הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ת"צ 25145-11-20

בפני כב' השופט י. גריל, שופט עמית

המבקשת:

בת אל אלון
ע"י ב"כ עוה"ד הגר ביין

נגד

המשיבות:
.1 דניה קוסמטיקס בע"מ

.2 קמדיס בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד ד"ר טל רוטמן ועוה"ד עדי ציטרון

פסק דין
בין המבקשת לבין המשיבה מס' 2

א. בפניי בקשה מוסכמת לאישור הסדר פשרה שהושג במסגרת הליך גישור בין המבקשת לבין המשיבה מס' 2.

ביום 10.11.2020 הגישה המבקשת לבית משפט זה תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית כנגד שתי משיבות: האחת: דניה קוסמטיקס בע"מ. השנייה: קמדיס בע"מ.
הצדדים להסדר הפשרה מושא בקשה זו הן המבקשת מחד גיסא, והמשיבה מס' 2, קמדיס בע"מ (להלן: "המשיבה"), מאידך גיסא.

ב. הגדרת הקבוצה בבקשת האישור היא:

"כלל לקוחות משיבה 1, אשר רכשו מוצרים, באמצעות אתר הסחר המקוון שלה: "GA-DE" בכתובת: https://www.gade.co.il ו/או כלל לקוחות משיבה 2 אשר רכשו מוצרים, באמצעות אתר הסחר המקוון " Kamedis" בכתובת: https://www.kamedis.co.il שלגביהם לא קוימה החובה להציג את המחיר ליחידת מידה בצמוד למחיר המוצרים, בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (מחיר ליחידת מידה) התשס"ח-2008 וכתוצאה מכך נגרם להם נזק ממוני ו/או נזק בלתי ממוני, החל משבע שנים עובר למועד הגשת התובענה ועד למועד בו תאושר התובענה בפסק דין חלוט" (להלן: "הקבוצה המיוצגת")".

ג. העילה המרכזית בבסיס בקשת האישור היא הפרת חובה חקוקה, דהיינו, הפרת תקנות הגנת הצרכן (מחיר ליחידת מידה), התשס"ח-2008 (להלן: "תקנות מחיר ליחידת מידה") שנכנסו לתוקפן ביום 1.1.2009 וקובעות, כנטען בבקשת האישור, כי עוסק המציג או מוכר טובין מסוימים לצרכן, יציג את מחירם ל"יחידת מידה" (כהגדרתה בתקנות) לרבות כאשר הטובין נמכרים ב"עסקת מכר מרחוק".

לטענת המבקשת, הפרה המשיבה את הוראות תקנות מחיר ליחידת מידה, הואיל ולא הציגה באתר הסחר המקוון של KAMEDIS (להלן: "אתר קמדיס") את מחירי המוצרים ליחידת מידה ובכך מנעה מצרכניה את האפשרות לבצע השוואה בין מחירי מוצרים דומים הנמכרים במשקלים שונים – הן מאותו מותג והן ממותגים שונים, הנמכרים הן באותה חנות והן בחנויות שונות – על-מנת לבחון מהי הרכישה הכדאית והחסכונית ביותר ולקבל החלטת קניה מושכלת. בכך הפרה המשיבה, לטענת המבקשת, חובה חקוקה לפי סעיף 63 של פקודת הנזיקין.

ד. המבקשת ביקשה שבית המשפט יאשר את התובענה כתובענה ייצוגית ביחס לחברי הקבוצה המיוצגת, וכן ליתן סעד הצהרתי הקובע כי המשיבה הפרה את הוראות הדין, ובמיוחד את תקנות מחיר ליחידת מידה, ויורה למשיבה לתקן את אתר קמדיס בהתאם לדרישות תקנות מחיר ליחידת מידה , וכן יורה על פיצוי חברי הקבוצה המיוצגת.

ה. לטענת המבקשת, סעיף 6(א) של תקנות מחיר ליחידת מידה קובע, שחובת הצגת מחיר ליחידת מידה חלה גם על טובין הנמכרים ב-"עסקת מכר מרחוק" וכי העסקאות שבאתר קמדיס הן מסוג מכר מרחוק, ולכן תקנות מחיר ליחידת מידה חלות על המשיבה.
תקנות המחיר ליחידת מידה, כך טוענת המבקשת, נועדו להביא לידיעת הצרכנים את המחיר ליחידת מידה כדי שיוכלו להשוות בקלות רבה יותר בין מוצרים זהים או דומים (של יצרנים שונים) הנמכרים הן באותה חנות והן בחנויות שונות, הנבדלים זה מזה במשקלם או בגודל אריזותיהם ולבחור את מה שכדאי להם לרכוש וזאת בסביבה מקוונת/באתרי אינטרנט.

