הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ת"צ 14052-03-18

בפני
כב' השופטת ר. למלשטריך- לטר

המבקש

זיו גלסברג
באמצעות ב"כ עו"ד נדב אפלבאום

נגד

המשיבה

"תיאטרון הצפון" מרכז אומנויות הבמה (בית העם) בע"מ
באמצעות ב"כ עו"ד איתן ברוש

פסק דין

(אישור הסתלקות + גמול )

1. הצדדים הגישו בקשה מוסכמת להסתלקות מהבקשה לאישור תובענה ייצוגית, ומבקשים אישורה מכח ס' 16 ל חוק תובענות ייצוגיות תשס"ו 2006.

2. המבקש הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית בטענה כי המשיבה שגרה לו דברי פרסומת באמצעות דוא"ל כאשר דברי הפרסומת לא ציינו כתובת תקפה כלשהי אליה ניתן לשגר הודעת סירוב ,ובמקרים אחרים על אף שהמבקש הבהיר מפורשות שאין ברצונו לקבל דבר פרסומת. נטען כי בכך הפרה המשיבה את ס' 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב 1982.

3. המבקש הגדיר את הקבוצה – "כל אדם אשר קבל דבר פרסומת אשר שוגר על ידי המשיבה בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב 1982 וזאת בתקופה שקדמה להגשת התובענה נשוא בקשה זו ובמהלך ניהולה, וספג נזק עקב כך".

4. המבקש העריך את הנזק הלא ממוני שנגרם לכ ל נמען בסך של 100 ₪ להודעה , ועניינו האישי של המבקש שקבל 9 הודעות עומד על 900 ₪. המבקש מעריך כי מדובר באלפי נמענים ולכן סכום הנזק לקבוצה הועמד על סך של 5 מיליון ₪.

5. המשיבה הכחישה בכתב תשובתה את הנטען כנגדה, וטענה כי אין לה מדיניות של משלוח הודעות דוא"ל לגורמים שאינם מעוניינים בכך והיא פועלת לחסום אצלה במערכת כל גורם שאיננו מאשר קבלת הודעות דוא"ל ממנה. נטען כי אין מדובר בהודעות פרסומת או ב"דבר פרסומת" אלא בעדכון מנויי התיאטרון בדבר מופעים המועלים אצל המשיבה. נטען כי המשיבה איננה שולחת באופן גורף דבר פרסומת למי שרוכש כרטיסים אצלה אלא רק למי שמבקש לקבל את המידע. המשיבה איננה כופרת באפשרות של תקלות טכניות במערכת הדיוור אלא שאלה מאותרות ומטופלות. למבקש נשלחו הודעות עקב תקלה נקודתית, והמבקש יכול היה לעצור את ההודעות מיד לאחר ההודעה הראשונה. נטען כי המבקש לא לחץ על הקישור להסרה, המופיע בכל אחד מהמיילים שהמבקש קבל. נטען כי הודעת הסירוב של המבקש לא הגיעה לידיעת המשיבה. עוד נטען כי בקשת האישור איננה עומדת בתנאים הנדרשים מסיבות שונות.

6. לאחר דיון שהתנהל ביום 18.10.18 הובהר כי המשיבה זיהתה תקלה החל מאוגוסט 2017 שבגינה לא נקלט חיווי גולשים שסימנו כי אין ברצונם לקבל דבר פרסומת. התקלה תוקנה עד ליום 30.11.17. בנוסף, בשל טעות אנוש הושמטה המילה "פרסומת" והחל מיום 30.11.17 גם נושא זה טופל באופן שיטתי וקבוע. החל מיום 29.3.18 בנוסף לביצוע הסרה באמצעות קישורית ניתן אף לשלוח הודעת הסרה וסירוב לקבל ד בר פרסומת באמצעות "השב" לכתובת דוא"ל. המשיבה שלחה בתקופת התביעה דבר פרסומת סה"כ ל-9144 נמענים שמתוכם אוחזת המשיבה באישורי משלוח ל9,101 נמענים. 43 נמעני התקלה הוסרו מהרשימה.

