הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 32926-04-17

בפני
כב' השופט שמואל מנדלבום

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"
בעניין:
קומרובסקי אלברט, ת"ז XXXXXX261
להלן: "החייב"
ובעניין:
הכונס הרשמי מחוז חיפה
להלן: "הכונ"ר"
ובעניין:
עו"ד שנקלר שולמית
להלן: "המנהלת המיוחדת"

פסק דין

בפניי בקשת חייב להכריזו פושט רגל.
הכונ"ר והמנהלת המיוחד ת אינם מתנגדים לבקשת החייב, כמפורט ב פרוטוקול הדיון שהתקיים ביום 14.11.18.
ביום 15.5.17 ניתן צו לכינוס נכסי החייב על פי בקשתו, בגין חובות מוצהרים בסך של 302,077 ₪  ל- 9 נושים, כאשר מושת עליו תשלום חודשי בס ך של 1,500 ₪.
עד מועד הגשתו של הדוח המסכם מטעם המנהל המיוחד הוגשו נגד החייב 9 תביעות חוב בסכום כולל של 323,165 ₪.
תביעות החוב נבדקו ואושר סך של 248,646 ₪. ההכרעות חלוטות.
המבחן העיקרי להכרזתו של חייב כפושט רגל, ע"פ הפקודה והכללים שהתפתחו בפסיקה, הוא אם  החייב נהג בתום לב עובר להליכי פשיטת הרגל ובמהלכם.  בהעדר תום לב, אין החייב זכאי לחסות בצל המטריה של הפקודה. (שלמה לוין ואשר גרוניס, פשיטת רגל, מהדורה שלישית, בעמ' 173; כן ראה ע"א 5503/92 קירצמן ואח' נגד כונס הנכסים הרשמי, פ"ד מט(1) עמ' 749 בעמ' 756).
וראה גם ע"א 6021/06 דגנית פיגון נ' כונס הנכסים הרשמי תק-על 2003 (3) 1913 (2009).
מנימוקי הבקשה, לאור עמדת הכונ"ר והמנהלת המיוחד ת ובהעדר התנגדות מטעם נושי החייב אשר לא התייצבו לישיבת בית המשפט שנוהלה בעניינו של החייב, אני מקבל את הבקשה ומכריז כי החייב פושט רגל.
כל ההגבלות שהוטלו על החייב יעמדו בעינן, והחייב ישלם סך של 1,500 ₪ לקופת הפש"ר מדי חודש בחודשו.
עו"ד שנקלר שולמית תשמש כנאמנת בהליך, כנגד חתימה על התחייבות עצמית על סך 50,000 ₪, להבטחת מילוי תפקיד ה.
לאור תוצאות ההליך, ישולמו הוצאות ההליך ושכר המנהלת המיוחד ת, בהתאם להנחיות הכונ"ר.
עסקינן בהליך פש"ר החוסה תחת הרפורמה בהליכי פשיטת רגל של חייבים שהנהיג הכונ"ר. הנושים לא התייצבו לדיון אף שהובהר להם בצו הכינוס שבית המשפט עשוי להכריע בתוכנית פירעון ו/או ליתן צו הפטר מותנה במעמד הדיון בבקשה העיקרית.
לאחר שעיינתי בדוח המסכם מטעם בעלי התפקיד ולאחר ששמעתי את ב"כ הצדדים בדיון שהתקיים ביום 14.11.18 , סברתי כי הצעת החייב שהועלתה במהלך הדיון ואשר לפיה ישלם לקופת הכינוס סך של 2,000 ₪ במשך 72 חודשים הינה הצעה סבירה והוגנת ואולם על אף האמור קיבלתי את עמדת בעלי התפקיד לפיה קיים צורך בבדיקת שווי דירת המגורים בה מתגורר החייב יחד עם אימו אשר היא בבעלות משותפת של שניהם והוריתי בהחלטתי שניתנה בתום הדיון כי באם יתברר כי שווי הדירה נמוך באופן מהותי מסך של 600,000 ₪ תהיה קיימת הצדקה להפחתת הסכום הכולל של תכנית הפרעון שהוצעה על ידי החייב במועד הדיון לפיכך הוריתי על מינוי השמאי בנטל ברמן לצורך הערכת שווי דירת המגורים.
ביום 31.12.18 התקבלה שמאות לדירת המגורים לפיה הוערך שווי הדירה על ידי השמאי בסך של 480,000 ₪, סכום הנמוך האופן מהותי מסך של 600,000 ₪ (שווי הדירה שעל בסיסו הוצעה תכנית הפרעון על ידי החייב בדיון) ולפי הודעת המנהלת המיוחדת מיום 22.1.19 הוסכם בין הצדדים לתקן את תכנית הפרעון שהוצעה על ידי החייב ולהעמידה על סך של 72 תשלומים ע"ס של 1,500 ₪ כ"א תוך שפורט כי שווי ההפחתה מגלם 60% מחלקו של החייב בירידת הערך של הדירה כפי הוערכה על ידי השמאי ביחס לסכום עליו בוססה הצעת החייב בדיון.
