הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 58292-08-16

בפני
כב' השופט מאזן דאוד

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"
בעניין:
בילאל קייסי, ת"ז XXXXXX672
להלן: "החייב"
ובעניין:
הכונס הרשמי מחוז חיפה
להלן: "הכונ"ר"

עו"ד אופיר דידי להלן: "המנהל המיוחד"

פסק דין

בפניי בקשת החייב להכרזתו כפושט רגל.

רקע עובדתי בקצרה;

1. עסקינן בחייב יליד 1987, נשוי ואב ל 2 קטינים. החייב טען בחקירתו כי הוא מתגורר עם משפחתו בבית אמו, בישוב אם אל קטוף. ביום 24.05.17 ניתן צו כינוס לנכסי החייב, לבקשתו, בגין חובות מוצהרים של 311,220 ₪ ומספר נושיו 14 נושים, והושת עליו צו תשלומים של 500 ₪.

2. עו"ד אופיר דידי מונה כמנהל מיוחד בהליך זה.

3. עסקינן בהליך שני של החייב כאשר ההליך הראשון, פש"ר 38085-02-10, שהוגש בגין חובות מוצהרים על הסך של 144,281 ₪ ל- 9 נושים, בוטל בשל מחדלים מטעם החייב המתבטאים באי תשלום במסגרת הליך הפש"ר, וניצול לרעה של הליך פשיטת הרגל.

4. בתיק שבפני, החייב נחקר במשרדי המנהל המיוחד ביום 27.09.17 . עד למועד הגשת הדו"ח המסכם הראשון הוגשו כנגד החייב 9 תביעות חוב בסך של 262,338 ₪, כאשר תביעת החוב של הנושה פלאפון תקשורת בסך של 19,548 הוגשה בכפל.
תביעות החוב לא נבדקו מקום והמנהל המיוחד המליץ על ביטול ההליך כנגד החייב לנוכח מחדליו בהליך שכוללים פיגורים, אי הגשת דו"חות מתחילת ההליך, אי דיווח על גירושיו מאשתו, אי הצגת פסק דין מזונות ואי הבהרה אם החייב מתגורר עם בת זוג, נטילת הלוואה ממעסיקו בעודו נמצא בהליך (יצירת חובות חדשים בהליך) וסתירות אודות אופן יצירת החובות.

5. ביום 21.05.18 התקיים דיון ראשון בבקשת החייב במסגרתו שמע בית המשפט טענות הצדדים, ובסיום הדיון ניתנה ארכה לחייב להסיר מחדליו. על אף חלוף המועד שניתן לחייב אלא שהחייב לא הסיר מחדליו וזאת בהתאם להודעת עדכון מטעם המנהל המיוחד מיום 26.09.18.

בתשובתו להודעת עדכון מיום 06.12.18, טען החייב כי הוא מתגורר בדירה שכורה בכפר קרע עם אשתו כאשר הוא משלם דמי שכירות בסך של 2,300 ₪. באשר למצבו האישי טען החייב כי הוא נפרד מאשתו לשעבר כבר בחודש אוקטובר 2017 , וכי היא קיבלה מזונות מהמוסד לביטוח לאומי ועל כן ביקש לקצוב מזונות. באשר להלוואה שנטל החייב ממעבידו בעודו נמצא בהליך, טען החייב כי בחודש ספטמבר 2018 היה מעורב בתאונת דרכים כאשר החייב הגיע להסדר לפיו החייב ישלם סך של 30,000 ₪ לצורך כיסוי הנזק שיגרם, וטען כי הוא נאלץ לעשות כן והציע להעביר אל הקופה סך של 36,500 ₪ בגין התנהלותו זו.

6. ביום 26.06.19 התנהל דיון שני במסגרתו חזר המנהל המיוחד על ההמלצה לבטל את ההליך מאחר והחייב המשיך בהתנהלותו הקודמת ולא הסיר את המחדלים הכוללים: אי תשלום מזונות ; אי הגשת דוחות ועוד. באשר לחוב המזונות החייב ציין כי לאחרונה הוא התגרש מאשתו השנייה וחזר לאשתו הראשונה אך קודם לכן יחסיו עם אשתו הראשונה לא היו טובים ועל כן קיבלה תשלום מהמוסד לבי טוח לאומי וכעת הוא מעוניין להסדיר את החוב מול המוסד לביטוח לאומ י. המנהל המיוחד הפנה במסגרת הדוח כי החובות שנוצרו בין ההליך הראשון להליך השני הינן בסכום כפול דהיינו מאז ההליך הראשון נוצרו חובות חדשים.

7. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, ולנוכח התנהלות החייב לאורך ההליך, מצאתי שדין הבקשה להכרזתו כפושט רגל להידחות.

דיון והכרעה;

8. כידוע על חייב בהליך פשיטת רגל מוטלת חובה לשתף פעולה עם הכונס הרשמי ועם בעל התפקיד, למסור להם את כל המידע על נכסיו, למסור את המידע על הכנסותיו, להעביר לעיונם כל מסמך שיידרש לצורך ההליך וכמובן לשלם את התשלומים עליהם הורה בית המשפט בעת מתן צו הכינוס או צו ההכרזה (ראו סימן ה' לפקודת פשיטת הרגל; ע"א 2063/07 יצחקי נ' הכונס הרשמי (31.7.2008); שלמה לוין ואשר גרוניס פשיטת רגל 135 (מהדורה שלישית 2010)). פרט לחובת המיוחדת לשיתוף פעולה ומילוי התנאים שנקבעו על ידי בית המשפט מוטלת על החייב חובה כללית לנהוג בתום לב בהליך. ודוק, נפסק לא פעם כי חובת תום הלב המוטלת על החייב משתרעת על כל ההליך ואינה נעצרת עם מתן צו ההכרזה (ראו ע"א 307/12 בלום נ' כונס הנכסים הרשמי, פסקה 19 (14.8.2012); 3376/11 רוזנברג נ' כונס הנכסים הרשמי (6.10.2013)).

9. חייב שאינו ממלא את חובותיו בהליך, אינו משתף פעולה עם הנאמן ואינו עומד בתנאים שנקבעו לו בצו ההכרזה, לרבות בצו התשלומים אם הוטל עליו עלול להיחשב כמי שנוהג בחוסר תום לב ותוך ניצול לרעה של ההליך. בע"א 3296/16 גרבש נ' עו"ד איתן ארז- נאמן (14.11.2017) מבהיר בית המשפט העליון:

"הלכה היא כי אין הצדקה ליתן "קרש הצלה" לחייב אשר בא לבית המשפט בידיים שאינן נקיות, ואין מקום לסייע לחייב שנהג שלא בתום לב [השוו: רע"א 2282/03 גרינברג נ' כונס הנכסים הרשמי, פ"ד נח(2) 810, 814 (2004)]. חייב שלא שיתף פעולה עם הכנ"ר (והדברים יפים אף בהתייחס למי שמונה על ידי בית המשפט כנאמן), לא התייצב לחקירה שאליה זומן ולא מסר מידע ומסמכים על אף שנדרש לעשות כן, צפוי שבית המשפט יבטל את צו הכינוס שהוצא בעניינו [ראו: שלמה לוין ואשר גרוניס פשיטת רגל 175 (מה' 2, 2000)]. אנו סבורים כי הדברים נכונים אף בהתייחס להתעלמות מתמשכת של החייב מחובתו להגיש דו"חות על הכנסותיו והוצאותיו לנאמן ולכנ"ר.
חייב שחויב בתשלום חודשי לקופת פשיטת הרגל, אינו רשאי לעשות דין לעצמו ולהחליט באופן חד צדדי לא לשלם את התשלומים החודשיים, אף אם הוא מתקשה לעמוד בהם. המינימום הנדרש הוא שיפנה לבית המשפט בבקשה להפחתת סכום התשלום החודשי בסמוך למועד בו מתברר לחייב כי הוא מתקשה לעמוד בו [השוו: ע"א 2063/07 יצחקי נ' הכונס הרשמי, פיסקה 5 (31.7.20018)]."

