הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ת"צ 6888-05-16

בפני
כב' השופט יגאל גריל, שופט בכיר

המבקשת:

מריאנה לבצוב
ע"י ב"כ עו"ד דוד מזרחי

נגד

המשיבה:
טיב טעם רשתות בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד דורי ברקל

פסק דין

א. בפניי בקשה לאישור הסתלקות מן התובענה ומן הבקשה לאישורה כייצוגית, וזאת לפי סעיף 16 של חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 .

ב. המבקשת הגישה תובענה כנגד המשיבה וביקשה לאישורה כייצוגית בטענה שאריזות מסוימות של פירות וירקות, הכוללים כיתוב בדבר משקל האריזה והנמכרים במחיר קבוע ליחידה, המיוצרים על ידי יצרנים שונים ונמכרים בסניפי המשיבה, אינן תואמות את הוראות הדין, הואיל והמוצרים נמכרים באריזות שלאחר פתיחתן הראשונה ניתן להחזירן למצבן המקורי, מבלי שהצרכן יבחין בשימוש הראשון.

ג. המשיבה טענה בתגובתה, כי האריזות עומדות בהוראות הדין וזאת לענ יין הדרישה כי המוצרים ייארזו באריזה שפתיחתה תהא ניכרת.

לטענת המשיבה, ביססה המבקשת את בקשת האישור על פרשנות בלתי נכונה של הוראות הדין, שכן הטענה לפיה אריזת מוצר סגורה תקנית היא כזו הנסגרת באמצעות יריעת הלחמה (ניילון המודבק תחת מכסה) – היא פרשנות בלבד ללא זכר בדין.

לטעמה של המשיבה, גם אם אריזה, או אריזות מסוימת , מבין המוצרים ניתנו לפתיחה באופן שניתן לפתוח את האריזה ולשוב ולסגור אותה מבלי שהפתיחה הראשונה תהא ניכרת, הרי עמדת המשיבה היא , כי גם באריזה מסוג זה פתיחה בידי "האדם הסביר" מאפשרת ניכרות הפתיחה , ואין לייחס הפרה ובוודאי שלא חוסר תום לב לשימוש באריזה מסוג זה, ומה גם שאריזה מסוג זה אינה משקפת את כלל האריזות בהן נעשה שימוש בקשר למוצרים.

ד. עוד טענה המשיבה, שהמבקשת ל א צירפה לבקשתה תצהירים של צרכני המוצרים , ואף לא סקרי צ רכנים לביסוס טענת הפגיעה באוטונומיה, או לצורך הגדרת הקבוצה אותה מתיימרת המבקשת לייצג בבקשת האישור , ואף לא הוצג כל מנגנון שישמש להגדרת הקבוצה.

ה. בנוסף סבורה המשיבה, שלא נגרם כל נזק לא למבקשת ולא למי מחברי הקבוצה , ואין מתקיימים התנאים הנדרשים לאישור התובענה כייצוגית.

ו. המשיבה מוסיפה, שרבות מן האריזות בהן היא עושה שימוש סגורות ביריעת הלחמה , או בסג ירת פטנט, המאפשרת ללקוחות המשיבה להבחין האם נפתחה אריזת המוצר. אריזות אלה מקיימות, כך נטען, את הוראת התקנים.

ז. הצדדים הגיעו למסקנה, כי יהא זה ראוי ליישב את המחלוקת בדרך של הסכמה לעתיד ובצירוף פיצוי ותרומה כפי שיפורט להלן, וזאת מבלי שמי מ ן הצדדים מודה בטענות הצד שכנגד.

ח. נוכח העובדה שהמבקשת "איתרה " סוגים מבין אריז ות המוצרים שבהם ניתן בדרך מסוימת לבצע פתיחה של האריזה מבלי שהפתיחה תהא ניכרת , ומאחר שהמשיבה מעוניינת שלקוחותיה יהיו שבעי רצון, הסכימה המשיבה, לפנים משורת הדין, שהחל מיום 1.4.2017 ישודרגו אריזות המיוצרות בסניפי המשיבה , כך שהן תיארזנה מכאן ולהבא באחת הדרכים המפורטות להלן (ככל שהן אינן ארוזות באחת מהדרכים האמורות כבר עתה):

1. באמצעות שתי מדבקות שיונחו כ"שתי וערב" על גבי האריזה, באופן שימנע את היכולת לפתוח את האריזה מבלי לפגוע בניכרות הפתיחה;

2. יריעת הלחמה;

3. מדבקה היקפית שתוצמד למלוא היקף האריזה;

4. בנעילת "פרפר".

