הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ת"צ 6124-10-16

בפני
כב' השופט יגאל גריל, שופט בכיר

המבקשת:

רונית מן
ע"י ב"כ עוה"ד דוד מזרחי

נגד

המשיבות:

  1. כל בו חצי חינם בע"מ (התביעה נמחקה)
  2. תוצרת חקלאית מובחרת בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד גב' נופר טל

פסק דין

א. בפניי בקשה לאישור הסתלקות מן התובענה ומן הבקשה לאישורה כייצוגית לפי סעיף 16 של חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006.

ב. המבקשת הגישה תובענה כנגד המשיבות ובקשה לאישורה כייצוגית. ההליך כנגד המשיבה מס' 1 נמחק, ולפיכך פסק דין זה מתייחס למשיבה מס' 2, תוצרת חקלאית מובחרת בע"מ (להלן: "המשיבה").

ג. המבקשת טוענת, כי אריזות מסוימות של פירות וירקות, הכוללות כיתוב בדבר משקל האריזה והנמכרות במחיר קבוע ליחידה, המשווקות על ידי ספקים שונים ונמכרות בסניפי המשיבה, אינן תואמות להוראות הדין, הואיל והמוצרים נמכרים באריזות שלאחר פתיחתן הראשונה ניתן להחזיר ן למצבן המקורי, מבלי שהצרכן יבחין בדבר השימוש הראשון.

ד. המשיבה אמנם טרם הגישה את תגובתה לבקשת האישור אך טענותיה, כפי שהוצגו למבקשת, הינן בתמצית כדלקמן:

1. האריזות עומדות בהוראות הדין, וזאת לעניין הדרישה כי המוצרים ייארזו באריזה שפתיחתה תהא ניכרת.

2. המבקשת ביססה את בקשת האישור על פרשנות בלתי נכונה של הוראות הדין, הואיל ועמדתה בבקשת האישור כאילו אריזת מוצר סגורה תקנית היא כזו הנסגרת באמצעות יריעת הלחמה (כלומר, ניילון המודבק תחת מכסה) היא פרשנות בלבד, ואין למצוא לה זכר בלשון הדין.

3. גם אם כטענת המבקשת אריזה, או אריזות מסוימות מבין המוצרים ניתנות לפתיחה באופן שניתן לפתוח את האריזה ושוב לסגור אותה מבלי שהפתיחה הראשונית תהא ניכרת, הרי שלטענת המשיבה גם באריזה מסוג זה, פתיחה בידי "האדם הסביר" מאפשרת ניכרות הפתיחה , ולכן אין לייחס הפרה, ובוודאי לא חוסר תום לב, בשימוש באריזה מסוג זה.
בנוסף, כך לטענת המשיבה, אין אריזה מסוג זה משקפת את כלל האריזות בהן נעשה שימוש בקשר למוצרים.

4. המבקשת לא עמדה בקריטריונים שנקבעו בכל הנוגע לבקשה לאישור תובענה כייצוגית. בין היתר, לא צירפה המבקשת לבקשת האישור תצהירים של צרכני המוצרים, ואף לא סקרי צרכנים לביסוס טענת הפגיעה באוטונומיה , או לצורך הגדרת הקבוצה אותה מעוניינת המבקשת לייצג.

5. המבקשת נמנעה מלהציג כל מנגנון שישמש להגדרת הקבוצה אותה היא מעוניינת לייצג, או לכימות מספר חבריה.

6. לא נגרם למבקשת, או למי מחברי הקבוצה כל נזק בין אם ממוני ובין אם בלתי ממוני.

7. אין מתקיימים התנאים לאישור תובענה כייצוגית ובפרט: לא מתקיים תנאי של קיום קבוצה שמתקיימות לגביה שאלות משותפות של עובדה או משפט.

8. כיום, רבות מאריזות המוצרים המשווקים בסניפי המשיבה סגורות ביריעת הלחמה , או בסגירת פטנט המאפשרת ללקוחות המשיבה להבחין האם נפתחה אריזת המוצר, משמע , גם לשיטת המבקשת אריזות חדשות אלה מקיימות באופן מיטבי את הוראות הדין.

ה. שני הצדדים הגיעו למסקנה, כי בתיק זה יהא נכון וצודק ליישב את המחלוקות על דרך של הסכמה לעתיד בצירוף פיצוי כפי שיפורט להלן, וכן סוכם על מ ִתווה של הסתלקות המבקשת מבקשת האישור ודחיית התובענה האישית, מבלי שהמשיבה מודה בכל טענה הכלולה בבקשת האישור ולפנים משורת הדין.

