הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ת"צ 14562-04-18

לפני כב' הש' רון סוקול, סגן נשיא

המבקשים:

  1. דורון אשל
  2. אסתי לנדאו

ע"י ב"כ עוה"ד מנור

נגד

המשיבה:

  1. Qualcomm Incorporated
  2. קואלקום ישראל בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד ארדינסט

החלטה
(בקשה מס' 3)

1. המבקשים, דורון אשל ואסתי לנדאו, הגישו בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד חברת Qualcomm Incorporated, שהיא חברה זרה שמקום מושבה בסן-דייגו, קליפורניה, שבארצות הברית. המבקשים המציאו את הבקשה לאישור ואת כתב התביעה לנתבעת באמצעות חברת קואלקום ישראל בע"מ שמקום מושבה בחיפה. חברת קולאקום ישראל בע"מ סירבה לקבל את כתבי בית הדין עבור חברת Qualcomm Incorporated וביום 18/4/2018 שלחה לבאי כוח המבקשים הודעה ולפיה אינה משמ שת ככתובת למסירת כתבי בית דין עבור הנתבעת.

2. בבקשה המונחת להכרעתי כעת, בקשה מס' 3, עותרים המבקשים להורות כי המצאת כתבי בית הדין לנתבעת באמצעות קואלקום ישראל בע"מ היא המצאה כדין בהיותה המצאה למורשה, במובן הוראת תקנה 482 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984.

רקע
3. Qualcomm Incorporated (להלן: קואלקום העולמית), היא חברה ציבורית אמריקאית שמקום מושבה בסן-דייגו שבארצות הברית. מניותיה של קואלקום העולמית נסחרות בבורסת הנאסד"ק בארצות הברית . קואלקום העולמית עוסקת בפיתוח , יצור ומכירה של רכיבים המשמשים לתקשורת אלחוטית ובהם שבבי מודם, המשמשים לתקשורת בטלפונים סלולריים. קואלקום העולמית מחזיקה בפטנטים רבים לרכיבים והתקנים ב תחום התקשורת ומספקת את מוצריה לחברות תקשורת אלח וטיות רבות, ובהן לחברות העוסקות בייצור ובמכירת טלפונים סלולריים כמו "אפל" ו-"סמסונג".

4. קואלקום העולמית מהווה ראשו של קונצרן רחב ידיים הפועל באמצעות כ-100 חברות שונות הרשומות ברחבי העולם (סעיף 67 לתשובת קואלקום ישראל לבקשה להצהיר כי ההמצאה לקואלקום העולמית בוצעה כדין ).

5. בבקשה לאישור הגשת תובענה כייצוגית נטען על ידי המבקשים כי קואלקום העולמית מהווה מונופול גלובלי בתחום שבבי המודם. נטען כי בתחום יצור שבבי המודם הגיעה קואלקום העולמית בשנת 2015 לנתח שוק גלובלי של כמעט 60%. קואלקום העולמית , כך נטען, מהווה גם מונופול עולמי בתחום מתן הר ישיונות לשימוש בתקני תקשורת מקובלים והגיעה בשנת 2012 ואילך ל-100 % משוק הר ישיונות לטלפונים סלולריים מדור G4.

6. המבקשים טוענים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית , כי קואלקום העולמית מנצלת את כוחה המונופוליסטי כדי למנוע תחרות. בין היתר נטען כי היא מונעת הענקת רישיונות לפטנטים חיוניים לגורמים מתחרים, קובעת תנאי רישיון בלתי סבירים, מתנה מתן רישיונות ברכישת שבבים, גובה תגמולים מופרזים ועוד. התוצאה מפעולות אלו של קואלקום העולמית, כך נטען, היא העלאת מחירים שמגולגלת לעלות המוצרים הסופיים ופוגעת בצרכנים בכל העולם, לרבות בישראל.

