 5 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943 ולפי חוק התכנון והבנייה תשכ"ה-1965 כי השטח האמור בעיסוויה דרוש לה לצרכי ציבור. צרכי הציבור הם בנייני ציבור ומוסדות חינוך לתושבי השכונה. נטען כי מסירת החזקה דרושה מיידית בשל המחסור בגני ילדים, מבני ציבור ומוסדות חינוך לשכונה.

נטען כי ככל הידוע למבקשת מחזיקים המשיבים בשטח ללא כל זכות שבדין. בפגישות שהתקיימו נתבקשו המשיבים להמציא מסמכים בכל הנוגע לבעלות הנטענת אך לא המציאו את שנדרש וגם לא מסרו את החזקה. נטען כי לפי פקודת הקרקעות חובה עליהם למסור את החזקה מייד.

לבקשה צורף תצהירה של הגב' ריטה לדז'ינסקי, מנהל אגף הנכסים בעיריית ירושלים.

2. הבקשה הוגשה ביום 10.11.19. נקבע דיון ליום 23.4.20 אשר עקב התפרצות נגיף הקורונה נדחה ליום 29.6.20. המשיבים לא הגישו כתב תשובה עובר לדיון ובדיון ציין בא כוחם כי עקב חילוקי דעות בתוך המשפחה ובדבר הייצוג המשיבים מבקשים שהות נוספת להתארגנות. ב"כ המבקשת עתר בנסיבות למתן פסק דין בהיעדר הגנה, אך לא ראיתי מקום להיעתר לכך. נקבע כי המשיבים יגישו כתב תשובה לא יאוחר מיום 19.7.20 ונקבע דיון נוסף ליום 23.7.20. עובר לדיון האמור ביקש בא כח המשיבים להתפטר מייצוגם, לא הוגש כתב תשובה ולדיון התייצבו המשיבים עצמם וציינו כי יש להם בעיות כלכליות. המבקשת ביקשה בשנית מתן פסק דין בשל היעדר כתב תשובה, אך התיק נקבע להוכחות לחקירת המצהירה מטעם המבקשת ולסיכומים בעלפה ליום 25.1.21.

3. בדיון שהתקיים ביום 3.2.21 (לאחר דחייה ביוזמת בית המשפט עקב תקלה של קביעת דיונים כפולה) התייצבו המשיבים 3-2. למשיב 1 הודע אודות מועד הדיון. ב"כ המבקשת פירט כי דיבר עם המשיב 1 אשר ציין כי הוא נכה ולא יוכל להגיע. גם עובר לדיון זה לא הוגש כתב תשובה והמשיבים ציינו כי עקב קשיים כלכליים אין באפשרותם לשלם לעורך דין.

בדיון לא ביקשו המשיבים לחקור את המצהירה.

4. ב"כ המבקשת סיכם וטען כי מדובר בהליך המיועד לברור מהיר של הליכי הפקעה שאינו מעורר שאלות עובדתיות מורכבות, וזאת בהתאם לסעיף 8 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) 1943 שנועד מעיקרו ליתן לבעל סמכות ההפקעה דרך מהירה לתפוס חזקה במקרקעין שהופקעו. תוכנה של הסמכות הניתנת לבית המשפט בסעיף 8 לפקודה, והשיקולים שיש לשקול, פורטו בהרחבה בפסק הדין רע"א 3092/01 יהודה קיסר נגד הוועדה המקומית ת"א-יפו, ועל ההלכה האמורה חזרו פסקי דין רבים. בענייננו המשיבים לא חולקים ואין מחלוקת כי המבקשת מילאה אחר מלוא התנאים ליתן בידיה הסמכות לתפוס חזקה. מאחר ולא הוגשה תשובה, ממילא לא הוצגו אסמכתאות ולא ראיות ולא הוצגו טענות בדבר היקף הזכויות במקרקעין.

המשיבים לא טענו למעשה לגוף הבקשה.

5. דין הבקשה להתקבל.

כעולה מתצהירה של המצהירה מטעם המבקשת על נספחיו, ביום ה-8.06.16 פרסמה המבקשת בילקוט הפרסומים מס' 7280 הודעות לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943 ולפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 בה היא מסרה כי המקרקעין, מושא התובענה דנא, דרושים לה לצרכי ציבור. בהודעת ההפקעה ציינה המבקשת כי בכוונתה לקנות חזקה בשטחים המופקעים הדרושים לה לצרכי ציבור והורתה כי על כל אדם המחזיק בשטחים המופקעים למסור לה את החזקה בתוך 60 יום מפרסום ההודעה. צרכי ציבור בהתאם לתכנית המאושרת, הינם לבנייני ציבור ולטובת מוסדות חינוך לתושבי השכונה. גם יתר התנאים הדרושים למתן הצו המבוקש על פי סעיף 8 לפקודת הקרקעות פורטו בתצהיר (לתנאים ר' רע"א 3092/01 יהודה קיסר נגד הוועדה המקומית ת"א-יפו; ע"א 7977/15 גמאל האדיה נ. הועדה המקומית לתכנון ובניה ואח'). המצהירה כאמור לא נחקרה על תצהירה והמשיבים למעשה לא העלו כל טענה כנגד התקיימות התנאים הנדרשים למתן הצו.

לפיכך ניתן בזאת צו המורה למשיבים 3-1 ו/או למחזיקים מטעמם למסור למבקשת את החזקה במקרקעין שהופקעו לצרכי ציבור בשכונת עיסוויה בירושלים, רח' קסילה, מגרש A1 בהתאם לתב"ע 2316, קואורדינטות אורך 173.630 – 173.690 (223.690-223.630 ברשת ישראל החדשה) ובין קואורדינטות רוחב 134.080 -134.130 (634.080 – 634.130 ברשת ישראל החדשה) ועל פי הודעת הפקעה שפורסמה בי.פ. 7280 בתאריך 8.6.16 כשהם פנויים מכל חפץ.

המקרקעין האמורים ימסרו בתוך 30 יום מהמצאת פסק הדין.

בנסיבות, לאור מצבם הכלכלי של המשיבים כעולה מטיעוניהם, ישלם כל אחד מהמשיבים למבקשת הוצאות בסך 1000 ₪. למען הסר ספק סכום זה יתווסף להוצאות שנפסקו בדיון מיום 29.6.2020.

ניתן היום, כ"ה שבט תשפ"א, 07 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.