10. התנהלות החייב במסגרת הליך זה אופיינה בשורה ארוכה של מחדלים שדי בהם על מנת להורות על ביטול ההליך בענייננו.
א. אי המצאת מסמכים שנדרשו;

על החייב לנהוג בשקיפות ולהוציא מידע כדרישת המנהל המיוחד. בדו"ח המסכם וגם בהודעת העדכון , מציין המנהל המיוחד, כי החייב החל מתחילת ההליך לא פעל כנדרש ממנו אודות המצאת מסמכים, כאשר החייב לא הגיש ממועד צו הכינוס ולו דו"ח חודשי אחד. בדיון האחרון צוין כי החייב הגיש בתגובתו האחרונה דוחות עבור 4 חודשים אחורה בלבד ולא עבור כל התקופה ולא היה ניתן להתחקות אחר מצבו הכלכלי האמתי ורמת חייו, כאשר כטענת החייב הוא מרוויח סך של כ- 8,500 ₪ בחודש בעוד טענה אשת החייב בחקירתה כי הוא משתכר סך של 6,500 ₪ על כן לא ניתן היה לקבוע אודות מיצוי כושר עבודה.

ב. נטילת הלוואה מהמעסיק;

בתגובתו לדוח ציין החייב כי הוא נטל 3 הלוואות על הסך של 36,500 ₪ כאשר שתיים מהם על הסך של 31,000 ₪ ניטלו לאחר צו הכינוס בטענה כי החייב היה מעורב בתאונת דרכים ונאלץ לעשות כן.נטילת הלוואה ואי דיווח עליה במסגרת ההליך מהווה מחדל בהליך שגורם ליצירת חובות חדשים בהליך והעדפת נושים אסורה שעה שעל החייב היה לדווח עליה בזמן ולא לאחר כשנה ממועד נטילתה.

ג. הקשר עם אשתו ואי תשלום מזונות;

החייב לא דיווח על פרידתו מאשתו ורק בעקבות בקשה לביטול צו עיכוב יציאה מן הארץ, שהגיש החייב בחודש מרץ 2018 לצורך נסיעה עם ארוסתו החדשה לחו"ל נודע כי החייב ואשתו נפרדו, כאשר קודם לכן עניין זה לא אוזכר על ידי החייב מה שגרם לחייב ליצור חוב מזונות (כפי שעלה מהמסמכים שצורפו לדו"ח המסכם, החייב חויב בתשלום מזונות ילדיו על הסך של 1,100 לכל אחד משני ילדיו בגין מזונות ילדים וכן חויב בתשלום סך של 1,300 ₪ בגין חובות האישה מיום 26.10.17). החייב ציין שהיה נתק בינו ובין אשתו משכך פנתה היא למוסד לביטוח לאומי.
החייב בהתנהלותו הסתיר פרטים אודות מצבו האישי שמשליך על יצירת חוב מזונות ואין בטענותיו במסגרת הדיון האחרון כי חזר לאשתו הראשונה משכך אינו יוצר עוד חוב מזונות כדי להשפיע על עצם ההתנהלות במסגרת ההליך שגרמה ליצירת חוב מזונות למוסד לביטוח לאומי, זאת מקום שהחייב נדרש לנהוג בתם לב וגילוי כל הפרטים הנדרשים שמשליכים על יצירת חובות.

התנהלות זו מצד החייב יש בה חוסר תום לב וגורמת ליצירת חוב במסגרת ניהול ההליך, לחייב ניתנו מספר רב של הזדמנויות לתיקון המחדלים, אך החייב בחר שלא לעשות כן.

ד. דמי שכירות;
החייב טען בחקירתו כי הוא מתגורר עם משפחתו בבית אמו, בישוב אם אל קטוף כאשר לטענתו הוא משלם שכירות על הסך של 3,000 ₪, לא כולל הוצאות אשר משולמות חצי חצי בינו לבין אחיו אם כי בסתירה לטענה זו טענה פרודתו/ אשתו במעמד חקירתה (בהתאם לדו"ח המסכם) כי הסך של 3,000 ₪ כללו הוצאות.

ה. אי הגשת דו"חות;
החייב למן תחילת ההליך אינו מגיש דו"חות למרות ההזדמנויות שניתנו והזמן שחלף לא תיקן החייב את מחדלו ולא טרח להגיש את הדו"חות הדו חודשיים שיש בהם כדי לבחון את התנהלותו הכלכלית של החייב. החייב מגיש את הדו"חות כשאיום ביטול ההליך מביאו לעשות כן ולא הפנים שחובתו לעשות כן ובמועד הקבוע בצו, בפרט לחייב שזה ההליך שני עבורו.