7. בבקשה לאישור הגשת התביעה כייצוגית, מפנים המבקשים לעילות תביעה שונות ובהן עילות על פי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, עילות לפי חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשכ"ט- 1969 ועוד.

8. המבקשים ניסו להמציא את הבקשה לאישור ואת כתב התביעה לקואלקום העולמית באמצעות קואלקום ישראל בע"מ (להלן: קואלקום ישראל ), שהיא חברה נינה של קואלקום העולמית, במקום מושבה בחיפה (אישור המסירה סומן נספח 1 לבקשה מס' 3 ).

ביום 18/4/2018 נשלח על ידי קואלקום ישראל מכתב לבאי כוח המבקשים שבו נטען כי קואלקום ישראל "[...] אינה משמשת ככתובת בישראל לצרכי תקשורת עם Qualcomm Inc.. קואלקום ישראל בע"מ גם אינה מוסמכת לקבל בשם Qualcomm Inc. או עבורה כתבי בי-דין שהוגשו נגדה ". קואלקום ישראל החזירה לבאי כוח המבקשים את המסמכים שנמסרו לה.

9. בעקבות הודעה זו של קואלקום ישראל הגישו המבקשים את הבקשה הנוכחית בגדרה עתרו כי בית המשפט יצהיר כי המצאת המסמכים לקואלקום ישראל היא המצאה כדין לקואלקום העולמית .

תמצית הטענות
10. בבקשתם ובטיעוניהם בתיק עותרים המבקשים לקבוע כי קואלקום ישראל היא מוטב לקבלת כתבי בי דין עבור קואלקום העולמית. המבקשים סומכים טיעוניהם על הוראת תקנה 482 (א) לתקנות סדר הדין האזרחי שכותרתה המצאה למורשה בהנהלת עסקים, ומורה כך:

היתה התובענה בענין עסק או עבודה נגד אדם שאינו גר באזור השיפוט של בית המשפט המוציא כתב בי-דין, די בהמצאת הכתב למנהל או למורשה, העוסק אותה שעה בעצמו מטעם האדם בהנהלת אותו עסק או אותה עבודה באותו אזור שיפוט.

לטענתם, על פי פסיקת בתי המשפט, על המבקש להמציא כתבי בי דין "למורשה" לשכנע בשניים; בין "המורשה" לבין בעל הדין קיים קשר אינטנסיבי - כזה שניתן להניח כי המורשה יעביר את המסמכים לבעל הדין; המורשה ובעל הדין פועלים באותו עסק.

11. המבקשים סבורים כי שני מבחנים אלו התקיימו. נטען כי קיימים סממנים מספיקים להנחת אינטנסיביות הקשר וזהות העסק. בין היתר, טענו המבקשים כי קואלקום ישראל הוקמה על ידי קואלקום העולמית; כי קואלקום ישראל נשלטת, גם באמצעות גורמי ביניים, באופן מלא ב ידי קואלקום העולמית; דירקטורים בקואלקום ישראל היו והינם נושא י משרה בכירים בקואלקום העולמית, במסמכי קואלקום העולמית ובדוחותיה הכספיים מצוין כי קואלקום ישראל היא סניף של קואלקום העולמית ; ישנה זהות בשם ובלוגו של שתי החברות ועוד. נטען כי שתי החברות עוסקות באותו עסק של פיתוח, יצור ושיווק מוצרים לתקשורת ובין היתר בפיתוח וייצור שבבי מודם. ההפרדה בין החברות בהתאם לשלבים בהליך היצור, אינה מנתקת את הזיקה ביניה ן ועוד.

12. קואלקום ישראל מצידה טענה כי מדובר בחברה נפרדת ואין לראותה כמורשה של קואלקום העולמית. קואלקום ישראל משמשת רק כמרכז פיתוח ומחקר. קואלקום ישראל נשלטת על ידי חברת Qualcomm Global Trading Pte Ltd (להלן : QGT), שהיא מצדה חברת בת של Qualcomm Technologic Inc ( להלן: QTI), ורק QTI היא חברת בת של קואלקום העולמית.