לטענת המבקשת, התנהלות המשיבה הסבה לה ולחברי הקבוצה נזקים ממוניים הבאים לידי ביטוי בהפרש בין מחיר המוצר החסכוני ביותר, שאותו יכולה הייתה המבקשת לרכוש אילו היו מוצגים באתר מחירים ליחידת מידה, לבין מחיר המוצר הדומה לו שהמבקשת רכשה בפועל, וכמו כן טענה המבקשת שנגרם לה ולחברי הקבוצה גם נזק שאינו ממוני שבא לידי ביטוי בעגמת נפש, פגיעה באוטונומיה ואי-נוחות. כמו-כן טענה המבקשת, שאי-הצגת מחיר ליחידת מידה באתר קמדיס עולה כדי הטעייתה והטעיית כלל חברי הקבוצה במחדל כאמור בסעיף 2 של חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

לטעמה של המבקשת, קיימות שאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה ובעיקר השאלות: האם המשיבה לא הציגה באתר קמדיס את מחירי המוצרים ליחידת מידה של כל המוצרים שתקנות מחיר ליחידת מידה חלות עליהם? האם בכך הפרה המשיבה את החובה הקבועה בתקנות מחיר ליחידת מידה? האם כתוצאה מכך נגרם נזק לחברי הקבוצה?

המבקשת העריכה את הנזק האישי שנגרם לה כתוצאה ממעשיה של המשיבה בסכום של 101.80 ₪, ואילו נזק לקבוצה כתוצאה ממעשיה של המשיבה הועמד על 4.5 מיליון ₪.

ו. לאחר הגשת בקשת האישור ערכה המשיבה שינויים באתר קמדיס והוסיפה מחירים ליחידת מידה לצד המוצרים הנמכרים באתר, ושתקנות מחיר ליחידת מידה חלות עליהם.

בטרם הוגשה תגובת המשיבה לבקשת האישור באו באי כוח הצדדים בדברים ביניהם והסכימו להעביר את התיק להליך גישור שאכן התקיים בפני המגשרת עו"ד קרן וינברג-אייל.

ז. במסגרת ישיבת הגישור כפרה המשיבה בטענותיה של המבקשת וטענה, שאין בסיס עובדתי או משפטי לבקשת האישור, וכי מתקיימות עילות לסילוק בקשת האישור על הסף נוכח ה ִעדר סמכות עניינית, וכמו כן מחמת הִעדר סמכות מקומית (הואיל ותקנון אתר קמדיס מקנה סמכות שיפוט למחוז תל-אביב והמרכז בלבד), וכמו כן מחמת איחוד שתי בקשות אישור באותו הליך.

בנוסף טענה המשיבה, שהמבקשת אינה עומדת בתנאי הסף המצטברים לאישור תובענה כייצוגית כנדרש לפי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006, וכמו כן טענה לחוסר תום לב של המבקשת שלא הקדימה פניה למשיבה בעניין אופן הצגת המחירים באתר קמדיס טרם הגשת בקשת האישור. עוד ציינה המשיבה את פער הזמנים בין מועד קבלת המוצר לבין מועד הגשת בקשת האישור (כ-7 ימים).

כמו-כן טענה המשיבה, שהמבקשת ניסתה להגדיל את סכום התביעה על ידי חישוב הכניסות לאתר, ועל סמך האמור הגיעה היא לקבוצה של כ-440,000 איש , כשלטענת המשיבה אין משמעות למספר זה , הואיל ולא כל מי שנכנס לאתר אכן רכש מוצרים בפועל.

ח. בנוסף טענה המשיבה, שחלק הארי של המוצרים באתר קמדיס הם מוצרים של 100 מ"ל, מוצרים הקטנים מ-100 מ"ל וכן מארזים/ערכות, ומוצרים אלה אינם נדרשים בהצגת מחיר ליחידת מידה. לטעמה של המשיבה, קיימים באתר קמדיס מוצרים בודדים הנמכרים בנפח הגדול יותר מ-100 מ"ל, הם אינם נמכרים בגדלים שונים , ולכן אף צרכן לא הוטעה מכך שביחס למוצרים אלה לא הוצג מחיר ליחידת מידה ולאף צרכן לא נגרם נזק.

בנוסף ציינה המשיבה, שאתר קמדיס פועל רק מאמצע שנת 2018 ומאז תחילת פעילות האתר ועד מועד הגשת בקשת האישור היקף המכירות של מוצרים הנמכרים בנפח העולה על 100 מ"ל הוא קטן.

ט. באשר לנזק הממוני טענה המשיבה, שמוצריה הם מוצרי קוסמטיקה טיפולית ויש לדחות את טענת המבקשת כאילו במוצרים מסוג זה מחפש הצרכן את המוצר הזול ביותר. המשיבה הציגה מחקר שביצעה בשנת 2019 בין לקוחותיה ממנו עולה, שהמחיר אינו גורם מכריע ברכישת המוצרים וקודמים לו שיקולי יעילות המוצר, המלצות על המוצר, ומרכיביו הטבעיים של המוצר.

באשר להשוואה למוצרים "חליפיים" ספציפיים שנזכרו בבקשת האישור , ולגביהם נטען שהם זולים ממוצרים קמדיס, טענה המשיבה, שהשוואה זו מוטעית מיסודה , הואיל ומוצרי קמדיס הם מוצרים ייחודיים המוגנים בפטנטים ונבדלים ממוצרים אחרים ברכיביהם באיכותם, ובהיותם מגובים במחקרים קליניים
כמו-כן נטען, שהמחיר של מוצר קמדיס הנזכר בבקשת האישור כלל גם דמי משלוח. יתר על כן, לטענת המשיבה, השוותה המבקשת בין מוצר קמדיס לבין מוצרים "חליפיים" שהם בנפח הגדול פי שניים ויותר ממוצרי קמדיס מבלי להתחשב ביתרונות שמעניק לצרכן מוצר קטן יותר . גם מסיבה זו אין מקום להשוואה.

