הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ת"א 49918-03-18

תיק אזרחי 49918-03-18

לפני:
כבוד השופט גדעון גינת, שופט עמית

התובעים-המבקשים:

  1. Caesar Shisha, חברה גרמנית
  2. רמי כמאל

נגד

הנתבעים-המשיבים:

  1. פנחס כהן
  2. גואה נרגילות

הצד השלישי: אריק לב (לב שיווק והפצה)
כתב תביעה ובקשה לסעד זמני, שתיהן מיום 22.03.18

בשם התובעים: עו"ד אלי א' עבוד
בשם הנתבעים: עו"ד סער גרשוני

פסק דין

העובדות

  1. התובעת, Caesar Shisha [התובעת] טוענת, כי הינה חברה בעלת שם ומוניטין בתחום מוצרי הטבק, נרגילות ומוצרים נלווים, הנושאים את סימן המסחר Caesar בצוותא עם ציור בצורת כתר [סימן המסחר]. לטענת ב"כ התובעים מדובר בסימן מסחר מוכר היטב.
  2. רמי כמאל [התובע] הוא נציג התובעת בישראל ובעליו של סימן רשום מס' 285879 בסוג 34; והבעלים הבלעדי של כל הזכויות להשתמש בסימן המסחר Caesar [להלן יכונו התובע והתובעת יחדיו גם התובעים]. נרגילות של התובעים, עליהן טבוע סימן המסחר, משווקות ע"י גואה נרגילות שהינה עסק מורשה של פנחס כהן [ נתבע 1; שני הנתבעים יכונו להלן גם הנתבעים], לחנויות שבבעלותו וכן לחנויות אחרות. ב"כ הנתבעים מכחיש את ידיעתם, את זהותו הברורה של יצרן הנרגילות, ואת שיווק הנרגילות על יד יהם לחנויות אחרות.
  3. לטענת ב"כ התובעים, הנתבעים העתיקו את מוצרי התובעים כשעליהם סימן המסחר, ושיווקו אותם כאילו הם מוצרי התובעים. ב"כ הנתבעים מכחיש טענה זו. לטענתו, רכש הנתבע 30 נרגילות מקוריות (עם אביזרי עישון נוספים) מצד שלישי; כאשר 20 הנרגילות שלא נמכרו הוסרו, לפנים משורת הדין, מיד עם קבלת מכתב ההתראה הראשון מב"כ התובעים.
  4. לטענת ב"כ התובעים, הנתבעים מייבאים ומשווקים מוצרים מזויפים של התובעים (עם סימן מסחר מוגדל).
  5. לטענת התובעים, הנתבעים מפרים את סימן המסחר של התובעים, את החוזי הייחודי של מוצרי Caesar ואת זכויות היוצרים במוצר ובאלמנטים העיצוביים שלו, פוגעים במוניטין של התובעים, מעוולים בגניבת עין, מתעשרים שלא כדין על חשבון התובעים, פוגעים בזכויותיהם הקנייניות של התובעים. כל טענות התובעים מוכחשות על-ידי הנתבעים.
  6. העובדות המוסכמות על הצדדים: הנתבע הינו בעלים של חנויות בתחום מוצרי הטבק, בירושלים ובתל אביב; ובין השאר משווק נרגילות שעליהן טבוע סימן המסחר.

עתירות התובעים
7. התובעים עתרו למתן צווים שיורו לנתבעים לחדול מכל יבוא, ייצור, שיווק, הפצה, פרסום או הצעה למכירה, במישרין או בעקיפין, של מוצרים הנושאים את סימן המסחר. כן נתבקש צו שיחייב את הנתבעים למסור בתצהיר את הפרטים המלאים של היצרן ו\או הספק ממנו רכשו את המוצרים המזויפים, ושל כל גורם אחר שהיה מעורב בייצור, יבוא, שיווק והפצת המוצרים המזויפים. עוד נתבקש בית המשפ ט לצוות על הנתבעים לצרף תצהיר הכולל את כל מסמכי הייבוא ו \או הרכישה של המוצרים המזויפים, כמו גם דין-וחשבון מלא המפרט את פרטי כל המוצרים המזויפים אשר הזמינו או מכרו. נתבקש פיצוי כספי ותשלום מלוא הוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד.

טענות הנתבעים
8. טענתו העיקרית של ב"כ הנתבעים היא, כי הנתבעים לא עשו שימוש המנוגד לדין בסימן המסחר, בדרך של ייצור, שיווק או מכירה; וכן לא הפרו זכויות יוצרים . עיקר טענות הנתבעים מוכחשות .
9. התובע הוא הבעלים הבלעדי של סימן המסחר בישראל, ועל כן הוא הגורם היחידי בישראל שבכוחו להגיש תביעה בעילה נשואת כתב התביעה. מסיבה זו יש לסלק את התובעת (שלא רשמה את סימן המסחר בישראל) מכתב התביעה.
ההסדר המוסכם
10. בישיבת בית המשפט מיום 4.10.2018 הודיעו באי-כוח בעלי-הדין כדלקמן:
"אחרי שהתייעצנו מחוץ לאולם המשפטים, מבלי שמי מהצדדים מודה בטענה כלשהי של הצד שכנגד ומטעמים מעשיים בלבד, הגענו לידי הסדר מוסכם כדלקמן:

1. צו המניעה שניתן לפי סעיף 1 להודעה המוסכמת של הצדדים, ושניתן לו תוקף של פסק דין בתאריך 17.4.18 (בקשה מס' 5), יהא, בהסכמה, צו מניעה קבוע;

2. בית המשפט יקיים דיון בעל פה במעמד הצדדים ובו ישמע את טענות הצדדים בכל הנוגע לסעדים כספיים, ויפסוק בנושא זה, כולל בשאלת ההוצאות, לפי שיקול דעתו. הצדדים יטענו על בסיס התיעוד הכתוב שהוגש עד היום לתיק בית המשפט. ככל שמי מבעלי הדין יבקש להסתמך על תיעוד נוסף, יוכל לעשות כן רק אם ימציא העתק מלא עד יום 21.10.18 לצד שכנגד.

3. הדיון ימשך בהעדר הצד השלישי שהוזמן כדין, לא הגיש כתב הגנה ולא התייצב, ובמסגרת הדיון בעל פה יהיה ב"כ הנתבעים רשאי לעתור לסעדים המתאימים גם בהקשר זה."

סעד

11. שמעתי בהרחבה את טענות הצדדים בעל-פה (5.11.18) ועיינתי בתיעוד הכתוב שהוגש.

12. על בסיס הסכמת הצדדים שהובאה לעיל, ואחרי ששקלתי את הטענות והתיעוד שהובאו בפני בית-המשפט אני מחייב את הנתבעים ביחד ולחוד לשלם לתובעים (ביחד) פיצוי בסך של 46000 (ארבעים ושישה אלף)₪, בצירוף ריבית והפרשי הצמדה מהיום ועד לפירעון המלא בפועל. אני מחייב בנוסף את הנתבעים ביחד ולחוד לשלם לתובעים (ביחד) את הוצאות המשפט וכן שכ"ט עו"ד בסכום כולל של 28000 (עשרים ושמונה אלף)₪, בצירוף ריבית והפרשי הצמדה מהיום ועד לפירעון המלא בפועל. ארכה לביצוע התשלומים בפועל עד יום 30 באוקטובר 2019.

ניתן היום, כ"ט אלול תשע"ט, 29 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים. פסה"ד דוור לעורכי-הדין באמצעות נט המשפט בסמוך לחתימתו.