13. עוד נטען, כי אין כל קשר ישיר בין קואלקום ישראל לקואלקום העולמית ומכל מקום אין קשר אינטנסיבי דיו כדי לראות בקואלקום ישראל כמורשה ל קבלת כתבי בי דין עבור קואלקום העולמית . קואלקום ישראל מדגישה כי הדוחות הכספיים, עליהם סומכים המבקשים, הם דוחות ישנים ואינם משקפים את הקשר בין החברות במועד ההמצאה. קואלקום ישראל מבהירה כי אין די בכל הסממנים עליהם מצביעים המבקשים כדי למלא את דרישת האינטנסיביות, ומכל מקום הפעילות של החברות נפרדו ת זו מזו ולכן אין לראות ן כחברות העוסקות באותו עסק. נטען כי קואלקום העולמית עומדת בראש קונצרן עסקי גדול, של כ- 100 חברות, וכי אין לראות בכל אחת מהן כמורשה לקבלת כתבי בי דין עבור שאר החברות .

14. אציין, כי לאור הטענות השונות זומנו המצהירים לחקירות ונחקרו. בין היתר הוצגו במהלך חקירת המצהיר מטעם קואלקום ישראל , המנכ"ל אלישע ג'ון אולמר, מסמכים שונים ובהם חוות דעת כלכלית. בעקבות זאת, הגיש מר אולמר גם תצהיר משלים, אולם המבקשים ויתרו על חקירתו על התצהיר המשלים.

דיון והכרעה
15. כפי שיפורט להלן, שוכנעתי כי יש לראות בקואלקום ישראל כמורשה לקבל ת כתבי בי דין עבור קואלקום העולמית, ועל כן יש להכיר בהמצאה שבוצעה כהמצאה כדין . את הדיון אפתח בסקירה תמציתית של המסגרת המשפטית הרלבנטית, ולאחר מכן אבחן האם התקיימו במקרה זה הנסיבות המצדיקות הכרה בהמצאה שבוצעה.

המסגרת המשפטית
16. תקנה 482 לתקנות סדר הדין האזרחי עוסקת בסוגית המצאת מסמכי בי דין. התקנה אינה עוסקת בשאלת סמכות השיפוט של בית המשפט, סוגיה שעשויה להתעורר גם כאשר אין פגם בהמצאה, ותחולתה אך ורק על סוגית המצאת המסמכים (ראו רע"א 2737/08 ארבל נ. TUI AG (29/1/2009), (רע"א 39/89 ג'נרל אלקטריק קורפ' נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ, פ"ד מב(4) 762, פסקה 7 (1989); רע"א 2652/94 טנדלר נ' לה קלוב מדיטראנה (ישראל) בע"מ (25.8. 1994); רעא 11556/05 קמור רכב בע"מ נ' חימו (27/2/2006); רע"א 7804/17 כרמל דיירקט בע"מ נ' R.H. PETERSON CO, פסקה 15 (28/12/2017)).

17. המצאת כתבי בי דין לבעל דין, נועדה להביא לידיעת ו את דבר הגשת המסמכים לבית המשפט. המצאת המסמכים לבעל דין עשויה לשמש גם כבסיס לקביעת סמכות שיפוט, כאמור בתקה 3(א)(1) לתקנות, אולם ברי שאין די בהמצאה כדי להקנות סמכות שיפוטית בינלאומית.

