הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 36117-01-11

בפני כבוד השופטת ישראלה קראי-גירון
בעניין:
פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), התש"ם-1980
(להלן: "הפקודה")
ובעניין:
חלמר רומן ת"ז XXXXXX358
ע"י ב"כ עו"ד לסלי לוי
(להלן: "החייב")
ובעניין:
ראובן שרגיל, עו"ד
(להלן: "הנאמן")
ובעניין:
הכונס הרשמי
(להלן: "הכונ"ר")

פסק דין

מבוא

1. זהו הליך המתנהל לבקשת החייב משנת 2011. צו כינוס ניתן לבקשתו ביום 27/1/11, והושת עליו צו תשלומים בסך 500 ₪ לחודש. החייב הוכרז כפושט רגל ביום 19/7/12. החייב יליד 1970, גרוש ואב לבת אחת. גרושת החייב מצויה אף היא בהליכי חדלות פירעון במסגרת תיק 27067-09-14 ונקבעה לה שם תכנית פירעון. חובות החייב וגרושתו אינם חופפים.

2. נגד החייב הוגשו שבע תביעות חוב בסך כולל של 223,500 ₪. מצבת חובות החייב לאחר בדיקה הינה בסך של 136,760 ₪ בדין רגיל. כמו כן, אושרה תביעת חוב אחת בדין קדימה בנוגע למזונות בתו של החייב בסך 56,195 ₪. מדובר בתביעת חוב מזונות לתקופה שקדמה לצו הכינוס.

3. ביום 31/7/16 הגיש הנאמן בקשה לביטול ההליך עקב התנהלות החייב בהליך, ופיגוריו בתשלום. הבקשה התקבלה בהעדר תגובה מטעם החייב ביום 18/10/16 וניתן נגדו פסק דין . ביום 27/11/16 בוטל פסק הדין לבקשת החייב ומאז מועד זה הוא מקיים חוב ותיו למעט חובת הגשת דו"חות. החייב הגיש ביום 13/12/16 בקשה למתן הפטר בטענה כי עד מועד הגשת הבקשה הצטברו בקופה 37,333 ₪. בבקשתו מציע החייב כתנאי למתן הפטר תשלום סך נוסף של 3,000 ₪. לטענת ב"כ החייב הצטבר בקופה סכום המספיק לתשלום דיווידנד ראוי לנושים , זאת במיוחד לאור נסיבותיו האישיות של החייב, ומצבו הנפשי לאחר הגירושין, שפורטו בתצהיר. ומשכך עתר החייב לאפשר לו לפתוח דף חדש בחייו בדרך של מתן הפטר.

בבקשתו הדגיש החייב, ולכך גם הסכימו בעלי התפקיד, כי חובותיו לא נוצרו בחוסר תום לב.
4. בעלי התפקיד התנגדו לבקשת החייב הן לאור התנהלותו בהליך, מאחר והוא עדיין לא מגיש דו"חות והן לאור העובדה כי ה דיווידנד שיחולק לנושים אם תתקבל הצעת החייב יהיה נמוך (21%).

5. ביום 20/4/17 התקיים דיון בבקשת החייב. לדיון התייצב ב"כ הנושה, בתו הקטינה של החייב, אשר טען כי בשל טעו ת תביעת החוב של מרשתו לא הוגשה בדין קדימה. לאור טיב תביעת החוב והסכמת כל הצדדים, הוכרה תביעת חוב זה בדין קדימה. בדיון חזרו בעלי התפקיד וב"כ הנושה שהתייצבו לדיון על התנגדותם למתן הפטר. לאחר דיון העלה החייב הצעתו והסכים למתן הפטר תמורת הוספת סך כולל של 95,000 ₪ לקופת הכונס בתוך עד 48 תשלומים. בעלי התפקיד וב"כ הנושה (הבנק) הסכימו להצעת בית המשפט למתן הפטר תמורת הפקדת סך כולל של 100,000 ₪ בקופת הכינוס בתוך 60 חודשים. ב"כ בתו של החייב התנגד למתן הפטר.

6. כל הצדדים שנכחו בדיון הסכימו כי מדובר בחייב המצוי בהליך זמן רב, כי חובותיו נוצרו בתום לב למעט חוב המזונות לגביו הובהר כי בהתאם להצעה הוא ייפרע במלואו. עוד הוסכם כי אם יצר החייב חוב מזונות לאחר צו הכינוס, זה ייפרע במלואו כתנאי למתן הפטר.