החייב לא הגיש דו"חות למן פתיחת ההליך והגיש 3 דו"חות ראשונים החל מחודש 5/18 ועד חודש 10/18, לא במועד אלא במקבץ בצירוף אסמכתאות חלקיות בלבד. התנהלות כזו הינה חמורה ואינה מאפשרת התחקות אחרי התנהלותו של החייב בזמן אמת ולמעשה מדובר בחוסר שקיפות מצד החייב המלווה בהתנהלות ל א תקינה של חייב בהליך פשיטת רגל. הגשת דו"חות שלא במועד מסירה את המחדל בצורה חלקית , ולא בצורה מלאה.

ו. אי תשלום ויצירת פיגורים;

החייב אינו משלם בצורה סדירה ועד למועד הדיון האחרון צבר פיגורים בסך 2,500 ₪ ורק לאחרונה ממש ביום מתן פסק הדין הודיע החייב ששילם סכום זה. אין בתשלום כדי להכשיר התנהלות מזלזלת מצד החייב בהוראות ההליך והתנהלות החייב מאופיינת ביצירת מחדלים ורק האיום בביטול ההליך מביא את החייב להסיר חלק ממחדליו ומיד עם הסרת האיום חוזר לסורו.

11. חייב נדרש לשתף פעולה באופן מלא עם המנהל המיוחד, למלא אחר חובת הגילוי המוטלת עליו, להגיש דוחות הכנסות והוצאות במועד, להציג מסמכים להם נדרש, ולחשוף בחקירתו וכן בדוחותיו את כל נכסיו והכנסותיו, וכן את כל חובותיו והוצאותיו.

12. במקרנו, התנהלות החייב מאז מתן צו הכינוס אינה התנהלות כמצופה מחייב בהליך, בפרט מחייב מנוסה שזה ההליך השני שהוא מנהל לפי פקודת פשיטת הרגל, בשני ההליכים, התנהלות החייב אופיינה ביצירת מחדלים ולמרות ההזדמנות שניתנה לחייב פעם אחר פעם , בחר לזלזל בהוראות ההליך וגילה שאינו בשל להליך מסוג זה..

13. החייב , מתחילת ההליך, מפר את חובת תום הלב, כמפורט לעיל. החייב לא הגיש מסמכים לא עמד בתשלומים כנדרש ובכך מתנהל בחוסר תום לב במסגרת ההליך. להוסיף שהחייב לא שיתף פעולה ולא המציא מסמכים, הסתיר מידע ועוד.

14. כפי שפורט לעיל, החייב במקרה זה הפר את חובת הגילוי המוטלת עליו ונהג בחוסר תום לב . התנהלות החייב בהליך , מאז מתן צו הכינוס, רצופה במחדלים. הצטברות מחדליו של החייב מגבשת את חוסר תום הלב ומטה את הכף, לחובת החייב .

15. לאור כל האמור לעיל, ולאחר ששקלתי את מלוא טיעוני הצדדים, אני דוחה את בקשתו של החייב להכרזתו כפושט רגל. אין בהודעתו של החייב לפיה הסיר את הפיגורים כדי לשנות ממסקנתי, שכן יתר המחדלים לא הוסרו והעיקר שאין מקום להכשיר התנהלות המטוטלת מצד חייב ( יצירת מחדלים –התראה – הסרה -ושוב מחדלים), התנהלות זו מלמדת שהחייב אינו משתף פעולה ואינו בשל כלל להליך הדורש שקיפות מוגברת.
16. בהתאמה, אני מבטל את צו הכינוס שניתן בעניינו של החייב, ומבטל את המגבלות שנקבעו במסגרתו, לרבות ביטול צו עיכוב היציאה מן הארץ אשר יבוטל בתוך 90 יום ממועד פסק הדין.
17. הוצאות ההליך בהתאם לתקנות, ישולמו מהכספים שהצטברו בקופת הכינוס ויתרת הכספים תועבר לתיקי ההוצאה לפועל, לחלוקה בין הנושים בכפוף לכל צו תקף.
18. המזכירות תסגור את התיק.

ניתן היום, י"ט תמוז תשע"ט, 22 יולי 2019, בהעדר הצדדים.

חתימה