הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 42386-01-17

כונס הנכסים הרשמי 54225

בפני
כב' השופט שמואל מנדלבום

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"
בעניין:
זיאן עלאא, ת"ז XXXXX475
להלן: "החייב"
ובעניין:
הכונס הרשמי מחוז חיפה
להלן: "הכונ"ר"
ובעניין:
עו"ד חטיב והיב
להלן: "הנאמן"

פסק דין

בפניי בקשה של הנאמן לביטול ההליך וזאת בשל מחדליו של החייב זיאן עלאא ת"ז XXXXX475.
ביום 7.1.18 הוכרז החייב פושט רגל ונקבעה בעניינו תוכנית פרעון (להלן-"תוכנית הפרעון") שלפיה החייב יוסיף וישלם לקופת הכינוס, בנוסף לסך של 4,500 ₪ שכבר נצבר בקופת הכינוס, סך נוסף של 103,000 ₪, שישולם בתשלומים כדלקמן:
א. סך של 6,000 ₪ ישולם לא יאוחר מיום 25.1.18
ב. סך של 6,000 ₪ ישולם לא יאוחר מיום 20.2.18.
ג. סך של 90,000 ₪ ישולם ב – 60 תשלומים חודשיים שווים ורצופים בסך של 1,500 ₪ כל אחד, החל מחודש מרץ 2018.
ד. סך של 1,000 ₪ ישולם בתשלום אחד בגמר התשלומים המפורטים בסעיף 3 לעיל.
נקבע עוד כי סכום תוכנית הפרעון, כולל בתוכו גם את חוב הפיגורים של החייב ולתוכנית הפרעון ניתן על ידי תוקף של צו הפטר מותנה .
כמפורט בבקשה מיום 19.5.18, החייב אינו עומד בתשלומי תכנית הפרעון וצבר לחובתו חוב פיגורים בגין 5 תשלומים חודשיים בגין 5 תשלומים חודשיים וסה"כ חוב פיגורים בסך 7,500 ₪ כולל התשלום בגין חודש 5/2019.
ביום 23.5.19 הור יתי כי על החייב חלה החובה להגיש עד ליום 30.6.19 אישור של הנאמן בדבר סילוק חוב הפיגורים, שאם לא כן אורה על הפעלת הסנקציות הקבועות בפסק הדין מיום 17.1.18 בגין הפרת תכנית הפרעון.
עד היום לא הוגש האישור הנדרש מהחייב, ובמקומו הוגשה ביום 3.10.19 הודעת הנאמן לפיה החייב לא סילק את חוב הפיגורים.
לאור כל האמור לעיל, ולאחר שניתנה לחייב ההתראה הנדרשת, אין לי אלא לראות את החייב כמי שוויתר על הצורך בהמשך ההליך, ועל כן ובשים לב לסנקציות שנקבעו במסגרת פסק הדין ,אין מנוס אלא להורות על ביטול פסק הדין ועל מחיקת הבקשה העיקרית בתיק להכרזת החייב כפושט רגל.
יובהר כי מחדלי החייב כאשר הוא חוסה תחת הגנתו של צו הכינוס אשר ניתן בתיק, מהווים התנהגות בחוסר תום לב של החייב אשר מחד גיסא נהנה מההטבות וההגנות הנכללות בצו הכינוס ומאידך אינו ממלא את הנדרש ממנו במסגרת הליך הפש"ר.
בעניין זה נאמר כבר על ידי בית המשפט העליון (כב' השופטת פרוקציה) כי:
"אחד האמצעים החשובים ליישוב בין המגמות המנוגדות הפועלות בהליכי פשיטת הרגל מתמקד בדרישה לתום לב של החייב לאורכם ולרוחבם של הליכים אלה. כדי לזכות את החייב ב"כרטיס כניסה" להליך פשיטת רגל, עליו להוכיח את תום ליבו. כדי לזכות ב"כרטיס יציאה" מהליך פשיטת הרגל, ולקבל פטור מחובות שנותרו לא משולמים, עליו להראות כי פעל בתום לב במסגרת הליכי פשיטת הרגל, ומילא בדייקנות ובהגינות את החובות שהוטלו עליו בגדרו של הליך זה..."
ע"א 6021/06 דגנית פיגון נ' כונס הנכסים הרשמי (פורסם בנבו, ניתן ביום 9.8.2009, דגשים שלי ש.מ).
החייב כאמור לעיל, לא מילא בדייקנות ובהגינות את החובות שהוטלו עליו, וממילא אינו זכאי יותר להגנת ההליך.
לפיכך אני מורה על ביטול פסק הדין ועל מחיקת הבקשה לפשיטת רגל על כל השלכותיה.
בנסיבות אלו, כל ההגבלות שהוטלו בצו הכינוס מבוטלות, למעט צו עיכוב יציאה שיעמוד בתוקפו 90 יום נוספים.
כספים שייוותרו אם ייוותרו בקופת הכינוס ישמשו תחילה לכיסוי הוצאות ההליך על פי התקנות, ועל היתרה יחולו הוראות סעיף ג' לפסק הדין מיום 17.1.18 ובהתאם אני מורה כי יתרת הכספים בקופת הכינוס לאחר ניכוי הוצאות ההליך תחולק בין נושי החייב שתביעות החוב שלהם אושרו בהתאם לחלקם היחסי במצבת הנשייה המאושרת.
החייב יהיה רשאי להגיש בקשה לביטול פסק הדין בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק דין זה לידי ב"כ החייב, ואולם תנאי להגשת בקשה לביטול פסק הדין הינו הפקדת סכום חוב הפיגורים בקופת בית המשפט .
ככל שהחייב לא יגיש בקשה לביטול פסק הדין ויבקש להגיש בקשה חדשה לפשיטת רגל, אני מורה כי הוא לא יהיה רשאי לעשות כן אלא בחלוף 14 חודשים ממועד פסק דין זה, וזאת לאור היקף מחדליו של החייב והתקופה הממושכת שבה נמשכו מחדלי החייב, ובהתאם להלכת בית המשפט העליון בע"א 8673/13 גמיל אלקצאצי נ' כונס הנכסים הרשמי (פורסם בנבו 2.4.14) והחייב יצרף פסק דין זה לכל בקשה חדשה שתוגש אם תוגש על ידו.

ניתן היום, י"א תשרי תש"פ, 10 אוקטובר 2019, בהעדר הצדדים.