הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 37358-06-14

בפני
כב' השופט שמואל מנדלבום

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"
בעניין:
טאהא חוסיין, ת"ז XXXXXX534
להלן: "החייב"
ובעניין:
הכונס הרשמי מחוז חיפה
להלן: "הכונ"ר"
ובעניין:
עו"ד ערן אטלס
להלן: "הנאמן"

פסק דין

ביום 18.8.14 ניתן צו כינוס צו כינוס לנכסי החייב, לבקשתו, ובמסגרתו הושת עליו תשלום חודשי בסך של 800 ₪ החל מיום 1.10.14. באותה החלטה, מונה עו"ד ערן אטלס, כמנהל מיוחד לנכסי החייב. בהחלטה מיום 5.3.15 הופחת צו התשלומים לבקשת החייב באופן זמני לסך של 300 ₪ ( מדצמבר 2014 ועד לאפריל 2015). ממאי 2015 הושב צו התשלומים על כנו.

בפסק הדין מיום 25.10.16 החייב הוכרז פושט רגל והמנהל המיוחד מונה כנאמן.

בהליך הוגשו 11 תביעות בסך של 353,595 ₪ ומתוכן סך של 32,965 ₪ נתבעו בדין קדימה ע"י רשויות המס. הנאמן בדק ואישר 10 תביעות חוב בסך של 282,183 ₪ מתוכן סך של 32,965 ₪ בדין קדימה לרשויות מס הכנסה ומע"מ. בהמשך, תביעת החוב שהוגשה על ידי מע"מ ( שאושרה בסך 40,402 ₪) בוטלה לאחר שהחייב הגיע להסדר עם מע"מ ואושר בהחלטת בית המשפט מיום 9.7.17. לאור האמור, מצבת הנשייה נכון להיום עומדת למעשה ע"ס של 241,781 ₪ מתוכם סך של 3,325 ₪ בדין קדימה.

יש לציין כי הצעת הסדר נושים שהגיש החייב ביום 31.1.17, כאשר מצבת הנשייה בדין קדימה עמדה על סך של 32,965 ש"ח לפיה יוסיף לקופה סך של 40,000 ₪ בנוסף לסכום תביעות החוב בדין קדימה שאושר, לא זכתה לרוב הדרוש ולכן לא אושרה על ידי אסיפת הנושים.

יש עוד לציין כי בבעלות החייב נכס מקרקעין הנמצא בכפר דיר חנא הידוע כגוש 19418 חלקה 45 וכי מדובר בבית פרטי צמוד קרקע בשטח בנוי של 100 מ"ר על מגרש של כ-350 מ"ר ( להלן-"הנכס"). לפי הערכת שווי מיום 23.8.16 של שמאי מקרקעין שמונה מטעם בית המשפט ביחס לנכס, שווי הנכס כפנוי הוא 640,000 ₪ ושוויו כתפוס הוא 320,000 ₪.

בדיון שהתקיים לפני ביום 7.1.18 התברר כי החייב אינו נכון להציע תכנית פירעון ריאלית לנושיו אשר תיקח בחשבון את שווי זכויותיו בבית המגורים שבו מתגורר, כל עוד לא יובאו טענותיו ביחס לתביעות החוב שאושרו על ידי הנאמן ולכן בהחלטתי מתום הדיון התרתי לחייב להמציא לנאמן לא יאוחר מיום 10.2.18 את כל הטענות שברצונו להעלות כנגד תביעות החוב שאושרו בצירוף אסמכתאות מגבות וזאת אף שציינתי כי תביעות החוב הומצאו לב"כ החייב כבר באפריל 2017 והחייב לא העלה טענות כלשהן קודם לכן.

מדו"ח משלים מטעם הנאמן מיום 10.6.18 עולה כי החייב לא המציא לנאמן טענות כלשהן כנגד תביעות החוב בהמשך להחלטתי מיום 7.1.18. עוד עולה כי בקופת הכינוס כבר נצבר מתחילת ההליך סך של 23,000 ₪ ולאחר שנוכה מסכום זה החזר פקדון הכונ"ר, שכ"ט ביניים ושכ"ט שמאי, היתרה הנוכחית בקופה הינה בסך של 15,146. לאור נתוני החייב, לרבות הכנסת התא המשפחתי שלו ומצבו המשפחתי, ולאור נתוני מצבת החובות, העמיד הנאמן את תכנית הפרעון על סך של 160,000 ₪ שיוסיף החייב לקופת הכינוס וציין כי מדובר בסכום המהווה כמחצית משווי זכויות החייב בנכס בערכו כתפוס בהתאם לחוות הדעת מטעם שמאי המקרקעין שמונה כאמור מטעם בית המשפט.

בדיון שהתקיים בפני ביום 12.6.18 תיקן הנאמן את הצעתו לאור העובדה שהכונ"ר הפנה את תשומת ליבו של הנאמן לכך שהחייב קיבל את הזכויות בביתו בירושה ולפיכך יש לחייבו בתשלום מלוא הזכויות בנכס כתפוס וב"כ הכונ"ר הבהיר כי לעמדתו על החייב לשלם 100% דיבידנד בתוספת הוצאות הליך.

