הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 59580-02-18

בפני
כב' השופטת אילת דגן

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"
בעניין:
אהוד מורגן, ת"ז XXXXX647
להלן: "החייב"
ובעניין:
הכונס הרשמי מחוז חיפה
להלן: "הכנ"ר"
ובעניין:
עו"ד מזור ליאור
להלן: "המנהל המיוחד"
פסק דין

1. ביום 05/08/2018 ניתן לחייב צו כינוס לנכסיו לבקשתו בגין חובות מוצהרים בסך 213,237 ₪ ל- 4 נושים.
תביעות החוב נבדקו ואושר סך של 38,727 ₪ בדין רגיל וסך 192,971 ₪ בדין קדימה בגין אי תשלום דמי מזונות.
2. ביום 18/03/2020 הגיש המנהל המיוחד דו"ח מסכם בו המליץ כי הפטרו של החייב צריך להיות מותנה בגיבוש תכנית פירעון שתאפשר תשלום 100% דיבידינד נטו בתוספת הוצאות ההליך, וזאת לאור העובדה כי החייב התיימר לותר על זכויותיו בדירת מגורים ללא תמורה לגרושתו בעת שהיה חדל פירעון, כאשר שווי זכויותיו בדירה עומד על כ- חצי מליון שקלים ומצב חובותיו הכוללת עומדת על סך של 231,698 ₪.
3. בדיון שהתקיים ביום 19/11/2020 קבעתי כי : "יש מקום לדחות את המשך הדיון לתקופה של 6 חודשים, על מנת לאפשר לבעלי התפקיד להתחקות אחר התנהלות החייב. בשלב זה לא מצאתי לנכון להעלות את צו התשלומים. החייב ידאג להגיש דוחות כסדרם מגובים באסמכתאות וככל בעלי התפקיד יגישו בקשה לביטול הענקה, ידאג לשתף פעולה עמם. כמו כן, מובהר לחייב כי ככל שלא ידאג להחרגת החובות בדין קדימה לביטוח לאומי בגין מזונות וכן ככל שלא יסדיר את עניין המזונות עם אם בתו, לא יהיה טעם בהמשך ההליך, נוכח העובדה שעיקר החובות הם בדין קדימה. לפיכך, ידאג החייב לפעול בביטוח לאומי ועם אם בתו, תוך 60 יום. אני קובעת המשך דיון ליום 25/5/2021 שעה 09:00. המנהל המיוחד יגיש דו"ח עם המלצות 30 יום לפני מועד הדיון."
4. בהודעתו מיום 06/05/2021 הודיע המנהל המיוחד כי אומנם החייב פעל להחרגת החוב למוסד לביטוח לאומי ועשה ניסיון להסדיר את עניין המזונות עם הנושה (הגב' זמירה מגן) אולם החל מחודש 11/2020 החייב לא שילם דבר לקופת הכינוס, לא הגיש דוחות חודשיים מאז חודש 09/2020, ו בהתאם עתר המנהל המיוחד למתן ארכה לחייב לסילוק מחדליו בהליך.
5. בהחלטתי מאותו יום, 06/05/2021 קבעתי כי : "על מנת לקיים דיון ענייני ביום 25.5.2021 יעביר החייב עד יום 12.5.2021 לידי המנהל המיוחד דו"חות חודשיים מגובים באמסכתאות עבור 8 החודשים האחרונים, כל תיעוד על מקור הכנסותיו וכן אישור על הסרת מחדליו לקופת ההליך. יובהר לחייב כי אי ביצוע האמור יעמוד לחובתו. כן מופנה החייב לס' 9 בעדכון המנהל המיוחד בכל הנוגע לסוגיית ביטול ההענקה ככל שהחייב לא יפעל כנדרש."
6. בהודעת המנהל במיוחד מיום 24/05/2021 ומשלא פעל החייב להסרת מחדליו בהליך, עתר המנהל המיוחד לביטול הדיון הקבוע ליום 25/05/2021. בהחלטתי מיום 24/05/2021 הוריתי על ביטול ישיבת 25/05/2021 וניתנה לחייב ארכה לסילוק מחדליו בהליך עד 20/06/2021. באותה החלטה ציינתי כי ככל שהחייב לא יסלק את מחדליו אורה על ביטול ההליך.
7. ביום 29/06/2021 הגישה הנושה – גב' זמירה מגן בקשה לביטול ההליך בשל אי תשלום דמי מזונות החל מחודש 06/2021. הבקשה הועברה לתגובת החייב והמנהל המיוחד עד 20/07/2021.
8. עד היום החייב לא הגיש כל תגובה מטעמו, וחרף הארכות לא פעל להסרת מחדליו בהליך: החייב אינו משלם דבר לקופת הכינוס מאז חודש 11/2020, אינו מגיש דוחות אודות הכנסותיו והוצאותיו מאז חודש 09/2020 ובנוסף אינו משלם את דמי המזונות השוטפים כסדרם.
9. בעדכון המנהל המיוחד מיום 24/08/2021 עתר המנהל המיוחד לביטול ההליך בעניינו של החייב.
10. התנהלות החייב בהליך כמתואר לעיל, וחוסר שיתוף פעולה מצד החייב לרבות המחדלים, כמוהם כזניחת ההליך, והתנהגות זו בשים לב לחסותו תחת הליך זה, מהווה התנהגות בחוסר תום לב המצדיקה את ביטול ההליך.
11. לפיכך, ובזיקה להתראה שניתנה בהחלטה מיום 24/05/2021 אני מורה על ביטול ההליך ומחיקת הבקשה לפשיטת רגל על כל השלכותיה.
12. בנסיבות אלה, ההגבלות שהושתו בצו הכינוס מבוטלות, וצו עיכוב היציאה מן הארץ יעמוד בתוקפו למשך 90 יום נוספים.
13. תנאי להגשת בקשה לביטול פסק הדין הינו הפקדת סך 4,000 ₪ בקופת בית המשפט ובנוסף צירוף אישור מחלקת הפיקוח במשרדי הכנ"ר או אישור המנהל המיוחד בדבר סילוק מחדלי החייב בתוך 45 יום מהיום.
החייב יצרף החלטה זו לכל בקשה שתוגש בעניינו.
14. הוצאות ההליך תשולמנה בהתאם לתקנות (הוצאות המנהל המיוחד בסך של 500 ₪ תשולמנה בנוסף), ולחלופין, לפי הנחיות הכנ"ר לעניין תעריפים מינימאליים, לפי הגבוה מביניהן, והיתרה תועבר להוצל"פ בכפוף לכל דין תקף .

המזכירות תשלח פסק דין זה לצדדים ותסגור את התיק.

ניתן היום, כ"ו אלול תשפ"א, 03 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.