עוד הוסכם כי הן הצעת החייב למתן הפטר והן הצעת בית המשפט מגדילות מאד את התשלום החודשי שישלם החייב עד מתן הפטר ואת הדיווידנד שישולם לנושים.

דיון והכרעה

7. לאחר שעיינתי בכל החומר הרלוונטי, אני סבורה כי יש מקום לשקול בחיוב מתן הפטר בתנאים לחייב בהתחשב במשך שהותו בהליך והדיווידנד שיחולק לנושים לאור התנאים שנקבעו כתנאי למתן הפטר ולאור הסכמת בעלי התפקיד בעניין זה.

8. כזכור, הליכי פשיטת הרגל נועדו לאפשר כינוס נכסי החייב וחלוקתם בין נושיו בדרך היעילה ביותר, וכן ליתן לחייב, שאינו מסוגל לשלם את חובותיו, הזדמנות לפתוח דף חדש בחייו על ידי קבלת הפטר.
ראה:
ע"א 6416/01 דני בנבנישתי נ' כונס הנכסים הרשמי, פ"ד נז(44), 197 (להלן: "פסק דין בנבנישתי").

לאור הרפורמה שהונהגה בהליכי פשיטת הרגל, מושם הדגש בשנים האחרונות על טובת החייב ואנו נדר שים להעדיף פתרון אשר יאפשר במקרים המתאימים מתן הפטר לחייב לאחר תקופה קצובה . זאת אם הוברר כי זה שיתף פעולה בהליך ובעלי התפקיד נוכחו לדעת שהותרתו בהליך זמן נוסף לא תביא דיווידנד נוסף משמעותי לנושיו. מאידך, מתן הפטר והחזרת החייב למעגל החיים היצרני כן תשרת את החברה כולה.

9. הוראת סעיף 62 לפקודת פשיטת הרגל, הסמיכה את בית המשפט ליתן צו הפטר לחייב, תוך בדיקת נתונים הרלוונטים וקבלת המלצת בעלי התפקיד ועמדת הנושים.

10. בית המשפט נדרש לבחון מכלול של שיקולים, בבואו לאשר או לדחות בקשת הפטר. בין היתר, יישקלו החשיבות שבמתן הפטר לחייב, תום ליבו של החייב ב"כל שלבי הליכי פשיטת הרגל, היקף החובות, פוטנציאל הפירעון העתידי של החייב וכן עמדת הנושים. מעל לכל, נדרש בית המשפט לאזן, בין הזכות הקניינית העומדת לנושים לבין זכותו של החייב, כי בתנאים מסוימים תינתן לו האפשרות לפתוח דף חדש בחייו."

ראה:
פסק דין בנבנישתי הנ"ל.
ע"א 6021/06 דגנית פיגון נ' כונס הנכסים הרשמי (פורסם בנבו), 9/8/09 (להלן: " פסק דין פיגון").

11. הנכונות לאזן בין אינטרס החייב ואינטרס נושיו לצורך מתן הפטר קמה אך ורק בחייב תם לב. חייב שצבר חובותיו בחוסר תום לב או נהג בחוסר תום לב במהלך הליכי פשיטת הרגל אינו ראוי להגנת הליכי פשיטת הרגל ומתן הפטר, ואינו זכאי כי עניינם של הנושים, במיצוי אינטרס נשייתם כלפיו, ייפגע. יצויין כי גם כאן קיים שיקול דעת לבית המשפט לשקול טיב חוסר תום הלב שהתגלה ,אם התגלה, בהתנהלות חייב , היקפו ומשמעותו, והאם תוקן במהלך ההליך, לעומת שיקולים אחרים.

12. נסיבותיו האישיות של החייב מהוות אף הן שיקול, אשר יש לקחתו בחשבון שעה שנבחנת בקשה למתן צו הפטר. לעתים שיקול זה גובר על טענת הנושים בכל הנוגע לדיווידנד נמוך מדי שישולם לאחר מתן ההפטר. כך גם משך שהותו בהליך של חייב ועוצמת הטענות לעניין העדר תום לב.
ראה:
פש"ר 13631-01-09 פואד פראן נ' כונס הנכסים הרשמי מחוז חיפה, מיום 21/7/15.

