הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ת"צ 58915-03-17

בפני
כב' השופט יגאל גריל, שופט עמית

המבקשים:

  1. ערוה דראושה
  2. ערין סח דראושה
  3. פאדי עקרי
  4. אמין חוטבא
  5. חברת פואד ח'רבוש בע"מ
  6. ג'וליאנה קס

ע"י ב"כ עוה"ד סאבר נסאר

נגד

המשיבות:

  1. צ'מפיון מוטורס בע"מ
  2. volkswagen aktiengesellschaft

ע"י ב"כ משרד עו"ד ח. צדוק

החלטה

א. ביום 23.10.2019 הונחה בפניי בקשתו של ב"כ המבקשים, עוה"ד סאבר נסאר, לעכב את תשלום הגמול למבקשים מס' 3 (פאדי עקרי), מס' 4 (אמין ח'וטבא), מס' 5 (פואד ח'רבוש) ומס' 6 (ג'וליאנה קס), עקב מחלוקת ביניהם לגבי חלוקת הגמול.

עתירתו של ב"כ המבקשים היא שלא לשחרר את הגמול למבקשים אלה, כל עוד אין הסכמה בין ארבעת מבקשים אלה ו/או החלטה של בית המשפט בעניין זה, הואיל והן המשיבות והן ב"כ המבקשים אינם יכולים לקבל על עצמם אחריות כל עוד לא מתבהרת התמונה ונקבעת חלוקה מפורשת על ידי בית המשפט.

בהחלטתי מיום 24.10.2019 הוריתי שעד למתן החלטה אחרת אין לבצע את תשלום הגמול למבקשים (כולם).

ב. אלה הנסיבות הצריכות לעניין:

ביום 03.10.2019, ניתן תוקף של פסק דין להסדר פשרה שהושג בין המבקשים , מחד גיסא , לבין המשיבות, מאידך גיסא, לפי סעיף 18 של חוק תובענות ייצוגיות.

התובענה ובקשת האישור הוגשו בטענה שבתיבות ההילוכים המותקנות בכלי הרכב של יצרני הרכב: Audi, Skoda, VW ו- Seat, קיימת תופעה של כשל במערכת תיבת ההילוכים.

ביום 08.05.2019 הוגשה ע"י ב"כ המבקשים וב"כ המשיבות בקשה לאישור הסדר פשרה (לרבות בקשה למחיקת המשיבה מס' 2).
נוכח ההערות של ב"כ היועץ המשפטי לממשלה (באמצעות פרקליטות מחוז חיפה – אזרחי) הוגש ביום 11.09.2019 נוסח מתוקן של ה סדר הפשרה, שעודכן בהמשך ביום 24.09.2019, ואושר, כאמור, בפסק הדין מיום 03.10.2019.
בקשת האישור כנגד המשיבה מס' 2 – נמחקה בהסכמה.

ג. תקנה 12 של תקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע- 2010, מפרטת את הוראות הרלוונטיות באשר לבקשה לאישור הסדר פשרה.
תקנה 12(ב)(1) קובעת, כי לבקשה לאישור הסדר פשרה יצורפו תצהירים:

"של כל אחד מבעלי הדין לשם אימות העובדות המשמשות יסוד לבקשה. תצהיר כאמור יכלול גילוי נאות ביחס לכל הפרטים המהותיים הנוגעים להסדר הפשרה, לרבות הצהרה שלא קיבל בקשר להסדר כל טובת הנאה במישרין או בעקיפין...".

במסגרת הבקשה לאישור הסדר פשרה מיום 08.05.2019, פסקה 42, צוין, כי הצדדים מגישים לבית המשפט המלצה מוסכמת (לפי סעיפים 22 ו-23 לחוק תובענות ייצוגיות) לגבי הגמול שישולם למבקשים ושכר הטרחה שישולם לב"כ המבקשים.