7. ביום 26.12.18 הגישו הצדדים בקשה מוסכמת להסתלקות מתוגמלת, שאלו עקרונותיה –

"4.1 פיצוי לכל הנמענים – המשיבה תעניק לכל אחד מהנמענים אשר קיבלו את דברי הפרסומת מטעמה, ללא המילה "פרסומת" בכותרת ההודעה פיצוי בסך 5 ₪. הפיצוי יינתן במסגרת הנחה בקניית כרטיסים בודדים (להבדיל ממנויים) להצגות תיאטרון רפרטואריות ובסך כולל של 45,720 ₪. למען הסר ספק, ההטבה תהיה ברת מימוש בכל רכישה של כרטיסים בודדים כאמור להצגות תיאטרון רפרטואריות, והיא תתווסף לכל הנחה אחרת שניתנת לנמענים, על רכישת כרטיסים בודדים מכל סיבה שהיא (קרי, יינתנו כפל הנחות).

4.2 הפיצוי לנפגעי התקלה - המשיבה תעניק לנמעני התקלה, אשר קיבלו הודעות בניגוד לרצונם כביכול (43 נמענים כאמור) פיצוי נוסף בסך של 50 ₪ לכל אחד באמצעות הנחה ברכישת כרטיסים בודדים (להבדיל ממנויים) להצגות תיאטרון רפרטואריות. למען הסר ספק, ההטבה תהיה ברת מימוש בכל רכישה של כרטיסים בודדים להצגות תיאטרון רפרטואריות , והיא תתווסף לכל הנחה אחרת שניתנת לנמענים על רכישת כרטיסים בודדים, מכל סיבה שהיא (קרי, תינתנה כפל הנחות). מובהר בזאת כי נמענים אשר המשיבה תקבל את הסכמתם למשלוח דברי פרסומת בתוך 30 ימים לאחר אישור הסדר פשרה זה, לא יהיו זכאים לקבלת פיצוי כאמור.

4.3 סעד לטובת הציבור – ככל שנמעני הקבוצה לא יממשו את סך ההנחות הכרטיסים המפורטות בסעיפים 4.1 – 4.2 לעיל בתוך שנה ממועד אישור בקשה זו, תעבור יתרת הפיצוי לתרומה לציבור (להלן: "מועד תחילת התרומה לציבור"). התרומה לציבור תתבצע באמצעות העברת כרטיסים להצגות רפרטואריות המועלות אצל המשיבה, לאחת העמותות שלהלן: עמותת פעמונים, מגמה ירוקה, בית חולים בני ציון, בית החולים רמב"ם (להלן: "המוסדות") או למוסד אחר, אשר יאושר על ידי כב' בית המשפט, וזאת בתוך ארבע חודשים ממועד תחילת התרומה לציבור. הודעה בדבר העברת הכרטיסים וכמות הכרטיסים תועבר למוסדות הרלוונטיים לא פחות מ – 10 ימים טרם מועד ההצגה. הסך הכולל של הערך הנקוב של הכרטיסים (בהתאם למחיר כרטיס קופה מלא) לא יפחת מיתרת הפיצוי.

4.4 תיקון נוסח ההודעות – המשיבה תוסיף להודעותיה מלל המעדכן בדבר האפשרות לבצע הסרה גם באמצעות "השב" ולא רק באמצעות לחיצה על קישורית הסרה ובכפוף להתרחשותן של תקלות, תאפ שר לנמענים לסרב להמשיך לקבל הודעות גם באופן זה.