י. בנוסף ציינה המשיבה, שאין להשוות בין אתר קמדיס בו נמכרים רק מוצרי קמדיס לבין אתרים המרכזים מוצרים של יצרנים שונים.

לטענת המשיבה, נכנסים לאתר קמדיס רק מי שמתעניינים במוצרים אלה בלבד, שאם לא כן היו הם פונים לאתרים המשווים בין מוצרים. כמו-כן , חלק גדול מן המכירות באתר קמדיס הוא ללקוחות חוזרים וגם בכך יש להעיד שהצרכנים לא הוטעו על ידי המשיבה.

באשר לנזק הבלתי ממוני טענה המשיבה מס' 2, שאין מקום לפסוק נזק בלתי ממוני כשמדובר באי-הצגת מחיר ליחידת מידה (ת"צ (מחוזי חיפה) 1507-01-17 כץ נ' שופמיינד בע"מ (6.5.18). (להלן: "עניין שופמיינד").

י"א. בנוסף ציינה המשיבה, שהמבקשת שרכשה מוצר בסך 50 ₪ (כולל דמי משלוח) , טוענת לנזק כולל של 101.80 ₪ , ומתוכו 75 ₪ נזק שאיננו ממוני. מכאן, שהמבקשת טוענת , שהנזק שנגרם לה הוא כפול מעלות המוצר שנרכש, וכי הנזק הבלתי ממוני גבוה פי שלוש ה מן הנזק הממוני , וטענות אלה לא ניתן לקבל. המבקשת, כך לטענת המשיבה, לא התייחסה בטיעוניה להנאה של הצרכנים מן המוצר ומן ההקלה של בעיות העור עקב השימוש במוצר. לטענת המשיבה, היא פעלה בתום לב וללא כל כוונה להטעות את הצרכנים ולראיה – מוצר קמדיס הנזכר בבקשת האישור נמכר במחיר עגול של 50 ₪ באריזה בנפח של 200 מ"ל והמשיבה מעולם לא קיבלה תלונות כלשהם מן הלקוחות על-כך שהם הוטעו ביחס למחיר.

י"ב. למרות שלטעמה של המשיבה היא לא הפרה את הוראות הדין ולא נגרם נזק לצרכן כלשהו, ביצעה היא מיד לאחר הגשת בקשת האישור שינויים באתר קמדיס וכיום מציגה המשיבה מחיר ליחידת מידה במוצרים הנמכרים באתר קמדיס, לרבות במוצרים השווים ל-100 מ"ל או קטנים ממנו.

י"ג. במענה לטענות המשיבה דחתה המבקשת את טענות הסף של המשיבה וטענה, שאין תוקף לתניית השיפוט המקומית בתקנון אתר קמדיס בהיותה תניה מקפחת בחוזה אחיד. המשיבה גם לא הוכיחה שהמבקשת קראה את התקנון ואישרה אותו במהלך הרכישה, ומכאן שבית המשפט המחוזי בחיפה הוא בעל הסמכות המקומית לדון בבקשת האישור.

י"ד. באשר לפניה המוקדמת טענה המבקשת, שבית המשפט העליון קבע, כי אין כל חובת פניה מוקדמת טרם נקיטת הליך ייצוגי , וכך גם קבע בית משפט זה בעניין שופמיינד.

לגבי פער הזמנים בין מועד קבלת המוצר הנרכש לבין מועד הגשת בקשת האישור טענה המבקשת, שפרק זמן של 7 ימים הוא פרק זמן ראוי ומספק להכנת בקשת אישור מושקעת ומבוססת.
עוד טענה המבקשת, שבתי המשפט אינם רואים בפרק זמן של 7 ימים מדד לה ִעדר תום לב של המבקש ובקשות לאישור תובענה ייצוגית אושרו גם כשפרק הזמן היה קצר מ-7 ימים.

ט"ו. באשר לטענת המשיבה על-כך שאוחדו שתי בקשות אישור במסגרת אותו הליך טענה המבקשת, שהיא פעלה בהתאם לדין, הואיל ושתי הבקשות שאוחדו עוסקות בסוגיה דומה, עילת תביעה זהה, ומ תעוררות שאלות דומות של עובדה ומשפט, ולכן איחוד הבקשות נעשה מטעמי יעילות הדיון וחסכון בזמן שיפוטי.

באשר לטענת המשיבה בעניין מספר חברי הקבוצה טענה המבקשת, כי בהִעדר מידע על מכירות האתר היא התבססה על הנתונים האובייקטיביים ביחס למספר הכניסות באתר קמדיס והחישובים נעשו בהנחה שרק 50% ממי שביקר באתר רכש מוצרים בפועל.

