הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 8164-09-19

בפני
כב' השופט אריה נאמן

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"
בעניין:

  1. גיגי יעקב, ת"ז XXXXX902
  2. גיגי דורית, ת"ז XXXXX621

להלן: "החייבים"
ובעניין:
הכונס הרשמי מחוז חיפה
להלן: "הכונ"ר"
ובעניין:
עו"ד אלעד לוי
להלן: "המנהל המיוחד"

החלטה

לאחר שעיינתי בבקשת החייבים ובמסמכים המצורפים אליה, ולאחר קבלת תגובת הכונס הרשמי (להלן: "הכונ"ר"), אני מחליט כדלקמן:

א. ניתן צו כינוס לנכסי החייבים.
ב. הכונ"ר מתמנה בזאת ככונס לנכסי החייבים.
ג. הנני מורה על עיכוב יציאת החייבים מן הארץ. צו זה מחליף ובא במקום צווי עיכוב יציאה מן הארץ אשר הוצאו כנגד החייבים בתיקי ההוצאה לפועל הפרטניים שההליכים בהם עוכבו בצו זה. החייבים יפקידו את דרכוניהם בידי הכונ"ר. על משטרת ישראל ו/או רשות האוכלוסין וההגירה לעכב יציאתם של החייבים עד קבלת הודעה מבית המשפט בדבר ביטול צו עיכוב היציאה.
ד. הגבלות שהוטלו, ככל שהוטלו, על רישיונות הנהיגה של החייבים מתוקף הליכי ההוצאה לפועל, לרבות הליכים המתנהלים, אם מתנהלים, על ידי המרכז לגביית קנסות, מבוטלות בזאת, ובלבד שהוטלו בגין חובות שנוצרו עובר למתן צו הכינוס.
ה. על החייבים לבצע את הפעולות הבאות:

  1. להתייצב בפני הכונ"ר במשרדו או בפני מנהל מיוחד, ככל שזה ימונה על ידי ב"כ הכונ"ר, בכל עת שיידרשו לכך, לצורך חקירה.
  2. לשלם לכונ"ר לטובת נושיהם סך של 300 ₪ לחודש לחייב; וסך של 300 ₪ לחודש לחייבת, החל מיום 1.10.19, ומדי חודש בחודשו עד ליום ה-10 בכל חודש.
  3. להגיש לכונ"ר דו"ח אחת לחודשיים על הכנסותיהם והוצאותיהם, על פי הטפסים שיימסרו להם על ידי הכונ"ר ובמועדים שייקבעו על ידי הכונ"ר.