13. במקרה דנן מדובר אכן בחייב אשר מצוי זמן רב בהליך, משנת 2011. אכן, בחינת התנהלות החייב בהליך מלמדת כי זה לא מילא תמיד אחר התחייבותו בהליך, ובשל כך ניתן נגדו פסק דין המבטל ההליך. יש לזכור, עם זאת, כי פסק הדין בוטל בהסכמת בעלי התפקיד ומאז ביטולו ממלא החייב אחר חובותיו בהליך בכל הקשור לתשלום החוב. עוד יש לזכור כי על-פי עמדת בעלי התפקיד, עסקינן בחייב נטול נכסים למעט יכולת פירעון תשלום חודשי וכן החייב נושא, נכון למידע שהתקבל עובר לדיון בבקשת ההפטר, במזונות בתו, וחוב מזונות שיצר לפני ההליך ישולם במלואו משום שהינו חוב בדין קדימה. למותר לציין כי לא י ינתן הפטר מחוב מזונות וכמו כן קציבת מזונות, אם נעשתה בהליך זה, תתבטל עם סיום ההליך.

14. על רקע כל האמור לעיל, לאחר ששקלתי טיעוני כל הצדדים ולמרות שהבנתי את רצון החייב לקבל הפטר בתנאים נוחים מאלו המוצעים על ידי בית המשפט, אני סבורה כי בנסיבות העניין יש להתחשב בעמדת בעלי התפקיד ובהמלצתם, ואין בפני נסיבות מוצדקות המחייבות ל דחות המלצה זו של הגורמים שהינם ידו הארוכה של בית המשפט, ולהעדיף על פני עמדתם את עמדת החייב, או עמדת ב"כ הנושה. לטעמי, יש מקום להעניק הפטר לחייב ואולם בתנאים אשר ישקפו את המצב הקיים בכל הנוגע ליכולתו לפרוע תשלומים חודשיים.

אני סבורה כי התנהלות החייב בהליך, הימנעותו מהגשת דו"חות, החשש מפני יצירת חובות עתידיים וקיומה של יכולת כלכלית לחייב, כמו גם הצורך לראות התנהלות החייב ועמידתו במטלות ההליך זמן נוסף, מחייבים מתן הפטר בתנאים בתיק זה וזאת רק כנגד תשלום נוסף משמעותי .

15. לטעמי, סכום זה ראוי שיהיה סך נוסף של 100,000 ₪, מעבר לסכום שנצבר בקופת הכינוס, אשר ישולם בתוך עד 60 חודשים נוספים. זאת מעבר לחיוב החייב להמשיך ולשאת בתשלומי המזונות שנקצבו בהליך כל עוד ממשיך ההליך. עם מתן ההפטר תבוטל ההחלטה ,אם ניתנה לגבי מזונות. החייב יהיה רשאי להקדים תשלומיו לצורך קבלת היתר. אני סבורה כי סכום זה מאזן נכון בין רצון החייב לפתוח דף חדש בחייו ויכולותיו לשלם סכום נוסף שיבטיח דיווידנד סביר לנושיו.

16. לאור כל זאת, אני סבורה כי היה ויפקיד החייב בקופת הכינוס סכום נוסף בסך 100,000 ₪, וזאת בתשלום חודשי שווה במשך 60 חודשים, הוא יופטר מחובותיו. החלטה זו ניתנת בהתאם למידע הקיים אצל בעלי התפקיד נכון למועד ההחלטה.

יובהר כי כל עוד החייב יפקיד סך חודשי שלא יפחת מסך של 1,600 ₪ על חשבון מילוי התנאי למתן הפטר, הוא יהיה פטור מהגשת דו"חות.

היה ויפגר החייב בתשלום יותר משני תשלומים חודשיים כאמור לעיל, תבוטל החלטתי זו וההליך יבוטל. צו הכינוס יבוטל, פסק הדין המכריז יבוטל והבקשה העיקרית תידחה.

החלטה זו מסיימת הבקשות התלויות ועומדות בתיק זה. עם השלמת הפקדת הכספים הנדרשים למתן הפטר חלוט, תוגש בקשה למתן הפטר חלוט.

ניתן היום, כ"ז תמוז תשע"ז, 21 יולי 2017, בהעדר הצדדים.