ט"ז. לטענת המבקשת, תקנות מחיר ליחידת מידה חלות על כל המוצרים הנמכרים באתר קמדיס, לרבות מוצרים של 100 מ"ל או פחות, הואיל ומוצרים חליפיים/דומים נמכרים במשקלים או בנפחים שונים באתר אינטרנט מתחרים.

לטענת המבקשת, השוואת מחירי המוצרים הנמכרים באתר קמדיס מתבצעת ביחס למוצרים דומים/חליפיים הנמכרים במשקלים שונים ובנפחים שונים באתרי אינטרנט מתחרים.

באשר לטענת המשיבה, שהמוצרים הנמכרים באתר קמדיס הם מוצרים ייחודיים שלא ניתן להשוותם למוצרי קוסמטיקה אחרים טענה המבקשת, שזו טענה שגויה , הואיל ובמסגרת בקשת האישור השוותה המבקשת את מוצרי קמדיס למוצרי דרמו-קוסמטיקה איכותיים המהווים תחליף ראוי למוצרי קמדיס.

באשר לסקר שאותו הציגה המשיבה טענה המבקשת, שהתוקף הראייתי והסטטיסטי של הסקר מוטל בספק.

בנוגע לטענת המשיבה, שהצרכן לא תמיד מחפש את המוצר הזול ביותר, טענה המבקשת , שלפי סקר הלשכ ה המרכזית לסטטיסטיקה 80% מן הצרכנים מחפשים את המוצר הזול ביותר וגם אם יש צרכנים שלהם שיקולים נוספים, מלבד המחיר, הרי שבאי-ציון מחירים ליחידת מידה נגרם נזק לכל הצרכנים, וכך גם עולה, לטענת המבקשת, מ ן ההחלטה בעניין שופמיינד.

באשר לטענת המשיבה, שחלק גדול מן המכירות באתר קמדיס הוא ללקוחות חוזרים טענה המבקשת, שגם אם כך הדבר, אין בעובדה זו כדי להוכיח שגם אותם "לקוחות חוזרים" לא הוטעו או שלא נגרם להם נזק.
לטענת המבקשת, היא פעלה בתום לב ותביעתה הוגשה מתוך מניע להביא להפסקת הפרת הדין.

י"ז. לאחר משא ומתן ממושך, ובעזרת המגשרת , עלה בידי הצדדים להגיע להסדר פשרה שאישורו מתבקש.

הסדר הפשרה יחול ,לפי המוצע, ויהווה מעשה בית דין כלפי חברי הקבוצה הבאה :
"כלל לקוחות משיבה 2 אשר רכשו, באמצעות אתר הסחר המקוון " Kamedis" בכתובת: https://www.kamedis.co.il מוצרים אשר בצמוד למחיריהם לא הוצג המחיר ליחידת מידה , בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (מחיר ליחידת מידה) , התשס"ח-2008 החל משבע שנים עובר למועד הגשת התובענה ועד למועד בו יא ושר הסדר הפשרה על ידי בית-המשפט בפסק דין (להלן: "הקבוצה המיוצגת")".

"המועד הקובע" כהגדרתו בהסדר הפשרה הוא: המועד בו אושר הסדר הפשרה על ידי בית-המשפט וניתן לו תוקף של פסק דין.

י"ח. לעניין הסדרה לעתיד: לצרכי פשרה בלבד הוסיפה המשיבה באתר קמדיס מחירים ליחידת מידה לצד כל המוצרים הנמכרים באתר.
במסגרת הסדר הפשרה מתחייבת המשיבה לפעול בעתיד בהתאם לתקנות מחיר ליחידת מידה, בכל הנוגע לפרסום מחירי המוצרים ליחידת מידה הנמכרים באתר קמדיס.

י"ט. בכל הנוגע להסדרה לעבר: במסגרת הליך הגישור הציגה המשיבה דו"חות ונתוני מכר כספיים בנוגע להיקף מכירות המוצרים מושא בקשת האישור החל מתחילת פעילותו של האתר (אמצע שנת 2018). לאחר שהנתונים נבחנו על ידי הצדדים ועל ידי המגשרת, חושב היקף הפיצוי לאור עקרונות חישוב הפיצוי שהוצגו בבקשת האישור, ולאחר משא ומתן ובהמלצת המגשרת הסכימו הצדדים, לצורך פשרה בלבד, שהמשיבה תפצה את הצרכנים לפי המפורט להלן.

כ. המשיבה תעניק הטבה לציבור בסכום מצטבר וסופי של 270,000 ₪ (בשווי עלות לצרכן) וזאת על ידי מתן אחת מן המתנות הבאות בכל רכישה מאתר קמדיס, ללא הגבלת סכום הקניה, של מוצר שחלות עליו תקנות מחיר ליחידת מידה (להלן: "ההטבה"), כדלקמן:

תיאור מוצר המתנה
מחיר לצרכן
מספר יחידות
שווי מתנות
1
AC Clear Spot Treatment -
טיפול נקודתי ומהיר לפצעונים ועור שמן )22 מ"ל)
55 ₪
700
38,500₪
2
Topic Face & Body Wash -
ג'ל רחצה טיפולי לעור יבש עד יבש במיוחד (200 מ"ל)
55 ₪
400
22,000 ₪
3
Skin Relief Calming Lotion -
תחליב להקלה מהירה על גירויים ועקיצות (30 מ"ל)
39 ₪
1526
59,514 ₪
4
בוטניג'ל - ג'ל אלכוהול להיגיינת הידיים עם תמציות לעור רגיש לשמירה על לחות בעור ולהפחתת גירויים (100 מ"ל)
25 ₪
6000
150,000 ₪

סה"כ שווי כל המתנות:
270,014 ₪

צילום המוצרים שיוענקו כהטבה מתוך אתר המשיבה צורף כמסמך ד' להסדר הפשרה.

