הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ת"א 51476-12-18

לפני
כבוד השופט חננאל שרעבי

התובע/המבקש

מועתז עווד ת.ז XXXXXX655
ע"י ב"כ עו"ד אלי עבוד

נגד

הנתבע/המשיב
בנק דיסקונט לישראל בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אסף ערן ממשרד עו"ד עדינה וויל

החלטה

1. בפניי בקשת המבקש להורות על מחיקת כתב ההגנה של המשיב, לתת פסק דין כמפורט בכתב התביעה ולחייב המשיב בהוצאות. לחילופין התבקש מתן צו למשיב שיתן את המסמכים שנדרש גילויים וכן לקיים גילוי ועיון מסמכים כפי שנדרש. עוד התבקשה הארכת מועד להגשת תצהירי המבקש – 45 ימים לאחר שהמשיב ימלא אחר ההחלטה בדבר גילוי ועיון מסמכים.

רקע וטענות הצדדים
2. בקצרת האומר יאמר , כי המבקש תובע במסגרת התובענה דנן ליתן פסק דין הצהרתי ו/או צו עשה קבוע, לפיו השעבוד שרשם המשיב על דירת המבקש (בגוש 18043 חלקה 103) בעכו, בטל ומבוטל ו/או יש לבטלו ו/או נעשה בחוסר תום לב ו/או בניגוד לכללי הבנקאות והוראות בנק ישראל, ואין המשיב רשאי לממש את הדירה בשל חוב שמגיע לו, ככל ש מגיע, מהמבקש.
3. המבקש טוען בתביעתו, כי בעת שנחתם הסכם השעבוד על דירתו בעכו, הוכנו ונערכו מסמכים עבור שעבוד שתי דירות נוספות – של אחיו ושל בן דודו, והכל במס גרת בקשה לקבלת הלוואה חדשה לחברה של אביו של המבקש, "אוסאמה הנדסה בע"מ" (להלן: " החברה"), כדי למנוע קריסתה. המשיב הכין את המסמכים והטפסים אך בסופו של יום ההלוואה לא ניתנה, האח ובן הדוד החליטו לא לשעבד את נכסיהם ומשכך, לא היה מקום לשעבד את דירת המבקש.
4. בדיון שהתקיים בפניי ב יום 14.1.20 ניתן צו לגילוי מסמכים הדדי בתיק תוך 30 ימים , נקבעו מועדי הגשת תצהירי הצדדים וכן נקבעו מועדי הוכחות.
5. דא עקא, ביום 3.3.20 הגיש המבקש "בקשה דחופה" בתיק, במסגרתה התבקשה מחיקת כתב ההגנה מטעם המשיב ומתן פסק דין על פי כתב התביעה, ולחילופין ליתן צו לפיו על המשיב למלא אחר החלטת בית המשפט מיום 14.1.20 וליתן צו לגילוי מסמכים. לטענת המבקש, המשיב מתעלם מדרישותיו לגילוי מסמכים ולא ממציא לו את המסמכים הדרושים.
6. ביקשתי את תגובת המשיב לבקשה זו. לאחר יומיים, ביום 5.3.20, הוגשה לתיק הודעה משותפת של הצדדים בדבר הסדר דיוני אליו הגיעו, כדלקמן:
לאור העובדה כי טרם הושלמו הליכים מקדמיים, הבקשה הדחופה שהוגשה מטעם המבקש ביום 3.3.20 תידחה ללא הוצאות. הליכים מקדמיים יושלמו תוך 14 ימים, תצהירי התובע יוגשו תוך 45 ימים לאחר מכן, ותצהירי הנתבע יוגשו תוך 45 ימים נוספים. מועדי ההוכחות יידחו.
7. בהחלטתי מאותו יום נתתי תוקף של החלטה להסדר הדיוני ודחיתי את מועדי ההוכחות בהתאם לסד זמנים חדש בהתאם .
8. ביום 22.3.20 הודיע המשיב כי בשל התפרצות נגיף הקורונה וכניסתן לתוקף של תקנות לשעת חירום, עבר הבנק לעבודה במתכונת חירום במחלקות הנדרשות לאחזור המסמכים, ולכן אין באפשרות המשיב להשלים הליכי גילוי מסמכים במועד שהוסכם בהסדר הדיוני.
9. ביום 6.5.20 ועם מתן ההקלות למשק, ניתנה החלטתי כדלקמן:
"אני יוצא מנקודת הנחה כי הצדדים השלימו את הליך גילוי המסמכים, ולמעשה אין סיבה שלא יהיה כך. לנוכח זאת אני מורה כי התובע יגיש תצהירי עדות ראשית מטעמו עד יום 6.6.20. הנתבע יגיש תצהירי עדות ראשית מטעמו עד יום 6.7.20...".
10. למחרת ביום 7.5.20 הוגשה הודעה/בקשה מטעם המבקש, במסגרתה נטען כי המשיב טרם מילא אחר בקשות הגילוי ועיון במסמכים וטרם מסר את המסמכים שפורטו ברשימה ששלח המבקש למשיב, תוך שציין כי "בשל המצב הכללי במשק גם לא הייתה כל התקדמות". המבקש ביקש צו שמורה למשיב להמציא תצהיר מפורט ועותק מהמסמכים שפורטו וכן ארכה להגשת תצהירים מטעמו 30 ימים לאחר קבלת עותק מהמסמכים.
11. בתגובת המשיב מיום 17.5.20 נטען כי ביום 29.3.20 השלים המשיב את הליך גילוי המסמכים מטעמו באמצעות הדוא"ל, לרבות המצאת המסמכים שנדרשו על ידי המבקש.
12. בהחלטתי שניתנה בו ביום, התבקשו הצדדים להסדיר ביניהם כל מחלוקת בעניין קבלת המסמכים ובמידת הצורך יגישו בקשה מתאימה לבית המשפט.

