הדפסה

בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים עת"מ 4007-04-20

לפני
כבוד ה שופט אברהם רובין

העותר

אסף שפירא

נגד

המשיבה
המועצה האזורית בקעת הירדן

החלטה

לפניי עתירה לפי חוק חופש המידע, תשנ"ח- 1998, בגדרה הגיש העותר, שאיננו מיוצג, לא פחות מ- 10 בקשות ביניים, לרבות בקשת פסלות.

העובדות וההליכים עד כה
ביום 24.2.20 פנה העותר למשיבה בבקשה לקבלת מידע (ראו – נספח 1 לעתירה). בבקשה ביקש העותר לקבל את פירוט כלל ההתחשבנות בין המשיבה לבין האגודה השיתופית "מכורה", ובין המשיבה לב ין הוועד המקומי "מכורה". כמו כן ביקש העותר לקבל לידיו : "את פירוט כלל ההתחשבנות בין מועצה אזורית בקעת הירדן לבין משרדו של עו"ד אביעד הכהן, וללמוד מכך האם משרדו טיפל בתיק מכורה נגד שפירא (העותר – א.ר.) , במסגרת ההתקשרות של המועצה".
לאחר הגשת העתירה הועבר לעותר המידע המבוקש בנוגע להתחשבנות בין המשיבה לבין מכורה, כך שבקשה זו איננה אקטואלית עוד. כמו כן, לאחר הגשת העתירה העבירה המשיבה לעותר את כרטסת הנהלת החשבונות שבין המשיבה לבין משרדו של עו"ד הכהן – משרד בן דוד- אברהם – הכהן (להלן – "משרד בן דוד") – אלא ש הסכומים ששולמו למשרד עורכי הדין נמחקו מהכרטסת. בתגובה שהגיש העותר לתגובה המקדמית שהגישה המשיבה הוא ציין כי : "מבקש העותר מבית המשפט כי יורה למשיבה להוריד את ההשחרה מסעיף הסכומים בכרטסת שלה עם באי כוחה, ובזה יסתיים מבחינת העותר העיסוק בעתירה זו". זהו אם כן העניין היחיד העומד על הפרק בעתירה שלפניי.
לגוף העניין שעומד על הפרק, המשיבה טוענת כי הדרישה לקבלת הסכומים מהווה הרחבת חזית כיוון שהן בבקשת המידע והן בעתירה עצמה לא ביקש העותר לקבל את פירוט הסכומים שהועברו למשרד ב"כ המועצה, אלא הוא ביקש לקבל תשובה לשאלה האם משרד בן דוד טיפל מטעם המועצה בהליך שהתנהל בין העותר לבין מכורה. לטענת המשיבה ניתנה לעותר בעניין זה תשובה חד משמעית, לפיה משרד עו"ד בן דוד לא טיפל מטעם המועצה בהליך האמור, תשובה שגם נתמכת בכרטסת, שם מפורטים העניינים שהעבירה המשיבה לטיפולו של משרד עו"ד בן דוד. כמו כן, המשיבה מוסיפה וטוענת כי בכל מקרה מנימוקי הגנה על הפרטיות אין מקום למסור לעותר את פרטי הסכומים שהועברו למשרד עורכי הדין.
העותר מצדו טוען כי לא מדובר בהרחבת חזית, ומכל מקום הוא טוען שאין בנימוקים שהעלתה המשיבה כדי להצדיק את השחרת הסכומים בכרטסת.
לאחר שהוגשה תגובה מקדמית מטעם המשיבה, ולאחר שהעותר הגיב לתשובה המקדמית, הגיש העותר שלל בקשות, בהן נדון להלן.

