הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ת"א 51298-04-18

לפני כבוד השופט נאסר ג'השאן

התובעים

.1 אבראהים גאליה
.2 מחמוד גאליה

נגד

הנתבעים
.1 ע'זבון המנוח חמד גנאיים (ע'נאיים(
.2 מוחמד גנאים ז"ל באמצעות יורשיו:
א. ח'אלד גנאים
ב. עאדל גנאים
ג. מוחמד ראיד גנאים
ד. ויאאם ראיד גנאים
ה. בישר ראיד גנאים

.3 פאטמה חלאילה (גנאים)
4. עישה גנאים
5. עלי גנאים
6. לביבה גנאים
7. סוריא בדוי
8. נג'מה בכריה

החלטה

1. בפניי בקשה להארכת המועד להגשת בקשה לתיקון כתב התביעה מטעם התובעים וכן בקשה לתיקון כתב התביעה.

2. תחילתו של ההליך שלפניי בהגשת תביעה לפסק דין הצהרתי, לפיו התובעים הם הזכאים להירשם כבעלים בזכויות המנוח חמד גנאים ז"ל (להלן: "המנוח") בחלקה 25 בגוש 19291 בסכנין (להלן: " המקרקעין"). על-פי הנטען בשנת 2013 נכרת הסכם בין התובעים לבין הנתבע מס' 2 מו חמד ג'נאים, לאחר שהלה הצהיר, כי הוא הנהנה על-פי צוואת אביו המנוח.

3. בעקבות כתב הגנה שהגישה הנתבעת מס' 4 בו טענה לכשירות אותה צוואה ולכך שלא כל היורשים צורפו, בדיון שהתקיים ביום 11. 02.2019 התרתי תיקון כתב התביעה על-ידי צירוף כל היורשים ואף ביטלתי הוצאות שהוטלו על התובעים בדיון שהתקיים ביום 14.01.2019 .

4. לאחר הגשת כתב תביעה מתוקן הוגשו כתבי הגנה מטעם הנתבעת מס' 4 (שהגישה כתב הגנה לכתב התביעה המקורי) וכן מטעם הנתבעים 5-8. נטען כי התובעים רכשו מאחיהם מוחמד ז"ל (הנתבע מס' 2) זכויות שאין לו, מבלי לקבל צו קיום צוואה, ומבלי לבדוק את זכויות מוחמד בחלקה או זכויותיו למכור את הזכויות מושא התביעה. אף הנתבעים 2(א) -2(ה) הגישו כתב הגנה ובו טענו כי יש לדחות את התביעה, בין היתר בשל טענות סף וכן מאחר ומדובר בעסקה שונה שנעשתה בין אביהם המנוח של התובעים אחמד גאליה ז"ל לבין המנוח חמד גנאים עוד בשנת 1972 וכל אשר עשה אביהם המנוח הוא לחתום על תצהיר המאשר עסקה עתיקת היומין משנת 1972. הנתבעים צירפו תצהירים שהוכנו ואשר נחתמו על-ידי אביהם המנוח של התובעים ו על-ידי המנוח מוחמד גנאים לאישור העסקה משנת 1972.

5. ביום 29.04.2019 התקיימה ישיבת קדם משפט שלישית בה ביקש ב"כ התובעים לשקול תיקון כתב התביע ה. בהחלטה מאותו יום הוריתי כי "ככל ולא תבוא בקשה לתיקון כתב התביעה תוך 20 יום יפעלו הצדדים באופן הבא: התובעים יגישו תצהירי עדות ראשית מטעמם תוך 30 יום מהיום והנתבעים יעשו כן תוך 30 יום מיום קבלת תצהירי התובע" כן קבעתי קדם משפט מורחב ליום 23. 09.2019.

6. בקשה לתיקון כתב התביעה מטעם התובעים לא הוגשה, ואף תצהירי עדות ראשית לא ה וגשו. ביום 27.06.2019 הגישו הנתבעים 2 (א)-(ה) בקשה לדחיית התביעה בגין אי הגשת תצהירי עדות ראשית. ביום 15.07.2019 הגיש ב"כ התובעים הודעה, לפיה ניהל עם עו"ד ח'רבוש ב"כ הנתבעים 4-8 מו"מ לשם הסדרת המחלוקת, שלא הבשיל לכדי הסכמה ולפיכך מבקש הוא להגיש בקשה להארכת מועד להגשת בקשה לתיקון כתב התביעה ולבקשה זו הסכים עו"ד ח'רבוש ב"כ הנתבעים 4-8. ביום 25. 07.2019 הוגשה בקשה להארכת מועד להגשת בקשה לתיקון כתב התביעה בהסכמת ב"כ הנתבעים 4-8. לבקשתם צירפו התובעים כתב התביעה המתוקן שבכוונתם להגיש לו תתקבל בקשתם . התובעים טענו בכתב התביעה המתוקן המבוקשת הגשתו, כי אביהם המנוח רכש הזכויות מן המנוח חמד גנאים ולחילופין על-פי העסקה שבכתב התביעה המקורי (דהיינו מן הנתבע מס' 2).

7. הנתבעים 2(א)-2(ה) ביקשו לדחות את הבקשה, באשר לא היתה כל הצדקה לשיהוי הניכר בהגשתה. נטען כי התובעים בדו עסקה אחרת בתביעתם המקורית. כן ביקשו הנתבעים לחייב את התובעים בהוצאות.

