הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ת"א 9587-08-18

בפני
כבוד ה שופט אמיר טובי

תובעים

1.עפיף אבו עצבה
2.נעים אבו עצבה
3.חאלד אבו עצבה

נגד

נתבעים

1.שריף גרה
2.אלהרם חברה לבנין ולפתוח בע"מ

פסק דין

הנתבע 1 הנו הבעלים הרשום של כלל הזכויות במקרקעין הידועים כחלקה 45 בגוש 8829 מאדמות הכפר ג'ת, ששטחה הכולל הנו 6,240 מ"ר (להלן: "המקרקעין").

ביום 16.1.1989 רכשה הנתבעת 2 (להלן: "החברה") שטח של 4,000 מ"ר מכלל זכויות הנתבע 1 במקרקעין ובעקבות כך נרשמה לטובתה הערת אזהרה. אותה הערה לא נקבה בשטח הממכר ונרשמה לגבי כלל זכויותיו של הנתבע 1 במקרקעין .

בחודש פברואר 2002 רכשו התובעים מהחברה שטח של 2,572 מ"ר במקרקעין ותפסו בשטח זה חזקה (להלן: "הממכ ר"). אלא שרישום המכר בפנקסי המקרקעין לא הושלם עד היום משום שהחברה קרסה וזנחה את רישום זכויותיה, תוך שהוטלו עיקולים על זכויותיה.

התובעים הגישו תובענה בבית המשפט המחוזי בחיפה לביטול העיקולים ומינוי כונס נכסים מטעמם, וזאת במסגרת תיק ה"פ 33321-03-15. בפסק דינו מיום 16.9.2015 נעתר בית המשפט לתובענה באופן חלקי, אולם בק שת התובעים למינוי כונס נכסים נדחתה. זאת לאחר שנקבע כי אין מקום למנות את ב"כ התובעים ככונס נכסים על כלל החלקה, בשים לב לכך שהתובעים רכשו רק חלק מהמקרקעין. עוד נקבע כי מאחר וב"כ התובעים זוכה לשיתוף פעולה מצד ב"כ הנתבע 1, ניתן להשלים את העברת הזכויות אף ללא צורך במינוי כונס.

בתביעה המונחת בפניי טענו התובעים כי בדרך לרישום זכויותיהם לגבי המקרקעין הם נדרשים תחילה לרשום את זכויותיה של החברה ורק לאחר מכן להעביר את שטח הממכר לשמם. לצורך כך אין די בחתימת הנתבע 1 אלא נדרשת גם חתימתה של החברה - הנתבעת 2 על שטרי מכר . בנוסף, לצורך רישום הזכויות ע"ש התובעים, יהיה צורך בייפוי כוח בלתי חוזר מהחברה שאינו מצוי בידי התובעים או פסק דין המסמיך את בא כוחם לחתום בשם החברה על המסמכים הדרושים לרישום וקבלת האישורים הדרושים.

בדיון שהתקיים בפניי ביום 11.9.2019 הודיע ב"כ הנתבע 1 כי אין מניעה מרישום זכויותיה של החברה בפנקסי המקרקעין אף ללא מינוי כונס , שכן כלל המסמכים הדרושים לכך מצויים בידי עורך דינה של החברה . ב"כ התובעים השיב כי תיק הכינוס של החברה פוזר והפנה להודעתו של כונס הנכסים, עו"ד גיל הירשמן שמונה בתיק הפירוק, לפיה הוא שוחרר מתפקידו עוד בשנת 2015 לאחר שהושלמו כלל ההליכים לשמם התמנה לתפקידו האמור. ב"כ התובעים הוסיף כי בנסיבות אין מנוס ממינויו כמבוקש על מנת שיוכל להשלים את רישום זכויותיהם של התובעים.

לאחר אותו דיון, הודיע ב"כ הנתבע 1 על הסכמתו למתן הסעדים הנתבעים ללא צו להוצאות.

כתב התביעה הומצא לדירקטור ובעל מניות החברה מר שפיק אגבריה עוד ביום 8.2.2019, בהתאם להחלטת כב' השופט אריה נאמן מיום 6.12.2018, אך לא הוגש מטעם החברה כל כתב הגנה.

יוער כי התביעה הוגשה תחילת אף כנגד רשם מקרקעין בנתניה, אך לאחר שהוגשה בקשה למחיקת התביעה נגדו לאחר שהצהיר כי יפעל בהתאם לחובתו וירשום כל צו או פסק דין שיינתן על ידי בית המשפט, נמחקה התביעה נגדו.

לפיכך, הנני מורה בזאת כדלקמן:

1. רשם המקרקעין בנתניה, יצמצם את הערת האזהרה, העיקולים וצווי הכינוס שהוטלו ונרשמו לגבי זכויות החברה או מי שרכש הימנה זכויות, לבד מהתובעים, וזאת לשטח של 1,428 מ"ר בלבד.

2. אני מורה על מינויו של עו"ד נזאר ותד ככונס נכסים לגבי חלקה 45 בגוש 8829 לצורך רישום זכויותיה של החברה בפנקסי המקרקעין, ולאחר מכן רישום זכויות התובעים. כל זאת בכפוף לתשלום כלל המסים, האגרות וההיטלים החלים על פי דין והמצאת האישורים הדרושים לביצוע הרישום.

3. עו"ד ניזאר ותד יהיה רשאי מתוקף מינויו ככונס, לחתום על כל מסמך שיידרש ולקבל כל אישור שיידרש לצורך ביצוע העברת הזכויות הנ"ל ורישומם בפנקסי המקרקעין.

4. עם רישום זכויותיהם של התובעים לגבי השטח של 2,572 מ"ר במקרקעין, יסתיים תפקידו של עו"ד נזאר ותד ככונס נכסים, בהתאם לפסק דין זה.

5. אין צו להוצאות.

המזכירות תמציא פסק דין זה לצדדים.

ניתן היום, כ"ח תשרי תש"פ, 27 אוקטובר 2019, בהעדר הצדדים.