כ"א. אופן מימוש ההטבה:
בעת השלמת ביצוע עסקת רכישה של מוצר/ים באתר קמדיס (ללא הגבלת סכום הקניה) יתווסף אוטומטית לסל הקניות מוצר אחד מבין ארבע המתנות שפורטו בטבלה הנ"ל.

סדר חלוקת המתנות יהא כך: תחילת תוענק לרוכשים המתנה המפורטת בשורה 1 שבטבלה, עד לסיום מלאי מספר היחידות של המתנה כפי שפורט בטבלה , לאחר מכן תוענק המתנה המפורטת בשורה 2 של הטבלה הנ"ל, עד לסיום מספר מלאי היחידות של המתנה , וכך הלאה , עד לסיום מלאי כלל המתנות.

הודעה על מתן ההטבה תישלח בדואר אלקטרוני אל כל לקוחות המשיבה שביצעו עסקת רכישה באתר קמדיס מאז תחילת פעילות האתר (בשנת 2018) ומילאו במהלך הרכישה כתובת דואר אלקטרוני. בהודעה יצוין, כי ההטבה ניתנת במסגרת הסדר פשרה ( בציון שם התיק ומספרו).

כמו-כן תשלח המשיבה הודעות דואר אלקטרוני ללקוחותיה בתדירות של אחת לחודש עד לתום תקופת ההטבה, כהגדרתה להלן.
משלוח הודעות הדואר האלקטרוני, כאמור, בעניין ההטבה , לא ייחשב כדבר פרסומת כמשמעותו בחוק התקשורת (בזק ושידורים) , התשמ"ב-1982.

תקופת ההטבה היא: החל מן המועד הקובע ועד להשלמת מימוש מכסת ההטבה (בשווי עלות לצרכן בסך מצטבר של 270,000 ₪) ולא יותר מ-120 יום מן המועד הקובע.

ההטבה תוצג בעמוד הבית של האתר כפיצוי לטובת הציבור הניתן במסגרת הסדר פשרה בבקשה לאישור תובענה ייצוגיות (בציון שם התיק ומספרו).

מבצעי מכירות או הוזלה אחרים שיחולו על המוצרים שיימכרו באתר בתקופת ההטבה לא ימנעו את ההטבה אלא יתווספו לה.

לקוח שביצע רכישה באתר ולאחר מכן יבטל את עסקת הרכישה ו/או חלק ממנה ו/או יחזיר למשיבה את ההטבה שקיבל, מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי לקבל החזר כלשהו בגין שווי ההטבה שהחזיר (לרבות מזומן ואו זיכוי).

כ"ב. אם לא יושלם מימוש מכסת ההטבה בסך של 270,000 ₪ בתוך תקופת ההטבה הנ"ל, מתחייבת המשיבה לתרום את יתרת ההטבה.
התרומה תהא תרומה בעין (תרומת מוצרי קמדיס בשווי עלות לצרכן) והיא תיתרם לעמותת "אחת מתשע" (עמותה רשומה מס' 580245637 למען נפגעות סרטן).
המבקשת והמשיבה מתחייבות שאין להן או למי מטעמן זיקה אישית לעמותה הנ"ל אשר לה מיועדת התרומה.

כ"ג. בחלוף 21 ימים מתום תקופת ההטבה תגיש המשיבה הודעה הכוללת דו"ח לבית המשפט (עם העתק לב"כ המבקשת), הנתמכת בתצהיר מגורם מוסמך של המשיבה , ובאישור רואה חשבון , בדבר השלמת מתן ההטבות ו/או התרומה ובדבר ביצוע השלמת כל התחייבויותיה של המבקשת לפי הסדר פשרה זה.

כ"ד. בשים לב להמלצת המגשרת הסכימו הצדדים, שהמשיבה תשלם למבקשת גמול בסכום של 10,000 ₪ ובנוסף תישא המשיבה בשכר טרחת עו"ד שישולם לב"כ המבקשת בסכום של 70,000 ₪ בתוספת מע"מ כדין. התשלום יבוצע בהעברה בנקאית או בהמחאה לפקודת עו"ד הגר ביין כנגד הצגת אישור על פטור מניכוי מס במקור והנפקת חשבונית מס כדין למשיבה.

תשלום הגמול ושכר הטרחה יבוצע על ידי המשיבה בתוך 30 יום מן המועד הקובע.

תשלום הגמול כמו גם שכר הטרחה והוצאות הגישור ישולמו במלואם על ידי המשיבה כך שהקבוצה המיוצגת לא תישא ולא תשתתף בתשלומים אלה.