אני מאמץ את תוכנית הפירעון המופחתת ו המוסכמת שעליה הודיעו הצדדים ביום 31.12.18 שלפיה החייב יוסיף וישלם לקופת הכינוס, בנוסף לסך שכבר נצבר בקופת הכינוס, סך נוסף של 108,000 ₪ , שישולם ב- 72 תשלומים חודשיים שווים ורצופים בסך של 1,500 ₪ כל אחד כן אני מאשר את הסכמת הצדדים לפי ככל שבוצע תשלום כלשהו על ידי החייב במהלך החודשים דצמבר 2018 או ינואר 2019, תשלומים אלו ייכללו כתשלומים שנעשו על חשבון תכנית הפרעון .
בנוסף יסלק החייב את מלוא חוב הפיגורים שנצבר לחובתו בתשלומים החודשיים (ככל שפיגור כאמור קיים).
אני נותן לתוכנית הפירעון כפי שאושרה על ידי תוקף של צו הפטר מותנה. ביתר תנאי תוכנית הפירעון אין שינוי.
על תוכנית הפירעון יחולו התרופות המפורטות להלן:
א.         פיגור של שלושה (3) תשלומים חודשיים – יביא להארכת משך תוכנית הפירעון בשישה (6) חודשים נוספים מעבר לתקופת תוכנית הפירעון המקורית ולהגדלת סכום הפירעון הכולל בהתאמה.
ב.         פיגור של שישה (6) תשלומים חודשיים – יביא להארכת משך תוכנית הפירעון בשנה נוספת מעבר לתקופת תוכנית הפירעון המקורית ולהגדלת סכום הפירעון הכולל בהתאמה וכן להשבת המגבלות שהוסרו, ככל שהוסרו.
ג.         פיגור מצטבר של תשעה (9) פיגורים בתשלומים החודשיים יוביל לביטול הליכי הפש"ר, ביטול ההפטר המותנה וביטול ההכרזה על פשיטת הרגל, בהתאם להוראות סעיף 55(ב) לפקודה. במקרה זה, לא יוסרו מפושט הרגל הגבלות על פי דין הנובעות מן ההכרזה ובמידה וייוותרו נכסים לזכות החייב, הם יוקנו לנאמן גם לאחר ביטול ההכרזה, בהתאם להוראות סעיף 55(ד) לפקודה, שיהיה רשאי לפעול למימושם לטובת קופת הנושים.
ד.         כל נכס, כספים וזכויות השייכים לחייב מכל מקור שהוא (לרבות כספים בחב' ביטוח, זכויות להחזרי מס וכדומה) ולא דווחו על ידי החייב במהלך הליכי פשיטת הרגל, יועברו לקופת פשיטת הרגל במלואם מיד עם גילויים, בין אם התגלו לאחר אישור תוכנית הפירעון או לאחר סיום ביצועה ואף לאחר קבלת הפטר חלוט.
ה.         הסתרת מידע מהכונ"ר ובית המשפט בנוגע לזכויות החייב, עשויה לשמש גם עילה לביטול הליכי פשיטת הרגל או ביטול ההפטר, במידה וניתן, ולהגשת כתב אישום פלילי כנגד החייב. זאת, בנוסף על מימוש כל נכסי החייב לזכות הנושים.

כל עוד החייב עומד בתנאי תוכנית הפירעון ומשלם לקופת הכינוס סכום שלא יפחת מן הסכום של 1,500 ₪, יהא פטור מהגשת דוחות דו חודשיים.

מאחר ופסק הדין ניתן שלא במסגרת דיון אני מורה כי פסק הדין הינו פסק דין מותנה אשר ייכנס לתוקפו רק לאחר שב"כ החייב ימציא לתיק בית המשפט בתוך 30 יום מהיום אישורי מסירה המאשרים כי כל נושי החייב המוצהרים ו/או נושי החייב אשר הגישו תביעות חוב קיבלו לידיהם העתק של פסק הדין במסירה אישית, ובמקרה ולא תוגש התנגדות מצד מי מהנושים האמורים בתוך 30 יום ממועד מסירת פסק הדין לידיהם, ייכנס פסק הדין לתוקף ללא דיון נוסף.

ככל שלא יומצאו אישורי מסירה על ידי ב"כ החייב בתוך 60 יום מהיום, תוחזר חובת הגשת הדוחות הדו חודשיים.

הנאמנת תודיע ביום 5.2.2020 האם החייב עומד בתנאי תכנית הפרעון.

ניתן היום, כ"ה שבט תשע"ט, 31 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.