הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ת"צ 21841-12-14

בפני
כב' השופט י. גריל, שופט עמית

בעניין מבקש העיון :

ד"ר דוד ביטון

ובעניין המבקש בבקשת האישור:

המשיבות בבקשת האישור:

רועי כהן
ע"י ב"כ עוה"ד עידו שטיינר ואח'

נגד

1. שירות בריאות כללית
ע"י ב"כ עוה"ד ליפא מאיר ושות'

2. דקלה חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד פישר, בכר, חן וול אוריון ושות'

החלטה

א. בפניי בקשתו של המבקש, ד"ר דוד ביטון, להלן: "מבקש העיון", לאפשר לו לעיין "בכל המסמכים שבתיק, ובכלל זאת: כל הבקשות בתיק, כתב ההגנה של הנתבעת, כל הנספחים תוך שיושחרו פרטיהם האישיים של כל מי שעשויה להיפגע פרטיותו, כמו גם כל מסמך בתיק".

ב. המבקש הגיש תובענה כנגד המשיבות ובקשה לאישורה כייצוגית , בטענה שהמשיבה מס' 1 מקיימת שיתוף פעולה מסחרי עם המשיבה מס' 2 ומאפשרת למשיבה מס' 2 לעשות שימוש במאגר המידע שלה אודות המבוטחים המצטרפים לתכניות השב"ן (שירותי בריאות נוספים) של המשיבה מס' 1, וזאת לצורך שיווק פוליסה קבוצתית לביטוח סיעודי .

ביום 22.12.15 ניתן פסק דין הנותן תוקף להסדר הפשרה שהושג.

ג. בבקשתו מיום 5.7.20 מציין מבקש העיון, כי בדעתו לבחון האם מתקיים כלפיו מעשה בית דין לפי סעיף י"ב(3) ובכפוף לסעיף י"ד(3) של פסק הדין שניתן המאשר את הסכם הפשרה בתיק, ולטענת ו, לכאורה בוצעה כלפיו עבירה החורגת מהסכם הפשרה שאושר כפסק דין.

ד. ב"כ המבקש הודיע, כי הוא מותיר את בקשת העיון לשיקול דעת בית-המשפט ובלבד שיימחקו פרטיהם האישיים של המבקש והמצהירים בתיק.

ה. מטעם המשיבה מס' 1 לא נמסרה תגובה.

ו. המשיבה מס' 2 (הראל חברה לביטוח בע"מ שבאה בנעלי דקלה חברה לביטוח בע"מ) הגיבה וציינה, שדי להתיר את העיון בבקשה לאישור הסדר הפשרה ובפסק הדין בלבד, הואיל ודי באלה כדי לבחון האם הופר הסכם הפשרה בעניינו של מבקש העיון.

ואולם, כך מוסיפה המשיבה מס' 2, ככל שיחליט בית-המשפט למרות זאת להיעתר לבקשת העיון במלואה, עומדת היא על-כך שיושחרו פרטיהם האישיים של המצהירים מטעם דקלה חברה לביטוח בע"מ.

ז. מבקש העיון בתשובתו לתגובת המשיבה מס' 2, עותר לדחיית התנגדות המשיבים מס' 1
ומס' 2 תוך חיובם בהוצאות לדוגמא הואיל ולטעמו, אין ולא היה מקום להתנגדות.
אעיר כאן, שהתגובה שהוגשה היא רק מטעם המשיבה מס' 2.

מוסיף מבקש העיון, שהוא רופא במקצועו , ומתחייב לכבד את פרטיות המבקש בבקשת האישור , וככל שיש פרטים אישיים של גורמים נוספים , מתחייב הוא לכבד גם את פרטיותם של אלה בתוקף חובתו המוסרית והאתית כרופא, וכפי שהוא נוהג כלפי כל אדם.

ח. מבקש העיון מציין, שבקשת העיון שלו עומדת בתנאים הנדרשים ובהתאם לפסיקה הנוהגת, ואין בפי המשיבה מס' 2 טעמים לביסוס התנגדותן.

באשר לעמדת המשיבה מס' 2, לפיה יש להגביל את העיון רק למסמכים מסוימים בתיק באופן שיחייב עיון פיזי (במקום עיון במערכת "נט המשפט") מציין מבקש העיון, שהדבר יוביל לסרבול תהליך העיון הואיל ולא ניתן לאפשר עיון חלקי בלבד בתיק באמצעות "מערכת נט" המשפט.

מבקש העיון חוזר על-כך, שהוא רופא במקצועו ומתחייב שלא לעשות שימוש לרעה בפרטים האישיים של מי מן ה צדדים ולא להעבירם לצד ג' כלשהו, וזאת כדי להפיג את החשש של המשיבה מס' 2.
מבקש העיון מפנה לפסיקה רלוונטית בה חויבו צדדים שהתנגדו, ללא הצדקה, לבקשת עיון בתשלום הוצאות משפט למי שביקש את העיון.

