הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 44408-01-17

בפני
כב' השופט שמואל מנדלבום

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"
בעניין:
עבד אל סלם עבד, ת"ז XXXXX716
להלן: "החייב"
ובעניין:
הכונס הרשמי מחוז חיפה
להלן: "הכונ"ר"
ובעניין:
עו"ד יוסף ליעד
להלן: "המנהלת המיוחד ת"

פסק דין
בפניי בקשה של המנהל המיוחד לביטול ההליך וזאת בשל מחדליו של החייב עבד אל סלם עבד ת"ז XXXXX716.
כמפורט בדו"ח המסכם שהוגש לתיק ביום 10.1.19 החייב אינו משלם את התשלומים החודשיים כפי שנקבעו בצו הכינוס מיום 11.5.17 שבו הועמד סכום התשלום החודשי על סך של 700 ₪ לחודש , ולחובת החייב נצבר חוב פיגורים בסכום כולל של 6,600 ₪ (כולל התשלום עבור חודש ינואר 2019) . כמו כן פורט כי החייב אינו מגיש דו"חות חודשיים כנדרש והדו"ח האחרון שהוגש על ידי החייב הינו בגין החודשים מרץ – אפריל 2018 כך שלא ניתן להתחקות אחר מצבו הכלכלי של החייב .
לאור האמור, ובנוסף למחדלים נוספים שפורטו בדו"ח המסכם, המליצה המנהלת המיוחדת על ביטול ההליך.
בתום הדיון שהתקיים בפניי ביום 13.1.19, אליו לא התייצב החייב מבלי שניתנה סיבה במצדיקה אי התייצבותו, סברתי לאחר ששמעתי את ב"כ הצדדים ולאור ממצאי הדו"ח המסכם כי מן הראוי היה לבטל את ההליך באותו שלב ואולם לפנים משורת הדין מצאתי לנכון להיענות לבקשת ב"כ החייב ובהחלטתי מתום הדיון החלטתי לאפשר לחייב להגיש עד ליום 15.2.19 אישור של המנהלת לפיו סולק מלוא חוב הפיגורים וכי הוגשו דו"חות דו חושיים לחודשים החסרים וכן הוריתי לחייב להגיב לממצאי הדו"ח המסכם.

