הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ת"צ 32093-02-17

לפני

כבוד השופטת יעל וילנר

המבקש:

אלי כרמלי ת.ז. XXXXXX548
ע"י ב"כ עוה"ד גב' אורלי בן עמי

נגד

המשיבות:

  1. רונלייט דיגיטל בע"מ ח.פ. 512699208
  2. חברת LG - LG Company 20 TEOUIDO-DONG YEONGDENGPO-PU, SEOUL, KOREA

החלטה

הצדדים הגישו הסכם פשרה מתוקן, שהיה אמור לשלב במתכונתו החדשה את הערות בית המשפט מיום 24.7.19 להסכם הפשרה הקודם שהוגש לאישור.
הרקע
בקליפת האגוז, אציין כי בהסדר הפשרה הקודם – אליו הגיעו הצדדים – הוסכם, בין היתר, כי כתב האחריות הקיים לחברי הקבוצה יוארך בשנה מיום אישור הסדר הפשרה ביחס לפניות הנובעות מליקויים הנטענים בבקשות האישור, ובכפוף לתנאי כתב האחריות (שווי מוערך של 1.5 מליון ₪).
כן הוסכם על חלוקת אוזניות בשווי כולל של 2 מיליון ₪ לזכאים (בכפוף למילוי פרטים, הגשת אסמכתאות, הזנת מספר המכשיר וכיו"ב). במצב שבו מספר הזכאים עולה על המלאי הקיים, הציע הסדר הפשרה מנגנון מורכב של הגרלה.
בקשה נוספת זו מוגשת לאור הערותיי מיום 24.7.19, אשר ניתנו ביחס לבקשה הקודמת של הצדדים לאישור הסדר פשרה. בהחלטתי הקודמת ציינתי כי המגנון המוצע לחלוקת אוזניות הוא מורכב, מסורבל ובעיקר עלול להכשיל את הפיצוי לטובת הקבוצה. כן הערתי לצדדים כי לא ברור מדוע יש לכלול מנגנון הגרלה מסובך שכזה, חלף הארכת תקופת האחריות בתקופה נוספת.
עיקרי עקרונות הסדר הפשרה החדש:
אישור התובענה כייצוגית.
הקבוצה תוגדר: "כל מי שרכש/ה ו/או החזיק/ה ו/או השתמש/ה בטלפון סלולרי מדגם LG-G5 בישראל".
כתב האחריות הקיים לחברי הקבוצה יוארך אך ורק ביחס לפניות הנובעות מליקויים הנטענים בבקשות האישור ובכפוף לתנאי כתב האחריות (להלן " ההטבה"). כתב האחריות יוארך עד למועד שבו השווי המצטבר של ההטבה יעמוד על סך של 3,500,000 ₪, ובלבד שתקופת האחריות לא תעלה על 5 שנים מיום אישור הסדר הפשרה.
להערכת המשיבות 2-1, עלות תיקוני הליקויים כאמור תגיע ל- 3,500,000 ₪ בתוך כשנתיים.
3.4 התבקש סכום של 621 ,600 ₪ כשכר טרחה והוצאות, ולמבקשים סכום נוסף של 78,400 ₪.
התייחסות ראשונית להסדר הפשרה החדש:
יש לברך על החלפת מנגנון ההגרלה הקודם.
הצדדים הגיעו לפשרה לפיה תוארך תקופת האחריות ל – 5 שנים או עד לביצוע תיקונים בשווי כולל של 3,500,000 ₪, בהתאם למחירון השירותים לצרכן אצל המשיבות. המשיבות העריכו כי יגיעו לסכום של 3.5 מיליון ₪ בתוך תקופה של כשנתיים. העיקרון כי כתב האחריות יוארך עד לשווי מצטבר של הטבה בסך של 3,500,000 ₪ יוצר בעיה קשה של פיקוח ושל בקרה.
לא הוצג מחירון תיקונים ממנו ניתן ללמוד על שווי תיקון, וניתן אף להניח שמדובר במחירון משתנה. לא הוצג היקף התיקונים השנתי בסוג התיקונים מושא הדיון. לא ידוע לבית המשפט (וכנראה גם למבקשים עצמם) כיצד בדעתם לבדוק שההטבות ניתנו בסכום של 3.5 מיליון ₪. כמו כן לא ברור על מה מבוססת הערכת המשיבות כי עלות התיקונים תגיע ל- 3,500,000 ₪ בתוך שנתיים, ואם בכלל תגיע לסכום של 3.5 מיליון ₪ בתוך 5 שנים.