5. בכל דרך סגירה אחרת המאפשרת ניכרות פתיחה.

בנוסף, מתחייבת המשיבה להודיע לספקיה, כי חובה עליהם לספק לה מוצרים העומדים בדרישות הדין לעניין אריזתם, קרי שאריזתם תהא כזו שלא ניתן לבצע פתיחתה מבלי שהפתיחה תהיה ניכרת.

ט. כמו כן הסכימה המשיבה, מבלי להודות בכל טענה ולפנים משורת הדין , לנקוט באמצעים המפורטים להלן, על מנת להדק את הפיקוח על בדיק ת אריזות של מוצרים הנ מכרים בסניפיה:

1. ריענון נהלים לעניין בדיקת אריזת המוצרים הנמכרים בכל הסניפים;

2. הנחיות מנהלי הסניפים לקיום בדיקות שוטפות לאיתור תקלות באריזות המוצרים הנ"ל;

3. הנחיית מנהלי הסניפים לאשר, מכאן ואילך, החלפת כל מוצר שיוחזר באריזתו המקורית, באם אריזה זו אינה אחת מהאריזות המפורטות בסעיף 8 של בקשת ההסתלקות, למוצר תחליפי, או קבלת זיכוי תמורתו.

י. הצדדים מציינים, שאין בבקשת ההסתלקות כדי לפגוע בחברי הקבוצה , שהרי אין בהסתלקות המבקשת מבקשת האישור כדי להוות מעשה בית דין, מה גם שהמשיבה הסכימה למכור בסניפיה מוצרים שייארזו על ידי ספקיה באחת מן הדרכים שפורטו לעיל, ובכך הושגה מטרתה העיקרית של בקשת האישור בנסיבות העניין.

יא. הסכמת המשיבה נובעת, בין היתר, מרצונה להימנע מהמשך ניהול ההליכים המשפטיים, דבר הכרוך בהוצאות כספיות, הגם שלדעת המשיבה , גם אם ההליכים היו נמשכים , היה מתברר כי דין בקשת האישור להידחות , הואיל והמשיבה פעלה בתום לב ולא נגרם נזק לאיש.

יב. לפנים משורת הדין בלבד הסכימה המשיבה ליתן הנחות בשיעור שלא יעלה על 15%, על המוצרים נשוא התביעה, או על חלקם , או על מוצרים אחרים המשווקים על ידי המשיבה בסכום כולל של 160,000 ₪ לעומת מחירם הממוצע השנתי של אותם המוצרים בשנת 2015 (להלן: "מבצע ההנחות"). מבצע ההנחות יימשך עד למיצוי שווי ההטבה הכולל .

רואה חשבון מטעם המשיבה יאשר בכתב את קיומו של מבצע ההנחות ואת מיצוי הסכום האמור, לחלופין , ולפי בחירת המשיבה בלבד, תינתן להשלמת שווי ההטבה הכולל, כל עוד לא הושלם מבצע ההנחות, תרומה בכסף , או באמצעות תרומת מוצרים לעמותת "לתת", המחלק ת מזון לנזקקים, בסכום שטרם מוצה בפועל במהל ך תקופה של 12 חודשים לאחר אישור בקשת ההסתלקות.
מובהר, שאין בחלופת התרומה כדי לגרוע מזכותה של המשיבה למצות את שווי ההטבה הכולל באמצעות מבצע ההנחות כאמור, גם לאחר חלוף 12 חודשים מתחילת מבצע ההנחות.

יג. הצדדים הגיעו גם להסכמה, לפיה מבקשים הם מבית המשפט לאשר , שהמשיבה תשלם למבקשת גמול בסכום של 3,000 ₪, וכן שכ ר טרחת עו"ד לב"כ המבקשת בסכום כולל של 72,540 ₪ (כולל מע"מ).

יד. עוד מבקשים הצדדים, לפטור אותם מן הצורך לפרסם מוד עות בדבר הגשת בקשת ההסתלקות.

טו. בנוסף מבהירים הצדדים, כי הצהרותיהם והתחייבויותיהם ניתנו מבלי להודות בכל טענה של מי מן הצדדים, וה משיבה – מבלי שתוותר על טענותיה כנגד התביעה ו/או בקשת האישור.

טז. בנוסף, מוותרת המבקשת באופן מלא ומוחלט על כל תביעה, זכות, טענה , או דרישה , הקשור ות בבקשת האישור , ו/או בתביעה כנגד המשיבה , ו/או כנגד חברת ביכורי שדה בע" מ בקשר למוצרים שנמכרו בסניפי המשיבה.

