הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה 07

בפני
כב' השופט אברהם אליקים, סגן נשיא

תובע

וליד סאלח נסר אלדין

נגד

נתבעים

  1. חמאדה מוסטפא
  2. עמאר מוסטפא
  3. מוניר חוסייסי
  4. ודאד (מוסטפא) חלבי
  5. ג'מאל אלדין חמזה (חלבי) כמאל
  6. אמין עיסמי
  7. ג'אבר חוסאם
  8. ג'אבר חמזה
  9. מועין חסון, עו"ד
  10. סלאמה חמוד זידאן חלבי

החלטה

בפניי בקשת נתבע 9 לבטל את פסק הדין החלקי שניתן כנגדו בהעדר הגנה ביום 7.12.2016, החלטתי מיום 21.12.2016, שתי תגובות התובע על הבקשה וכן תגובת נתבע 9 עליהן. יודגש כי פסק הדין החלקי ניתן גם כנגד נתבעים 6-8 ו-10, אשר אף הם לא הגישו כתב הגנה כנגד התביעה דנן.
טענות הצדדים
נתבע 9 ביקש בבקשתו (אשר לא צורף לה תצהיר לאימות העובדות) לבטל את פסק הדין וטען כי פסק הדין שניתן הינו חלקי וניתנו בו סייגים, בנוסף צירף לבקשתו כתב הגנה ובקשה לדחיית התביעה על הסף, בטענה כי מכתב הגנתו ניתן ללמוד כי תביעת התובע היא תביעת סרק, שיש לדחותה כפי שניתן להתרשם מטענותיו.
בהחלטתי מיום 21.12.2016, הורתי לנתבע 9 להעביר עותק מהבקשה לתובע אשר ימסור עליה תגובתו וכן הבהרתי כי מדובר בפסק דין מלא והסייג בתוכו אינו מתייחס לנתבע 9 עצמו, בנוסף ונוכח כך כי בשלב זה ההליך כנגד נתבע 9 הסתיים, דחיתי את בקשתו לדחיית התביעה על הסף וכן התעלמתי מכתב ההגנה שהגיש.

התובע כאמור הגיש 2 תגובות, הראשונה הוגשה ביום 3.1.2017 והשנייה ביום 19.1.2017, בתגובתו הראשונה ביקש לדחות את הבקשה משלא צורף לה תצהיר תומך וכן משלא נשלחה לו הבקשה עצמה בניגוד למה שהוריתי בהחלטה , כמו כן טען כי נתבע 9 לא התייחס כלל לטענות הנטענות כנגדו בתביעה. בתגובתו הנוספת טען התובע כי ניתנו לנתבע 9 אין ספור הזדמנויות כדי להתגונן, אולם הוא בחר שלא לעשות כן על אף שקיבל את כתב התביעה עוד ביום 27.10.2015, כלומר לפני יותר משנה, כאשר לאחר מכן לפי החלטה שניתנה ביום 2.11.2016 ביצע התובע מסירה אישית של כתב התביעה באמצעות שליח לכל הנתבעים, אולם גם אז בחר נתבע 9 שלא להתייחס לכתב התביעה.

בתשובה לתגובת התובע שהוגשה על ידי נתבע 9, טען האחרון כי לא ניתן לו יומו בבית המשפט במיוח ד נוכח טענותיו וגרסתו הרלוונטית לניהול ההליך בין כל הצדדים. לעניין אי הגשת כתב ההגנה טען כי הוא עורך דין בשנות ה-60 לחייו תוך הפנייה למצבו הרפואי . עוד טען כי לא קיבל את כתב התביעה באופן אישי לידיו ובאישור המסירה כתוב כי בת זוגו קיבלה את כתב התביעה, אולם הוא עצמו קיבל את כתב התביעה רק לאחר שכבר ניתן פסק דין, כאשר מצבו הרפואי לא אפשר לו להעלות בבקשתו המקורית טענות אלה. כמו כן, לא חשב כי התובע יתנגד לבקש ה נוכח השלב המוקדם בו נמצא ההליך.

