הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 4560-07-17

בפני
כב' השופט שמואל מנדלבום

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"
בעניין:
איאד בוקאעי, ת"ז XXXXX345
להלן: "החייב"
ובעניין:
הכונס הרשמי מחוז חיפה
להלן: "הכונ"ר"
ובעניין:
עו"ד נחמיאס מנור
להלן: "המנהל המיוחד"

פסק דין
בפניי בקשה של המנהל המיוחד לביטול ההליך וזאת בשל מחדליו של החייב איאד בוקאעי ת"ז XXXXX345.
כמפורט בבקשה מיום 6.2.19 , החייב אינו משלם את התשלומים החודשיים כפי שנקבעו בצו הכינוס מיום 4.8.17 שבו הועמד סכום התשלום החודשי על סך של 500 ₪ לחודש ,והחייב לא שילם דבר לקופת הכינוס מאז תחילת ההליך.
כמו כן, החייב אינו מגיש דו"חות חודשיים כלל מתחילת ההליך ולא התייצב לחקירה.
להשלמת התמונה יצויין כי הבקשה דנן הוגשה לאחר שבא כוחו הקודם של החייב השתחרר מייצוגו לאחר שהלה הודיע על ניתוק הקשר עם החייב והעדר שיתוף פעולה מצידו וכן לאחר שבקשת בא כוחו להשתחררות מייצוג נמסרה לחייב כדין בהמשך להחלטתי מיום 19.8.18 והחייב לא הגיב. עוד יצויין כי בשל מחדלי החייב למן תחילת ההליך נעתרתי בהחלטתי מיום 4.10.18 לבקשת המנהל המיוחד לדחיית מועד הדיון שהיה קבוע בהליך ליום 31.10.18 על מנת שהמנהל המיוחד ינסה לאתר אותו כפי שביקש וקבעתי כי ככל שהחייב לא יגיש לתיק עד ליום 15.11.18 אישור של המנהל המיוחד בדבר הסרת המחדלים יהא המנהל המיוחד רשאי לעתור לביטול ההליך ללא דיון נוסף. החלטה זו יחד עם הודעת המנהל המיוחד על מחדלי החייב הומצאו לחייב בדואר רשום על ידי המנהל המיוחד בהתאם להחלטתי מיום 23.10.18 ו דבר הדואר חזר מהסיבה "לא נדרש".
בהחלטתי מיום 22.2.19 בבקשת המנהל המיוחד לביטול ההליך ובשים לב למחדלי החייב הוריתי על ביטול מועד הדיון הנדחה ולאחר שהוברר כי לתיק הוגש ביום 15.1.19 יפוי כוח שחתם החייב לעו"ד מאג'ד אבדאח שנרשם כמייצגו החדש בהליך, החלטתי ליתן הזדמנות נוספת לחייב אף שהיה מקום לביטול ההליך כבר באותו שלב והוריתי כי על החייב חלה החובה להגיש עד ליום 26.3.19 אישור של המנהל המיוחד בדבר סילוק מחדליו, שאם לא כן יבוטל ההליך ללא דיון נוסף וללא מתן ארכות נוספות.
עד היום לא הוגש האישור הנדרש מהחייב, ובמקומו הוגשה ביום 14.7.19 הודעת המנהל המיוחד לפיה החייב לא הסיר את מחדליו כך שקופת הכינוס ריקה ולא הוגש ולו דו"ח אחד מתחילת ההליך.
לאור כל האמור לעיל, ולאחר שניתנו לחייב כל ההתראות הנדרשות, אין לי אלא לראות את החייב כמי שוויתר על הצורך בהמשך ההליך, ועל כן אין מנוס אלא למחוק את הבקשה העיקרית בתיק להכרזת החייב כפושט רגל.
יובהר כי מחדלי החייב כאשר הוא חוסה תחת הגנתו של צו הכינוס אשר ניתן בתיק, מהווים התנהגות בחוסר תום לב של החייב אשר מחד גיסא נהנה מההטבות וההגנות הנכללות בצו הכינוס ומאידך אינו ממלא את הנדרש ממנו במסגרת הליך הפש"ר.
בעניין זה נאמר כבר על ידי בית המשפט העליון (כב' השופטת פרוקציה) כי:
"אחד האמצעים החשובים ליישוב בין המגמות המנוגדות הפועלות בהליכי פשיטת הרגל מתמקד בדרישה לתום לב של החייב לאורכם ולרוחבם של הליכים אלה. כדי לזכות את החייב ב"כרטיס כניסה" להליך פשיטת רגל, עליו להוכיח את תום ליבו. כדי לזכות ב"כרטיס יציאה" מהליך פשיטת הרגל, ולקבל פטור מחובות שנותרו לא משולמים, עליו להראות כי פעל בתום לב במסגרת הליכי פשיטת הרגל, ומילא בדייקנות ובהגינות את החובות שהוטלו עליו בגדרו של הליך זה..."
ע"א 6021/06 דגנית פיגון נ' כונס הנכסים הרשמי (פורסם בנבו, ניתן ביום 9.8.2009, דגשים שלי ש.מ).
החייב כאמור לעיל, לא מילא בדייקנות ובהגינות את החובות שהוטלו עליו, וממילא אינו זכאי יותר להגנת ההליך.
לפיכך אני מורה על מחיקת הבקשה לפשיטת רגל על כל השלכותיה.
בנסיבות אלו, כל ההגבלות שהוטלו בצו הכינוס מבוטלות, למעט צו עיכוב יציאה שיעמוד בתוקפו 90 יום נוספים.
כספים שייוותרו אם ייוותרו בקופת הכינוס ישמשו תחילה לכיסוי הוצאות ההליך על פי התקנות, והיתרה ככל שתיוותר תועבר לתיקי ההוצאה לפועל בהם מתנהלים הליכים כנגד החייב, בהתאם להוראות הדין בדבר סדר קדימויות בין נושים המנהלים הליכי הוצאה לפועל כנגד החייב.
החייב יהיה רשאי להגיש בקשה לביטול פסק הדין בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק דין זה לידי ב"כ החייב, ואולם תנאי להגשת בקשה לביטול פסק הדין הינו הפקדת סכום חוב הפיגורים בקופת בית המשפט וכן צירוף אישור המנהל המיוחד בדבר הסרת מחדלי החייב, והחייב יצרף פסק דין זה לכל בקשה חדשה שתוגש אם תוגש על ידו.
ככל שהחייב לא יגיש בקשה לביטול פסק הדין ויבקש להגיש בקשה חדשה לפשיטת רגל, אני מורה כי הוא לא יהיה רשאי לעשות כן אלא בחלוף 18 חודשים ממועד פסק דין זה, וזאת לאור היקף מחדליו של החייב והתקופה הממושכת שבה נמשכו מחדלי החייב, ובהתאם להלכת בית המשפט העליון בע"א 8673/13 גמיל אלקצאצי נ' כונס הנכסים הרשמי (פורסם בנבו 2.4.14).

ניתן היום, כ"ג תמוז תשע"ט, 26 יולי 2019, בהעדר הצדדים.