הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 48287-01-17

בפני
כב' השופט שמואל מנדלבום

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"
בעניין:
לימור סייג, ת"ז XXXXX947
להלן: "החייבת"
ובעניין:
הכונס הרשמי מחוז חיפה
להלן: "הכונ"ר"
ובעניין:
עו"ד זר דורון
להלן: "הנאמן"

פסק דין

בפניי בקשה של הנאמן לביטול ההליך וזאת בשל מחדליה של החייבת לימור סייג ת"ז XXXXX947.
בפסק הדין מיום 8.2.18 הוכרזה החייבת פושטת רגל ונקבעה בעניינה תכנית פרעון לפיה החייבת תוסיף ותשלם לקופת הכינוס, בנוסף לסך של 3,600 ₪ שכבר נצבר בקופת הכינוס, סך נוסף של 90,000 ₪, שישולם ב-72 תשלומים חודשיים שווים ורצופים בסך של 1,250 ₪ כל אחד. עוד נקבע כי ככל שיימצאו נכסים פיננסיים נזילים של החייבת , בהתאם לדו"ח מסלקה פנסיונית שנדרשה להמציא ל נאמן, הם יוקנו לקופת הכינוס. לתכנית הפרעון ניתן תוקף של צו הפטר מותנה. עוד נקבע כי פסק הדין מותנה וייכנס לתוקף רק לאחר שב"כ החייבת ימציא לתיק בית המשפט אישורי מסירה המאשרים כי כל נושי החייבת המוצהרים ו/או נושי החייבת אשר הגישו תביעות חוב קיבלו לידיהם העתק של פסק הדין במסירה אישית, ובמקרה ולא תוגש התנגדות מצד מי מהנושים האמורים בתוך 30 יום ממועד מסירת פסק הדין לידיהם, ייכנס פסק הדין לתוקף ללא דיון נוסף.
לפי הודעת הנאמן מיום 28.4.19 החייבת, המציאה את אישורי המסירה של פסק הדין מיום 8.2.18 לנושים כפי שנדרש בפסק הדין, כך שיש מקום ליתן תוקף לפסק הדין ואולם לפי הודעת הנאמן, החייבת אינה משלמת את התשלומים החודשיים לפי תכנית הפרעון, ולמעשה מחודש אוגוסט 2018 לא שילמה דבר לקופת הכינוס.
ביום 28.4.19 הור יתי כי על החייבת חלה החובה להגיש עד ליום 31.5.19 אישור של הנאמן בדבר סילוק מלא של מחדליה, שאם לא כן אורה על ביטול פסק הדין וההליך בכללותו ללא דיון נוסף ככל שהנאמן יעתור לכך.
עד היום לא הוגש האישור הנדרש מהחייבת, ובמקומו הוגשה ביום 2.6.19 הודעת ה נאמן לפיה החייבת לא הסירה את מחדליה .
לאור כל האמור לעיל, ולאחר שניתנה לחייבת ההתראה הנדרשת ובשים לב לתקופה הממושכת שבה לא שולם דבר לקופת הכינוס, אין לי אלא לראות את החייבת כמי שוויתרה על הצורך בהמשך ההליך, ועל כן אין מנוס אלא ל בטל את פסק הדין ולמחוק את הבקשה העיקרית בתיק להכרזת החייבת כפושטת רגל.
יובהר כי מחדלי החייבת כאשר היא חוסה תחת הגנתם של פסקי הדין וצו הכינוס אשר ניתנו בתיק, מהווים התנהגות בחוסר תום לב של החייבת, אשר מחד גיסא נהנית מההטבות וההגנות הנכללות בצו הכינוס ומאידך אינה ממלאת את הנדרש ממנה במסגרת הליך הפש"ר.
בעניין זה נאמר כבר על ידי בית המשפט העליון (כב' השופטת פרוקציה) כי:
"אחד האמצעים החשובים ליישוב בין המגמות המנוגדות הפועלות בהליכי פשיטת הרגל מתמקד בדרישה לתום לב של החייב לאורכם ולרוחבם של הליכים אלה. כדי לזכות את החייב ב"כרטיס כניסה" להליך פשיטת רגל, עליו להוכיח את תום ליבו. כדי לזכות ב"כרטיס יציאה" מהליך פשיטת הרגל, ולקבל פטור מחובות שנותרו לא משולמים, עליו להראות כי פעל בתום לב במסגרת הליכי פשיטת הרגל, ומילא בדייקנות ובהגינות את החובות שהוטלו עליו בגדרו של הליך זה..."
ע"א 6021/06 דגנית פיגון נ' כונס הנכסים הרשמי (פורסם בנבו, ניתן ביום 9.8.2009, דגשים שלי ש.מ).
החייבת כאמור לעיל, לא מילאה בדייקנות ובהגינות את החובות שהוטלו עליה, וממילא אינה זכאית יותר להגנת ההליך.
לפיכך אני מורה על מחיקת הבקשה לפשיטת רגל על כל השלכותיה, לרבות ביטול פסק הדין מיום 8.2.18 והכרזת החייבת פושטת רגל.
בנסיבות אלו, כל ההגבלות שהוטלו בצו הכינוס מבוטלות, למעט צו עיכוב יציאה שיעמוד בתוקפו 90 יום נוספים.
כספים שייוותרו אם ייוותרו בקופת הכינוס ישמשו תחילה לכיסוי הוצאות ההליך על פי התקנות, ועל היתרה יחולו הוראות סעיף ג' לפסק הדין מיום 17.6.18 ובהתאם אני מורה כי יתרת הכספים בקופת הכינוס לאחר ניכוי הוצאות ההליך תחולק בין נושי החייב שתביעות החוב שלהם אושרו בהתאם לחלקם היחסי במצבת הנשייה המאושרת.

החייבת תהיה רשאית להגיש בקשה לביטול פסק הדין בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק דין זה לידי ב"כ החייבת, ואולם תנאי להגשת בקשה לביטול פסק הדין הינו הפקדת סכום חוב הפיגורים בתכנית הפרעון בקופ ת בית המשפט .
ככל שהחייבת לא תגיש בקשה לביטול פסק הדין ותבקש להגיש בקשה חדשה לפשיטת רגל, אני מורה כי היא לא תהיה רשאית לעשות כן אלא בחלוף 18 חודשים ממועד פסק דין זה, וזאת לאור היקף מחדליה של החייבת והתקופה הממושכת שבה נמשכו מחדלי החייבת, ובהתאם להלכת בית המשפט העליון בע"א 8673/13 גמיל אלקצאצי נ' כונס הנכסים הרשמי (פורסם בנבו 2.4.14) והחייבת תצרף פסק דין זה לכל בקשה חדשה שתוגש על ידה.

ניתן היום, י"א סיוון תשע"ט, 14 יוני 2019, בהעדר הצדדים.