נכון יהיה כי ב"כ הקבוצה המיוצגת ונציגיה המקצועיים יבחנו על בסיס המסמכים והנתונים של המשיבות ועל בסיס המחירון הקיים מהו סכום התיקונים השנתי, תיקונים מהסוג בו מדובר, ו יכינו על כך דו"ח מפורט . לכשיבחן הסכום, ויתקבלו סדרי גודל, אזי קל יותר לקצוב הארכת תקופת אחריות שתתבטא במספר השנים בלבד (שיגלמו סכום של 3.5 מיליון ₪) , וזאת על בסיס הערכת סכום התיקונים השנתי שנבדק. לדוגמא - אם במהלך שנה אחת סך התיקונים הנ"ל עומד על סך של 1,000,000 ₪ - ניתן להסכים כי האחריות תוארך ב- 3.5 שנים. מדובר בהערכות של סדרי גודל.
הארכת תקופת האחריות כשהיא מוגבלת בסכום שרק למשיבה אפשרות פיקוח עליו, כפי שמוצע בהסכם הפשרה, יוצרת מניעה לבקרה שוטפת.
בהעדר אסמכתאות לתמיכה בטענות המשיבות ביחס לס כום התיקונים השנתי מהסוג בו מדובר, בהעדר נתונים על מספר התיקונים השנתי שהתבקש , בהעדר מחירון המשקף את עלות התיקונים מושא הסכם הפשרה, לא ניתן לדעת האם הציבור ייהנה מהפיצוי בהיקפים שמציינות המשיבות. רק לאחר בירור שיתבצע על ידי ב"כ המבקשים בהקשר זה, ניתן יהיה להעריך כי הציבור ייהנה מהטבה בשווי כולל של 3.5 מיליון ₪.
באשר לשכ"ט והגמול המבוקש:
על אף הערותיי הקודמות, הצדדי ם הותירו את שכ"ט והגמול המבוקש כסכום שננקב בהסכם הפשרה הקודם. בפרק ג' לבקשה הנוכחית, ביקשו המבקשים להסביר מדוע הסכומים שהומלצו על ידם הינם בגדר הסביר והמקובל.
גם לאחר שעיינתי בנימוקי המבקשים, אני סבורה כי הסכומים אינם מוצדקים ועולים פי כמה על הסכום הסביר בנסיבותיו הפרטניות והייחודיות של תיק זה: ברור שיש להתאים את סכום שכר הטרחה לנסיבותיו הייחודיות של כל מקרה ומקרה, מה גם שבמקרה כאן לא מדובר על תשלום בעין לחברי הקבוצה אלא על הסדר שווה ערך. ההליך כאן היה קצר ותמציתי. לא נשמעו הוכחות, לא היו חקירות, לא הוגשו חוות דעת ואף לא העידו מומחים. חוץ מישיבה מקדמית אחת בתיק, לא נתקיימו הליכים עתירי השקעה. יש גם משמעות לגובה ההטבה שנותנות המשיבות לפי ההערכה. אין לקבוע באופן שרירותי "מספר אחוזים " נקוב כשכר טרחה, שכן אין דומה שכר טרחה של 10,000 ₪ כאשר נפסק לקבוצה סך של 50,000 ₪ (שאז שכר הטרחה מהווה 20%) לתיק שבו הערכת התשלום היא כ-3.5 מיליון ₪, ונדרש כשכ"ט + גמול סכום מצטבר של כ-700,000 ₪.
עיננו הרואות, לא ניתן להקיש מפסקי הדין אליהם הפנו המבקשים לעניין שבנדון. את שכ"ט יש לפסוק בהתאם לנסיבותיו הפרטניות של כל תיק ותיק. נסיבותיו הפרטניות של תיק זה לא מצדיקות פסיקת שכ"ט וגמול בשיעורים המבוקשים.
אני סבורה שיש מקום להפחית את הסכום המבוקש בעובר שכ"ט+ הוצאות + גמול, לפחות כדי 35% .
לסיכום, סבורני כי טוב יעשו הצדדים אם יקדמו הסכם פשרה הלוקח בחשבון את הערותיי.
התיק אלי למעקב הודעת הצדדים ביום 18.11.19

ניתנה היום, ז' חשוון תש"פ, 05 נובמבר 2019, בהעדר הצדדים.