13. ביום 1.6.20 הוגשה הבקשה דנן, כמפורט בסעיף 1 לעיל. להלן תמצית טענות המבקש :
א. המשיב טרם נתן גילוי מסמכים כללי וספציפי ועיון בהם על אף שנדרש לעשות כן. לטעמו, אין בתשובת המשיב מיום 17.5.20 כדי למלא אחר בקשות הגילוי והעיון.
ב. המשיב ביצע גילוי מסמכים ספציפי אבל התחמק ממתן מסמכים שיעזרו להוכיח את טענת המבקש בתובענה – כי השעבוד שנרשם היה במסגרת עסקה כוללת למתן הלוואה, שבסופו של דבר לא ניתנה.
ג. ביחס לגילוי הספציפי נטען כי המשיב נתן תשובה מתחמקת. להלן יפורטו המסמכים הנדרשים (סימון המסמכי ם לפי מספרם בסע' 8 לבקשה דנן):

 1. מזכרים ופרוטוקולים של ישיבות בהן הוסכם על שעבוד שלוש הדירות וכן הקשורים לחשבון החברה לשנים 2015-2016 (ב1, ב4, ב9) – המשיב לא הסכים לצרף בטענה כי אלו מסמכים כלליים. המבקש מתנגד לטענה זו, מדובר במסמכים שהם הבסיס לשעבוד והיו במסגרת המו"מ לקבלת ההלוואה.
 2. מסמך ב2 – המשיב לא המציא את מסמכי שעבוד הדירה השלישית של בן הדוד רביע עווד ועליו לעשות כן.
 3. מסמך ב3 – העתקי מסמכי ההלוואות, המשיב טען כי זו דרישה כללית ולא רלוונטית וכי מדובר ב"מסע דייג". המבקש טו ען כי ההלוואות או השעבודים שרשם המשיב נרשמו בחוסר תום לב וטענה זו נוגעת ללב התובענה.
 4. מסמך ב5 – פירוט אובליגו בתאריכים שונים שנים 2014-2016 שיפרט את הנכסים המשועבדים.
 5. מסמך ב7 – עותק מנוהל המשיב בדבר שעבוד דירות של צדדי ג'. המשיב טען כי המסמך טרם הגיע אליו וכי ימציאו בקרוב אך זה טרם קרה.
 6. מסמך ב8 – עותק מכל מכתב בין המשיב לחברה או למן מהערבים, כולל מיילים ומזכרים. המשיב הפנה לכתב ההגנה והתייחס למסמך שברשות המבקש. תשובה זו לא מספיקה ולא מקיפה.
 7. מסמך ב9 – עותק מכל תיעוד שהמשיב רשם ביחס לדירת המבקש.
 8. מסמך ב10 – עותק משמאות דירת המבקש והתכתבויות עם השמאי. המשיב לא צירף את השמאות של דירת המבקש אלא את השמאות של שתי הדירות האחרות.
 9. ביום 7.6.20 התקבלה תגובת המשיב לבקשה, שהתנגד לה. להלן תמצית טענותיו:

א. מדובר בדרישה לגילוי מסמכים אשר מהווה "מסע דייג" אסור המנוגד להוראות הדין והפסיקה. מבחינת המשיב, גילוי המסמכים מטעמו הושלם באמצעות הדוא"ל ביום 29.3.20.