כפי שנרשם בפרוטוקול הדיון מיום 12.6.18, החייב לא הסכים להצעת בית המשפט לפיה ישלים את קופת הכינוס לסך של 180,000 ₪ וטען כי אין ביכולתו לשלם את הסכומים הנדרשים ובהעדר הסכמה בין הצדדים עליי לקבוע במסגרת פסק דין זה את תכנית הפרעון בעניינו של החייב לצורך מתן הפטר וסיום ההליך בעניינו.

בבואו לקבוע תכנית פירעון, על בית המשפט לאשר סכום תכנית פירעון המשלב ומאזן כראוי בין הצורך בקביעת תשלום הולם לטובת נושי החייב, ובין שמירה על רמת הכנסה הנדרשת לצורך קיום צרכי מחייה בסיסיים של החייב. הכל בשים לב להכנסתו הנוכחית של החייב ופוטנציאל השתכרותו. בעניין זה אפנה לדברים שרשמתי בהתייחס לבקשה להפחתת צו תשלומים חודשיים בפש"ר ( חיפה) 53511-07-15 חלבי נ' הכונ"ר מחוז חיפה, (26.1.17) ולאסמכתאות שהבאתי שם, והם יפים גם לענייננו. ראו גם החלטתי בפש"ר ( חיפה) 3239-12-10 תומר גברה נ' הכונ"ר מחוז חיפה (10.9.17).

לאחר שעיינתי ושקלתי את מכלול הנתונים של התיק, לרבות נתוניו האישיים של החייב-גילו ( החייב בן 51), הכשרתו המקצועית ומספר ילדיו הסמוכים על שולחנו, הכנסות התא המשפחתי, מצבת הנשייה ובהתחשב בהערכת שווי זכויותיו של החייב בנכס כפי שהוערך על ידי שמאי המקרקעין ובשים לב לנתוני הנכס ולעובדה כי מתגוררים בו יתר בני משפחתו, אני סבור כי קביעת תכנית פרעון ע"ס 150,000 ₪ שישולם על ידי החייב ב-60 תשלומים שווים בסך 2,500 ₪ כ"א בנוסף לסכום שכבר נצבר בקופת הכינוס ( לאחר ניכוי החזר פקדון הכונ"ר, שכ"ט ושכ"א שמאי) ובנוסף לסילוק חוב הפיגורים ( ככל שקיים נכון להיום חוב פיגורים בתשלומים החודשיים), הינה תכנית פרעון סבירה בנסיבות;

בעניין זה אציין כי שקלתי את טענות כונס הנכסים הרשמי לפיהן יש מקום לדרוש מהחייב תשלום שישקף פדיון של מלוא שווי הדיירות המוגנת בנכס ולא רק מחצית, ואולם כנגד עמדה זו יש להעמיד את הסיכויים הנמוכים ביותר למימוש הנכס בפועל נוכח מגורי בני משפחתו המורחבת של החייב במתחם המקרקעין שבו יש לחייב זכויות והעובדה שזכויות אשת החייב בנכס המקרקעין לא נבדקו באופן מעמיק, אלא ניתן משקל רק לעובדה שהחייב קיבל את זכויותיו בירושה, ובנסיבות אלו דרישה מהחייב לשלם רק מחצית משווי הדיירות המוגנת היא דרישה סבירה.

כמו כן, נתתי משקל לכך שהחייב לא הציג מסמכים רפואיים או אחרים המצדיקים את הכנסתו הנמוכה, ובנסיבות אלו, יש לייחס לחייב פוטנציאל השתכרות העומד לכל הפחות על שכר מינימום ( כ- 5,800 ₪).

בדו"ח המשלים שהוגש על ידי הנאמן ושנתוניו לא נסתרו הצביע הנאמן על הכנסה עודפת של החייב בסך של 1,175 ₪ וזאת בהתבסס על נתוני ההשתכרות הנוכחיים. בהנחה שהחייב אכן יממש את פוטנציאל השתכרותו ושכרו יעלה לשכר מינימום, הרי שתתווסף להכנסה החודשית הכנסה בסך של כ- 2,500 ₪ ובהתאם ההכנסה העודפת תעמוד על סך של כ- 3,700 ₪, ובנסיבות אלא תשלום חודשי נדרש בסך של 2,500 ₪ הינו תשלום סביר.

