הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה 06

בפני כב' הנשיא רון שפירא

העותרים

.1 ראובן דדון (אסיר), ת"ז XXXXXX307
.2 עוז דדון (אסיר), ת"ז XXXXXX657
.3 רועי דדון (אסיר), ת"ז XXXXXX226
ע"י ב"כ עו"ד חן מאירי ועו"ד ששון בר עוז

נגד

המשיבים
.1 שרות בתי הסוהר
.2 מדינת ישראל

פסק דין

הרקע לעתירה וטענות הצדדים בתמצית :
בפני עתירת אסיר במסגרתה מתבקש בית המשפט להורות שהעותרים ישהו באותו אגף, או לחילופין באגפים שונים, בבית מעצר קישון שכן שהם בני משפחה אחת, המנהלים אותו תיק ונטען כי מבקריהם נאלצים להגיע בימי ביקורים שונים ולנהל קנטינה בנפרד ולצלם כפל חומרי תיק והדבר מקשה גם על ב"כ העותרים וניהול הגנתם.
יצוין כי בעת הגשת העתירה, העותרים היו עצורים באגפים שונים בקישון במסגרת כתב אישום שהוגש בגין עבירת רצח, ניסיון לרצח ועבירות נשק. לאחר שהוגשה העתירה וניתנה החלטה לפיה אין מקום למתן צו זמני, הועבר העותר 1 לכלא שטה.
לטענת העותרים, עם הגשת כתב האישום אין שחר לנימוק של הפרדה חקירתית. נטען כי החלטת המשיב שלא להיעתר לבקשת העותרים לשהות באותו אגף נגועה בחוסר סבירות קיצוני המצדיק התערבות. נטען כי מימונם של שלושת העותרים נופל על אם המשפחה, אשר נזקקת עתה לדאוג ל-3 קנטינות נפרדות. נטען כי ימי הביקורים באגפים השונים הינם שונים והדבר גורם לטרטור בני המשפחה. כמו כן, נטען כי מדובר ב-3 עורכי דין שנדרשים לבקרם באופן שגורם לטרטור ופגיעה בהגנה המשפטית. נטען כי העותרים שבתו רעב כאקט מחאתי.
המשיב טוען כי שניים מהעותרים נמלטו מהדין במשך תקופה ארוכה עד שאותרו ונעצרו. כמו כן, נטען כי שניים מהעותרים היו מעורבים באירועים שליליים במהלך המעצר. נטען כי ההחלטה על העברת העותר 1, שהינו אביהם של העותרים 2 ו-3, לבית סוהר שטה התקבלה על ידי ועדת העברות מחוזית, זאת לצורך מניעת מוקד כוח שלילי בבית מעצר קישון, לאור סיווגו וכן בחינת התנהגותו והתנהגות בנו בפרק הזמן הקצר בו שהה בבית מעצר קישון. כן נטען כי ההחלטה לשבץ את האחים באגפים נפרדים נעשתה משיקולים ניהוליים לשם מניעת אירועים שליליים ומדובר בשני עצורים המסווגים כסג"ב. נטען כי ההחלטות מבוססות על שיקולים וטעמים ביטחוניים ומודיעיניים המצויים בליבת שיקול הדעת של המשיב ולעצור אין זכות קנויה להיות מוחזק במתקן זה או אחר. נטען כי מהמידעים שהוגשו לעיונו של ביהמ"ש עולות כוונות שליליות ומעורבות שלילית של העותרים וחשש שהמשך שילובם יחדיו יוביל לצבירת כוח, העצמה וכוונות שליליות ומעשים שליליים בעתיד. נטען כי שיקולי ביטחון מודיעין וניהול תקין של בית כלא גוברים על שיקולי נוחות של ב"כ או של עצורים.
דיון והכרעה:
לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ואת החומר החסוי שהוגש לעיוני הגעתי למסקנה כי בנסיבות העניין יש לדחות את העתירה, שכן לא מצאתי שנפל בהחלטת המשיב, הן לגבי שיבוץ העותרים באגפים שונים והן לגבי העברת העותר 1 למתקן אחר, פגם המצדיק התערבות.
הלכה היא שאין לעצור או אסיר זכות לקבוע את מקום כליאתו ונקודת המוצא היא שההחלטה להעבירו אינה פוגעת בזכות יסוד שלו או מבססת עילת תביעה או עתירה [ ראו: רע"ב 6305/14 אלמסרי נ' מדינת ישראל (19/11/2014)]. קביעת מקום כליאה, או לצורך העניין אגף הכליאה, היא בסמכות ייחודית של גורמי הפיקוד והמקצוע של שב"ס. ככלל לא יתערב בית משפט בהחלטה על קביעת מיקום כליאה או העברת אסיר מכלא אחד לאחר. עם זאת, כפופה הפעלת הסמכות המנהלית של שב"ס לכללי המשפט המנהלי במובן זה שעל שב"ס לשקול את השיקולים הנדרשים לעניין בעת קבלת החלטה בכל הנוגע למקום כליאתו של אסיר או עצור.
במקרה שבפני נראה כי נשקלו שיקולים עניינים, הן לעניין ההפרדה לאגפים שונים והן לעניין העברת העותר 1 למתקן אחר, כגון מידעים והתנהלות שלילית במהלך המעצר וקודם לו, המצביעים על מסוכנות וחשש לכוונות שליליות ופגיעה בביטחון. על כן, לא ניתן לקבוע כי החלטת המשיב הינה בלתי סבירה.
אשר על כן, הנני מורה על דחיית העתירה, ככל שהיא מתייחסת להחלטות שהתקבלו עד לאחרונה לעניין סדרי כליאתם של העותרים.
עם זאת אציין כי יש לוודא שתנאי הכליאה לא יפריעו או ישבשו את יכולתם של העותרים לנהל את הגנתם במסגרת בירור כתב האישום שבמסגרתו עם עומדים לדין . לעניין זה יצוין כי החל מסוף חודש זה עתידים שלושת העותרים להיות מובאים לבית המשפט המחוזי בחיפה בתדירות של אחת לכל מספר ימים וזאת לצורך הדיון בעניינם. לא ברור אם נתון זה נשקל ע"י גורמי שב"ס בעת שהתקבלו ההחלטות בעניין סדרי כליאתם.
בהתאם אני מורה, כי עניין סדרי ומקום כליאתם של העותרים יבחן שוב ע"י הגורמים המוסמכים של שב"ס כאשר במסגרת מכלול השיקולים תובא בחשבון העובדה שהחל מיום 25.2.19 ועד לראשית חודש אפריל 2017 קבועות בבית המשפט המחוזי בחיפה שבע (7) ישיבות המיועדות לשמיעת עדים, דבר שיחייב הערכות של ביצוע הסעות להובלת העותרים לבית המשפט, וכן יחייב יצירת תנאים שיאפשרו לב"כ העותרים להכין כל אחד מהעותרים לקראת הדיון בעניינו.
בהתאם, על שב"ס לשוב ולבחון את מיקום וסדרי הכליאה של העותרים תוך הבאה בחשבון של מכלול הנתונים הנ"ל, בין כל יתר הגורמים הנשקלים, וליתן החלטה בכל הנוגע לסדרי ומקומות הכליאה שבהם ישהה כל אחד מהעותרים בעת שמיעת משפטו.
בכפוף להנחיות דלעיל, העתירה נדחית.
המזכירות תעביר עותק לב"כ הצדדים ולעותרים באמצעות שב"ס.
ניתן היום, א' אדר א' תשע"ט, 06 פברואר 2019, בהעדר הצדדים.

רון שפירא, נשיא