ב. נראה כי הדרישה הרחבה לגילוי המסמכים, שחלקם אף אינם רלוונטיים היא ניסיון נוסף להשיג מסמכים לצורכי ההליך המקביל המתנהל בין הצדדים בבית משפט זה ( ת"א 1873-09-18; להלן: "ההליך המקביל"), במסגרתו הומצאו מסמכים רבים הקשורים לחשבונות נשוא התביעה דנא.
ג. לאור היקף החשיפה הנדרשת ע"י המבקש בגילוי המסמכים, כל מטרת הבקשה נעשתה בחוסר תום לב ונועדה להכביד על המשיב שלא לצורך ולייצר הכבדה ולחץ לא הוגן על המשיב.
ד. ביחס לטענות המבקש לעניין הגילוי הספציפי נטען כדלקמן:

 1. מסמכים ב1 ו-ב9 – דרישה זו לא מבחינה בין עיקר וטפל ומהווה דרישה גורפת מבלי שנערכה הבחנה לעניין הרלוונטיות של המסמכים או הכנתם לצורך הליך משפטי ומשכך חוסים תחת חיסיון מפני גילוי. עניין סיכום שעבוד הדירות מוכחש על ידי המשיב ועל כן אין ברשות המשיב כלל מסמכים הקשורים לטענת השעבוד.
 2. מסמך ב2 – גם פה אין ברשות המשיב מסמכים הקשורים לטענת השעבוד.
 3. מסמכים ב3 ו-ב4 – דרישה זו של המבקש הינה גורפת, לא מבחינה בין עיקר לטפל ולא רלוונטית לטענת המבקש בתיק דנן; המבקש לא מציג כל טעם לרלוונטיות מסמכים אלו במסגרת הליך זה ועולה החשד שהוא מנסה להשיגם כדי להשתמש בהם בהליך המקביל.
 4. מסמך ב5 – אובליגו הוא מסמך פנימי של הבנק ולא חשוף ללקוח בשום שלב. לא ניתן לשחזר אובליגו לתאריך עבר אלא להוציא אובליגו ליום נתון בו הוא מוצא. אף לא ברורה רלוונטיות פירוט הבטוחות שהיו בחשבון טרם שעבוד הנכס דנן.
 5. מסמך ב7 – המסמך טרם הומצא בשל משבר הקורונה ומעבר המשיב לעבודה במתכונת מצומצמת; המשיב יפעל להמצאת המסמך לידי המבקש בהקדם.
 6. מסמך ב8 – המבקש הופנה לנספחים שבכתב ההגנה, שהם מסמכי ההתכתבות המבוקשים. מעבר לכך כל מסמך שקיים צריך להיות ברשות המבקש ואין להטיל בשלב זה על המשיב מטלה בלתי סבירה לאיתור מסמכים אלו, ככל שקיימים ויצריכו שעות עבודה רבות. מעבר לכך, אף דרישה זו לא מבחינה כלל בין עיקר לטפל בין המסמכים השונים.
 7. בתשובתו לתגובת המשיב, חזר המבקש על עיקרי טענותיו בבקשה וחידד כי המשיב טרם נתן גילוי מסמכים כללי בתיק, והגילוי הספציפי ניתן תוך התחמקות . כן טען כי איננו מנסה "לצוד" מסמכים אלא כל מה שהוא מבקש אלו מסמכים הקשורים לתובענה דנן. במסגרת תשובתו שב ופירט לגבי המסמכים השונים – חלקם לא התקבלו כלל בידיו חרף העובדה שהמשיב טען שכן; לגבי חלקם דרש המבקש שהמשיב יכין תצהיר שיפרט מדוע לא יכול להמציאם .

