הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 48595-06-19

לפני
כב' השופטת אילת דגן

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"
בעניין:

  1. כהן אמיר, ת"ז XXXXX006
  2. כהן ויקטוריה, ת"ז XXXXXX640

להלן: "החייבים"
ובעניין:
הכונס הרשמי מחוז חיפה
להלן: "הכנ"ר"
ובעניין:
עו"ד איתן עדשה
להלן: "המנהל המיוחד"

החלטה

לאחר שעיינתי בבקשת החייבים ובמסמכים המצורפים לה ולאחר קבלת תגובת הכונס הרשמי (להלן: "הכנ"ר"), אני מחליטה בזאת כדלקמן:

א. ניתן צו כינוס לנכסי החייבים.
ב. הכנ"ר מתמנה בזאת ככונס לנכסי החייבים.
ג. הנני מורה על עיכוב יציאת החייבים מן הארץ. צו זה מחליף ובא במקום צווי עיכוב יציאה מן הארץ אשר הוצאו כנגד החייבים בתיקי ההוצאה לפועל הפרטניים שההליכים בהם עוכבו בצו זה. על משטרת ישראל ו/או רשות האוכלוסין וההגירה לעכב יציאתם של החייבים עד קבלת הודעה מבית המשפט בדבר ביטול צווי עיכוב היציאה.
ד. הגבלות שהוטלו, ככל שהוטלו, על רישיון הנהיגה של החייבים מתוקף הליכי ההוצאה לפועל לרבות הליכים המתנהלים, אם מתנהלים, על ידי המרכז לגביית קנסות, מבוטלות בזאת, ובלבד שהוטלו בגין חובות שנוצרו עובר למתן צו הכינוס.
ה. על החייבים לבצע את הפעולות הבאות:

  1. להתייצב בפני הכנ"ר במשרדו או בפני מנהל מיוחד, ככל שזה ימונה על ידי ב"כ הכנ"ר, בכל עת שיידרש לכך, לצורך חקירה.
  2. לשלם לכנ"ר לטובת נושיהם סך של סך של 1,000 ₪ לחודש לחייב; וסך של 500 ₪ לחודש לחייבת, החל מיום 1.9.19, ומדי חודש בחודשו עד ליום ה- 10 בכל חודש.
  3. להגיש לכנ"ר דו"ח אחת לחודשיים על הכנסותיהם והוצאותיהם, על פי הטפסים שיימסרו להם על ידי הכנ"ר ובמועדים שייקבעו על ידי הכנ"ר.