בכל הנוגע לגמול למבקשים, התבקש בית המשפט במסגרת הבקשה לאישור הסדר הפשרה:

"לקבוע כי הגמול הכולל שישולם לששת המבקשים יעמוד על סכום מצטבר וסופי של 800,000 ₪ (על-פי חלוקה מוסכמת ביניהם המפורטת בהסדר הפשרה)..."

כמו-כן צוין, שהגמול ישולם בתוך 45 ימים ממועד מתן פסק הדין, המאשר א ת הסדר הפשרה, לכשיהפוך לחלוט.

ד. בסעיף 51 של הסדר הפשרה נכתב, כי הגמול הכולל שישולם לכל ששת המבקשים יעמוד על סכום מצטבר וסופי של 800,000 ₪ (על-פי חלוקה שתוסכם ביניהם).

חמישה מתוך ששת המבקשים (פאדי עקרי, פואד ח'רבוש, גוליאנה קס, ערין סח-דראושה וערוה דראושה), הגישו תצהירים זהים בנוסחם, הנושאים תאריך 15.04.2019, ואושרו בחתימת ב"כ המבקשים עוה"ד סאבר נסאר.

לענייננו, רלוונטי סעיף 4 שבתצהירים (ובתצהירו של מר פואד ח'רבוש – סעיף 5), וזה נוסחו:

"ידוע לי ואני מאשר כי הגמול יחולק באופן דיפרנציאלי בין ששת התובעים כך שאני אקבל ⅛ מהגמול שאושר לתובעים ע"י בית המשפט הנכבד".

סעיף זה הוקלד בתצהיריהם של המבקשים הנ"ל באותיות מודגשות (בסעיף 5 של תצהיר פואד ח'רבוש נכתב: " כך שהחברה תקבל ⅛ מהגמול שיאושר לתובעים....").

ה. תצהירו של המבקש מס' 4 מר אמין ח'וטבא הוגש לבית המשפט ביום 11.6.19, לאחר שנחתם ביום 8.6.19, לא בפני ב"כ המבקשים, כי אם בפני עוה"ד עזמי נסאר.

בסעיף 4 של תצהיר מר אמין ח'וטבא נכתב:

"ידוע לי כי הגמול שהומלץ בבקשה שהוגשה לבית המשפט הנכבד יחולק באופן דיפרנציאלי בין ששת התובעים, כך שאני אקבל 38 (300,000 ₪) מהגמול שיאושר לתובעים ע"י בית המשפט הנכבד".

ו. כאמור כבר לעיל, קיבל הסדר הפשרה המתוקן והעדכני (לאחר שהתקבלו הערות מטעם ב"כ היועץ המשפטי לממשלה) תוקף של פסק דין ביום 3.10.19, ובמסגרתו אושרו גם הגמול ושכר הטרחה (פסקה מ"ב של פסק הדין).

ז. בפנייתו של ב"כ המבקשים מיום 23.10.19 שלא לשחרר את הגמול לארבעת המבקשים שאין הסכמה ביניהם צוין, כי עמדתה של המשיבה מס' 1 היא , שמב חינתה ניתן פסק דין ביום 3.10.19, ועל פיו יש לפעול, ובהמשך ציינה:

"אין בכוונתנו להתערב בכל דבר ועניין שבין המבקשים לבין עצמם ובכלל זה חלוקת הגמול ביניהם ובלבד שלא יהא בדבר כדי להשפיע על סכום הגמול הכולל שסוכם ונפסק. אנו כמובן נפעל לפי החלטת בית המשפט".

ח. בהחלטה מיום 24.10.19 הוריתי, שכל אחד מן המבקשים מס' 3, מס' 4, מס' 5, ומס' 6, יגיש את טיעונו והשגותיו בכל הנוגע לחלקו בגמול נשוא הסדר הפשרה, אשר קיבל תוקף של פסק דין, וכן הוריתי לב"כ המבקשים להמציא את החלטתי לכל אחד מששת המבקשים.

