הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ת"א 24289-03-17

בפני
כבוד ה שופטת ריבי למלשטריך-לטר

תובעת

זהבה שדה ת.ז. XXXXXX429
באמצעות ב"כ עו"ד סער גרשוני

נגד

נתבעים

  1. לבונה לאב בע"מ ח.פ. 514804608
  2. אופיר באום ת.ז. XXXXXX807

באמצעות ב"כ עו"ד רון מלול

החלטה

מונחת בפני בקשת הנתבעים לעיכוב ההליכים בתיק זה, עד למתן הכרעה בערעור שהגישה הנתבעת 1 על החלטת רשם סימני המסחר (להלן "הרשם").
הרקע בתמצית
1.1 עניינה של תביעה זו הוא בטענות התובעת כי הנתבעים הפרו את סימני המסחר שלה, וכן עוולו כלפיה בגניבת עין; עשיית עושר; ורשלנות בשל הפצת מוצרי קוסמטיקה תחת שמה וסימני המסחר שלה.
1.2 המדובר במספר סימני מסחר שנרשמו על שמה של התובעת, כמפורט להלן (להלן "סימני המסחר"):
א. סימן מסחר מעוצב מס' 276587 הנושא את שם המותג "ZEHAVA SADE PROFESSIONAL";
ב. סימן מסחר מילולי מס' 276629 SITZON Professional" ";
ג. סימן מסחר מילולי מס' 276630 Mentholex" ";
ד. סימן מסחר מילולי מס' 276631 HYDROLEX" ";
ה. סימן מסחר מילולי מס' 289153 PROTOLEX" ".
1.3 עוד בטרם הגשת כתב הגנה, הגישו הנתבעים בקשה לעיכוב ההליכים, וזאת עד להכרעה בבקשתם למחיקת חמשת סימני המסחר - שהוגשה לרשם. הנתבעים טענו כי לרשם נתונה הסמכות הייחודית לדון בטענות הנוגעות לסימנים, וברי כי ככל שיחליט על מחיקת שמה של התובעת מסימני המסחר, תישמט הקרקע תחת התביעה כולה.
1.4 בהחלטתי מיום 5.7.17, קיבלתי את הבקשה לעיכוב ההליכים, והוריתי בהחלטה מנומקת על עיכוב ההליכים עד להכרעת הרשם בבקש ה שהוגש ה על ידי הנתבעים. ביום 30.7.19, הודיעה התובעת כי הרשם סיים את מלאכתו וקבע כי פרט לסימן מסחר מילולי 2776629 (ס' 1.2.ב. לעיל), שאר סימני המסחר הרשומים על שמה של התובעת – נותרו בבעלותה, ו לפיכך יש מקום להורות על חידוש ההליכים בתיק. לאחר קבלת הודעת התובעת – הוריתי ביום 31.7.19 כי הנתבעים יגישו כתב הגנה מטעמם עד ליום 8.9.19.
בקשה נוספת לעיכוב ההליכים

2.1 ביום 1.9.19, ועוד בטרם הגשת כתב הגנה, הגישה הנתבעת 1 בקשה נוספת לעיכוב ההליכים (להלן "הבקשה הנוספת "), וזאת עד למתן הכרעת בית המשפט המחוזי בתל-אביב בערעור שהוגש על ידם על החלטת הרשם (עש"א 57967-08-19).
2.2 בבקשה הנוספת לעיכוב ההליכים, עולות טענות הדומות לבקשה המקורית לעיכוב הליכים שכאמור, התקבלה בהחלטתי מיום 5.7.17. הנתב עים טוענים כי עיכוב ההליכים ייטיב עם מערכת המשפט, ימנע דיונים כפולים ו/או הכרעות סותרות. הנתבעים טוענים כי שעה שמתנהל ערעור בזכות על החלטת הרשם בעניינים שבמהות ,המהווים את עיקר התיק כאן, החלטה שלא לעכב את ההליכים תאפשר שימוש לרעה בהליך השיפוטי, מה גם שלטענת הנתבעים החלטת הרשם כוללת שגיאות במספר סוגיות משפטיות מהותיות, הסוטות מאבני היסוד של המשפט הישראלי, דבר אשר מעיד על סיכוייו המצוינים של הערעור.
2.3 ביום 1.9.19 הגישה התובעת את התנגדותה לבקשה הנוספת. התובעת טענה כי בבקשת העיכוב הראשונה, טענו הנתבעים כי העיכוב נדרש לאור סמכותו הייחודית של הרשם להכריע בתוקפם של סימני המסחר, ועתה, כאשר תוצאות ההליך אינן כפי שציפו, נראה כי החלטת הרשם כבר אינה ייחודית או חד משמעית.
בנוסף, טענה התובעת כי עיון בפסקי הדין אליהם הפנו הנתבעים מלמד כי לא נקבע בהם כי יש לעכב את ההליכים עד למתן הכרעה חלוטה, כפי שנטען, אלא כל שנקבע בהם היה כי ההליכים יעוכבו עד להחלטת רשם סימני המסחר בבקשות שהוגשו לו. מאחר שההליכים דנא כבר עוכבו לאור סמכותו הייחודית והבלעדית של הרשם, אין כל היגיון לעכב פעם נוספת את ההליכים, דבר אשר ימשיך לפגוע בזכויות הנטענות של התובעת. הדברים מקבלים לטענת התובעת משנה תוקף, כאשר סיכויי הערעור נמוכים עד מאד.
דיון והכרעה