דיון והכרעה
16. לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה ובתשובה לתגובה, החלטתי לדחות את הבקשה למחיקת כתב ההגנה ולמתן פסק דין; אך דין הבקשה החלופית למתן צו לגילוי מסמכים להתקבל בחלקה, כפי שאנמק להלן.
17. אני סבור כך לאחר קריאת תגובת המשיב, שהשלים (או טען שישלים בקרוב) חלק מהדרישות במ סגרת תגובתו. היינו – הבקשה הייתה מוצדקת בעת הגשתה.
18. באשר למסמכים ב1 ו-ב9 – לאחר עיון בתגובת המשיב סבורני כי דרישת המבקש היא רלוונטית לתובענה הנדונה ויש להיעתר לה. בתשובתו חידד המבקש (לנוכח האמור בתגובת המשיב) כי הוא דורש מסמכים שלא חוסים תחת חסיון עו"ד לקוח. לפיכך ימציא ה משיב למבקש כל מזכר ו/או פרוטוקול ביחס לשעבוד של מי מהדירות, ככל שאלה קיימים אצל המשיב ואינם חסויים כאמור לעיל .
19. באשר למסמך ב2 – אף דרישה זו רלוונטית, לאור היותה נוגעת ללב התשתית העובדתית אותה מבקש המבקש להוכיח בתביעתו. המשיב ימציא את מסמכי השעבוד של מי מהדירות המדוברות, ככל שקיימים אצלו. ככל שלא קיימים אצל המשיב המסמכים כאמור בתגובתו, יצהיר על כך גורם מוסמך מטעם המשיב תוך המועד הנקוב לביצוע ההחלטה להלן.
20. באשר למסמך ב3 – מצאתי כי ניסוחה של דרישה זו כוללנית ורחבה. יש לצמצמה באופן שבו המשיב ימציא למבקש עותקים מההלוואות והאשראי שנחתמו על ידי החברה ו/או ניתנו לחברה החל מיום 1.1.201 5 ועד למועד הגשת ההליך המקביל.
21. באשר למסמך ב4 – לא שוכנעתי מדרישה זו עקב היותה כוללנית ורחבה, ומקלישות הרלוונטיות לתובענה דנן.
22. באשר למסמך ב5 – לנוכח עמדת המשיב כי לא ניתן לשחזר אובליגו לתאריכי עבר, לא אקבל דרישה זו. אף לא ברורה הרלוונטיות לתקופה שטרם שעבוד דירת המבקש.
23. באשר למסמך ב7 – המשיב כבר הביע נכונותו להמציא המסמך ולכן אין צורך להכריע בדרישה זו (למען הסדר הטוב אציין כי מסמך ב6 – פירוט הגביה שביצע המשיב כולל דף חוב עדכני של החברה – לא הופיע בבקשת המבקש ולכן ההנחה היא כי המשיב המציא הנדרש בנדון).
24. באשר למסמך ב8 – הדרישה מנוסחת באופן כוללני ורחב ואני מקבל את עמדת המשיב בנדון.
25. באשר למסמך ב10 – לא ראיתי התייחסות למסמך זה בתגובת המשיב. ככל שטרם הומצא למבקש, ימציא המשיב את העתק השמאות של דירת המבקש למבקש ודי בכך .
26. נזכיר את ההלכה הנוהגת לענין גילוי מסמכים, אותה סיכם כב' השופט יצחק עמית במילים הבאות:
"נקדים ונזכיר מושכלות יסוד: הרלוונטיות נתחמת על ידי כתבי הטענות, 'הדייג' אינו מעשה פסול כשלעצמו אלא אם כוונת המבקש היא למצוא חומר שלא לצורך המשפט התלוי ועומד, והנטייה היא לקולא...
הבקשה לעיון אינה חייבת להיות מופנית כלפי מסמך ספציפי וניתן לדרוש עיון גם בסוגי מסמכים...
מנגד יש להישמר מהכבדת יתר על בעל הדין...
לכך יש להוסיף את ההלכה לפיה בעל דין אינו חייב ליצר או להפיק מסמכים עבור הצד שכנגד, אלא אם ניתן לעשות כך בהשקעה מעטה...
הרלוונטיות מתפרשת באופן נרחב, ולעיתים אין בעל הדין יודע מהם המסמכים שבידי הצד שכנגד. על בית המשפט לאזן איפוא בין זכותו של הנתבע לקבל מסמכים רלוונטיים להגנתו לבין האינטרס של יעלות הדיון והאינטרס שלא להכביד על הצד שכנגד במטרה להתישו ולהמאיס עליו את ההליך...
על בית המשפט לנווט את הליכי גילוי המסמכים באופן שלא ידחקו את רגלי ההליך העיקרי, ויגרמו לצדדים לדשדש תקופה ארוכה בפרוזדור מבלי להגיע לטרקלין ההתדיינות. במסגרת האיזון על בית המשפט לבחון את כנותה ורצינותה של הבקשה, אם מדובר בבקשה גורפת וכוללנית, ואם הניח הנתבע תשתית של ממש לצורך באותם מסמכים".
(בר"ע (חי') 1972/07 מעגן הרים פרויקטים בע"מ נגד בנק לאומי לישראל בע"מ – החלטה מיום 1.10.07, פורסם במאגר "נבו").
סבורני כי קביעותיי הנ"ל עולות בקנה אחד עם הפסיקה הנ"ל.