ב"כ המבקשים המציא לבית המשפט, ביום 28.10.19 הודעה שכללה, בין היתר, את אישורם של המבקשים מס' 1 ומס' 2 (ערין סח דראושה וערוה דראושה) מיום 19.10.19, שבו נאמר, שידוע להם, כי הגמול שקיבלו כל המבקשים ביחד הוא 800,000 ₪, שיחולק באופן דיפרנציאלי, ולא שווה בשווה, וכי כל אחד מהם יקבל סך של 100,000 ₪, ואילו המבקש מס' 4 אמין ח'וטבא יקבל סך של 300,000 ₪.

ט. המבקשת מס' 6 ג'וליאנה קס טענה בתגובתה מיום 28.10.19, בין היתר, שכאשר שאלה את ב"כ המבקשים במפגש מיום 15.4.19 מדוע מקבלת היא רק 100,000 ₪ מתוך גמול של 800 ,000 ₪, בשעה שמדובר בשישה מבקשים, נענתה, כי ההפרש ישולם לשמאי ולמומחה בגין חוות דעת, ומתוך שקיבלה את הסבריו חתמה על המסמך (הכוונה לתצהיר). רק משעיינה בפסק הדין התחוור לה, לטענתה, שהמשיבה מבצעת תשלום נפרד ע"ס 50,000 ₪ בגין חוות דעת המומחים, ולנוכח האמור, מששאלה, מדוע חלקה הוא ⅛ ולא 16 לא קיבלה מענה, לפי דבריה, ולכן היא מבקשת עתה את מלוא הגמול המגיע לה.

י'. למחרת, 29.10.19, התקבלה תגובתו של המבקש מס' 5, פואד ח 'רבוש, שטען, כי ב"כ המבקשים מעולם לא ציין שרעיון הגשת התובענה הייצוגית כנגד המשיבה שייך למי מבין השותפים לקבוצה. לדבריו, מאז הגשת התביעה (27.3.17) ועד לתאריך 15.4.19 (מועד החתימה על התצהיר) ב"כ המבקשים לא עדכן אותו, מעולם לא הפגיש במשותף את כל חברי הקבוצה, וגם את המבקש מס' 4 מר אמין ח'וטבא, הוא מעולם לא פגש.

כמו-כן תוהה מר ח'רבוש, מדוע רק לאחר פסק הדין מועלית הטענה, שהמבקש מס' 4 היה בעל הרעיון להגשת התובענה הייצוגית. מר ח'רבוש חולק על טענה זו מכל וכל.

עוד טוען מר ח'רבוש, שבמועד חתימתו על התצהיר מיום 15.4.19 לא אפשר לו ב"כ המבקשים לקרוא את המסמך בשקט. לדבריו, הוא חתם על התצהיר מתוך הסתמכות על ההסבר שקיבל מב"כ המבקשים, שסכום הגמול הוא 100,000 ₪ לכל אחד מחברי הקבוצה, דהיינו, כך הבין מר ח'רבוש, 600,000 ₪ לכל חברי הקבוצה בחלוקה שווה.

רק לאחר שמר ח'רבוש עיין בפסק הדין התחוור לו, לדבריו, שהתשלום לחברי הקבוצה הוא 800,000 ₪. כאשר ביקש הסבר מב"כ המבקשים נאמר לו שהוא חתום על המסמך מיום 15.4.19 לפיו הסכום יחולק ל-⅛ ולא ל- 16. מר ח'רבוש דורש לקבל 16 מן הסכום של 800,000 ₪.