ו. ניתן בזאת צו לעיכוב כל ההליכים מכל סוג שהוא כנגד החייבים, כאמור בסעיפים 20(א)
ו-22(א) לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980. מובהר כי החייבים יהיו רשאים לנהל חשבון בנק ביתרת זכות בלבד, ובלבד שלא ייעשה שימוש בכרטיסי אשראי ובפנקס שיקים, ויהיו רשאים למשוך כספים שהופקדו לחשבון זה, ובלבד שלא תיווצר בו יתרת חובה. בכפוף לתנאים אלו, יהיו החייבים רשאים לחתום על הרשאה לחיוב החשבון ולעשות שימוש בכרטיס מגנטי ובכרטיס לחיוב מידי (כרטיס דביט). יובהר כי החשבון לא יוכל לשמש בטוחה לחיוב כלשהו, וכי על החייבים לצרף העתק מדפי התנועות בחשבון לדו"חות השוטפים שיוגשו על ידם בהתאם להוראות סעיף ה'3 לעיל.
ז. אני מטילה על החייבים את ההגבלות לפי סעיף 42א' לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980 (עותק מהוראת הפקודה מצוי במזכירות בית המשפט), למעט לצורך האמור בסעיף ו' לצו הכינוס, ולצורך כך לא יהיו החייבים לקוחות מוגבלים. למרות האמור בסעיף 42א' לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], יהיו רשאים החייבים לנהל חשבון בנק בתנאים האמורים בצו זה.
ח. בנוסף, אני מורה על ביטול העיקולים אשר הוטלו במסגרת הליכי ההוצאה לפועל, ככל שהוטלו, על משכורתם של החייבים אצל המעביד, ו/או על גמלאות או קצבאות שלהן זכאים החייבים, ו/או על חשבון העו"ש המנוהל על שם החייבים אליו מופקדת משכורתם החודשית.
ט. הכספים המעוקלים שנצברו אצל המעביד ו/או בחשבון הבנק, וכן הכספים שנגבו מן החייבים בתיקי ההוצאה לפועל אשר לא הועברו לזוכה במועד המצאת צו זה, יועברו לקופת הכינוס בתוך 30 יום מהיום.
י. מיטלטלין מעוקלים אשר נתפסו טרם מתן צו הכינוס, המאוחסנים במחסני ההוצאה לפועל או במרכז לגביית קנסות, ואשר טרם נמכרו עד היום, ככל שקיימים כאלה ע"ש החייבים, יימכרו על ידי מערכת ההוצאה לפועל, בהתאם לכללי מכר מעוקלים בהוצאה לפועל, כאמור בסעיף 27 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 ותקנה 53 לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם-1979. התמורה בניכוי ההוצאות תועבר לקופת הכינוס. כספים אשר נגבו מהחייבים בתיקי ההוצאה לפועל וטרם הועברו לנושים במועד צו הכינוס, יועברו לקופת הכינוס.
יא. בהתאם לתקנה 21 לתקנות פשיטת הרגל, התשמ"ה-1985, אני מורה לרשם המקרקעין, רשות מקרקעי ישראל ורשם המשכונות לרשום הערה אודות צו הכינוס על כל נכסי החייבים הרשומים בפנקסים המתנהלים על ידם.
יב. המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל נקבע בזאת ליום 1.12.20 שעה 10:00 .
יג. פרסום צו כינוס זה יבוצע על ידי הכנ"ר ויכלול את מועד הדיון האמור. אני מורה כי הפרסום האמור שיתבצע על ידי הכנ"ר, יודיע גם על אסיפת נושים, ככל שתתקיים, ויהווה הזמנה כדין לנושים. כן יודיע הפרסום על אפשרות מתן הפטר לאלתר לחייבים, אם נסיבות המקרה יצדיקו זאת. ללא קשר לפרסום ימסור הכנ"ר לחייבים מהו המועד שנקבע לאסיפת הנושים, ככל שתתקיים, בתוך 14 יום ממתן צו הכינוס.
יד. לבקשת הכנ"ר, בהתאם להוראות סעיף 23 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], אני מורה על מינוי עו"ד איתן עדשה כמנהל מיוחד לנכסי החייבים בתיק זה, ומאשרת סמכויותיו ושכרו בהתאם למפורט בכתב המינוי המצורף.
טו. המנהל המיוחד ידאג לזימון החייבים וכל הנושים שיגישו תביעות חוב ו/או שצוינו כנושה בדו"ח החייבים בדיון שנקבע, בצירוף הודעה מפורטת, לפיה תתברר בדיון הבקשה לפשיטת רגל וכן תכנית הפירעון והאפשרות למתן הפטר לחייבים. כמו כן, יודיע המנהל המיוחד לחייבים ולנושים על זכותם להגיש לבית המשפט השגה בכתב על המפורט בדו"ח, עם העתק למנהל המיוחד ולכנ"ר טרם המועד הקבוע לדיון.
טז. חייבים אשר יבקשו, ככל שתקום להם עילה לכך, לשנות את צו התשלומים המפורט בסעיף (ה)(2) לעיל או את הצו לעיכוב יציאתם מן הארץ המפורט בסעיף (ג) לעיל, יפעלו כדלקמן:

החייבים יפנו למנהל המיוחד עם בקשתם ויבקשו לקבל את עמדתו. עמדת המנהל המיוחד תינתן בתוך זמן סביר, בשים לב לטיב הבקשה.

רק לאחר קבלת העמדה, יגישו החייבים את בקשתם לבית המשפט, ויצרפו אליה את פנייתם למנהל המיוחד ואת העמדה שנמסרה להם.

ככל שהמנהל המיוחד לא ימסור עמדה תוך זמן סביר, תוגש הבקשה לבית המשפט בצירוף אישור על מסירת הפניה למנהל המיוחד.
החייבים ימציאו החלטה זו בדואר רשום עם אישור מסירה לכל תיקי ההוצל"פ המתנהלים כנגדם, וכן לנושים עצמם (בין אם פתחו תיק הוצל"פ ובין אם לאו), וימציאו למנהל/ת המיוחד/ת הודעה על ביצוע ההמצאות בצירוף אישורי מסירה בתוך 60 יום מהיום.

ניתנה היום, ה' תמוז תשע"ט, 08 יולי 2019, בהעדר הצדדים.

ק': סיגל