4.5 דרך היידוע – המשיבה תשגר לנמעני התקלה ששמם מפורט אצלה מסרון ו/או הודעת דוא"ל במסגרתו תודיע לחברי הקבוצה על ההטבה לה הם זכאים לאור בקשת האישור . נוסח מוסכם על הצדדים, כפוף לשיקול דעתו של בית המשפט הנכבד. יהיה כדלקמן :
לנמעני התקלה ההודעה תהיה:

"במסגרת הסדר בהליך ייצוגי נגד תיאטרון הצפון (ת"צ 14052-03-18) ניתנת לך הטבה בסך 55 ₪ לרכישת כרטיס לאחת ההצגות הרפרטואריות המוצגות בתיאטרון הצפון (ולהן בלבד) , וזאת עד לחודש (תאריך המקביל למועד תחילת התרומה לציבור). ישנו כפל הנחות. למימוש ההטבה התקשרו למרכז השירות וההזמנות של תיאטרון הצפון"

ההודעה שתשלח ליתרת הנמענים תהא כדלקמן :
"במסגרת הסדר בהליך ייצוגי נגד תיאטרון הצפון (ת"צ 14052-03-18) ניתנת לך הטבה בסך 5 ₪ לרכישת כרטיס לאחת ההצגות הרפרטואריות המוצגות בתיאטרון הצפון וזאת עד לחודש (תאריך המקביל למועד תחילת התרומה לציבור). ישנו כפל הנחות. למימוש ההטבה התקשרו למרכז השירות וההזמנות של התאטרון הצפון".

7.1 המשיבה תתעד את פרטי הפיצוי ותעביר על כך דו"ח לב"כ המבקש, הן לגבי פיצוי לנמענים השונים והן לגבי התרומה לציבור. הדו"ח יועבר תוך 15 יום מתום התקופה הרלוונטית, בהתאמה. לאחר כל דווח תוגש מטעם הצדדים הוסעת עדכון לבית המשפט.

7.2 המשיבה הודיעה כי התחייבויותיה הן לפנים משורת הדין ואין בכך כדי להוות הודעה.

7.3 ב"כ הצדדים בקשו לקבוע כי אין עוד צורך בהמשך ניהול ההליך ו כי נעשה לציבור שירות טוב ומועיל תוך חסכון של משאבים שיפוטיים. לפיכך, מבוקשת הסתלקות מן הבקשה.

7.4 ב"כ הצדדים ממליצים כי נוכח התועלת הציבורית שהופקה מההליך יקבע למבקש גמול של 9,000 ₪ ולבא כוחו גמול של 16,000 ₪ כששכר הטרחה ישולם בחלקו הגדול בסמוך לאישור הסדר הפשרה, ובחלקו הקטן לאחר השלמת הסדר הפיצוי. כמו כן נטען כי בנסיבות אלו אין צורך בפרסום אשר יסרבל את ההליך.
צורפו תצהירים המעידים על כך כי המבקש ובאי כוחו לא קבלו ולא יקבלו במישרין או בעקיפין כל תמורה או טובת הנאה מהמשיבה או מגורם אחר בקשר עם ההסתלקות, מעבר לתגמול ושכר הטרחה שיקבע על ידי בית המשפט.

8. דיון והכרעה
8.1 ס' 16 (א) ל חוק תובענות ייצוגיות קובע –
"(א) מבקש, תובע מייצג או בא כוח מייצג, לא יסתלק מבקשה לאישור או מתובענה ייצוגית, אלא באישור בית המשפט, וכן לא יקבל, במישרין או בעקיפין, טובת הנאה מהנתבע או מאדם אחר בקשר להסתלקותו כאמור, אלא באישור בית המשפט; בהחלטתו אם לאשר טובת הנאה כאמור, ישקול בית המשפט את אלה:
(1) אם הבקשה לאישור ההסתלקות הוגשה לפני שאושרה התובענה הייצוגית – האם התובענה הראתה עילת תביעה לכאורה;
(2) התועלת שהביאה הבקשה לאישור או התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה.