3.1 אקדים ואציין כי הגעתי למסקנה כי דין הבקשה הנוספת לעיכוב ההליכים להידחות באופן חלקי.
כפי שצוין בהחלטתי בבקשה הקודמת לעיכוב ההליכים, בבוא בית המשפט לשקול האם להורות על עיכוב הליכים אם לאו, עליו לשים לנגד עיניו שיקולים שונים, ובין השאר: זהות הצדדים, מהן השאלות העובדתיות והמשפטיות המצריכות הכרעה, שיקולי יעילות הדיונים, מניעת הכרעות סותרות, חסכון בזמן ובהוצאות, ושיקולים נוספים [רע"א 346/06 ד"ר באסם חזאן נ' קלאב אין אילת אחזקות בע"מ (14.05.2006)].

בנסיבות שתוארו דאז, ולאור הפסיקה הנוגעת לעיכוב הליכים, הגעתי לכדי מסקנה כי יש לעכב את בירור התובענה, וזאת מטעמי יעילות הדיון ומניעת הכרעות סותרות. למסקנה זו הגעתי, בין היתר, בשים לב לכך שבבסיס התביעה עומדת הטענה להפרת סימני המסחר, וכי גם אם ניתן להתייחס לעצם ההפרה והשיווק תחת שם מסחרי של התובעת במסגרת עילות נוספות, כמו גניבת עין או עשיית עושר וכד', עדיין הבסיס העובדתי הנטען הוא השימוש בסימני המסחר של התובעת.

כן קבעתי כי אם טענות הנתבעים יתקבלו על ידי הרשם, הרי שיישמט הבסיס תחת תביעת ההפרה ואולי אף תחת התביעה כולה. ההכרעה בעניין הבעלות בסימני המסחר מתחייבת כנדבך ראשון בסוגיה העומדת לפתחו של בית משפט זה, ועל כן טמונה בה האפשרות התיאורטית לייתר את התביעה כולה. באותה החלטה אף עמדתי על כך שלבית המשפט המחוזי נתונה סמכות לדון בערעור על החלטת הרשם, שהינו הגוף המקצועי והמיומן האמון של שמירת הטוהר של הרישום בפנקס סימני המסחר.

עתה, משסיים הרשם את מלאכתו, דחה את רוב בקשות הנתבעים למחיקת סימני המסחר; והותיר את הבעלות ברובם בידי התובעת, עותרים הנתבעים לעיכוב נוסף של ההליך וזאת עד למתן הכרעה בערעור שהוגש על ידם.
התביעה הוגשה על ידי התובעת כבר ביום 12.3.17. האירועים מושא הדיון היו במהלך שנת 2016. בתיק המתנהל עדיין לא הוגש כתב הגנה בשל עיכוב ההליכים שניתן . היום אנו בפתחה של שנת 2020. לטעמי, עיכוב נוסף אבסולוטי של ההליכים בתביעה ידחה באופן משמעותי את הדיון בזכויות הנטענות של התובעת.
לבית המשפט, כאמור, שיקול דעת בבואו לבחון בקשה לעיכוב הליכים, ועליו – בין היתר – ליתן דעתו לשיקולים הנוגעים בהכרעה מהירה ובמאזן הנוחות [ר' בהקשר זה רע"א 5642/11 דובק בע"מ נ' מנהל מס ערך מוסף ומס קניה תל אביב (21.11.2011) והאסמכתאות שאוזכרו שם].
3.6 מטעמים אלו אני סבורה כי בשלב זה ניתן להתחיל קדם את התיק, וזאת בכפוף להסתייגות שלא תנתן הכרעה בתיק כל עוד לא תנתן החלטה בערעור על הרשם שהגישו הנתבעות. בכך ניתן יהיה לנצל את הזמן להבאת התיק עד לשלב ההוכחות, תקופה שיתכן ובמהלכה ינתן כבר פסק הדין בערעור, כאשר נשמר העקרון שלא תנתן הכרעה כל עוד לא ניתן פסק דין בערעור ובכך ימנעו הכרעות סותרות. (השוו ע"א 5242/16 אליעזר שטרק נ' פורמלי שרון סונינו (16.11.2016) ).
3.7 החלטה זו נראית ל י ראויה גם מבלי שיהיה צורך להתייחס לסיכויי הערעור על החלטת הרשם.
לסיכום
4.1 בנסיבות אלה, ועל יסוד האמור לעיל, הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להידחות באופן חלקי. הנתבעים יגישו כתב הגנתם בתוך 45 יום מהיום.
4.2 לתיק נקבע קדם משפט ליום 3.12.19 שעה 09:40.
4.3 הצדדים יסיימו ביניהם, לא יאוחר מ-30 ימים קודם למועד הנ"ל, הליכי גילוי מסמכים, עיון בהם ושאלונים.
בקשות מקדמיות של הצדדים תוגשנה לא יאוחר מ-30 ימים קודם לישיבת קדם המשפט, והן תידונה במועד קדם המשפט.
4.4 יחד עם זאת ,התיק יקודם עד לשלב ההוכחות בלבד , בתקווה שעד למועד זה תהיה הכרעה בערעור שהוגש על הרשם.

5. המזכירות תשלח העתק החלטה לצדדים

ניתנה היום, י"א אלול תשע"ט, 11 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.