י"א. באותו יום (29.10.19) הוגשה גם תגובתו של המבקש מס' 3, פאדי עקרי, הטוען, שכאשר הוזמן לחתום על תצהיר לצורך הגשת התובענה הייצוגית נאמר לו ע"י ב"כ המבקשים, שמדובר בקבוצה של 6 אנשים, אך לא צוין כל דבר אחר לגבי שאר חברי הקבוצה.
לדבריו, מאז הגשת התביעה (27.3.17) עד 15.4.19 (מועד החתימה על התצהיר בעניין הגמול) ב"כ המבקשים לא עדכן אותו באשר להתפתחויות, והוא מעולם לא הופגש עם שאר חברי הקבוצה.

מוסיף מר עקרי, שבפגישה מיום 15.4.19 אמר לו ב"כ המבקשים, שמגיעים לו 100,000 ₪. מר עקרי השיב, כי הוא מסכים לכך, אם זה מה שבית המשפט קבע, ואזי חתם על המסמך (משמע, התצהיר), במקום שבו ב"כ המבקשים סימן לו כי עליו לחתום, מתוך אמונה שהוא חותם על מה שב"כ המבקשים הסביר לו.

מר עקרי טוען, שבכל התקופה בה התנהל ההליך מעולם לא הוזכר שמי מחברי הקבוצה הוא בעל הרעיון של הגשת התביעה הייצוגית, ושלכן מגיע לאותו חבר קבוצה יותר כסף מאשר לשאר חברי הקבוצה.

לאחר שקרא את פסק הדין, והתחוור למר עקרי, שהגמול מסתכם ב-800,000 ₪, הוא ביקש הסבר מב"כ המבקשים, שציין בפניו, כי במפגש מיום 15.4.19 הוא הסביר לו שמר אמין ח'וטבא הוא בעל הרעיון לגבי הגשת התביעה, ולכן הגמול יתחלק ב-⅛ במקום ב- 16.
תוהה מר עקרי מדוע רק כיום מועלית טענה זו (לדבריו).

בנוסף טען מר עקרי, שרק כיום נודע לו על-כך שמר אמין ח'וטבא הוא אחי אשתו של ב"כ המבקשים, ולכן נראה למר עקרי שקיים ניגוד אינטרסים.

נוכח האמור עותר מר עקרי שהגמול יתחלק לפי 16.

י"ב. ביום 3.11.19 הוגשה תגובתו של המבקש מס' 4 מר אמין ח'וטבא, הטוען, כי הוא אשר פנה לב"כ המבקשים ברעיון להגשת התובענה הייצוגית, לאחר שנתקל בתקלה בתיבת ההילוכים ברכב שרכש מן היבואן.
בדיעבד התחוור לו, שיש כלי רכב נוספים עם תקלה דומה, וביחד עם ב"כ המבקשים, ובשיתוף עמו, הם החלו לקדם את העניין, ופנו למומחים לבדיקת התקלה. לדבריו, שאר חמשת חברי הקבוצה נרשמו כתובעים ייצוגיים גרידא, להם לא הייתה כל תרומה לגיבוש העילה, והם לא נטלו חלק פעיל כלשהו בניהול התובענה.

לדברי מר ח'וטבא, ברור ומוסכם היה בין התובעים הייצוגיים, שהגמול לא יחולק שווה בשווה, וכי מר ח'וטבא יקבל 38 מן הגמול לעומת ⅛ הגמול לכל אחד משאר התובעים הייצוגיים, הואיל והיוזמה והרעיון היו של מר ח'וטבא, רעיון שאותו הוא קידם , ולטעמו, מבחינת שאר התובעים היה הגמול בגדר מתת שמיים.

מוסיף מר ח'וטבא, ששאר התובעים חתמו על תצהיריהם בפני ב"כ המבקשים (שצורפו לבקשה לאישור הסדר הפשרה) ובהם הם מאשרים, שכל אחד מהם יקבל ⅛ הגמול ולא 16. לדבריו, התצהיר שעליו חתומים שאר המבקשים הוא קצר וברור, ואולם עתה מנסים מבקשים אלה להעלות טענות בחוסר תום לב, כך לטענתו.