מעבר לתשלומים שצוינו לעיל, לא תישא המשיבה בכל סכום נוסף בגין שכר טרחת עו"ד ו/או גמול למבקשת ו/או לב"כ המבקשת. המבקשת ו/או באת כוחה לא תדרושנה ולא תהיינה זכאיות לקבל סכומים נוספים כלשהם בגין החזר הוצאות שונות שהוציאו בגין בקשת האישור ו/או התובענה, למעט החזר מחצית החלק הראשון של אגרת המשפט.

כ"ה. באי כוח הצדדים טוענים בבקשתם לאישור הסדר פשרה, שקיימת הצדקה לאישור הסכמות הצדדים לעניין הגמול ושכר הטרחה בשים לב לכך שהסדר הפשרה הוא פרי הליך גישור. בנוסף , הביאה בקשת האישור תועלת לחברי הקבוצה המיוצגת וזאת נוכח הפיצוי לציבור ביחס לעבר , והתועלת העתידית לקבוצה, כמו גם לציבור, נוכח שינוי אתר קמדיס על ידי הוספת מחירים ליחידות מידה באתר , והתחייבותה של המשיבה כי תקיים את הוראות תקנות מחיר ליחידת מידה.

הסדר הפשרה גם הביא לחסכון בזמן שיפוטי. הצדדים הגיעו להסדר פשרה עוד בטרם הוגשה תגובתה של המשיבה לבקשת האישור ובטרם התקיים דיון מקדמי ראשון בתיק בין המבקשת לבין המשיבה. בנוסף, כך סבורה המבקשת, התובענה היא בעלת חשיבות ציבורית גבוהה.

כ"ו. עוד טוענים הצדדים, שקיימת הצדקה לאשר את הסדר הפשרה ללא צורך במינוי בודק בשים לב לכך שהסדר הפשרה ראוי, הוגן וסביר, ובהתחשב גם בהסדרי פשרה שאושרו על ידי בית-המשפט ונערכו במתווה דומה לזה שאושר בהליכים העוסקים בסוגיה דומה. לטענת הצדדים, מינוי בודק יסב עלויות מיותרות ויעכב את ביצוע ההסדר.

כ"ז. בכפוף לאישור הסדר הפשרה, ובכפוף לביצועו על ידי המשיבה, מוותרים המבקשת וחברי הקבוצה המיוצגת כלפי המשיבה ו/או מי מטעמה (לרבות נושאי המשרה בה ועובדיה) באופן סופי מלא ומוחלט על כל טענה, דרישה, תביעה , זכות , או כל עילה מכל מ ין וסוג שהוא, בקשר עם ענייני בקשת האישור והתובענה , וכל עילות בקשת האישור והתובענה, בין שידוע ות כיום , ובין שְׁתִּיוָּודַעְנָה בעתיד ו/או הנובעות מן המסכת העובדתית , או מן הנסיבות מושא התובענה ו/או בקשת האישור כלפי המשיבה, וביחס לכל אלה יתגבש אוטומטית ויתור וסילוק.

כ"ח. הצדדים מבקשים שייקבע, כי פסק הדין המאשר את הסדר הפשרה יהווה מעשה בית דין כלפי המבקשת וכלפי חברי הקבוצה המיוצגת בקשר עם כל הטענות, העילות והסעדים בבקשת האישור והתובענה ו/או הנובעים מהם, ואשר נוגעים למשיבה או למי מטעמה, בין היתר, בנוגע לעילת הפרת תקנות מחיר ליחידת מידה, המהווה גם הפרת חובה חקוקה כמשמעותה בפקודת הנזיקין, ועילת הטעיה לפי סעיף 2 של חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, וכיוצ"ב עילות אחרות הנובעות במישרין או בעקיפין מבקשת האישור והתובענה כלפי המשיבה או מי מטעמה.

כ"ט. הוסכם בין הצדדים, שהמשיבה תשפה את המבקשת בגין מחצית החלק הראשון של אגרת המשפט שנאלצה המבקשת לשלם בגין פתיחת ההליך המסתכמת ב- 5,588 ₪. מכיוון שבקשת האישור הוגשה כנגד שתי משיבות הוסכם, שהמשיבה תשפה את המבקשת בגין מחצית סכום האגרה בסך של 2,794 ₪ , שישולם למבקשת בתוך 30 יום מן המועד הקובע , באמצעות המחאה שתימסר לידי ב"כ המבקשת.

באשר לתשלום החלק השני של אגרת המשפט, מבקשים הצדדים, בהתאם לתקנה 7א(א)(3) של תקנות בתי המשפט (אגרות), התשס"ו-2007, לפטור את המשיבה מתשלום מחצית החלק השני של האגרה בסך של 5,270 ₪ (שהרי בקשת האישור הוגשה כנגד שתי משיבות) וזאת בשים לב לכך, שעלה בידי הצדדים להגיע בעזרת הליך גישור להסדר פשרה ראוי והוגן המסב תועלת לחברי הקבוצה כמו גם לציבור. המשיבה נשאה במלוא הוצאות הליך הגישור והפשרה שהושגה ואשר הביאה לחסכון בזמן שיפוטי יקר עוד בטרם הוגשה תגובת המשיבה לבקשת האישור , ובטרם התקיים דיון מקדמי ראשון בתיק (הדיון המקדמי שהתקיים בהליך היה בנוגע למשיבה מס' 1 בלבד).