סוף דבר
27. הבקשה מתקבלת בחלקה, כמפורט בסעיפים 18-25 לעיל.
כל שהוריתי בהחלטה זאת כי על המשיב לבצע, הוא יעשה כן תוך 30 ימים מיום קבלת החלטה זאת.
28. המבקש יגיש תצהירי עדות ראשית מטעמו תוך 30 ימים לאחר מכן, והמשיב יגיש תצהירי עדות ראשית מטעמו תוך 30 ימים נוספים. ימי הפגרה וחגי תשרי נמנים על כל המועדים הנ"ל.
29. לנוכח סד הזמנים החדש, אני דוחה את מועד ההוכחות (שנקבע ליום 8.7.20) ליום 22.10.20, החל משעה 09:30 ולמשך כל היום.
לנוכח הסכמת הצדדים לניהול ההוכחות בהקלטה (ראו החלטותיי מימים 14.1.20 ו- 6.5.20), יזמין ב"כ המבקש הקלטה למועד ההוכחות החדש.
30. היות שהבקשה התקבלה רק בחלקה – אין צו להוצאות.
31. תז' מעקב למועדים לעיל.

המזכירות תעביר החלטה זאת לצדדים.

ניתנה היום, ל' סיוון תש"פ, 22 יוני 2020, בהעדר הצדדים.