מר אמין ח'וטבא מצרף לתגובתו הודעות שהוחלפו בינו לבין מר עקרי ביום 24.9.19, ומציין, שב הודעה ששלח אליו מר עקרי מאשר הוא, שעו"ד סאבר נסאר הסביר לו, שכל תובע יקבל 100,000 ₪, ואילו מר ח'וטבא יקבל יותר מכולם, הואיל והוא זה שהביא את רעיון הגשת התביעה הייצוגית וקידם את הטיפול בה.

באשר למבקשים מר פאדי ח'רבוש וגב' ג'וליאנה קס טוען מר ח'וטבא, שטענותיהם אינן נכונות. חיזוק לכך מוצא הוא בתצהיריהם של המבקשים מס' 1 ומס' 2, ערווה דראושה וערין סח דראושה , המאשרים, כי הוסבר להם, והם מסכימים, לקבל ⅛ כל אחד מהם, מתוך 800,000 ₪.

מר ח'וטבא משוכנע , שב"כ המבקשים הסביר לכל אחד מן המבקשים את פרטי הסכם הפשרה ואת משמעות האמור בתצהיר מיום 15.4.19.

עוד מוסיף הוא, שאין כל קשר בין קרבתו המשפחתית לב"כ המבקשים לבין החלוקה הדיפרנציאלית של הגמול, הנובעת ממעורבותו ותרומתו לתובענה, מה גם שחלוקה דיפרנציאלית של הגמול אינה דבר חריג, והיא מקובלת בהליכים דומים.

עוד הוסיף, שאין לקבל את הניסיון לייחס את החלוקה הדיפרנציאלית לקרבת המשפחה בינו לבין ב"כ המבקשים, מה גם שמזה חודשים יש נתק ביניהם.

י"ג. ב"כ המבקשים, עו"ד סאבר נסאר, הגיש את תשובתו לטיעונים שהועלו והדגיש, שהוא פעל וממשיך לפעול מתוך שיקולים מקצועיים וערכיים בלבד.

כמו-כן ציין, שבתובענות ייצוגיות מקובל מאוד שהנתבעים מציעים לבאי כוח התובעים, במסגרת משא ומתן לפשרה, סכום גלובאלי, שעורכי הדין המייצגים מתבקשים לחלק אותו כרצונם בין הגמול לבין שכר הטרחה. לכן, למעשה, היה באפשרותו של ב"כ המבקשים, בענייננו, לחלק את הסכום הכולל שהמשיבה מס' 1 הציעה לו, באופן שהגמול היה מסתכם ב-600,000 ₪. אילו כך נעשה הטענות השונות לא היו באות לעולם, ואולם, ב"כ המבקשים החליט, באופן מכוון, להגדיל את הגמול ל-800,000 ₪ כדי להגדיל את חלקו של המבקש מס' 4 אמין ח'וטבא, הואיל והלה היה הראשון שמסר לב"כ המבקשים על הבעיה הקיימת בתיבת ההילוכים נשוא הדיון. המבקש מס' 4 הוא גם זה ש"גייס" את חברו, המבקש מס' 3 (מר עקרי).

מוסיף ב"כ המבקשים, שבתובענות ייצוגיות מקובלת מאוד חלוקה דיפרנציאלית המתגמלת את התובע שהיה לו חלק משמעותי יותר בהליך.

עוד מציין ב"כ המבקשים, שהמבקש מס' 4 הוא היחיד שלא חתם על התצהיר בפניו אלא בפני עורך דין אחר, עוה"ד עזמי נסאר, ותצהיר זה צורף לאחר הגשת הבקשה לאישור הסדר הפשרה, הואיל ויש נתק מוחלט בין ב"כ המבקשים לבין מר אמין ח'וטבא מזה תקופה ארוכה.

לפיכך, כך מדגיש ב"כ המבקשים, הטיעון היה לו עניין להעדיף את המבקש מס' 4 בשל הקרבה המשפחתית אליו, איננו נכון.