18. התקנות קובעות רשימה של גורמים אשר יחשבו בעיני התקנות כ"ידו הארוכה" של בעל דין לצורך ביצוע המסירה. כאשר מ בוצעת המצאה לגורם שכזה רואים את בעל הדין כמי שקיבל את כתבי בי הדין כדין, אף אם אינו מצוי בשטחי המדינה (ראו רע"א 39/8 9 הנ"ל וכן ע"א 4601/02 ראדא תעשיות אלקטרוניות בע"מ נ' Bodstray Company Ltd., פסקה 6 (22/1/2004) ). המצאה למורשה של בעל דין כזה משחררת את הממציא מהחובה לקבלת היתר המצאה אל מחוץ לתחום לפי תקנה 500 לתקנות . בין גורמים אלו ניתן למצוא את עורך דינו של בעל הדין, אף אם לא הוסמך לייצגו בבית המשפט בהליך מושא ההמצאה (ראו תקנה 477 וכן ע"א 23/83 יוחימק נ' קדם, פ"ד לח (4) 309 (1984) ; ע"א 1947/91 שטיין נ' כץ, פ"ד מה(4) 705 (1991) ), ממונה על מקרקעין (תקנה 483), קברניט של אנייה (תקנה 482(ב) ), בן משפחה הגר עם בעל הדין (תקנה 481 ), מזכיר קיבוץ או מושב כמורשה של חבר (תקנה 481) ועוד.

19. אחד הגורמים אשר התקנות רואות "כידו הארוכה" של בעל הדין הוא המורשה כמפורט בתקנה 482. ודוקו, "מורשה" לעניין התקנות אינו בעל ייפוי כוח מטעם בעל הדין ואפילו אין צורך כי תוכח הסכמה חוזית בינו לבין בעל הדין לעניין קבלת המסמכים (ע"א 403/ 64 לוינסון נ. חברת בית תמר בע"מ, פ"ד יט (1) 108 (1965)).

20. "המורשה" לקבלת כתבי בי דין הוא מי שהדין רואה במערכת היחסים שבינו לבין בעל הדין קרבה מספקת על מנת לבסס את ההנחה שיש בידו להביא את דבר ההליכים לידיעת בעל הדין (רע"א 2652/94 הנ"ל; רע"א 2737/08 הנ"ל; רע"א 8957/09 אוזן נ' קיובי ( 8/3/2011)). על כן, הגדרתו של המורשה לקבלת כתבי בי דין מותנית בהוכחת אותן נסיבות המ קימות את ההנחה האמורה ואין צורך לשכנע כי המורשה אכן העביר בפועל את המסמכים שקיבל לבעל הדין.

21. במשך השנים דנו בתי המשפט בשאלה מהם המבחנים שיקימו את ההנחה, כלומר, מהם המבחנים להגדרת המור שה של בעל הדין. בפסיקה רצופה אימצו בתי המשפט שני מבחנים. הראשון, שהוגדר כמבחן החשוב ביותר, הוא מבחן הקשר האינטנסיבי - " מי שדרגת האינטנסיביות של הקשר שבינו לבין הנתבע, הגיעה לרמה כזו, שמותר להניח, כעניין שבדין, שהוא יעביר לידיעתו של הנתבע את דבר ההליכים שהוגשו כנגדו" (רע"א 39/89 הנ"ל וכן רע"א 77/16 צ'מפיון מוטורוס בע"מ נ. נאסר (24/1/ 2016), רע"א 7804/17 הנ"ל; רע"א 2737/08 הנ"ל; רע"א 6397/18 סוגו סרוויסס בע"מ נ' רייכברג (28/10/2018) ). המבחן השני, מבחן הפעילות העסקית, דהיינו מבחן הבודק האם המורשה ובעל הדין פועלים " באותו עסק" . מבחן זה מוגדר כמבחן משני.

22. גם מבחן האינטנסיביות וגם מבחן הפעילות העסקית אינם מבחנים טכניים חד משמעיים. כל מקרה יבחן על פי נסיבותיו. כך למשל, נאמר ברע"א 2354/19 Spirits International B.V נ' רשות ממשלתית רוסית FKP סויוזפלודואימפורט , פסקה 12 (12/5/2019) " [..] בחינה זו צריכה להיעשות מנקודת מבט נורמטיבית ועל פי נסיבות העניין " (ראו גם רע"א 7804/17 הנ"ל פסקה 10, רע"א 2612/94 הנ"ל, פסקה 6).