יז. המבקשת ובאי כוחה מתחייבים שלא להיות מעורבים בעצמם , ו/או באמצעות מי מטעמם , בכל הליך משפטי אחר בקשר עם הנוש אים נשוא התביעה, ו/או בקשת האישור, ולא להעביר את החומר על בסיסו הוגש הליך זה והנמצא בידיהם לצדדים שלישיים.

יח. ב"כ המבקשת מתחייב לפטור את המשיבה ו/או מי מטעמה, ו/או מי מספקיה, לרבות חברת ביכורי שדה בע"מ, מת שלום פיצוי בגין מוצריהם שנמכרו בסניפי המשיבה.

יט. לבקשת ההסתלקות מצורפים תצהיר המבקשת ותצהיר בא-כוחה.

כ. לאחר שעיינתי בבקשת ההסתלקות על נימוקיה, סבורני שהבקשה סבירה ומאוזנת ויש מקום לאשרה בהתאם לסעיף 16 של חוק תובענות ייצוגיו ת, וזאת לאחר שגם הבאתי בחשבון את תיקון מס' 10 של חוק תובענות ייצוגיות, שנכנס לתקפו ביום 27.7. 2016, בהתחשב בכך שהמבקשת הצביעה על עילת תביעה לכאורה, ובשים לב לכך שהושגה תועלת לחברי הקבוצה.

כא. נוכח האמור לעיל, אני נותן תוקף של פסק דין לבקשת ההסתלקות על כל סעיפיה וחלקיה. כל ההתחייבויות של כל אחד משני הצדדים, כפי שפורטו בבקשת ההסתלקות, מהוֹות חלק בלתי נפרד של פסק דין זה.

כב. בשים לב לכך שאין בהסתלקות כדי ליצור מעשה בית דין (זולת לגבי המבקשת עצמ ה), אני פוטר את הצדדים מלפרסם מודעות בדבר הגשת בקשת ההסתלקות , ומלנקוט בהליכים לפי תקנה 11(ב) של תקנות תובענות ייצוגיות, ועיינו: ת"צ (מחוזי מרכז) 24356-04-10 הר עוז נ' כלל בריאות חב' לביטוח בע"מ (22.12.2010).

כג. לא יאוחר מתאריך 1.5.2017 יוגש תצהיר נציג מוסמך מטעם המשיבה (עם העתק לב"כ המבקשת) בדבר השלמת ביצוע כל ההסכמות בעניין מדיניות ייצור האריזות של המשיבה וספקיה (סעיפים 8-10 בבקשת ההסתלקות).

כד. כמו כן, לא יאוחר מתאריך 1.12.2017 יוגש תצהיר נציג מוסמך מטעם המשיבה (עם העתק לב"כ המבקשת) בדבר ביצוע ההתחייבות בעניין מבצע ההנחות , לרבות התרומה לציבור, הכל כמפורט בסעיף 13 של בקשת ההסתלקות , וכן יצורף לתצהיר אישור בכתב של רואה החשבון של המשיבה.

כה. הסכומים המוצעים על ידי הצדדים לתשלום גמול ושכר טרחת עו"ד סבירים בנסיבות העניין ואני מאשרם.

אני מחייב את המשיבה לשלם למבקשת גמול בסכום של 3,000 ₪ ושכר טרחת עו"ד לב"כ המבקשת בסכום של 72,540 ₪ (כולל מע"מ) , וזאת בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין, וכנגד המצאת החשבונית כדין.

כל סכום שבפיגור יישא הפרשי הצמדה למדד וריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.

כו. נוכח כל האמור לעיל, אני מורה על דחיית תביעתה האישית של המבקשת ועל מחיקת בקשת האישור.

כז. התיק יובא לעיוני על ידי המזכירות ביום 1.5.2017 לעיון בתצהיר נציג מוסמך של המשיבה בעניין ביצוע האמור לגבי השינוי באריזות ויישום המדיניות החדשה בעניין האריזות, ובנוסף יובא התיק לעיוני גם ביום 1.12.2017 לעיון בתצהיר נציג מוסמך של המשיבה בעניין ביצוע מבצע ההנחות ו/או התרומה, ובצירוף אישור בכתב של רואה החשבון של המשיבה.

המזכירות תמציא את העתקי פסק הדין אל:

  1. ב"כ המבקשת: עו"ד דוד מזרחי, חיפה.
  2. ב"כ המשיבה: עו"ד דורי ברקל, תל-אביב.

ניתן היום, כ"ג חשוון תשע"ז, 24 נובמבר 2016, בהעדר הצדדים.