באשר לתצהירי המבקשים האחרים טוען ב"כ המבקשים, שמבקשים אלה ידעו, שהקבוצה כוללת שישה אנשים, ולא שמונה. בתצהיר שכל אחד מהם חתם עליו צוין, שכל אחד מהם יקבל ⅛ מן הגמול, ומוסיף ב"כ המבקשים , ש בטיעוניהם בכתב אישרו מבקשים אלה, שגם נאמר להם ע"י ב"כ המבקשים מהו השווי הכספי של אותה ⅛.

ב"כ המבקשים אינו כופר בכך שששת המבקשים מעולם לא נפגשו יחדיו במשרדו, וזאת מסיבות שונות שפירט ב"כ המבקשים בתשובתו.

י"ד. בהמשך תשובתו מתייחס ב"כ המבקשים באופן פרטני לכל אחת מן התגובות של מר עקרי, גב' קס, ומר ח'רבוש. ב"כ המבקשים צירף תצהיר לתמיכה בטענותיו העובדתיות.

לגבי מר עקרי מפנה ב"כ המבקשים לחילופי הודעות הווטסאפ בין מר עקרי לבין מר אמין ח'וטבא שמהן עולה, כי מר עקרי ידע שחלקו של מר ח'וטבא יהיה גדול יותר.

לגבי גב' קס טוען ב"כ המבקשים, שהיא חתמה (ביום 15.4.19) על תצהיר פשוט וקצר לפיו תקבל ⅛ מן הגמול, ובטיעוניה היא מאשרת שנאמר לה כי תקבל את הסכום של 100,000 ₪.

לגבי מר ח'רבוש טוען ב"כ המבקשים, שהוא אדם משכיל אשר קיבל מב"כ המבקשים עדכונים אודות ההליך המשפטי, ואף הוא חתם על תצהיר קצר ופשוט (ביום 15.4.19).

ב"כ המבקשים כופר בגרסת מר ח'רבוש, לפיה נאמר לו, שהגמול יסתכם ב-600,000 ₪, ומוסיף, שלמעשה, מר ח'רבוש הוא היחיד הטוען זאת. לטענת ב"כ המבקשים ידע מר ח'רבוש היטב שהוא יקבל ⅛ מן הגמול , ביודעו בוודאות שמדובר ב-6 תובעים.

ט"ו ביום 7.11.19 הגישו שלושת המבקשים: מר עקרי, מר ח'רבוש וגב' קס את תגובתם, באופן שכל אחד משלושתם צירף את תצהירו.

מן התצהירים עולה, כי שלושת המבקשים חוזרים ועומדים על דרישתם שהגמול (800,000 ₪) יחולק בין ששת המבקשים בחלקים שווים. הם מכחישים את הטענות שהעלה מר אמין ח'וטבא בתצהירו, וטוענים עוד, שהיה על ב"כ המבקשים לכנס את כולם בו זמנית לישיבה מאוחדת ולערוך הסכם חלוקת פיצויים במעמד כל המבקשים ביחד, לאחר שיוסבר להם תוכן ההסכם, מה שהיה חוסך את ההתדיינות הנוכחית.

עוד נטען, שמבקשים אלה חתמו על התצהיר (מיום 15.4.19) מתוך אמונה בדברים שב"כ המבקשים מסר להם בעל-פה, ומתוך אמונה זו אף לא קראו את הכתוב בתצהיריהם והדברים התחוורו להם רק כשעיינו בפסק הדין.

ט"ז. אקדים ואציין, שיש להצטער על המחלוקת הנטושה בין המבקשים מס' 3, מס' 5, ומס' 6 לבין ב"כ המבקשים מחד גיסא, וביניהם לבין המבקש מס' 4 מאידך גיסא. ראוי היה שמחלוקת מסוג זה תמצא את פתרונה (ככל שהצדדים אינם מצליחים להגיע להבנה) על דרך של גישור.