אינטנסיביות הקשר היא "עניין של דרגה" וקשה לקבוע מראש מתי הקשר בין "המורשה" לבעל הדין הוא אינטנסיבי דיו כדי להכיר בהמצאה למורשה. עם זאת, לאור תכלית התקנה, ש ואל עצמו בית המשפט האם אינטנסיביות הקשר מבססת את ההנחה בדבר העברת המידע על ההליכים לבעל הדין, אם לאו. בכל מקרה ההסתכלות היא במבט כולל ואינה נבחנת על פי בדיקה טכנית של סממן זה או אחר.

23. ולעניינו, המבקשים מצביעים על מספר סממנים המעידים על אינטנסיביות הקשר בין קואלקום ישראל לקואלקום העולמית. על כן, ת יעשה ההכרעה מתוך התבוננות כוללת על הסממנים השונים ולא על פי בדיקה פרטנית של כל סממן. נתחיל בסקירת הסממנים השונים שנטענו.

24. אין חולק כי קואלקום ישראל היא חלק מקונצרן בינלאומי של חברות שבראשן קואלקום העולמית. ראינו כי קואלקום העולמית מחזיקה חברת בת וחברה נכדה, שמצידה מחזיקה במלוא השליטה בקאולקום ישראל. מבנה חברות זה, שיוצר לכאורה ריחוק בין קואלקום ישראל לקואלקום העולמית, אינו מספיק כדי לשלול את הקשר האינטנסיבי, שכן שאלת הקשר האינטנסיבי נבחנת על פי הקשר המהותי ולא על פי המבנה הפורמלי של החברות. קואלקום ישראל מאשרת כי היא חלק מקונצרן חברות שבראשו עומדת קואלקום העולמית (סעיפים 69-67 לתשובת קואלקום ישראל לבקשה להצהיר כי ההמצאה לקואלקום העולמית בוצעה כדין). גם בחוות הדעת הכלכלית שהוגשה על ידי קואלקום ישראל במסגרת בקשה לאישור הפחתת הון (סומנה כנספח 1 לתצהיר המשלים של מר אלישע אולמר), צוין כי קואלקום ישראל היא חלק מקבוצה שבראשה עומדת קואלקום העולמית. יתרה מזאת, נרשם כי קואלקום ישראל נותנת שירותי מחקר ופיתוח למספר חברות בקבוצה ובהן גם קואלקום העולמית ( עמ' 6 לחוות הדעת).

25. אין גם חולק כי קיימת זהות בשמות ובסימן המסחרי (הלוגו) של קואלקום ישראל ושל קואלקום העולמית. זהות זו מ חזקת את ההנחה של כל מתבונן בדבר קשר הדוק בין חברות ( ראו נספחים 11, 12 לבקשה).

26. עוד יש לציין, כי קואלקום ישראל יוסדה על ידי קואלקום העולמית ורק בשנת 2012 הועברה ההחזקה במנ יותיה ל- QGT שהיא חברה נוספת כקונצרן החברות שבראשו עומדת קואלקום העולמית (נספחים 5, 6 לבקשה). בדוחותיה הכספיים של קואלקום העולמית, נרשם כי היא מחזיקה סניף בישראל (נספח ים 8 , 9 לבקשה). אמנם, מדובר בדו"ח משנת 1999, אולם אין טענה או ראיה כי מערכת היחסים שבין החברות שונתה לאחר מכן. כך גם נרשם בדוח משנת 1996 וגם בדוחות מאוחרים יותר (נספח 10 לבקשה).

27. על הקשר ניתן ללמוד גם מעיון באתר האינטרנט של קואלקום העולמית, שם ניתן למצוא גם הודעה על גיוס עובדים לקואלקום ישראל (נספח 16 ). מר אולמר, מנכ "ל קואלקום ישראל, אישר בעדותו כי עובדי קואלקום ישראל יוצאים לרילוקיישן בארצות הברית בחברת קואלקום העולמית ( עמ' 12). אמנם, העובדים עוברים להיות מועסקים על ידי חברה אחרת באותו קונצרן, אולם די באמור להצביע על קשר הדוק בין החברות.