בקשת הפסלות
בקשת הפסלות של העותר נסמכת על העובדה שהח"מ ועו"ד אביעד הכהן התמחו בבית המשפט העליון אצל כב' המשנה לנשיא מנחם אלון ז"ל. לטענת העותר עובדה זו מצדיקה את הימנעות הח"מ מלדון בעתירה: "על מנת למנוע לזות שפתיים, ועל מנת שההחלטות שיינתנו יינתנו לטובת הציבור ללא משוא פנים".
דין הבקשה להידחות.
הכלל הוא ששופט יפסול עצמו מלדון בעניין מסוים מקום בו מתקיים חשש ממשי למשוא פנים. המבחן להתקיימותה של עילת פסלות איננו, אם כן, החשש מלזות שפתיים.
לגופו של עניין, הח"מ אכן התמחה תחת פיקוחו של המשנה לנשיא מנחם אלון ז"ל, אך לא באותה תקופה שבה התמחה עו"ד הכהן, כך שלכל היותר הייתה תקופה קצרה של חפיפה, אם בכלל, שבה התמחו הח"מ ועו"ד הכהן יחדיו. בהקשר זה יצוין כי הח"מ גם למד משפטים באותו מחזור יחד עם עו"ד הכהן, אך גם בכך אין כדי להקים עילת פסלות, שכן הן הלימודים המשותפים והן ההתמחות התרחשו לפני כשלושים שנה, מבלי שנוצרו קשרים כלשהם בין הח"מ לבין עו"ד הכהן, לא אז ולא מאז. ויודגש, אף לאחר סיום ההתמחות ועד היום לא נוצרו קשרים כלשהם בין הח"מ לבין עו"ד הכהן. אשר על כן לא מתקיימת בענייננו עילת פסלות, לא מכוח הוראות סעיף 77א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984, וגם לא מכוח כללי האתיקה לשופטים, תשס"ז – 2007. לכך יש להוסיף, כי בקשת הפסלות לא הוגשה בהזדמנות הראשונה, וגם מטעם זה דינה להידחות.
אשר על כן, בקשת הפסלות נדחית.

הרחבת חזית
טענת המשיבה לפיה דרישתו של העותר לקבל לידיו פירוט של סכומי הכסף שהועברו למשרד עו"ד בן דוד מהווה הרחבת חזית, איננה משכנעת. העיון בבקשת המידע עליה נסמכת העתירה מלמד כי העותר ביקש לקבל מהמשיבה את: "פירוט כלל ההתחשבנות" שבין המשיבה לבין משרד עו"ד בן דוד. אין דרך לפרש בקשה זו אלא ככוללת דרישה לקבל גם פירוט של סכומי הכסף ששולמו למשרד עו"ד בן דוד. לפיכך, הטענה בדבר הרחבת חזית נדחית.