דיון והכרעה
תקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 (להלן – התקנות), קובעת כדלקמן:
"ניתנה החלטה על פי צד אחד או שניתנה באין כתבי טענות מצד שני, והגיש בעל הדין שנגדו ניתנה ההחלטה בקשת ביטול תוך שלושים ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית המשפט או הרשם שנתן את ההחלטה – לבטלה, בתנאים שייראו לו בדבר הוצאות או בענינים אחרים, ורשאי הוא, לפי הצורך, לעכב את ההוצאה לפועל או לבטלה; החלטה שמטבעה אינה יכולה להיות מבוטלת לגבי אותו בעל דין בלבד, מותר לבטלה גם לגבי שאר בעלי הדין, כולם או מקצתם".
ברע"א 4405/15 SHAHEEN LIL-MANTOGAL AL GHIZIEH נ' MARINA FOR GENERAL TRADING (‏8.9.2015) נקבע:
"... ואילו במקרים אחרים שבהם מתבקש ביטול של פסק-דין שניתן במעמד צד אחד בלא שיש עילה לבטלו מחובת הצדק, על המבקש להראות כי סיכויי ההגנה ( או התביעה, לפי העניין) טובים וכן עליו להצביע על סיבה המניחה את הדעת למחדלו הדיוני ... עוד נפסק כי, ככלל, יינתן משקל רב יותר לסיכויי ההגנה, אך ייתכנו מקרים בהם יימצא כי התנהלותו של בעל הדין מאפילה על סיכויי הגנתו".

עוד ראו רע"א 706/15 המועצה המקומית באר יעקב נ' עו"ד מרדכי שלו-המנהל המיוחד של העמותה (22.4.2015) .

על פי אישור המסירה מיום 6.11.2016 אשתו של נתבע 9 קיבלה לידיה את כתב התביעה במועד, מדובר בהמצאה כדין והנתבע 9 מסיבותיו שלו בחר שלא להגיש כתב הגנתו במועד.
כמו כן, הבקשה לביטול פסק הדין הוגשה במסגרת 30 הימים שקובעת התקנה, אולם הבקשה שהוגשה, הוגשה ללא תצהיר תומך בטענות העובדתיות שהועלו כאשר צורפו לה כתבי בי-דין נוספים שלא בהתאם לתקנות . טענות רלוונטיות נוספות לביטול פסק הדין, בצירוף תצהיר תומך, הוגשו רק כחודשיים לאחר המועד בו ניתן פסק הדין וכחודש וחצי מהמועד בו הוגשה הבקשה המקורית, בדרך בלתי ראויה של תגובה לתשובת התובע. דרך זו מנוגדת לתקנות ולאופן בו יש לעשות שימוש בהליכי בית משפט.
לפנים משורת הדין ולמרות הדרך הבלתי ראויה בה הוגשה הבקשה לביטול פסק הדין, נוכח טענות ההגנה של נתבע 9 אשר מעלות שאלות שיש צורך לבררן בהליך זה , במיוחד עת ההליך ממשיך להתנהל כנגד נתבעים נוספים ועמדתו של נתבע 9 הינה חשובה לבירור המחלוקת וזאת גם לפי תגובותיו של התובע עצמו (ראו סעיף 8 לתגובתו הראשונה של התובע מיום 3.1.2017 ) וכן נוכח השלב בו מצוי תיק זה, החלטתי לבטל את פסק הדין כנגדהנתבע 9 שניתן ביום 7.12.2016 (יובהר כי פסק הדין יוותר על כנו כנגד נתבעים 6-8 ו-10).
עוד יודגש כי לא גבשתי עמדה לגופו של עניין ובסופו של יום לאחר בירור טענות כל הצדדים יוכרעו גם טענות ההגנה של נתבע 9. אני מצפה מנתבע 9 שלא יפרש בצורה לא נכונה את הענותי לבקשה לביטול פסק הדין למרות התעלמותו מהתקנות ומהחלטותיי.
קדם המשפט נקבע ליום 7.3.17 שעה 8:30 (ראו החלטתי מיום 7.12.16). חובה על נתבע 9 להתייצב לדיון. במידה ובכוונת נתבע 9 להגיש כתב הגנה או בקשה כל שהיא, עליו לעשות כן עד לא יאוחר מיום 17.2.17, כל בקשה שיגיש תועבר ישירות במסירה אישית לכל הצדדים האחרים בתיק.

נוכח האמור לעיל ובגין התנהלותו הנ"ל של נתבע 9 אני מחייב אותו בתשלום הוצאות לתובע בסך 7,000 ₪ אשר ישולמו תוך 30 ימים מהיום, באם לא ישולם התשלום במועדו יצטרפו לתשלום תשלומי ריבית והצמדה מהיום ועד ליום התשלום בפועל.

ניתנה היום, י"א שבט תשע"ז, 07 פברואר 2017, בהעדר הצדדים.