8. בתשובה לתגובה חזרו התובעים על הנימוקים לתיקון כתב התביעה, זאת לפי גרסת הנתבעים 2 (א)-2(ה) וכי התיק עדיין בתחילתו . נטען עוד, כי מרגע שטענו הנתבעים 2 (א)-2(ה) טענות לגבי עסקה ישנה, הרי מתחייב תיקון כתב התביעה.

9. לאחר ששקלתי טענות הצדדים החלטתי להאריך המועד להגשת הבקשה לתיקון כתב התביעה ולהתיר תיקון כתב התביעה, לפי הנוסח שהוגש. תקנה 92 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 קובעת:

"בית המשפט או הרשם רשאי, בכל עת, להתיר לכל אחד מבעלי הדין לשנות או לתקן את כתבי טענותיו בדרך ובתנאים הנראים צודקים, וכל תיקון כזה ייעשה לפי הצורך, כדי שבית המשפט יוכל להכריע בשאלות שהן באמת השאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין".

10. גישתם של בתי המשפט בסוגיית תיקון כתבי טענות, ככלל, היא ליברלית. כל אימת שתיקון כתב טענות מיועד להביא להכרעה בשאלות שבמחלוקת ואין בכך כדי לגרום נזק או עיוות דין לבעלי הדין, נוטה בית המשפט להיעתר לבקשה ברוחב לב (ראו לדוגמא: רע"א 2345/98 דנגור ואח' נ' ליבנה ואח', פ"ד נב(3) 427, 431-432 (1998) ; ע"א 3092/90 אגמון נ' פלדבוי , פ "ד מו(3) 214 (1992)) . החריגים לכלל הנ"ל ה ם, שיהוי ניכר בהגשת הבקשה, חוסר תום לב של מגיש ה, או כאשר יגרם נזק לצד שכנגד על-ידי שלילת הגנה שהייתה קמה לו אילו התביעה הייתה מוגשת מחדש (רע"א 60/03 רובין נ' אפלבוים, פ"ד נז(3) 475 (2003)).

11. הגם שהבקשה להארכת מועד להגשת בקשה לתיקון כתב התביעה הוגשה באיחור בטענה, כי התנהל מו"מ בין ב"כ ה תובעים לבין הנתבעים 4-8, לא ניתן להתעלם מן האינטרס הדיוני של הנתבעים 2 (א)-2(ה) ועל כן הסכמות בין התובעים לבין הנתבעים 4-8 אינן מחייבות את הנתבעים הנוספים שלא היו שותפים למו"מ יחד עם זאת באיזו ן הראוי, מאחר והתיק טרם נקבע לשמיעת הראיות, בשים לב לשלב בו מצוי התיק ולעובדה כי התובעים מבקשים לטעון לעסקה לה טוענים הנתבעים 2(א)-2(ה) ונתבעים אלה אינם מתנגדים לגוף התיקון מצאתי להיעתר לבקשה להארכת המועד ולהתיר את תיקון כתב התביעה, זאת מאחר ומדובר בתיקון שנועד לסייע לבית המשפט להכריע בשאלות שבמחלוקת בין הצדדים.

12. יחד עם זאת, מצאתי להטיל על התובעים הוצאות לטובת הנתבעים 2(א)-2(ה) בסך 2,500 ₪. אין זה המחדל הראשון של התובעים בתיק ולמרות שכבר חוייבו בהוצאות ובית המשפט ביטל את החיוב בהוצאות וזאת לפנים משורת הדין. התובעים לא הגישו תצהירי עדות ראשית או בקשה לתיקון כתב התביעה למרות חלוף המועד שהוקצב לפעולות אלה , והם הודיעו על המו"מ עם הנתבעים 4-8 רק בעקבות בקשת הנתבעים 2(א)-2(ה) לדחות את התביעה שהוגשה חודשיים לאחר הדיון (הבקשה הוגשה ביום 27. 06.2019). התובעים שוב אינם עומדים בהחלטות בית המשפט ובכך גורמים הם לבזבוז זמן שיפוטי ולדחיית מועדי הדיון, שכן קבלת בקשתם תביא לכך שדיון שהיה אמור להתקיים ביום 23.09.2016 לאחר הגשת תצהירי עדות ראשית, יידחה למועד מאוחר יותר .

13. סוף דבר הבקשה מתקבלת. התובעים יגישו כתב התביעה המתוקן תוך 7 ימים לתיק בית המשפט וימציאו אותו לידי הנתבעים תוך 7 ימים מיום הגשתו. התובעים ישלמו לנתבעים 2(א)-2(ה) הוצ אות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 2,500 ₪. הסכום ישולם תוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית החל מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

14. כתבי הגנה לכתב התביעה המתוקן יוגשו תוך 30 ימים מיום קבלת כתב התביעה המתוקן.

15. אני דוחה את מועד ישיבת קדם המשפט המורחב ליום 18.11.2019 שעה 09:00. במעמד הישיבה אדרש לשאלה אם התובעים טוענים בכתב התביעה המתוקן טענות עובדתיות חלופיות ולעניין זה יבקש בית המשפט התייחסות הצדדים.

16. המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, כ"א אב תשע"ט, 22 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.