ו. המשיבה אמנם חולקת על עמדת המבקשת, לפיה ישנן אריזות בסניפיה שאינן מקיימות את הוראות הדין. אולם , משהמבקשת "איתרה" סוגים מבין אריזות המוצרים שבהם ניתן בדרך מסוימת לבצע פתיחה של האריזה מבלי שהפתיחה תהא ניכרת, ומאחר שהמשיבה מעוניינת למנוע מצב שלקוחותיה לא יהיו שבעי רצון, הסכימה המשיבה, לפנים משורת הדין, כי החל מיום 1.7.2017 אריזות המשווקות בסניפיה ישודרגו כך שהן תהיינה מכאן ולהבא באחת מן הדרכים המפורטות להלן (ככל שהן אינן ארוזות באחת מהדרכים האמורות כבר עתה):

1. סגירה באמצעות שתי מדבקות שיונחו "שתי וערב" על גבי האריזה באופן שימנע את היכולת לפתוח את האריזה מבלי לפגוע בניכרות הפתיחה.

2. יריעת הלחמה.

3. מדבקה היקפית שתוצמד למלוא היקף האריזה.

4. נעילת "פרפר".

ז. בנוסף, מתחייבת המשיבה להודיע לספקיה שחובה עליהם לספק את המוצרים העומדים בדרישות הדין לעניין אריזתן, משמע שאריזתן כזו שלא ניתן לבצע את פתיחתה מבלי שהפתיחה תהא ניכרת.

ח. לבקשת ב"כ המבקשת הסכימה המשיבה, מבלי להודות בכל טענה ולפנים משורת הדין, לנקוט באמצעים הבאים, כדי להדק את הפיקוח על בדיקת אריזות המוצרים הנמכרים בסניפיה:

1. ריענון נהלים לעניין בדיקת אריזות המוצרים הנמכרים בכל הסניפים.

2. הנחיית מנהלי הסניפים לקיים בדיקות שוטפות לאיתור תקלות באריזות המוצרים הנ"ל.

3. הנחיית מנהלי הסניפים לאשר מידית, מכאן ואילך החלפת כל מוצר שיוחזר באריזתו המקורית, אם אריזה זו אינה אחת מן האריזות המפורטות בסעיף 8 של בקשת ההסתלקות, למוצר תחליפי או קבלת זיכוי תמורתו.

ט. הצדדים מבהירים, שאין בבקשת ההסתלקות ואישורה כדי ליצור פגיעה כלשהי בחברי הקבוצה, זאת משום שאין בהסתלקות המבקשת מבקשת האישור כדי ליצור מעשה בית דין , ובמיוחד שהמשיבה הסכימה למכור בסניפיה מוצרים שייארזו על ידי ספקיה באחת מן הדרכים שפורטו בסעיף 8 של בקשת ההסתלקות, ובכך למעשה הושגה המטרה העיקרית של בקשת האישור בנסיבות העניין.

י. המשיבה מבהירה, כי הסכמתה למפורט בבקשת ההסתלקות ניתנה, בין היתר, מרצונה להימנע מהמשך ניהול ההליכים נשוא הדיון, דבר שיהא כרוך בהוצאה כספית: שכר טרחת עורך דין והוצאות, הגם שלהבנתה והערכתה של המשיבה , גם אילו נמשכו ההליכים המשפטיים , הרי בסופו של דבר הייתה בקשת האישור נדחית , שכן המשיבה פעלה בתום לב ולא נגרם נזק לאיש.

י"א. למרות שהמשיבה חולקת על עמדת המבקשת, לפיה ישנן אריזות שאינן מקיימות את הוראות הדין, הסכימה המשיבה לפנים משורת הדין שבמסגרת ההסדר בין הצדדים יינתנו הנחות על המוצרים נשוא התביעה, או על מוצרים אחרים המשווקים על ידי ה משיבה, בסכום כולל של 160,000 ₪.

מבצע ההנחות יימשך עד למיצוי הסכום האמור, ורואה חשבון מטעם המשיבה יאשר בכתב את קיומו של מבצע ההנחות ומיצוי הסכום האמור.

י"ב. הצדדים סבורים, כי במקרה זה ראוי ל פסוק לזכות המבקשת גמול ושכר טרחת עורך דין, הואיל והמבקשת העלתה את הנושא החשוב של אכיפת הדין, ונוכח ההסכמות שהושגו בדבר הידוק מדיניות שיווק מוצרים באריזות תקניות אצל המשיבה, ובהתחשב בעבודת ההכנה שהשקיעו המבקשת ובאי כוחה טרם הגשת התביעה ובקשת האישור, וכן נוכח איסוף הראיות בסניפי המשיבה, ולרבות השיקול של חסכון בהוצאות וחסכון בזמן שיפוטי, ומה גם שהמבקשת היא שהסבה את תשומת לבה של המשיבה לאמור בבקשה, ועקב כך הביאה לתועלת ניכרת ללקוחות המשיבה.

י"ג. לפיכך ממליצים הצדדים בפני בית המשפט, כי יאשר תשלום גמול למבקשת בסכום של
3,000 ₪ וכן לשלם לב"כ המבקשת שכר טרחת עורך דין בסכום כולל של 70,200 ₪ (כולל מע"מ) כנגד חשבונית כדין.

י"ד. הצדדים מבקשים שבית המשפט יפטור אותם מן הצורך של פרסום מודעות בדבר הגשת בקשת ההסתלקות ומנקיטת הליכים לפי תקנה 11 (ב) של תקנות ייצוגית, התש"ע-2010.

