הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ת"א 25591-02-21

בפני
כבוד ה שופט חננאל שרעבי

תובעים

  1. מדינה אינגבר ת.ז. XXXXXX010
  2. אינגבר ברוך ת.ז. XXXXXX538
  3. תקוה שאקי ת.ז. XXXXXX541

ע"י ב"כ עו"ד איתי גריידי

נגד

נתבע
אמיר לניאדו ת.ז. XXXXXX494
ע"י ב"כ עו"ד צחי פיסטל

פסק דין

בכתב תביעתם ביקשו התובעים מבית המשפט להצהיר, כי הינם בעלי הזכויות של חלקים בלתי מסוימים בשטח של 50 מ"ר, מתוך אחוזי הבניה המותרים בשטח הגג בבניין ברחוב החלוץ 51 בחיפה, המצוי בחלקה 16 בגוש 10863 (להלן: "שטח הזכאות").
לטענת התובעים שטח הזכאות יועד לדירה 14 בבניין האמור (תת חלקה 14), והם בעלי הזכויות בדירה 14;
כן ביקשו התובעים בכתב התביעה להצהיר , כי הם זכאים להירשם בלשכת רישום המקרקעין כבעלי שטח הזכאות.
2. הנתבע מסכים לסעד הנתבע בתובענה (כמפורט בסעיף 1 לעיל), אך לא לכל סעד אחר שהוסיפו התובעים לאחר ש הנתבע הודיע לבית המשפט על הסכמתו לסעד הנתבע בתובענה. הכוונה לרישום הערה על פי סעיף 130 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין").
3. במצב דברים זה, ולאחר דיון שקיימתי בנדון שלא הביא להבנות, הוריתי על הגשת סיכומים בנדון, ואנוכי אכריע בסוגיה.

סיכומי התובעים
4. בסיכומי התובעים, לאחר רקע הדברים וטענות כמתואר בכתב התביעה, שבו התובעים וביקשו בדיוק את הסעד לו עתרו בכתב התביעה, כמפורט בסעיף 1 לעיל, אך הוסיפו כדלקמן:
"כמו כן מבוקש מבית המשפט הנכבד לקבל את מלוא רכיבי התביעה לרבות רישום זכויותיהם של התובעים בהערת אזהרה לפי סעיף 130 לחוק המקרקעין... על פי כותרת מתאימה".

סיכומי הנתבע
5. הנתבע בסיכומיו אינו מתנגד לסעד הנתבע בכתב התביעה, כמפורט בסעיף 1 לעיל. יחד עם זאת הוא אינו מסכים לרישום הערת אזהרה לפי סעיף 130 לחוק המקרקעין.
לטענת הנתבע סעד כזה לא התבקש במסגרת תובענה זאת, ולכן אין לפסוק אותו לתובעים.

דיון והכרעה
6. משאין מחלוקת לגבי הסעד שנתבע בכתב התביעה, אני מקבל התביעה ומצהיר כי התובעים הינם בעלי הזכויות של חלקים בלתי מסוימים בשטח של 50 מ"ר, מתוך אחוזי הבניה המותרים בשטח הגג בבניין ברחוב החלוץ 51 בחיפה המצוי בחלקה 16 בגוש 10863.
בנדון אני מצהיר כי שטח הזכאות, כהגדרתו לעיל, יועד לדירה 14 בבניין האמור (תת חלקה 14), שהתובעים הם בעלי הזכויות בה.
7. אני מצהיר כי התובעים זכאים להירשם בלשכת רישום המקרקעין כבעלי שטח הזכאות.
8. עד רישום התובעים כבעלי שטח הזכאות בלשכת רישום המקרקעין, ובוודאי ככל שרישום זה לא ניתן להתבצע בכלל (מכל סיבה שהיא) או בתקופה הקרובה, אני מורה כי התובעים זכאים לרישום הערה על פסק דין זה על שטח הזכאות מכח סעיף 130 לחוק המקרקעין הקובע כדלקמן:
"בית המשפט רשאי, בכל הליך שלפניו בענין זכות במקרקעין, להורות על רישום הערה כפי שיקבע".
רישום ההערה לפי סעיף 130 לחוק המקרקעין הוא בשיקול דעתו של בית המשפט, ויכול לנבוע גם מהסעד העיקרי שהתבקש, כבמקרה דנן, מבלי שהתבקש במפורש בכתב התביעה.
ראו לענין זה:
רע"א 2267/95 היועץ המשפטי לממשלה במשרד האפוטרופוס הכללי נ' אדמונד הרטפלד, פסקה 15, פד"י מט(3) 854;
ע"א 886/97 שושנה בורשטיין נ' מרים חודאד, פסקה 9 , פד "י נב(4) 68 ;
ע"א 8661/10 יוסף נעמה נ' תמר טורקיה, פסקה 17 (19.2.2012).
סבורני גם כי טובת הציבור דורשת רישום הערה כזאת, כדי שלא תיפול טעות בידי מי מרוכשי הזכויות באחת בהדירות בבניין המשותף האמור בעתיד, שכן ההערה תלמד על קיומו של פסק דין זה ועל זכויותיהם של התובעים בשטח הזכאות.

הוצאות משפט
9. הצדדים התייחסו בסיכומיהם גם לסוגיית הוצאות ההליך.
10. לאחר שקילת טיעוני הצדדים בנדון בסיכומיהם , אני מורה לנתבע לשאת בהוצאות התובעים ובשכר טרחת בא כוחם בסכום כולל של 10,000 ₪. סכום זה ישולם לידי התובעים באמצעות בא כוחם תוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כדין החל מיום מתן פסק דין זה ועד ליום התשלום המלא בפועל.
11. החזר אגרה בהתאם לזכאות על פי התקנות.
12. סכום הערבון בסעד הזמני יוחזר לידי התובעים, באמצעות בא כוחם.

המזכירות תעביר פסק דין זה לצדדים.

ניתן היום, ט' טבת תשפ"ב, 13 דצמבר 2021, בהעדר הצדדים.