28. עוד מתברר כי בדירקטוריון קואלקום ישראל כיהנו עד שנת 2016 נציגים של קואלקום העולמית (ראו סעיף 37 לתצהיר המבקשת וסעיף 48 לתצהירו של מנהל המשיבה). כיום מכהן בדירקטוריון קואלקום ישראל מר דן וולש שהוא עובד מחלקת הכספים של QTI (סעי ף 50 לתצהירו של מר אולמר).

29. אומנם כיום אין נציג של קואלקום העולמית בדירקטוריון קואלקום ישראל, אולם העובדה כי בעבר כיהנו בדירקטוריון נציגים שכאלו, וגם כיום מכהן בדירקטוריון נציג של חברת הבת QTI, מלמדים על קשר בין החברות .

אין טענה כי פעילות קואלקום ישראל השתנתה, ועל כן מינוי נושא משרה בדרגה נמוכה יותר מחברת בת, אינו מעיד על ניתוק הקשר בין החברות. אילו היה מדובר בהחלטה מושכלת לשנות את היקף הקשר בין החברות, צפוי היה שתוצג על כך ראיה כלשהי אולם כזאת אין בנמצא.

30. נציין עוד כי מר אולמר אישר בחקירתו כי הוא מגיע לעיתים קרובות למטה הקונצרן בסן דייגו (עמ' 13). עם זאת, הבהיר כי הוא נפגש עם עובדי QTI ולא עם עובדי קואלקום העולמית, ולדברי ו "[..] יש בסן דייגו הרבה בניינים, אני נוסע לחלק שאני עובד מולו, שזה חברת QTI". ההבחנה בין קואלקום העולמית ל- QTI, אינה משנה את טיב הקשר שהרי QTI אינה אלא חלק מקואלקום העולמית, שמבצעת פעילות של קואלקום העולמית, ושמשרדיה ממוקמים באותו אתר. למעשה, מדובר במחלקה בתו ך קואלקום העולמית שמאוגדת כחברה נפרדת, אולם אין הבדל מהותי בין קשר למחלקה בתוך חברת הא ם, לקשר עם מחלקה שכזאת שהתאגדה כחברה עצמאית.

31. המבקשים הפנו גם לאמירות של מר מימרן ששימש כמנכ"ל קואלקום ישראל. בין היתר, הפנו לדברים שנרשמו מפיו בכתבה עיתונאית (נספח 22 לבקשה), שבה הוא אמר: "[..] הקשר בינינו לבין קוואלקום העולמית הוא קשר של השפעה הדדית - אנחנו מקבלים מהם דרישות והגדרות, אבל גם משפיעים על אופי המוצר הסופי הנמכר ללקוחות" .

דברים דומים ניתן ללמוד מד ף הפ ייסבוק של קואלקום ישראל, שם ב פרק הקרוי "מבט כולל על החברה", מתוארת פעילות קואלקום העולמית (נספח 19 לבקשה). לקואלקום ישראל אין הסבר לאמור, ואין די בדבריו של מר אולמר שהבהיר כי האמירות נעשו טרם תקופתו. בהעדר ראיה על שינוי היחסים בין החברות, אין בחלוף הזמן כדי לסתור את ההנחה בדבר קיומו של הקשר ההדוק בין החברות.

32. דומני כי גם מבחן הפעילות העסקית מצביע על הקשר ההדוק בין החברות, ומעיד כי קואלקום ישראל וקואלקום העולמית עוסקות ב"אותו עסק".

33. כפי שניתן להבין קואלקום ישראל משמשת כמרכז מחקר ופיתוח של מוצרי ם בתחום התקשורת. קואלקום ישראל, על פי עדותו של מר אולמר, מעניקה שירותי מחקר ופיתוח ל- QTI ולא לקואלקום העולמית (עמ' 12). לדבריו, קואלקום ישראל מקבלים את התמו רה מ-QTI ולא מקואלקום העולמית. עם זאת, מר אולמר לא ידע על שם מי רשומות הזכויות בקניין הרוחני שמפותח על ידי קואלקום ישראל (עמ' 12 ש ' 29).

