הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 57470-04-18

בפני
כב' השופט שמואל מנדלבום

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"
בעניין:
נימר עויס, ת"ז XXXXX649
להלן: "החייב"
ובעניין:
הכונס הרשמי מחוז חיפה
להלן: "הכונ"ר"
ובעניין:
עו"ד כהנא רון
להלן: "המנהל המיוחד"

פסק דין
בפניי בקשה של המנהל המיוחד לביטול ההליך וזאת בשל מחדליו של החייב נימר עויס ת"ז XXXXX649.
כמפורט בבקשה מיום 28.4.19 , החייב אינו משלם את התשלומים החודשיים כפי שנקבעו בצו הכינוס מיום 24.5.18 שבו הועמד סכום התשלום החודשי על סך של 400 ₪ לחודש , ולחובת החייב נצבר חוב פיגורים בגין 6 תשלומים חודשיים בסכום כולל של 2,400 ₪. עוד פורט בבקשה כי החייב לא התייצב לחקירה בשני מועדים שזומן אליהם על ידי המנהל המיוחד וכן לא המציא למנהל המיוחד מסמכים נדרש להמציא כבר עם הזימון הראשון לחקירה.
ביום 6.5.19 הור יתי כי על החייב חלה החובה להגיש עד ליום 6.6.19 אישור של המנהל המיוחד בדבר סילוק מחדליו, שאם לא כן יהיה המנהל המיוחד רשאי לעתור לביטול ההליך ללא דיון נוסף.
בבקשה נוספת לביטול ההליך מיום 25.6.19, ולאחר שב"כ החייב הגיש בקשה להשתחרר מייצוג החייב לאחר שהלה ניתק את הקשר עימו, הודיע המנהל המיוחד כי החייב לא פעל להסרת המחדלים ואף צבר חוב פיגורים נוסף ואינו מגיש דו"חות דו חודשיים כסדרם. בהחלטתי מיום 2.7.19 רשמתי כי אמנם היה מקום לבטל את ההליך כבר באותו בשלב ואולם קבעתי, לפנים משורת הדין בלבד , ובשים לב לבקשת ב"כ החייב להשתחרר מייצוג החייב , כי לחייב תינתן הזדמנות אחרונה להסרת מחדליו והוריתי כי עליו להגיש אישור המנהל המיוחד בדבר הסרת המחדלים עד ליום 24.7.19 שאם לא כן יבוטל ההליך ללא דיון נוסף. כמו כן ולאור בקשת ב"כ החייב להשתחרר מייצוג הוריתי למנהל המיוחד להמציא את הבקשה לביטול ההליך בצירוף החלטתי מיום 2.7.19 לחייב במסירה אישית.
ביום 18.8.19 הודיע המנהל המיוחד כי בשיחה טלפונית שקיים ב"כ המנהל המיוחד עם החייב ביום 17.7.19 החייב מסר כי אינו מסכים עם ביטול ההליך וכי הובהר לחייב על ידי ב"כ המנהל המיוחד כי קיימים מחדלים וכי ככל שלא יוסרו ההליך יבוטל.
בהחלטתי מיום 23.8.19 ובעקבות הודעת המנהל המיוחד מיום 18.8.19 ניתנה לחייב ארכה אחרונה להסרת מחדליו עד ליום 15.9.19 והוריתי כי ככל שלא יעשה כן יבוטל ההליך ללא דיון נוסף.
עד היום לא הוגש האישור הנדרש מהחייב, ובמקומו הוגשה ביום 24.9.19 הודעת המנהל המיוחד לפיה החייב לא הסיר את מחדליו .
לאור כל האמור לעיל, ולאחר שניתנו לחייב כל ההתראות הנדרשות ובשים לב לשיחה הטלפונית שקיים ב"כ המנהל המיוחד עם החייב ושבמהלכה הובהר לו כי אי הסרת המחדלים תביא לביטול ההליך, ולאחר שהחייב לא פעל להסרת מחדליו על אף ה אמור, אין לי אלא לראות את החייב כמי שוויתר על הצורך בהמשך ההליך, ועל כן אין מנוס אלא למחוק את הבקשה העיקרית בתיק להכרזת החייב כפושט רגל.
יובהר כי מחדלי החייב כאשר הוא חוסה תחת הגנתו של צו הכינוס אשר ניתן בתיק, מהווים התנהגות בחוסר תום לב של החייב אשר מחד גיסא נהנה מההטבות וההגנות הנכללות בצו הכינוס ומאידך אינו ממלא את הנדרש ממנו במסגרת הליך הפש"ר.
בעניין זה נאמר כבר על ידי בית המשפט העליון (כב' השופטת פרוקציה) כי:
"אחד האמצעים החשובים ליישוב בין המגמות המנוגדות הפועלות בהליכי פשיטת הרגל מתמקד בדרישה לתום לב של החייב לאורכם ולרוחבם של הליכים אלה. כדי לזכות את החייב ב"כרטיס כניסה" להליך פשיטת רגל, עליו להוכיח את תום ליבו. כדי לזכות ב"כרטיס יציאה" מהליך פשיטת הרגל, ולקבל פטור מחובות שנותרו לא משולמים, עליו להראות כי פעל בתום לב במסגרת הליכי פשיטת הרגל, ומילא בדייקנות ובהגינות את החובות שהוטלו עליו בגדרו של הליך זה..."
ע"א 6021/06 דגנית פיגון נ' כונס הנכסים הרשמי (פורסם בנבו, ניתן ביום 9.8.2009, דגשים שלי ש.מ).
החייב כאמור לעיל, לא מילא בדייקנות ובהגינות את החובות שהוטלו עליו, וממילא אינו זכאי יותר להגנת ההליך.
לפיכך אני מורה על מחיקת הבקשה לפשיטת רגל על כל השלכותיה. למען הסר ספק אני מורה על ביטול מועד הדיון הקבוע ליום 28.11.19.
בנסיבות אלו, כל ההגבלות שהוטלו בצו הכינוס מבוטלות, למעט צו עיכוב יציאה שיעמוד בתוקפו 90 יום נוספים.
כספים שייוותרו אם ייוותרו בקופת הכינוס ישמשו תחילה לכיסוי הוצאות ההליך על פי התקנות, והיתרה ככל שתיוותר תועבר לתיקי ההוצאה לפועל בהם מתנהלים הליכים כנגד החייב, בהתאם להוראות הדין בדבר סדר קדימויות בין נושים המנהלים הליכי הוצאה לפועל כנגד החייב.
החייב יהיה רשאי להגיש בקשה לביטול פסק הדין בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק דין זה לידי ב"כ החייב, ואולם תנאי להגשת בקשה לביטול פסק הדין הינו הפקדת סכום חוב הפיגורים בקופת בית המשפט וכן צירוף אישור המנהל המיוחד בדבר הסרת מחדלי החייב .
ככל שהחייב לא יגיש בקשה לביטול פסק הדין ויבקש להגיש בקשה חדשה לפשיטת רגל, אני מורה כי הוא לא יהיה רשאי לעשות כן אלא בחלוף 18 חודשים ממועד פסק דין זה, וזאת לאור היקף מחדליו של החייב והתקופה הממושכת שבה נמשכו מחדלי החייב, ובהתאם להלכת בית המשפט העליון בע"א 8673/13 גמיל אלקצאצי נ' כונס הנכסים הרשמי (פורסם בנבו 2.4.14) והחייב יצרף פסק דין זה לכל בקשה חדשה שתוגש אם תוגש על ידו..

ניתן היום, ז' תשרי תש"פ, 06 אוקטובר 2019, בהעדר הצדדים.