ביום 6.3.19 הודיעה המנהלת המיוחדת כי מחדלי החייב נותרו בעינם וכי תגובתו לדו"ח המסכם לא נתמכה באסמכתאות לעניין נתוני הכנסת החייב והסיבה בגינה אשת החייב אינה ממצה את פוטנציאל השתכרותה. לאור האמור, חזרה המנהלת המיוחדת על הבקשה לביטול ההליך.
בהחלטתי מיום 17.3.19 קבעתי כי לא מצאתי בטענות החייב הצדקה כלשהי למחדליו בהליך והוריתי כי על החייב חלה החובה להגיש עד ליום 15.4.19 אישור של המנהל ת המיוחד ת בדבר סילוק מחדליו, שאם לא כן יבוטל ההליך ללא דיון נוסף. באותה החלטה ולפנים משורת הדין הוריתי על פריסת חוב הפיגורים שנצבר עד לאותו מועד (סך של 7,300 ₪) ל-3 תשלומים שווים ורצופים שישולמו יחד עם התשלומים החודשיים השוטפים.
בהחלטה נוספת מיום 19.5.19 נעתרתי לפנים משורת הדין לבקשת החייב לפריסת חוב הפיגורים ל- 8 תשלומים וזאת ציינתי על אף שהיה מקום לביטול ההליך כבר באותו של ב לאור הודעת המנהלת המיוחדת מיום 14.5.19 לפיה החייב לא הפקיד דבר בקופת הכינוס מאוקטובר 2018. באותה החלטה הוריתי כי ככל שהחייב לא יפקיד בקופת הכינוס סך של 1,875 ₪ עד ליום 30.5.19 יבוטל ההליך ללא דיון נוסף.
גם לאחר החלטה זו, החייב לא טרח להפקיד את התשלום שהוריתי על הפקדתו כפי שהודיעה המנהלת המיוחדת ביום 3.6.19.
לאור כל האמור לעיל, ולאחר שניתנו לחייב כל ההתראות הנדרשות, אין לי אלא לראות את החייב כמי שוויתר על הצורך בהמשך ההליך, ועל כן אין מנוס אלא למחוק את הבקשה העיקרית בתיק להכרזת החייב כפושט רגל.
יובהר כי מחדלי החייב כאשר הוא חוסה תחת הגנתו של צו הכינוס אשר ניתן בתיק, מהווים התנהגות בחוסר תום לב של החייב אשר מחד גיסא נהנה מההטבות וההגנות הנכללות בצו הכינוס ומאידך אינו ממלא את הנדרש ממנו במסגרת הליך הפש"ר.
בעניין זה נאמר כבר על ידי בית המשפט העליון (כב' השופטת פרוקציה) כי:
"אחד האמצעים החשובים ליישוב בין המגמות המנוגדות הפועלות בהליכי פשיטת הרגל מתמקד בדרישה לתום לב של החייב לאורכם ולרוחבם של הליכים אלה. כדי לזכות את החייב ב"כרטיס כניסה" להליך פשיטת רגל, עליו להוכיח את תום ליבו. כדי לזכות ב"כרטיס יציאה" מהליך פשיטת הרגל, ולקבל פטור מחובות שנותרו לא משולמים, עליו להראות כי פעל בתום לב במסגרת הליכי פשיטת הרגל, ומילא בדייקנות ובהגינות את החובות שהוטלו עליו בגדרו של הליך זה..."
ע"א 6021/06 דגנית פיגון נ' כונס הנכסים הרשמי (פורסם בנבו, ניתן ביום 9.8.2009, דגשים שלי ש.מ).
החייב כאמור לעיל, לא מילא בדייקנות ובהגינות את החובות שהוטלו עליו, וממילא אינו זכאי יותר להגנת ההליך.
לפיכך אני מורה על מחיקת הבקשה לפשיטת רגל על כל השלכותיה.
בנסיבות אלו, כל ההגבלות שהוטלו בצו הכינוס מבוטלות, למעט צו עיכוב יציאה שיעמוד בתוקפו 90 יום נוספים.
כספים שייוותרו אם ייוותרו בקופת הכינוס ישמשו תחילה לכיסוי הוצאות ההליך על פי התקנות, והיתרה ככל שתיוותר תועבר לתיקי ההוצאה לפועל בהם מתנהלים הליכים כנגד החייב, בהתאם להוראות הדין בדבר סדר קדימויות בין נושים המנהלים הליכי הוצאה לפועל כנגד החייב.
החייב יהיה רשאי להגיש בקשה לביטול פסק הדין בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק דין זה לידי ב"כ החייב, ואולם תנאי להגשת בקשה לביטול פסק הדין הינו הפקדת סכום חוב הפיגורים בקופת בית המשפט וכן צירוף אישור המנהל המיוחד בדבר הסרת מחדלי החייב, והחייב יצרף פסק דין זה לכל בקשה חדשה שתוגש אם תוגש על ידו.
ככל שהחייב לא יגיש בקשה לביטול פסק הדין ויבקש להגיש בקשה חדשה לפשיטת רגל, אני מורה כי הוא לא יהיה רשאי לעשות כן אלא בחלוף 18 חודשים ממועד פסק דין זה, וזאת לאור היקף מחדליו של החייב והתקופה הממושכת שבה נמשכו מחדלי החייב, ובהתאם להלכת בית המשפט העליון בע"א 8673/13 גמיל אלקצאצי נ' כונס הנכסים הרשמי (פורסם בנבו 2.4.14).

ניתן היום, י"א סיוון תשע"ט, 14 יוני 2019, בהעדר הצדדים.