הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 72625-01-18

בפני
כב' השופט איל באומגרט

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"
בעניין:

  1. ישראל אלברט, ת"ז XXXXX233
  2. ישראל יהודית, ת"ז XXXXX469

להלן: "החייבים"
ובעניין:
הכונס הרשמי מחוז חיפה
להלן: "הכונ"ר"
ובעניין:
עו"ד מרום סער
להלן: "המנהל המיוחד"

פסק דין

לפניי בקשת חייבים להכריז ם פושט י רגל.

המנהל המיוחד והכנ"ר אינם מתנגד ים לבקשת החייב ים, לאחר ששוכנעו כי לא נמצא חוסר תום לב ביצירת חובותי הם ובהתנהלות ם בהליכי הפש"ר.

ביום 16.4.18 ניתן צו לכינוס נכסי החייב, על פי בקשתו, בגין חובות מוצהרים בסך של 420,394 ₪
ל-3 נושים, כאשר מושת עליו תשלום חודשי בסך 200 ₪. עד מועד הגשתה של חוות הדעת על ידי המנהל המיוחד , הוגשו נגד החייב 5 תביעות חוב בסכום כולל של 479,215 ₪. לא נתבעו חובות בדין קדימה.

ביום 19.6.18 ניתן צו לכינוס נכסי החייבת, על פי בקשתה, בגין חובות מוצהרים בסך של 70,000 ₪ לנושה אחד, כאשר מושת עליה תשלום חודשי בסך 200 ₪. עד מועד הגשתה של חוות הדעת על ידי המנהל המיוחד , הוגשה נגד החייב ת תביעת חוב אחת בסכום של 90,614 ₪. לא נתבעו חובות בדין קדימה.

המבחן העיקרי להכרזתו של חייב כפושט רגל, על פי הפקודה והכללים שהתפתחו בפסיקה, הוא אם החייב נהג בתום לב עובר להליכי פשיטת הרגל ובמהלכם. בהעדר תום לב, אין החייב זכאי לחסות בצל המטריה של הפקודה [שלמה לוין ואשר גרוניס פשיטת רגל 173 (מהדורה שלישית, 2010); כן, ראו: ע"א 5503/92 קירצמן נ' כונס הנכסים הרשמי, פ"ד מט(1) 749, 756 (1994); וראו, גם: ע"א 6021/06 פיגון נ' כונס הנכסים הרשמי (פורסם בנבו, 9.8.2009)].

מנימוקי הבקשה, לאור עמדת המנהל המיוחד והסכמת הכנ"ר ובשים לב להסכמת החייבים, אני מכריז כי החייבים פושט י רגל. כל ההגבלות שהוטלו על החייבים יעמדו בעינן.

על החייב לא יושת תשלום חודשי. על החייבת יושת תשלום חודשי בסך של 200 ₪ למשך 40 חודשים.

דירת המגורים של החייבים, הנמצאת ברחוב מפרץ שלמה 6/22 בכו והידועה כגוש 18020 חלקה 87 תת חלקה 22, תמומש באריכות ימיהם של שני החייבים, או לחלופין, במקרה בו החייבים לא יגורו בדירה, ולא יהיו עתידים לחזור ולהתגורר בה.

מימוש דירת המגורים בטרם אריכות ימיהם של החייבים, יעשה רק במידה והחייבים או מי מהם יעזבו את דירת המגורים באופן קבוע ולא במקרה של אישפוז או טיפול רפואי שלאחריו עתידים לשוב לדירת המגורים.

במועד מימוש הדירה, תימכר הדירה כפנויה וללא כל טענות מצד החייבים ו/או צד ג', לרבות מי מילדיהם ו/או יורשיהם.

החייבים יחתמו על תצהירים כי הם מוותרים ו/או ממחים ביחד ולחוד את זכויותיהם בנכס לטובת הנאמן ו/או הכנ"ר להבטחת תשלום חובותיהם לנושים, כי אין מלבדם דייר בנכס וכי לא תקום להם או לקרוביהם טענה מכח סעיף 33 לחוק הגנת הדייר. הערה תירשם במרשם המקרקעין.

סכומי תביעות החוב שאושרו, יישאו הפרשי ריבית והצמדה ממועד צו הכינוס לפי סעיף 81 לפקודה ועד מועד מכירת הנכס.

כספי התמורה ממימוש הדירה ישמשו ראשית לכיסוי הוצאות ההליך ותשלום מלוא החובות בתוספת ריבית והצמדה. יתרת הכספים תועבר לחייבים (במידה והמימוש ייעשה בטרם אריכות ימיהם או מי מהם) או ליורשיהם בהתאם לצו הירושה או צו קיום צוואה שיוצג לנאמן.

עו"ד סער מרום ישמש כנאמן בהליך, כנגד חתימה על התחייבות עצמית על סך של 50,000 ₪, להבטחת מילוי תפקידו.

לאור תוצאות ההליך, ישולמו הוצאות ההליך ושכר הכונס מכספים שהצטברו בקופת הכינוס עד מועד מתן פסק דין זה. שכר טרחת בעלי התפקיד ישולמו בהתאם לתקנות. הוצאות בסך של 500 ₪ ישולמו בנוסף.

החייבים ימציא ו, בתוך 60 יום, עותק מפסה"ד בדואר רשום עם אישורי מסירה, לכל הנושים המוצהרים ואלה שהגישו תביעות חוב. אישורי המסירה יומצאו ישירות לנאמן בתוך 30 ימים נוספים. ככל שלא תהא התנגדות מטעם הנושים בתוך 30 ימים מיום ההמצאה, תקבל תוכנית הפירעון תוקף של הפטר מותנה.

הנאמן יעקוב ויעתור.

דיון המעקב הקבוע- בעינו.

המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כ"ד סיוון תש"פ, 16 יוני 2020, בהעדר הצדדים.