ל. אציין, שהבקשה לאישור הסדר הפשרה פורסמה כנדרש בשתי מודעות בעיתונות, והומצאה הן לב"כ היועץ המשפטי לממשלה , באמצעות פרקליטות מחוז חיפה (אזרחי) , והן לממונה על הגנת הצרכן. ניתנה אפשרות לכל מי שמתנגד להסדר הפשרה להגיש התנגדות עד תאריך 1.8.2021, וכן ניתנה אפשרות לכל מי שאינו מעונין כי הסדר הפשרה יחול עליו להגיש בתוך המועד הנ"ל בקשה להתיר לו לצאת מן הקבוצה שעליה יחול ההסדר , ואולם , לא הוגשה כל התנגדות , ולא הוגשה הודעה כלשהי בדבר פרישה מן הקבוצה.

אוסיף, שלבקשה לאישור הסדר הפשרה צורפו תצהיר המבקשת, תצהיר נציגתה של המשיבה, תצהיר ב"כ המבקשת, ותצהיר ב"כ המשיבה.

ל"א. לאחר שעיינתי בבקשתה של המבקשת לאישור התובענה כייצוגית, ובבקשה לאישור הסדר פשרה על כל נימוקיה, ולאחר שהבאתי בחשבון את הסיכונים והסיכויים שבהמשך ניהול התובענה, אל מול היתרונות והחסרונות של הסדר הפשרה, הגעתי לכלל מסקנה שהסדר הפשרה ראוי, הוגן וסביר, בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה , וכי סיום ההליך בהסדר פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין, כאמור בסעיף 19(א) של חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006.

ל"ב. הסדר הפשרה מביא תועלת לחברי הקבוצה בשים לב להטבה ממנה ייהנו חברי הקבוצה, בהתאם למפורט בהסדר הפשרה , ובנוסף תהא גם תועלת לציבור וזאת נוכח העובדה שהמשיבה הוסיפה באתר קמדיס מחירים ליחידת מידה לצד כל המוצרים הנמכרים באתר, וכן התחייבה לפעול בעתיד בהתאם לאמור הוראות בתקנות מחיר ליחידת מידה.

ל"ג. בנסיבות העניין שבתיק זה, לא ראיתי הצדקה למנות בודק (סעיף 19(ב) של חוק תובענות ייצוגיות). הסדר הפשרה, כמצוין כבר לעיל, ראוי, הוגן וסביר, והוא פרי הליך גישור שהתנהל בין הצדדים. בנסיבותיו של תיק זה מצויים בידי בית-המשפט הכלים הדרושים כדי לבדוק את סבירות הסדר הפשרה. מינויו של בודק יטיל על הצדדים עלויות נוספות, יעכב את ביצוע הסדר הפשרה, ולא יהא בכך כדי להביא תועלת (עיינו: ת"צ (מחוזי חיפה) 20717-12-18 בריוטי נ' קליניק אונליין אלקליל בע"מ (5.5.2019), וכן ת"צ (מחוזי חיפה) 15 07-01-17 כץ נ' שופמיינד בע"מ (3.12.18)).

מסקנתי היא אפוא, שאין מניעה מלאשר את הסדר הפשרה מבלי לקבל חוות דעת בודק לאישור הסדר הפשרה.

ל"ד. הקבוצה שעליה חל הסדר הפשרה היא:
כלל לקוחות המשיבה שרכשו באמצעות אתר הסחר המקוון " Kamedis" בכתובת: https://www.kamedis.co.il מוצרים אשר בצמוד למחיריהם לא הוצג המחיר ליחידת מידה, בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (מחיר ליחידת מידה), התשס"ח-2008 , החל משבע שנים עובר למועד הגשת התובענה ועד למועד בו יאושר הסדר הפשרה על ידי בית-המשפט בפסק דין .

ל"ה. פסק דין זה המאשר את הסדר הפשרה מהווה מעשה בית-דין כלפי המבקשת וכלפי חברי הקבוצה המיוצגת בקשר עם כל הטענות, העילות והסעדים שצוינו בבקשת האישור ובתובענה הנוגעים למשיבה או למי מטעמה, בנוגע לעילת הפרת תקנות הגנת הציבור (מחיר ליחידת מידה), התשס"ח-2008, המהווה גם הפרת חובה חקוקה כמשמעותה בסעיף 63 של פקודת הנזיקין, וכן עילת הטעיה לפי סעיף 2 של חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

ל"ו. המלצתם של הצדדים לתשלום גמול למבקשת ושכר טרחת עו"ד לב"כ המבקשת, וכמו כן החזר מחצית החלק הראשון של אגרת המשפט ששילמה המבקשת בגין פתיחת ההליך , מקובלת עלי , בשים לב לכך שיש בהסדר הפשרה שהושג כדי להגשים את תכליתו של חוק תובענות ייצוגיות . יש בהסדר הפשרה תועלת לחברי הקבוצה המיוצגת, ובהתחשב בהסדרה לעתיד, התועלת היא הן לחברי הקבוצה המיוצגת והן לציבור . הסדר הפשרה הביא לחסכון בזמן שיפוטי, והסכומים המוצעים לתשלום גמול ושכר טרחת עו"ד סבירים בנסיבות העניין.