לטעמי צו התשלומים האמור משקף תשלום המאזן בין צרכי החייב ובני משפחתו, לבין אינטרס הנושים להיפרע מהחייב ו והוא כולל גילום סביר של שווי זכויותיו של החייב בנכס בו הוא מתגורר יחד עם בני משפחתו ובשים לב לכך שהחייב מצוי כבר בהליך הפש"ר מחודש אוגוסט 2014 ( כ-50 חודשים) , ולאור אחת מתכליות הליך הפש"ר לאפשר לחייב שיקום כלכלי של חייו ופתיחת " דף חדש " לאחר תקופה מסויימת, היה מקום לקביעת תקופה קצרה יותר לתוכנית הפרעון, אך מתוך רצוני לקבוע תשלום חודשי שהחייב יוכל לעמוד בו קבעתי כאמור פרק זמן נוסף של 60 חודשים במהלכם ישלם החייב את צו התשלומים האמור.

סיכומו של דבר, מאחר ולא הושגה הסכמה בין הצדדים כמתואר לעיל, ומכוח סמכותי לפי סעיף 62 לפקודת פשיטת הרגל [ נוסח חדש], התש"ם-1980, אני קובע תכנית פרעון כאמור שלפיה יוסיף החייב לקופת הכינוס, בנוסף לסכום שכבר נצבר בקופה לאחר ניכוי החזר פיקדון הכונ"ר, שכ"ט ביניים ושכ"ט שמאי, סך נוסף של 150,000 ₪ שישולם ב-60 תשלומים חודשיים שווים בסך של 2,500 ₪.

בנוסף יסלק החייב את מלוא חוב הפיגורים שנצבר לחובתו בתשלומים החודשיים ( ככל שפיגור כאמור קיים).

אני נותן לתוכנית הפירעון כפי שנקבעה על ידי תוקף של צו הפטר מותנה. וככל שהחייב ישלם את הסכומים האמורים, הוא יהיה זכאי לקבלת צו הפטר חלוט.

על תוכנית הפירעון יחולו התרופות המפורטות שלהלן:.
פיגור של שלושה (3) תשלומים חודשיים – יביא להארכת משך תוכנית הפירעון בשישה (6) חודשים נוספים מעבר לתקופת תוכנית הפירעון המקורית ולהגדלת סכום הפירעון הכולל בהתאמה.
פיגור של שישה (6) תשלומים חודשיים – יביא להארכת משך תוכנית הפירעון בשנה נוספת מעבר לתקופת תוכנית הפירעון המקורית ולהגדלת סכום הפירעון הכולל בהתאמה וכן להשבת המגבלות שהוסרו, ככל שהוסרו.
פיגור מצטבר של תשעה (9) פיגורים בתשלומים החודשיים יוביל לביטול הליכי הפש"ר, ביטול ההפטר המותנה וביטול ההכרזה על פשיטת הרגל, בהתאם להוראות סעיף 55( ב) לפקודה. במקרה זה, לא יוסרו מפושט הרגל הגבלות על פי דין הנובעות מן ההכרזה ובמידה וייוותרו נכסים לזכות החייב, הם יוקנו לנאמן גם לאחר ביטול ההכרזה, בהתאם להוראות סעיף 55( ד) לפקודה, שיהיה רשאי לפעול למימושם לטובת קופת הנושים.
כל נכס, כספים וזכויות השייכים לחייב מכל מקור שהוא ( לרבות כספים בחב' ביטוח, זכויות להחזרי מס וכדומה) ולא דווחו על ידי החייב במהלך הליכי פשיטת הרגל, יועברו לקופת פשיטת הרגל במלואם מיד עם גילויים, בין אם התגלו לאחר אישור תוכנית הפירעון או לאחר סיום ביצועה ואף לאחר קבלת הפטר חלוט.
הסתרת מידע מהכונ"ר ובית המשפט בנוגע לזכויות החייב, עשויה לשמש גם עילה לביטול הליכי פשיטת הרגל או ביטול ההפטר, במידה וניתן, ולהגשת כתב אישום פלילי כנגד החייב. זאת, בנוסף על מימוש כל נכסי החייב לזכות הנושים.

כל עוד החייב עומד בתנאי תוכנית הפירעון ומשלם לקופת הכינוס סכום שלא יפחת מן הסכום של 2,500 ₪, יהא פטור מהגשת דוחות דו חודשיים.
הואיל ופסק הדין ניתן שלא במסגרת הדיון שהתקיים בתיק, אני מורה כי פסק הדין לעיל יהיה פסק דין מותנה, אשר ייכנס לתוקפו רק לאחר שב"כ החייב ימציא לתיק בית המשפט בתוך 30 יום מהיום אישורי מסירה המאשרים כי כל נושי החייב המוצהרים ו/או נושי החייב אשר הגישו תביעות חוב קיבלו לידיהם העתק של פסק הדין במסירה אישית, ובמקרה ולא תוגש התנגדות מצד מי מהנושים האמורים בתוך 30 יום ממועד מסירת פסק הדין לידיהם, ייכנס פסק הדין לתוקף ללא דיון נוסף.

ככל שלא יומצאו אישורי המסירה בתוך 60 יום מהיום, תוחזר חובת הגשת הדו"חות הדו חודשיים.

ניתן היום, כ"ח תשרי תשע"ט, 07 אוקטובר 2018, בהעדר הצדדים.