ו. ניתן בזאת צו לעיכוב כל ההליכים מכל סוג שהוא כנגד החייבים, כאמור בסעיפים 20(א)
ו-22(א) לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980 (להלן: "פקודת פשיטת הרגל").
מובהר כי החייבים יהיו רשאים לנהל חשבונות בנק ביתרת זכות בלבד, ובלבד שלא ייעשה שימוש בכרטיסי אשראי ובפנקסי שיקים ויהיו רשאים למשוך כספים שהופקדו לחשבונות אלו, ובלבד שלא תיווצר בהם יתרת חובה.
עוד מובהר כי החייבים יהיו רשאים לקבל לידיהם כספי משכורת גם אם ניתנו צווי עיקול במסגרת ההליכים האמורים בסעיף ו' לעיל, ולמשוך כספי משכורת שייכנסו לחשבונות הבנק שלהם, ובלבד שלא תיווצר יתרת חובה בחשבונות אלו.
ז. אני מטיל על החייבים את ההגבלות לפי סעיף 42א' לפקודת פשיטת הרגל (עותק מהוראת הפקודה מצוי במזכירות בית המשפט), למעט לצורך האמור בסעיף ו' לצו הכינוס, ולצורך כך לא יהיו החייבים לקוחות מוגבלים. למרות האמור בסעיף 42א' לפקודת פשיטת הרגל, יהיו רשאים החייבים לנהל חשבונות בנק בתנאים האמורים בצו זה.
ח. בנוסף, אני מורה על ביטול העיקולים אשר הוטלו במסגרת הליכי ההוצאה לפועל, ככל שהוטלו, על משכורתם של החייבים אצל המעביד, ו/או על גמלאות או קצבאות שלהן זכאים החייבים, ו/או על חשבון העו"ש המנוהל על שם החייבים אליו מופקדת משכורתם החודשית.
ט. הכספים המעוקלים שנצברו אצל המעבידים ו/או בחשבונות הבנק, וכן הכספים שנגבו מן החייבים בתיקי ההוצאה לפועל שלא הועברו לזוכים במועד מתן צו זה, יועברו לקופת צו הכינוס בתוך 30 יום מהיום.
י. מיטלטלין המעוקלים במחסני ההוצאה לפועל או במרכז לגביית קנסות אשר נתפסו טרם מתן צו הכינוס ואשר טרם נמכרו, ככל שקיימים, כאלה יימכרו על ידי מערכת ההוצאה לפועל בהתאם לכללי מכר מעוקלים בהוצאה לפועל, כאמור בסעיף 27 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 ובתקנה 53 לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם-1979. התמורה תועבר לקופת הכינוס. כספים אשר נגבו מהחייבים בתיקי ההוצאה לפועל וטרם הועברו לנושים במועד צו הכינוס, יועברו לקופת הכינוס.
יא. בהתאם לתקנה 21 לתקנות פשיטת הרגל, התשמ"ה-1985, אני מורה לרשם המקרקעין ורשם המשכונות לרשום הערה אודות צו הכינוס על נכסי החייבים הרשומים בפנקסי המקרקעין המתנהלים על ידם.
יב. המועד לדיון בבקשות פשיטות הרגל של שני החייבים נקבע בזה ליום 15.11.20 שעה .09:00 .
יג. פרסום צו כינוס זה יבוצע על ידי הכונ"ר ויכלול את מועד הדיון האמור.
אני מורה כי הפרסום האמור שיתבצע על ידי הכונ"ר, יודיע גם על אסיפת נושים, ככל שתתקיים, ויהווה הזמנה כדין לנושים. כן יודיע הפרסום על אפשרות מתן הפטר לאלתר לחייבים אם נסיבות המקרה יצדיקו זאת. ללא קשר לפרסום, ימסור הכונ"ר לחייבים מהו המועד שנקבע לאסיפת הנושים, ככל שתתקיים, בתוך 14 יום ממתן צו הכינוס.
לבקשת הכונ"ר, בהתאם להוראות סעיף 23 לפקודת פשיטת הרגל, אני מורה על מינוי עו"ד אלעד לוי כמנהל מיוחד לנכסי החייבים בתיק זה, ומאשרת סמכויותיו ושכרו בהתאם למפורט בכתב המינוי המצורף.
המנהל המיוחד ידאג לזימון החייבים וכל הנושים שיגישו תביעות חוב ו/או שצוינו כנושה בדו"ח החייבים בדיון שנקבע, בצירוף הודעה מפורטת, לפיה תתברר בדיון הבקשה לפשיטת רגל וכן תכנית הפירעון והאפשרות למתן הפטר לחייבים. כמו כן, יודיע המנהל המיוחד לחייבים ולנושים על זכותם להגיש לבית המשפט השגה בכתב על המפורט בדו"ח, עם העתק למנהל המיוחד ולכונ"ר טרם המועד הקבוע לדיון.
חייבים אשר יבקשו, אם תקום להם עילה לכך, לשנות את צווי התשלומים המפורטים בסעיף (ה)(2) לעיל או את הצווים לעיכוב יציאה מן הארץ המפורט בסעיף (ג) לעיל, יפעלו כדלקמן:

החייבים יפנו למנהל המיוחד עם בקשתם ויבקשו לקבל את עמדתו. עמדת המנהל המיוחד תינתן בתוך זמן סביר, בשים לב לטיב הבקשה.
רק לאחר קבלת העמדה, יגישו החייבים את בקשתם לבית המשפט, ויצרפו אליה את פנייתם למנהל המיוחד ואת העמדה שנמסרה להם.
ככל שהמנהל המיוחד לא ימסור עמדה תוך זמן סביר, תוגש הבקשה לבית המשפט בצירוף אישור על מסירת הפניה למנהל המיוחד.

החייבים ימציאו את ההחלטה לכל הנושים אשר לא פעלו כנגד החייבים במסגרת ההוצל"פ, וכן יוודאו כי בכל תיקי ההוצל"פ המתנהלים בעניינם של החייבים הוגשה הודעת עדכון בדבר מתן צו הכינוס ועיכוב ההליכים, וימציאו למנהל/ת המיוחד/ת אישורי לשכות ההוצל"פ על ביצוע העדכון בכל תיקי ההוצל"פ בצירוף הודעה ואישורי מסירה על המצאת צו הכינוס לכל הנושים שאינם מנהלים הליכי הוצל"פ כנגדם וזאת תוך 60 יום מהיום.

החלטה זו ניתנה על ידי כרשם בית המשפט המחוזי בחיפה.

המזכירות תקשור בין שני תיקי החייבים.

ניתנה היום, י"א אלול תשע"ט, 11 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.

ק': סיגל