יתר בקשותיו של העותר
כאמור, מלבד בקשת הפסלות הגיש העותר בקשות ביניים נוספות. כפי שיובהר להלן, בקיצור נמרץ, דינן של בקשות אלו להידחות מחמת העדר עילה, או מחמת חוסר סמכות או מחמת שאין קשר בינן לבין נושא עתירה שלפניי – עתירת חופש מידע.
העותר מבקש שבית המשפט יורה למשרד הכהן להפסיק לייצג את המשיבה, זאת בנימוק שהעסקת משרד הכהן חורגת מהכללים הקבועים בחוזרי מנכ"ל משרד הפנים. דין בקשה זו להידחות מחמת שהיא חורגת מגדרה של המחלוקת המצומצמת שנותרה לדיון בעתירה שלפניי.
העותר מבקש כי בית המשפט יורה על צירוף משיבה לעתירה – הממונה על מחוז יו"ש במשרד הפנים – זאת בנימוק שצירופה דרוש לצורך בירור חוקיות העסקת משרד בן דוד על ידי המשיבה. דין בקשה זו להידחות כיוון ששאלת חוקיות העסקת משרד עו"ד בן דוד חורגת מנושא העתירה שלפניי, שעניינה חופש המידע.
העותר מבקש שבית המשפט יורה למשיבה להמציא לו את כלל מסמכי ההתקשרות בינה לבין משרד עו"ד בן דוד. דין בקשה זו להידחות מחמת אי מיצוי הליכים, כיוון שמסמכים אלו לא התבקשו במסגרת בקשת המידע עליה נסמכת העתירה.
העותר מבקש לתקן את עתירתו כדי להוסיף לה טענות בעניין מחדלו של משרד הפנים, כך לטענת העותר, לטפל באי חוקיות העסקת משרד עו"ד בן דוד על ידי המשיבה. דין בקשה זו להידחות כיוון שאין כל טעם לכרוך את טענות העותר לגבי חוקיות ההתקשרות עם משרד עו"ד בן דוד עם השאלה המצומצמת שנותרה לדיון בעתירה שלפניי , מה גם שהעותר לא מיצה את ההליכים בעניין טענותיו לאי חוקיות העסקתו של משרד עו"ד בן דוד על ידי המשיבה. תיקון העתירה יסרבל , אם כן, את ההליכים שלא לצורך, ועל כן אין להתירו.
העותר הגיש שתי בקשות נוספות, בגדרן הוא מבקש כי בית המשפט יורה על פיטורי גזברית המועצה ועל פיטורי ראש המועצה. דין בקשות אלו להידחות משום שהן חורגות מנושא העתירה שלפניי, משום שההליכים לגביהן לא מוצו, ומשום שהעותר לא הצביע על עילה או על מקור סמכותו של בית המשפט להורות כמבוקש.
העותר הגיש בקשה נוספת לפיה מתבקש בית המשפט להורות על השבת כספים ששולמו למשרד עו"ד בן דוד. גם דין בקשה זו להידחות, מחמת שהיא חורגת מנושא העתירה שלפניי ומחמת שהעותר לא הצביע על מקור סמכות או עילה להורות כן.
ולבסוף, העותר מבקש לקיים דיון דחוף בעתירה. דין בקשה זו להידחות כיוון שאין בעתירה כל דחיפות המצדיקה טיפול בה לפני עתירות אחרות.

שקלתי אם לחייב את העותר בהוצאות בגין הבקשות הרבות וחסרות הבסיס שהגיש. בהקשר זה יש לתת את הדעת לכך שהעותר איננו מיוצג, ולכך שלא מקובל לחייב בהוצאות בגין דחיית בקשת פסלות. כן נתתי את הדעת לכך שעד כה התבקשה רק תגובה מקדמית של המשיבה לעתירה, ותגובה לבקשת הפסלות. לאור זאת, בשלב זה לא אכריע בשאלת חיוב העותר בהוצאות, אלא אשאיר נושא זה להכרעה בסוף ההליך. עם זאת מובהר בזאת לעותר, כי הנושא היחידי שנותר לדיון בעתירתו הוא שאלת מחיקת הסכומים בכרטסת הנהלת החשבונות של המועצה ושל משרד עו"ד בן דוד. יטיב לעשות העותר אם ימנע מכאן ולהבא מהגשת בקשות חסרות בסיס החורגות מנושא העתירה כאמור. העותר אמנם לא מיוצג, אך אין בכך כדי להצדיק התנהלות מכבידה מצדו כפי שנעשה עד כה.

דיון בנושא היחיד שנותר לדיון כאמור לעיל, יתקיים ביום 24.3.21 בשעה 09:30 . לדיון יתייצב גם נציג של משרד עו"ד בן דוד כמייצג המשרד.

המשיבה תגיש כתב תשובה עד ליום 3.3.21, ותצרף אליו עותק נוסף, מודפס ומדוגל, מעבר לעותק המיועד לסריקה. ככל שמשרד עו"ד בן דוד מעוניין להגיש תגובה מטעמו בקשר עם טענת המשיבה בדבר אי מסירת המידע בשל החשש לפגיעה בפרטיות, אזי הוא רשאי לעשות כן בתוך אותו מועד.

ניתנה היום, כ"ו אב תש"פ,16 אוגוסט 2020, בהעדר הצדדים.