הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה 25

בפני כב' הנשיא רון שפירא

העותר

משה בן שמחוני, ת"ז XXXXXX946 (אסיר)

נגד

המשיבים
.1 שרות בתי הסוהר
.2 מדינת ישראל

פסק דין

הרקע לעתירה וטענות הצדדים בתמצית:
בפני עתירת אסיר במסגרתה מתבקש בית המשפט להורות שהעותר יועבר חזרה לכלא באזור המרכז, זאת לאחר שהועבר לבית מעצר קישון.
העותר עצור עד החלטה אחרת החל מיום 16.01.2018 וההליכים המשפטיים בעניינו מתנהלים בבית המשפט המחוזי בתל אביב. מדובר באישומים של רצח תוך ביצוע עבירה, סחיטה בכוח וקשירת קשר לביצוע פשע.
העותר טוען כי התיק המתנהל נגדו צפוי להתנהל פעמיים בשבוע באופן רציף בבית המשפט המחוזי בתל אביב והעברתו לצפון מקשה על התנהלות תקינה של ניהול ההוכחות כאשר גם באי כוחו מצויים במרכז הארץ ואין באפשרותם לבקרו חדשות לבקרים במהלך ניהול ההוכחות. כן נטען כי לאור תדירות הדיונים העותר צפוי לשהות במעברים וכמעט לא להגיע לתאו בו מצויים חפציו. עוד נטען כי משפחתו של העותר מתגוררת במרכז ויש קושי משמעותי בביקורים בצפון. נטען כי ניתן היה להעבירו לאגף שמור או להפרדות וכי החלטת המשיב פוגעת בו ללא בסיס מוצדק. נטען כי מדובר בהחלטה שאינה סבירה ואינה מידתית ויש מקום להתערב בה.
המשיב טוען כי העותר מוגדר כאסיר מועד לאלימות. נטען כי ועדת ההעברות הארצית החליטה על העברתו לבית מעצר קישון על מנת לייתר את הצורך בהפרדתו ובהתחשב במפת סכסוכיו והחמ"ן השלילי והעדכני שצבר לחובתו במעצרו הנוכחי. נטען כי מהחומר המודיעיני שהוגש לביהמ"ש עולה כי לחובתו של העותר חמ"ן שלילי שעניינו סכסוכים, מסוכנות כלפי אחרים ומעורבות שלילית. בשל מפת סכסוכיו ויריביו במחוז דרום ומחוז מרכז, הוחלט להעבירו למחוז צפון. נטען כי נקודת המוצא היא שאין לעצור או אסיר זכות לקבוע את מקום כליאתו וההחלטה להעבירו אינה פוגעת בזכות יסוד שלו. מדובר בסמכות ייחודית של גורמי הפיקוד והמקצוע של המשיב והשיקולים שנשקלו בעניינו הינם ענייניים. נטען כי יש פתרונות שניתן להציע כדי לא לפגוע בזכותו של העותר להגנה ולהקל על באי כוחו.
דיון והכרעה:
לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ואת החומר החסוי שהוגש לעיוני הגעתי למסקנה כי בנסיבות העניין יש לדחות את העתירה, שכן לא מצאתי שנפל בהחלטת המשיב פגם המצדיק את התערבותו של בית המשפט, לעת הזאת ובכפוף להערות שיפורטו.
הלכה היא שאין לעצור או אסיר זכות לקבוע את מקום כליאתו ונקודת המוצא היא שההחלטה להעבירו אינה פוגעת בזכות יסוד שלו או מבססת עילת תביעה או עתירה [ ראו: רע"ב 6305/14 אלמסרי נ' מדינת ישראל (19/11/2014)]. קביעת מקום כליאה היא בסמכות ייחודית של גורמי הפיקוד והמקצוע של שב"ס. ככלל לא יתערב בית משפט בהחלטה על קביעת מיקום כליאה או העברת אסיר מכלא אחד לאחר. עם זאת, כפופה הפעלת הסמכות המנהלית של שב"ס לכללי המשפט המנהלי במובן זה שעל שב"ס לשקול את השיקולים הנדרשים לעניין בעת קבלת החלטה בכל הנוגע למקום כליאתו של אסיר או עצור.
במקרה שבפני נראה כי נשקלו שיקולים עניינים לעניין העברתו של העותר למתקן מעצר אחר, כגון מידעים והתנהלות שלילית במהלך המעצר, המצביעים על מסוכנות כלפי אחרים. על כן, לא ניתן לקבוע כי החלטת המשיב הינה בלתי סבירה.
אשר על כן, הנני מורה על דחיית העתירה.
עם זאת אציין כי יש לוודא שתנאי הכליאה לא יפריעו או ישבשו את יכולתו של העותר לנהל את הגנתו במסגרת בירור כתב האישום שבמסגרתו הוא עומד לדין. לעניין זה יצוין כי לעת הזו עדיין לא מתקיימים בתיק העיקרי המתנהל בתל אביב דיונים בתדירות של פעמיים בשבוע, לפחות עד סוף מאי 2019, אך החל מסוף מאי נקבעו דיונים בתדירות גבוהה יותר.
אוסיף עוד כי מעיון ברשימת האסירים שמוגדרים כמסוכסכים עם העותר עולה כי רק בודדים מהם מוחזקים, לעת הזאת, במתקני הכליאה של מחוז המרכז. מטבע הדברים רשימה זו גם משתנה מעת לעת. בהחלט יתכן שבעוד כחודשיים יהיו הנתונים הנוגעים לאסיר זה שונים מאלו שנבחנו ע"י ועדת ההעברות הארצית כאשר שקלה והחליטה, על פי סמכותה ומשיקולים ראויים, להעביר את העותר לכלא קישון.
בהתאם אני מורה, כי עניין סדרי ומקום כליאתו של העותר יבחן שוב ע"י הגורמים המוסמכים של שב"ס לקראת מועד תחילת שמיעת משפטו במועדים קרובים, בסוף אפריל – ראשית חודש מאי. במסגרת מכלול הנתונים שיבחנו ע"י שב"ס ומכלול השיקולים הנדרשים לעניין תובא בחשבון תדירות הדיונים שיתקיימו בבית המשפט המחוזי בתל אביב, דבר שיחייב הערכות של ביצוע הסעות להובלת העותר לבית המשפט, וכן יחייב יצירת תנאים שיאפשרו לב"כ העותר להכין את העותר לקראת הדיון בעניינו.
על שב"ס לשוב ולבחון את מיקום וסדרי הכליאה של העותר תוך הבאה בחשבון של מכלול הנתונים הנ"ל, בין כל יתר הגורמים הנשקלים, וליתן החלטה בכל הנוגע לסדרי ומקום הכליאה שבו ישהה העותר בתקופת שמיעת משפטו.
בכפוף להנחיות דלעיל, העתירה נדחית.
המזכירות תעביר עותק לב"כ הצדדים ולעותר באמצעות שב"ס.

ניתן היום, כ' אדר א' תשע"ט, 25 פברואר 2019, בהעדר הצדדים.

רון שפירא, נשיא