ט"ו. הצדדים מבהירים, שהצהרותיהם והתחייבויותיהם ניתנו מבלי להודות בכל טענה של צד כלשהו, והמשיבה אינה מוותרת על טענה כלשהי מן הטענות שפורטו לעיל בכל הנוגע לבקשת האישור או לתובענה.

ט"ז. כמו כן, המבקשת ו/או מי מטעמה מוותרים באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל תביעה, זכות טענה, או דרישה, מכל מין וסוג שהוא , הקשורים בבקשת האישור , או בתביעה כנגד המשיבה , ו/או חברה הקשורה לה. בנוסף, המבקשת ובאי כוחה מתחייבים שלא להיות מעורבים בעצמם או באמצעות מי מטעמם בכל הליך משפטי אחר בקשר עם הנושאים הנדונים בבקשת האישור או בתביעה, ולא להעביר את החומר על בסיסו הוגש הליך זה, והנמצא בידיהם, לצדדים שלישיים.

י"ז. לבקשת ההסתלקות מצורפים הן תצהיר המבקשת עצמה והן תצהיר בא כוחה על כך שהם לא קיבלו ולא יקבלו, לא במישרין ולא בעקיפין, גמול או טובת הנאה אחרת מן המשיבה, למעט הסכום הנקוב בבקשת ההסתלקות.

י"ח. לאחר שעיינתי בבקשת ההסתלקות על כל חלקיה, אני מאשר את בקשת ההסתלקות בהתאם לסעיף 16 של חוק תובענות ייצוגיות, על כל סעיפיה וחלקיה ונותן לה תוקף של פסק דין.
כל ההתחייבויות של שני הצדדים כפי שפורטו בבקשת ההסתלקות מהוות חלק בלתי נפרד של פסק דין זה.

י"ט. בבואי לאשר בקשת הסתלקות זו הבאתי בחשבון שהמבקשת הצביעה לכאורה לפחות על קיומה של עילת תביעה, וכן הבאתי בחשבון שחברי הקבוצה הפיקו ויפיקו תועלת מן ההס דר שעומד בבסיס בקשת הסתלקות זו, הן בנוגע לכך שאריזות המוצרים שתשווקנה אצל המשיבה תהיינה תקניות כנדרש , והן בשים לב לתרומה אשר תבוא לידי ביטוי במסגרת מב צע ההנחות.

כ. בהתחשב בכך שאין בבקשת ההסתלקות כדי ליצור מעשה בית דין (זולת לגבי המבקשת עצמה), אני פוטר את הצדדים מפרסום דבר הגשת בקשת ההסתלקות ומנקיטת הליכים לפי תקנה 11(ב) של תקנות תובענות ייצוגיות, ועיינו ת"צ (מחוזי מרכז) 24356-04-10 הר עוז נ' כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ (מיום 22.12.2010).

כ"א. אני מורה, שלא יאוחר מתאריך 1.7.2017 תמציא המשיבה לבית המשפט (עם העתק לב"כ המבקשת) תצהיר של נציג מוסמך מטעמה בדבר השלמת ביצוע כל האמור בסעיפים 8, 9
ו-10 של בקשת ההסתלקות.

כ"ב. עוד אני מורה, שלא יאוחר מתאריך 31.12.2017 תמציא המשיבה לבית המשפט (עם העתק לב"כ המבקשת) תצהיר של נציג מוסמך מטעמה בדבר השלמת ביצוע מבצע ההנחות, לפי סעיף 13 של בקשת ההסתלקות, בצירוף אישור בכתב של רואה חשבון מטעם המשיבה בדבר קיום מבצע ההנחות ומיצוי הסכום כאמור בסעיף.

כ"ג. אני מחייב את המשיבה לשלם למבקשת גמול בסכום של 3,000 ₪ וכן לשלם לב"כ המבקשת שכר טרחת עורך דין בסכום כולל של 70,200 ₪ (כולל מע"מ), כנגד חשבונית כדין.

התשלום יבוצע על ידי המשיבה במשרד ב"כ המבקשת בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין, שאם לא כן יישא כל סכום שבפיגור הפרשי הצמדה למדד וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

כ"ד. על יסוד כל האמור לעיל, אני מורה על מחיקת בקשת האישור ודחיית התובענה של המבקשת.

כ"ה. התיק יובא לעיוני ביום 1.7.2017 לעיון בתצהיר בדבר ביצוע התיקונים בכל הנוגע לאריזות, וכן ביום 31.12.2017 בכל הנוגע להשלמת מבצע ההנחות.

המזכירות תמציא את העתקי פסק הדין אל:

  1. ב"כ המבקשת: עו"ד דוד מזרחי, חיפה.
  2. ב"כ המשיבה: עו"ד גב' נופר טל, ראשון לציון.

ניתן היום, ל' שבט תשע"ז, 26 פברואר 2017, בהעדר הצדדים.