עוד אוסיף ואדגיש, שמחלוקת זו, שפרצה כיום בין המבקשים הנ"ל לבין בא-כוחם ובינם לבין המבקש מס' 4 , אין לה ולא כלום עם המשיבה מס' 1, אשר בכל הנוגע לתשלום הגמול, תצא ידי חובתה המלאה עם העברת סכום הגמול בסך 800,000 ₪ למשרד ב"כ המבקשים, כפי שנקבע בפסק הדין מיום 3.10.19.

י"ז. חזרתי ועיינתי בטיעוניהם המפורטים של המבקשים מס' 6,5,4,3, בטיעוני ב"כ המבקשים, בתגובותיהם של המבקשים מס' 6,5,3, ובתצהירים השונים שהוגשו, וברי, שאין ולא יכולה להיות מחלוקת בין הצדדים על-כך, שלכל אחד מששת המבקשים מגיע לכל הפחות סכום של 100,000 ₪.

המחלוקת מתמקדת בהפרש אשר בין 600,000 ₪, לבין הסכום המלא של הגמול (800,000 ₪).

י"ח. המבקש מס' 4 טוען, שבתור מי שהגה את רעיון הגשת התובענה הייצוגית ומעורבותו בטיפול בה, זכאי הוא ל 38 מן הגמול (משמע, 300,000 ₪), דהיינו, 200,000 ₪ מעבר לסכום של 100,000 ₪ , לו זכאי כל אחד מן המבקשים.

לעומת זאת, טוענים המבקשים מס' 6,5,3, שהעובדות הרלוונטיות לא הוסברו להם כהוויתן, שהם לא היו מודעים לכך שהמבקש מס' 4 טוען, שהוא בעל הרעיון להגשת התובענה, ואין הם מוכנים להסכים לכך שהוא יקבל סכום גבוה מזה שהם מקבלים.

לטעמם, ראוי היה שהסכם חלוקת הגמול (בסך 800,000 ₪) ייערך בישיבה משותפת בה ייטלו חלק כל המבקשים כולם.

לעמדתם של המבקשים מס' 3, מס' 5 ומס' 6 אמור כל אחד ואחד מששת המבקשים לקבל את חלקו בגמול בחלוקה שווה, משמע, 133,333 ₪ כל אחד מהם (6 : 800,000 ₪).

י"ט. ואולם, אין באפשרותי במסגרת הליך זה של דיון בתובענה ייצוגית, להכריע במחלוקת זו שפרצה לאחר מתן פסק הדין מיום 3.10.19, שעל-פיו אושר הסדר הפשרה בין המבקשים לבין המשיבות.

אבהיר, שהטענות השנויות במחלוקת בין הצדדים אינן משפטיות גרידא, אלא מדובר באופן מובהק בטענות עובדתיות שההכרעה בהן מחייבת שמיעת ראיות, וקביעת ממצאי מהימנות לגבי הטיעונים העובדתיים של המבקשים מס' 6,5,3, של המבקש מס' 4, ושל ב"כ המבקשים, כשקיים פער של ממש בין גרסאותיהם ועמדותיהם.

כ'. מחלוקת זו איננה חלק מן התובענה הייצוגית, שניתן בה פסק הדין ביום 3.10.19, אלא מדובר בסכסוך כספי לגבי אופן חלוקת הגמול בסך 800,000 ₪ (וליתר דיוק: לגבי ההפרש שבין 800,000 ₪ לבין 600,000 ₪) כשלמבקשים מס' 3, מס' 5 ומס' 6 טענות , שעיקרן הוא שחתימתם על התצהיר מיום 15.4.19, אשר בו נקבע חלקם (⅛) בגמול, נעשתה מבלי שהנתונים המלאים והעובדתיים הובאו לידיעתם (כך לגרסתם) ומבלי שקיבלו, לטענתם , את ההסבר שצריך היה להימסר להם טרם חתימתם, זאת כאמור בניגוד לגרסתו של המבקש מס' 4, ובניגוד לעמדתו של ב"כ המבקשים, כמפורט בטיעוניהם שבכתב.