34. למרות שמר אולמר ניסה להרחיק את הקשר בין קואלקום ישראל לקואלקום העולמית, הוא לא הכחיש כי הקניין הרוחני נרשם על שם קואלקום העולמית ולא ידע על שם מי נרשם הקניין הרוחני. מתברר גם כי במסגרת בקשה לקבלת החלטת מיסוי בעניין מיזוג בין קואלקום ישראל לחברת דזיינארט נטוורקס בע"מ, הוצג כי קואלקום ישראל משמשת כמרכז פיתוח ומחקר עבור קואלקום העולמית (מוצג מב/7, סעיף 1.2). נרשם שם כי המוצרים שמפותחים על ידי קואלקום ישראל מהווים רכיבים במוצרים של קואלקום העולמית.

35. מתברר גם כי קואלקום העולמית פרסמה את רכישת פעילות דזיינארט בישראל, כרכישה של קואלקום העולמית למרות שהדבר נעשה בדרך של מיזוג עם קואלקום ישראל (ראו הפרסום שסומן מב/6). באותו פרסום נאמר כי מוצריה של דזיינארט נטוורקס ישמשו כרכיבים במוצרי קואלקום העולמית. משמע , מנכ "ל קואלקום העולמית, שדבריו מובאים באותו פרסום, רואה במוצרי קואלקום ישראל וחברת דזיינארט שמוזגה עמה, כחלק בלתי נפרד משרשרת הייצור של קואלקום העולמית.

36. מכל אלו נראה כי קואלקום ישראל פועלת באותו עסק של קואלקום העולמית. חלקה של קואלקום ישראל בפיתוח מוצרי קואלקום העולמית, מתבטא בפעילות מחקר ופיתוח, וניכר שפעילות זו מהווה חלק בלתי נפרד והכרחי בכלל פעולותיה העסקיות של קואלקום העולמית.

37. בטרם סיום צריך להעיר ולהזכיר כי הפרדת פעילות בקונצרן שנעשית משיקולים שונים לרבות שיקולי מס (ראו עדות מר אולמר עמ' 15 ), והקמת שרשרת חברות, אינה מנתקת את הקשר ההדוק שבין החברות, ואין בה די כדי לקבוע כי לכל חברה עסק עצמאי. ההתבוננות נעשית במבט על, תוך בחינה מהותית של הדברים . בבחינה שכזו אין ספק כי מתקיים מבחן הקשר האינטנסיבי בין קואלקום ישראל לקואלקום העולמית, וכי שתי החברות עוסקות באותו עסק.

סוף דבר
39. לאור כל האמור שוכנעתי כי קואלקום ישראל מהווה מורשה לקבלת כתבי בי דין עבור קואלקום העולמית כנדרש על פי תקנה 482(א) לתקנות סדר הדין האזרחי. לפיכך יש לקבוע כי מסירה לקואלקום ישראל מהווה המצאה כדין של כתבי בי דין עבור קואלקום העולמית.

40. הקביעה כי בפנינו המצאה כדין אינה שוללת את אפשרותה של קואלקום להעלות, בבוא העת, טענות נוספות כמו טענת נאותות הפורום שנזכרה בטיעוניה של קואלקום ישראל.

41. לאור האמור, אני קובע כי בוצעה המצאה כדין. ניתנת לקואלקום העולמית ארכה להגשת כתב הגנה עד ליום 15/5/2020.

נקבע לקדם משפט ליום 27.5.2020 שעה 9:00.

קואלקום ישראל תשלם למבקשת הוצאות הבקשה בסך של 10,000 ₪.

ניתנה היום, כ"ח שבט תש"פ, 23 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.