הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 32181-01-18

בפני
כב' השופט אריה נאמן

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"
בעניין:
צור יוסי, ת"ז XXXXX427
להלן: "החייב"
ובעניין:
הכונס הרשמי מחוז חיפה
להלן: "הכונ"ר"
ובעניין:
עו"ד מנור נחמיאס
להלן: "הנאמן"

החלטה

לאחר עיון בבקשת החייב, בשים לב למתן צו כינוס בעניינו של החייב, ולאור עמדת הנאמן, אני נעתר לבקשה בכפוף לתנאים הבאים (ולתנאים המפורטים בתגובת הנאמן מהיום) :

1. החייב ימציא אחת לחודשיים למשרדי הנאמן דו"ח רו"ח/יועץ מס שיכלול:
- דו"ח פעילות כספית לתקופה הרלוונטית;
- העתקי דיווחים למע"מ, למס הכנסה ולמוסד לביטוח לאומי לתקופה לעיל;
- דו"ח מלאי מפורט לתקופה האמורה;
- דו"ח על התקשרויות בחוזי עבודה חדשים בצירוף החוזים עצמם;

2. כל הוצאות פעילות העסק, לרבות תשומת המיסים המתחייבים בגין פעילות העסק, ישולמו על ידי החייב מבלי שייפגע התשלום החודשי שבו חוייב החייב במסגרת הליך הפש"ר.

3. החייב ינהל עסקו על בסיס מזומנים. לחלופין יפעיל החייב את העסק באמצעות חשבון בנק שאינו מצוי ביתרת חובה, לא ייצור יתרת חובה בחשבון זה במהלך עבודתו, ולא ימשוך שיקים. החייב ימציא את אישור הבנק על קיום המגבלות האמורות, וכן ימציא מידי חודש בחודשו תדפיס המפרט פעולות שנעשו בחשבון.
החייב יהיה מנוע מכיסוי יתרת חובה בחשבון קיים לשם הפעלת העסק, וכן בתשלום כלשהו לספק ו/או כל נושה אחר בגין חוב שנוצר טרם מועד הגשת הבקשה לפש"ר, שכן פעולה זו משמעותה העדפת נושים, והיא אסורה על פי הוראות הפקודה.

4. החייב לא יעסיק עובדים בשכר.

5. החייב ימציא אישור רשויות המס כי נמסרה להן הודעה בדבר מתן צו כינוס ועל רצון החייב להמשיך ולעבוד כעצמאי.

תשומת לב החייב כי אי עמידה בתנאים אלו עלולה להוביל לביטול הליכי הפש"ר.

ניתנה היום, כ' תמוז תשע"ט, 23 יולי 2019, בהעדר הצדדים.