ט. אפתח ואציין, שמטעם ב"כ המבקש לא הייתה כל התנגדות, אלא בקשתו הייתה למחוק את הפרטים האישיים של המבקש ושל המצהירים בתיק.

י. המשיבה מס' 2 נתנה את הסכמתה לעיון בבקשה לאישור הסדר הפשרה ובפסק הדין בלבד , הואיל ולטעמה די באלה על-מנת לבחון האם הופר הסכם הפשרה, בעניינו של המבקש.

י"א. אין בידי לקבל את עמדתה זו של המשיבה מס' 2.

סעיף 4 של תקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), התשס"ג-2003 (להלן: "תקנות העיון") קובע ש"כל אדם רשאי לבקש מבית המשפט לעיין בתיק בית-המשפט... ובלבד שהעיון בו אינו אסור על-פי דין".

כך גם קבע בית-המשפט העליון ב-ע"א 3976/04 בורנשטיין נ' קבוצת כרמלטון בע"מ (25.10.04), אם כי בית-המשפט העליון הוסיף שם, בפסקה 4: "הזכות לעיון אינה זכות מוחלטת ויש לאזנה עם זכויות ואינטרסים אחרים הראויים להגנה".

י"ב. בענייננו, טוען מבקש העיון, שלכאורה בוצעה כלפיו "עבירה" החורגת מהסדר הפשרה שאושר כפסק דין . מכאן, שיש ל מבקש העיון עניין ואינטרס לגיטימי לעיין בתיק הרלוונטי, ודי בכך כדי להקים את זכותו לעיון.

י"ג. המשיבה מס' 2 לא הביאה נימוקים שיהא בהם כדי להצדיק את הגבלת העיון, כגון, לדוגמא בלבד, פגיעה בסודות מסחריים, כפי שנקבע ב-רע"א 5349/13 דומיקאר בע"מ נ' שלמה תחבורה (2007) בע"מ (29.8.2013) .
לפיכך, יש להיעתר לבקשת ו של מבקש העיון, וכך אני מחליט.

י"ד. באשר לאופן העיון:

ב"כ המבקש עתר בתגובתו לכך שיימחקו הפרטים האישיים של המבקש ושל המצהירים בתיק.

ב"כ המשיבה מס' 2 ציינה, שאם ייענה בית המשפט לבקשת העיון, עומדת היא על-כך שיושחרו הפרטים האישיים של המצהירים מטעם דקלה חברה לביטוח בע"מ.

למעשה, מבקש העיון עצמו ציין בבקשת העיון: "תוך שיושחרו פרטיהם האישיים של כל מי שעשויה להיפגע פרטיותו... ".

ט"ו. ספק בעיניי האם יתאפשר עיון באמצעות מערכת "נט המשפט" תוך השחרת פרטיהם האישיים של המבקש ושל כל המצהירים שבתיק?

לכן, על-מנת לאזן בין זכות העיון של מבקש העיון לפי תקנה 4 של תקנות העיון, לבין ההגנה על פרטיותם של המבקש ושל כל המצהירים שבתיק, נראה לי שהפתרון היעיל יהיה כדלקמן:

ב"כ המבקש בבקשת האישור ימציא ישירות לידי מבקש העיון העתק של כל כתבי הטענות, הבקשות, התצהירים והנספחים שהוגשו מטעמו ל-ת"צ 21841-12-14 של בית-המשפט המחוזי בחיפה, תוך השחרת כל פרטיהם האישיים של המבקש ושל המצהירים מטעמו בתיק זה.

בדרך זו בדיוק יפעלו הן ב"כ המשיבה מס' 1 והן ב"כ המשיבה מס' 2.

על ב"כ המבקש יהא לצרף גם את העתקי הפרוטוקולים של הישיבות שהתקיימו בתיק זה.

ט"ז. על ב"כ הצדדים שבתיק זה לבצע את המצאת המסמכים במלואם, לא יאוחר מיום 23.8.2020.

ככל שהמצאת מסמכים זו תבוצע בשלמותה, לא יאוחר מן המועד הנ"ל, ייחשבו ב"כ המבקש בבקשת האישור וב"כ המשיבות מס' 1 ומס' 2 כמי שיצאו ידי חובתם בכל הנוגע לזכות העיון לפי תקנות העיון.

אין צו להוצאות.

המזכירות תמציא את העתק ההחלטה בהקדם אל:

  1. מבקש העיון: ד"ר דוד ביטון, תל-אביב.
  2. ב"כ המבקש בבקשת האישור: עוה"ד עידו שטיינר, חיפה.
  3. ב"כ המשיבה מס' 1 בבקשת האישור: משרד עו"ד ליפא מאיר, תל-אביב.
  4. ב"כ המשיבה מס' 2 בבקשת האישור: משרד עו"ד פישר, בכר חן וול, אוריון ושות', תל-אביב.

ניתנה היום, כ"א אב תש"פ, 11 אוגוסט 2020, בהעדר הצדדים.