8.2 המחוקק הורה כי הסתלקות תהיה באישור בית המשפט, ולא יקבל המבקש להסתלק במישרין או בעקיפין כל טובת הנאה מהנתבע או מאחר בקשר להסתלקותו אלא באישור בית המשפט.
8.3 פועל יוצא של תובענה זו , ועוד טרם אישור התובענה הייצוגית, הינה התחייבות המשיבה להימנע מלשלוח דברי פרסומת לנמענים ללא הסכמתם, שזהו הישג חשוב המקיים את תכלית החקיקה ומקדם את אינטרס הציבור.
8.4 יש הסוברים כי הסתלקות לפי ס' 16 ל חוק התובענות הייצוגיות איננה אמורה לכלול פרוצדורה של "אישור הסכם" בין הצדדים בשלב של טרם אישור התובענה הייצוגית – ראו המחבר אלון קלמנט בחיבורו "פשרה והסתלקות בתובענה הייצוגית " משפטים מא עמ' 5 בעמ' 65 -
"בפועל השתמשו בתי המשפט בס' 16 לחוק לאישור בקשות לאישור הסכמים בין נתבע לתובע, בעיקר בשלב שלפני אישור התובענה הייצוגית. בחלק מהסכמים אלה התובע המבקש הסכים להסתלק מהבקשה לאישור תובענה ייצוגית והנתבע מצידו התחייב לפעול לשינוי המצב וכן הסכים לתשלום כספי למבקש ולבא כוחו. אישורם של הסכמים אלה בפרוצדורה הקבועה בס' 16 לחוק אינו ראוי".
אלא שהמחבר עצמו מציע בדיקת כל מקרה לגופו והתייחסות נקודתית, תוך שיוך לקטגוריות : תביעה שהיא בעיקרה תביעת סרק, הסתלקות כאשר הנתבע קיים את שנדרש ותביעות נוספות שאינן בשתי קטגוריות אלו.
8.5 בפועל השתרשה הגישה הפרקטית, המגשימה את תכלית החקיקה, שאם אכן התביעה איננה תביעת סרק, הנתבע קיים את שנדרש ממנו או התחייב לקיימו עוד טרם אישור הבקשה לתובענה ייצוגית, והמטרה הושגה, ניתן לאשר את בקשת ההסתלקות. יש לזכור שהסתלקות כזו איננה מהווה מעשה בית דין ולכן אין בה חסימה של שאר הציבור מלהגיש תביעתם, אם ימצאו לנכון. (ראו ת.א 1881/07 לביא נ. טמפו משקאות בע"מ [פורסם בנבו] (18.2.09) (כב' השופטת אגמון גונן); תצ 20673-11-15 כהן נ. א. צלוביץ (1988) נכסים והשקעות בע"מ [פורסם בנבו] (10.7.16) (כב' השופטת בזק רפופורט); ת.צ 17446-07-12 רואי מנדל נ. קואופ ישראל [פורסם בנבו] (9.3.15)(כב' השופט קיסרי ); ת.צ. 60849-01-16 הילה אמויאל נ. חברת בני חנא שומשום בע"מ [פורסם בנבו] (17.3.16) (כב' השופט עילבוני); ת"צ (מחוזי נצ') 51089-01-16 מרים בלייס נ' עיסא ערטול בע"מ [פורסם בנבו] (31.07.2016) (כב' השופט ע. עיילבוני);

8.6 נוכח התועלת שהושגה בהגשת תובענה ייצוגית זו, למעשה מתייתר הצורך בהמשך ההליך. לאחר ששקלתי נסיבותיו של ענין זה אני מחליטה לאשר את ההסתלקות.