כ"א. כאמור, סכסוך זה חורג מגדרי התובענה הייצוגית שהתנהלה בתיק זה.

אם טוענים המבקשים מס' 3, מס' 5 ומס' 6, שהסכמתם על-פי התצהירים מיום 15.4.19 ניתנה מתוך שלא הובאו לידיעתם העובדות הדרושות, ומבלי שקיבלו את ההסבר הנדרש בטרם חתמו , וכי התמונה המלאה נפרשה בפניהם רק לאחר שעיינו בפסק הדין מיום 3.10.19 יהא עליהם לנקוט בהליך משפטי נפרד ועצמאי לגבי ההפרש של 200,000 ₪ (שבין 600,000 ₪ לבין 800,000 ₪), כשלטעמם גם הפרש זה אמור היה להתחלק בחלקים שווים בין ששת המבקשים.
יודגש, שאינני מביע עמדה כלשהיא לעיצומה של המחלוקת, המחייבת כאמור, קיום בירור עובדתי ולא רק משפטי.

כ"ב. על יסוד המוסבר לעיל, אני מורה כדלקמן:

1. ב"כ המבקשים, עוה"ד סאבר נסאר, ישלם מתוך כספי הגמול (800,000 ₪) שיתקבלו במשרדו מן המשיבה מס' 1, את הסכום של 100,000 ₪ לכל אחד ואחד מששת המבקשים.

2. את היתרה בסך של 200,000 ₪ מתוך כספי הגמול (משמע, ההפרש בין 600,000 ₪ לבין 800,000 ₪) יפקיד ב"כ המבקשים, עוה"ד סאבר , נסאר בבנק בחשבון נאמנות נפרד, המיועד לעניין זה בלבד, וזאת עד להכרעה סופית בהליך המשפטי שיוכלו לנקוט בו המבקשים מס' 3, מס' 5, ומס' 6, או מי מהם, בבית משפט השלום, ובלבד שהמבקשים מס' 3, מס' 5, ומס' 6 יגישו את ההליך המשפטי לא יאוחר מיום 1.1.2020.

כ"ג. ככל שהמבקשים מס' 3, מס' 5, ומס' 6 ינקטו בהליך המשפטי, כאמור לעיל, יהא עליהם להמציא למשרדו של עוה"ד סאבר נסאר העתק מן התובענה שתוגש, בסמוך למועד הגשתה.

ככל שלא יומצא העתק מן התובענה (אם אמנם תוגש כזו) למשרדו של עוה"ד סאבר נסאר עד לתאריך 1.1.2020 יעביר עוה"ד סאבר נסאר את הסכום שיהא מופקד בנאמנות בבנק, בסך של 200,000 ₪ , לידי המבקש מס' 4, מר אמין ח'וטבא, להשלמת חלקו בגמול הכספי לפי התצהירים מיום 15.4.19, ותצהיר מר ח'וטבא מיום 11.6.19.

ניתן היום, כ"ז חשוון תש"ף,25 נובמבר 2019, בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא את העתק ההחלטה אל:

1. עוה"ד סאבר נסאר, עראבה.

2. משרד עוה"ד חיים צדוק, תל-אביב.

עוד אני מורה לעוה"ד סאבר נסאר להמציא העתק מהחלטתי זו לכל אחד ואחד מן המבקשים מס' 1-מס' 6, לא יאוחר מיום רביעי, 27.11.19, ולאשר לבית המשפט לא יאוחר מיום 01.12.19, שהחלטה זו אכן הומצאה לכל אחד מששת המבקשים.

המזכירות תביא תיק זה לעיוני ביום 1.12.19