הדפסה

בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית-משפט לערעורים פליליים רע"פ 61122-09-20

לפני
כבוד השופטת חנה מרים לומפ

המבקשים:

  1. נביל עליאן
  2. עבד אל רחמן עליאן

על-ידי ב"כ עו"ד מוחמד ברהום

נגד

המשיב:
יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים
על-ידי המחלקה המשפטית של עיריית ירושלים

החלטה

לפניי בקשה לפי סעיף 254ט(ט) לחוק התכנון והבנייה ליתן רשות ערעור על החלטת בית-המשפט לעניינים מקומיים בירושלים (כב' השופטת ס' אלבו), מיום 17.8.20, אשר ניתנה בתו"ב 70291-03-19 (להלן : " בית משפט קמא") לפיה דחה את בקשת המבקשים לדחות את ביצועו של צו הריסה שיפוטי שניתן ביחס למבנה בשכונת בית צפפה בירושלים.

רקע
ביום 17.10.17 הוגש כנגד המבקשים כתב-אישום המייחס ל הם עבירה של אי קיום צו שניתן לפי סעיפים 205 או 206 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 (להלן : "החוק"), לאחר שנגזר דינם ביום 5.6.06 בת"פ 8375/04. בגזר הדין הם נצטוו, בין היתר, להתאים תוספות בניה של כ-524 מ"ר, להיתר בניה, לרבות באמצעות הריסה, וזאת לא יאוחר מיום 5.6.07. מעת לעת, האריך בית המשפט את מועד ביצוע הצו עד ליום 9.7.15. המבקשים לא קיימו את הצו, במועד אשר קבע בית המשפט, ולא קיבלו היתר כחוק מאת הוועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים לביצוע העבודות שבהן הורשעו, כאמור. המבקשים הואשמו בכך שלא קיימו את צו בית המשפט עד ליום 1.2.17.

ביום 3.11.19 נדונו המבקשים, בעקבות הסדר טיעון, לעונשים של קנס, הארכת מאסר על תנאי שתלוי ועומד כנגדם, וכן בית-משפט קמא ציווה עלי הם להתאים את כלל הבינוי המפורט בכתב-האישום לתכניות ולהיתרי בנייה החלים באזור, לרבות בדרך של הריסה. צו ההריסה נכנס לתוקף ביום 3.7.20.

ביום 26.7.20 הגישו המבקש ים לבית משפט קמא בקשה ל דחות את מועד ביצוע צו ההריסה. בבקשה נטען, כי המבקשים פועלים לקבלת היתר בניה, והדבר מותנה בקבלת צו ירושה לאחר שהסכסוך בין היורשים יושב, ניתן יהיה לקבל את צ ו הירושה ודיון בעניין היה קבוע ליום 9.9.20 בבית הדין השרעי. בנוסף נטען, כי המבקשים הם אנשים מבוגרים במצב סוציואקונומי קשה, ולכן גם מטעם זה יש להיעתר לבקשתם.

המשיב טען, כי טרם נפתח הליך רישוי, לא צורפו מסמכים המצביעים הלכה למעשה על התקדמות בהליך זה, על כן לא ניתן לומר שההיתר מצוי בהישג יד, על כן התנגד לבקשה .

בית משפט קמא דחה את הבקשה בקובעו, כי הוראות סעיף 254ט לחוק חלות על מקרה זה, ועל כן בית משפט מוסמך לעכב את ביצועו של צו ההריסה, במצב דברים זה, רק מטעמים מיוחדים שירשמו, שאינם מתקיימים בעניינינו .

בבקשת נטען, כי לאור המאמצים שעשו המבקשים לקבלת היתר הבניה , שהגיע לשלבים מתקדמים, אך הם לא הבשילו לא בעטיים של המבקשים, שכן בהמשך נמסר להם כי עליהם להגיש ת.ב.ע. לשם שינוי קווי בניין וכן להגדלת אחוזי בניה. הליך זה עוכב בשל הצורך בצו מבית הדין השרעי, לאחר שאמם של המבקשים נפטרה. בשל מחלוקות בין היורשים, היה קושי לקבל צו ירושה. כעת, לדבריהם עניין זה יושב, וניתן לקדם את הליך הכשרת הבינוי, ועל כן, לדידם יש מקום להיעתר לבקשה.

דיון והכרעה
לאחר שעיינתי בבקשה ובנספחיה וכן בתיק בית משפט קמא ובהחלטתו מצאתי, כי דין הבקשה להידחות.

מאחר שגזר הדין ניתן לאחר כניסתו לתוקף של תיקון 116 לחוק, במקרה דנן חלות הוראות סעיף 254ט לחוק. אכן צודק המבקש, כי מאחר שקיימת במקום תוכנית מאושרת המייעדת אותו לאזור מגורים, וטרם חלפה שנה ממועד שנקבע בגזר הדין לביצוע הצו, בית משפט מוסמך להיעתר לבקשה שהוגשה לפניו. עם זאת, שיקול הדעת של בית המשפט מצומצם, שכן הוראת סעיף 254ט(ד)(1) לחוק קובע, כי בית המשפט לא יעכב ביצוע צו אלא מטעמים מיוחדים שיירשמו.

במקרה דנן, לא נפל פגם בהחלטת בית משפט קמא, עת קבע כי טעמים אלה אינם מתקיימים. מעיון במכתבו של האדריכל שצורף לבקשה בבית משפט קמא עולה, כי טרם הוגשה ת.ב.ע ה מכשירה את הבניה נושא כתב האישום. בנוסף, בעת מתן ההחלטה בבית משפט קמא טרם התקבל צו מבית הדין השרעי, שבה יעדרו לא ניתן היה לקדם את ההליך. במצב דברים זה, כאשר הליך הכשרת המבנה מצוי בראשיתו, ואין מדובר בהיתר בהישג יד, בדין דחה בית משפט קמא את הבקשה.

אומנם המאמצים שעושים המבקש ים הם מבורכים, עם זאת, לא ניתן לראות בהם, או בעובדה שמדובר בבית מגורים המשמש את המבקשים שהם מבוגרים ושמצבם הכלכלי אינו פשוט, כנסיבות שיכולות להוות טעמים מיוחדים שירשמו, על רקע שמדובר בבינוי בהיקף נרחב משנת 2006, שהליכי קבלת ההיתר הם בראשיתם.

יצוין, כי גם לו היה נדון תיק זה על-פי המצב המשפטי שקדם לתיקון 116 לחוק, הרי שלא ניתן לומר כי יש התקדמות ממשית בהליך התכנון, כך שההיתר "בהישג יד", שכן הליך התכנון הוא בראשיתו ודרושות עוד פעולות רבות בטרם תאושר התוכנית. מכאן, שלא היה מקום לקבל את הבקשה גם על-פי המצב החוקי הקודם.

בטרם חתימה יוער, כי מהבקשה (סעיף טו') עולה, שישנה התקדמות בקידום הת.ב.ע. בעקבות קבלת צו ירושה ופתיחת תיק ת.ב.ע. שמספרו 854125. נתונים אלה לא עמדו לפני בית משפט קמא, ו לא היה מקום להביאם בהליך שלפניי, אלא בהגשת בקשה חדשה לערכאה המבררת, אם המבקשים ימצאו לנכון לעשות כן.

אשר על כן הבקשה נדחית.

משלא נתבקשה תגובת המשיב, אין צו להוצאות.

המזכירות תמציא העתק החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, י"ג תשרי תשפ"א, 01 אוקטובר 2020, בהעדר הצדדים.