8.7 לענין הגמול שהתבקש –
סעיף 22 לחוק עוסק בקביעת גמול לתובע המייצג. ס"ק ( ג) לסעיף זה קובע כי בית המשפט רשאי במקרים מיוחדים ומטעמים מיוחדים שירשמו לפסוק גמול למבקש המייצג גם אם לא אושרה התובענה הייצוגית, כמו במקרה של בקשה להסתלקות, כאשר השיקולים הם אלו הקבועים בס' 2 (ב)-
"בקביעת שיעור הגמול יתחשב בית המשפט, בין השאר, בשיקולים אלה:
(1) הטרחה שטרח התובע המייצג והסיכון שנטל על עצמו בהגשת התובענה הייצוגית ובניהולה, בפרט אם הסעד המבוקש בתובענה הוא סעד הצהרתי;
(2) התועלת שהביאה התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה;
(3) מידת החשיבות הציבורית של התובענה הייצוגית ההדגשה לא במקור).
ס' 23 לחוק הדן בגמול לבא כוח התובע (להבדיל מהגמול לתובע) איננו מזכיר אפשרות מפורשת של פסיקת שכר טרחה לעורך הדין במקרה שבקשת האישור לא התקבלה או לא הוכרעה לטובת הקבוצה אך ההנחה שהשתרשה בפסיקה הינה כי בהתחשב בתכלית החוק ובמנגנוני האיזון שהוא מבקש ליצור דין דומה חל גם לגבי פסיקת שכר טרחה לבא כוח מייצג. (ראו עע"ם 2395/07 אכדיה סופטוור סיסטמס בע"מ נ' מדינת ישראל- מנהל המכס ומס בולים [פורסם בנבו] (27.12.2010), פסקה 24 , כב' השופטת פרוקצ'יה, ת"צ ( מרכז) 4742-06-11 מושך נ' עיריית רמלה [פורסם בנבו] (19.02.2012), ות"צ (מרכז) 46959-02-16 אלכסנדר בוגנוב נ' מועצה מקומית מזכרת בתיה [פורסם בנבו] (14.12.2016), כב' השופטת מיכל נד"ב. ; עא 8114/14 מרקיט מוצרי יעול בע"מ נ. סונול ישראל בע"מ (22.8.18).

כאן, הבקשה לאישור תובענה ייצוגית, שאומנם עדין לא נידונה, הולידה מגמת תיקון להתנהגות המשיבה, שינוי שהוא לתועלת הציבור. יחד עם זאת, מבחינת היקף הטרחה והסיכון, אלו היו מצומצמים בשל בקשות דומות , כמעט זהות, הקיימות בשוק התובענות הייצוגיות, כבר נידונו וניתנו בהן החלטות.
אני סבורה כי הגמול הנאות למבקש הוא 3,500 ₪. שכר הטרחה יעמוד על סך של 16,000 ₪ כמומלץ. מחצית משכר הטרחה ישולם לב"כ המבקש 30 יום לאחר הגשת דו"ח הפיצוי האחרון, לאחר תום התקופה של התרומה לציבור . שאר הסכומים ישולמו בתוך 30 יום מיום פסק הדין.
8.8 לא מצאתי לנכון להורות על פרסום ההודעה בדבר ההסתלקות או להורות על איתור תובע מייצג חליף. עלויות נוספות אלו מיותרות בנסיבות הענין. (ראו ת.צ (מחוזי מרכז) 24356-04-10 הר עוז נ. כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ [פורסם בנבו] (22.12.10) כב' השופט גרוסקופף; ת.צ 29143-05-10 בן בשט נ. גילרו בע"מ [פורסם בנבו] (17.2.11) כב' השופטת רונן; ת.צ 21011-11-11 חזן נ. פלאפון תקשורת בע"מ [פורסם בנבו] (23.4.12) כב' השופט גריל).

8.9 בהמשך לאמור לעיל אני מאשרת את הסתלקות המבקש ובא כוחו מהבקשה לאישור תובענה ייצוגית ומן התובענה הייצוגית. כמו כן נדחית התביעה האישית של המבקש. המשיבה תקיים את התחייבויותיה בהסדר ההסתלקות.

8.10 המזכירות תודיע לצדדים על פסק הדין וכן תעביר עותק ממנו לכב' מנהל בתי המשפט על מנת שיעדכן את פנקס התובענות הייצוגיות.

ניתן היום, א' שבט תשע"ט, 07 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.