הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 56526-01-18

בפני
כב' השופט שמואל מנדלבום

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"
בעניין:
מחמד אבו סעדייה, ת"ז XXXXX452
להלן: "החייב"
ובעניין:
הכונס הרשמי מחוז חיפה
להלן: "הכונ"ר"
ובעניין:
עו"ד טלי ארד גלית
להלן: "המנהלת המיוחד ת"

פסק דין

בפניי בקשה של המנהל המיוחד לביטול ההליך וזאת בשל מחדליו של החייב מחמד אבו סעדייה ת.ז XXXXX452.
ביום 12.6.18 הוצא צו כנגד נכסי החייב שבו הועמד סכום התשלום החודשי על סך של 1,000 ₪ לחודש.
כמפורט בבקשה מיום 3.6.19, החייב עומד בצו התשלומים, אולם אינו מגיש דו"חות דו חודשיים כנדרש מתחילת ההליך, ובכך הוא מונע התחקות אחר מצבו הכלכלי ורמת חייו.
ביום 6.6.19 הוריתי כי על החייב חלה החובה להגיש עד ליום 15.7.19 אישור של המנהל המיוחד בדבר סילוק מחדליו, שאם לא כן יבוטל ההליך ללא דיון נוסף ככל שהמנהלת המיוחדת תעתור לכך.
לפנים משורת הדין, ביום 28.7.19 ניתנה לחייב אורכה להסיר את מחדליו ולהמציא דו"חות דו חודשיים עבור, לכל הפחות, 6 חודשים אחרונים, וזאת עד ליום 15.8.19, שאם לא כן, יבוטל ההליך ללא דיון נוסף.
ביום 15.8.19 הוריתי על מחיקת הבקשה לביטול ההליך, וזאת לאור הודעה המנהלת המיוחדת לפיה היא אינה עומדת על בקשתה לביטול ההליך, למרות שהחייב המציא דו"חות דו חודשיים עבור חודשי 01-06/18, בצירוף אסמכתאות חלקיות בלבד.
ביום 18.11.19 הוגש דו"ח מסכם מטעם המנהלת המיוחדת, לפיו החייב אמנם התייצב לחקירה, אולם לא המציא את המסמכים שנדרש, לרבות הסכם הגירושין ופסק דין בעניין דמי המזונות עבור שלושה מילדיו, ולרבות דו"חות דו חודשיים המאומתים עם אסמכתאות כנדרש.
ביום 27.11.19 הוריתי כי על החייב להמציא עד ליום 27.12.19 את המסמכים שנדרש בדו"ח המסכם מיום 18.11.19, וכן מסמכים הנוגעים להליכים הפליליים המתנהלים כנגדו, שאם לא כן, תהא המנהלת המיוחדת רשאית לעתור לביטול ההליך ללא דיון נוסף.
ביום 30.12.19 הוגשה הודעת המנהל ת המיוחד ת לפיה החייב לא הסיר את מחדליו ולא המציא את המסמכים שנדרשו ממנו. משכך, עתרה המנהלת המיוחדת לביטול ההליך.
לאור כל האמור לעיל, ולאחר שניתנו לחייב כל ההתראות הנדרשות, אין לי אלא לראות את החייב כמי שוויתר על הצורך בהמשך ההליך, ועל כן אין מנוס אלא למחוק את הבקשה העיקרית בתיק להכרזת החייב כפושט רגל.
יובהר כי מחדלי החייב כאשר הוא חוסה תחת הגנתו של צו הכינוס אשר ניתן בתיק, מהווים התנהגות בחוסר תום לב של החייב אשר מחד גיסא נהנה מההטבות וההגנות הנכללות בצו הכינוס ומאידך אינו ממלא את הנדרש ממנו במסגרת הליך הפש"ר.
בעניין זה נאמר כבר על ידי בית המשפט העליון (כב' השופטת פרוקציה) כי:
"אחד האמצעים החשובים ליישוב בין המגמות המנוגדות הפועלות בהליכי פשיטת הרגל מתמקד בדרישה לתום לב של החייב לאורכם ולרוחבם של הליכים אלה. כדי לזכות את החייב ב"כרטיס כניסה" להליך פשיטת רגל, עליו להוכיח את תום ליבו. כדי לזכות ב"כרטיס יציאה" מהליך פשיטת הרגל, ולקבל פטור מחובות שנותרו לא משולמים, עליו להראות כי פעל בתום לב במסגרת הליכי פשיטת הרגל, ומילא בדייקנות ובהגינות את החובות שהוטלו עליו בגדרו של הליך זה..."
ע"א 6021/06 דגנית פיגון נ' כונס הנכסים הרשמי (פורסם בנבו, ניתן ביום 9.8.2009, דגשים שלי ש.מ).
בעניין החשיבות של הגשת דו"חות דו חודשיים מגובים באסמכתאות כמדרש, ומשמעות הפרת חובה זו כבר נפסק כי:" הגשת דו"חות אודות הכנסותיה והוצאותיה משמשים ככלי פיקוח בידי בית משפט של חדלות פירעון על התנהלותה הכלכלית של החייבת וזכאותה לחסות תחת הגנת הפקודה. הגשת דו"חות חודשיים הינה חובה אשר לא טמונה בצידה כל עלות כלכלית, ולכן הגם ונבצר מהחייבת לעמוד בצו התשלומים החודשי; עליה להקפיד על הגשת הדו"חות הכלכליים בעיתם וכסדרם. "