ל"ז. כמו-כן, מקובלת עלי בקשתם של הצדדים לפטור את המשיבה מתשלום מחצית החלק השני של אגרת המשפט (5,270 ₪) וזאת בהתאם להוראות תקנה 7א(א)(3) של תקנות בתי המשפט (אגרות) , בהתחשב בכך שהסדר הפשרה הושג, באמצעות הליך גישור, בשלב מוקדם של הדיון המשפטי, דהיינו, עוד בטרם הוגשה תגובת המשיבה לבקשת האישור , ובטרם התקיים קדם משפט בתיק בין המבקשת לבין המשיבה (ישיבת קדם המשפט שהתקיימה הייתה בין המבקשת לבין המשיבה מס' 1).

הסדר הפשרה שהושג הוא ראוי ומביא תועלת לחברי הקבוצה כמו גם לציבור, וכן מביא לחסכון ניכר בזמן שיפוטי, ומנימוקים אלה אני נעתר לבקשה לפטור את המשיבה מתשלום מחצית החלק השני של אגרת המשפט.

ל"ח. על-יסוד כל המפורט לעיל, אני מורה כדלקמן:

1. אני מאשר את הסדר הפשרה שהגישו הצדדים לבית משפט זה על סעיפיו וחלקיו. כל האמור בהסדר הפשרה מהווה חלק בלתי נפרד של פסק הדין.
פסק הדין יהווה מעשה בית-דין לגבי חברי הקבוצה כמצוין בפסקה ל"ד דלעיל, ובפסקה ל"ה דלעיל.

2. אני מורה למשיבה להגיש לבית המשפט (עם העתק במישרין לב"כ המבקשת) לא יאוחר מיום 20.1.2022 הודעה הכוללת דו"ח המגובה בתצהיר , שיינתן על ידי נציג מוסמך על המשיבה, ולרבות אישור רואה חשבון בדבר השלמת מתן כל ההטבות ו/או התרומה , והשלמת ביצוע כל התחייבויותיה של המשיבה בהתאם להסדר הפשרה , הכל כמפורט בסעיפים 45-51 של הבקשה לאישור הסדר פשרה.

3. אני מחייב את המשיבה לשלם למבקשת גמול בסכום של 10,000 ₪, שישולם למבקשת באמצעות המחאה שתימסר לידי ב"כ המבקשת, וכמו כן תשלם המשיבה שכר טרחת עו"ד בסכום של 70,000 ₪ , בתוספת מע"מ כדין , לידי ב"כ המבקשת בהעברה בנקאית או בהמחאה לפקודת עו"ד הגר ביין, כנגד הצגת אישור על פטור מניכוי מס במקור , והנפקת חשבונית מס כדין למשיבה .

כמו-כן, מחייב אני את המשיבה לשלם למבקשת, באמצעות באת כוחה, את החזר מחצית החלק הראשון של אגרת המשפט בסכום של 2,794 ₪.

כל התשלומים הנ"ל יתבצעו על ידי המשיבה במשרד ב"כ המבקשת בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין, ומובהר, שפגרת הקיץ ופגרת הסוכות כלולות במניין הימים.

4. בהתאם לתקנה 7א(א)(3) של תקנות בתי המשפט (אגרות), ובשים לב לנימוקים שפירטתי לעיל, אני פוטר את המשיבה מתשלום מחצית החלק השני של אגרת המשפט בתיק זה ( דהיינו, חלקה השני של האגרה בו הייתה צריכה לשאת המשיבה, וזאת בשים לב לכך שבתיק זה יש שתי משיבות)..

5. לא יאוחר מיום 19.8.2021, יפרסמו הצדדים מודעה בדבר אישור הסדר הפשרה ומתן תוקף של פסק דין להסדר הפשרה, וזאת בשני הע יתונים שבהם פורסמה הבקשה לאישור הסדר הפשרה, לפי סעיף 25(א)(4) של חוק תובענות ייצוגיות.
בהוצאות פרסום המודעה בשני העיתונים תישא במישרין המשיבה.

6. אני מורה בזאת לצדדים להמציא לאישור בית המשפט לא יאוחר מיום 16.8.2021 את נוסח המודעה שתפורסם . הפרסום יתבצע לאחר שתינתן החלטת בית-המשפט שתאשר את הנוסח המוצע ל פרסום.

עם ביצוע הפרסום, על באי כוח הצדדים להמציא לבית המשפט עותק נייר של שתי המודעות.

מזכירות בית-המשפט תמציא את העתק פסק הדין אל:

  1. ב"כ המבקשת: עו"ד הגר ביין, חיפה.
  2. ב"כ המשיבה מס' 2: עו"ד ד"ר טל רוטמן ועו"ד עדי ציטרון, תל-אביב.
  3. פרקליטות מחוז חיפה (אזרחי).

התיק יובא לעיוני בתאריכים הבאים: 16.8.21, 22.8.21, ו-20.1.22.

ניתן היום, ג' אלול תשפ"א, 11 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.