עוד נפסק כי:"הגשת דוחו"ת היא חובה וחיוב משמעותי. ביצוע חיוב זה באופן תקין
( דוחו"ת מפורטים ומגובים באסמכתאות בזמן אמת( הוא שמאפשר לכנ"ר להתחקות אחר מצבו של חייב. ככל שחייב אינו מקיים את החיוב האמור, דין ההליך להתבטל גם אם הוא משלם באופן תקין וסדור".

למעלה מכך אף נפסק כי " מושכלות יסוד בדין הישראלי היא כי אי הגשת דיווחים מסודרים במסגרת הליך פשיטת הרגל, מהווה התנהלות בחוסר תום לב במהלך הליך פשיטת הרגל ואף חמור מכך, הפרה של צו בית המשפט הנכבד"".[ראו: פש"ר (ת"א) 59212-01-14 גרובר נפתלי נ' כונס נכסים רשמי תל אביב (פורסם בנבו, 8.1.15) והאסמכתאות המפורטות שם].
החייב כאמור לעיל, לא מילא בדייקנות ובהגינות את החובות שהוטלו עליו, וממילא אינו זכאי יותר להגנת ההליך,לפיכך אני מורה על מחיקת הבקשה לפשיטת רגל על כל השלכותיה.
בנסיבות אלו, כל ההגבלות שהוטלו בצו הכינוס מבוטלות, למעט צו עיכוב יציאה שיעמוד בתוקפו 90 יום נוספים.
כספים שייוותרו אם ייוותרו בקופת הכינוס ישמשו תחילה לכיסוי הוצאות ההליך על פי התקנות, והיתרה ככל שתיוותר תועבר לתיקי ההוצאה לפועל בהם מתנהלים הליכים כנגד החייב, בהתאם להוראות הדין בדבר סדר קדימויות בין נושים המנהלים הליכי הוצאה לפועל כנגד החייב.
החייב יהיה רשאי להגיש בקשה לביטול פסק הדין בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק דין זה לידי ב"כ החייב, ואולם תנאי להגשת בקשה לביטול פסק הדין הינו צירוף אישור המנהל המיוחד בדבר הסרת מחדלי החייב.
ככל שהחייב לא יגיש בקשה לביטול פסק הדין ויבקש להגיש בקשה חדשה לפשיטת רגל, אני מורה כי הוא לא יהיה רשאי לעשות כן אלא בחלוף 12 חודשים ממועד פסק דין זה, וזאת לאור היקף מחדליו של החייב והתקופה הממושכת שבה נמשכו מחדלי החייב, ובהתאם להלכת בית המשפט העליון בע"א 8673/13 גמיל אלקצאצי נ' כונס הנכסים הרשמי (פורסם בנבו 2.4.14). החייב יצרף פסק דין זה לכל בקשה חדשה שתוגש אם תוגש על ידו.
ניתן היום, ה' טבת תש"פ, 02 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.