הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 26544-03-17

לפני כבוד השופט שמואל מנדלבום

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"
בעניין:
אמאני עסאף, ת"ז XXXXX928
להלן: "החייבת"
ובעניין:
הכונס הרשמי מחוז חיפה
להלן: "הכונ"ר"
ובעניין:
עו"ד שי מרצינקובסקי
להלן: "המנהל המיוחד"

פסק דין

בפניי בקשה של המנהל המיוחד לביטול ההליך וזאת בשל מחדליה של החייבת אמאני עסאף ת"ז XXXXX928.
בפסק הדין מיום 14.03.18 (להלן: "פסק הדין"), החייבת הוכרזה כפושטת רגל ונקבעה תכנית פרעון לפיה החייבת תוסיף ותשלם לקופת הכינוס סך של 48,000 ₪ שישולם ב-60 תשלומים חודשיים שווים ורצופים בסך של 800 ₪ כל אחד.
כמפורט בבקשה לביטול ההליך מיום 10.06.19, החייבת לא עמדה בתכנית הפירעון ולמעשה צברה 6 פיגורים בתכנית הפירעון בסכום כולל של 4,800 ₪.
ביום 18.06.19 הוריתי כי על החייבת חלה החובה לסלק את חוב הפיגורים שנצבר בתכנית הפירעון עד ליום 31.07.9, שאם לא כן יבוטל ההליך ככל שהנאמן יעתור לכך.
ביום 05.08.19 הוגשה הודעת הנאמן לפיה החייבת לא סילקה את חוב הפיגורים שצברה ואף צברה חוב פיגורים נוסף בגין חדשיים נוספים, כך שלמעשה צברה 8 פיגורים בתכנית הפירעון בסכום כולל של 6,400 ₪. לאור הודעתו ביקש הנאמן לבטל את ההליך .
ביום 15.08.19 הוריתי על הארכת משך תכנית הפירעון בשנה נוספת מעבר לתקופת תכנית הפירעון המקורית, וכן על הגדלת סכום הפירעון הכולל בהתאמה. בנוסף לכך, הוריתי כי על החייבת חלה החובה לסלק את חוב הפיגורים שנצבר בתכנית הפירעון עד ליום 16.09.19, שאם לא כן יבוטל ההליך ללא דיון נוסף.
ביום 19.09.19 הוגשה הודעת הנאמן לפיה החייבת לא סילקה את חוב הפיגורים שצברה, וכן נתבקשתי לבטל את ההליך.
לאור כל האמור לעיל, ולאחר שניתנו לחייבת כל ההתראות הנדרשות, אין לי אלא לראות את החייבת כמי שוויתרה על הצורך בהמשך ההליך, ועל כן אין מנוס אלא למחוק את הבקשה העיקרית בתיק להכרזת החייבת כפושטת רגל.
יובהר כי מחדלי החייבת כאשר היא חוסה תחת הגנתו של צו הכינוס אשר ניתן בתיק, מהווים התנהגות בחוסר תום לב של החייבת, אשר מחד גיסא נהנית מההטבות וההגנות הנכללות בצו הכינוס ומאידך אינה ממלאת את הנדרש ממנה במסגרת הליך הפש"ר.
בעניין זה נאמר כבר על ידי בית המשפט העליון (כב' השופטת פרוקציה) כי:
"אחד האמצעים החשובים ליישוב בין המגמות המנוגדות הפועלות בהליכי פשיטת הרגל מתמקד בדרישה לתום לב של החייב לאורכם ולרוחבם של הליכים אלה. כדי לזכות את החייב ב"כרטיס כניסה" להליך פשיטת רגל, עליו להוכיח את תום ליבו. כדי לזכות ב"כרטיס יציאה" מהליך פשיטת הרגל, ולקבל פטור מחובות שנותרו לא משולמים, עליו להראות כי פעל בתום לב במסגרת הליכי פשיטת הרגל, ומילא בדייקנות ובהגינות את החובות שהוטלו עליו בגדרו של הליך זה..."
ע"א 6021/06 דגנית פיגון נ' כונס הנכסים הרשמי (פורסם בנבו, ניתן ביום 9.8.2009, דגשים שלי ש.מ).
החייבת כאמור לעיל, לא מילאה בדייקנות ובהגינות את החובות שהוטלו עליה, וממילא אינה זכאית יותר להגנת ההליך.
לפיכך אני מורה על ביטול פסק הדין ועל מחיקת הבקשה לפשיטת רגל על כל השלכותיה.
בנסיבות אלו, כל ההגבלות שהוטלו בצו הכינוס מבוטלות, למעט צו עיכוב יציאה שיעמוד בתוקפו 90 יום נוספים.
כספים שייוותרו אם ייוותרו בקופת הכינוס ישמשו תחילה לכיסוי הוצאות ההליך על פי התקנות, ועל היתרה יחולו הוראות סעיף ג' לפסק הדין מיום 14.3.18 ובהתאם אני מורה כי יתרת הכספים בקופת הכינוס לאחר ניכוי הוצאות ההליך תחולק בין נושי החייבת שתביעות החוב שלהם אושרו בהתאם לחלקם היחסי במצבת הנשייה המאושרת.
החייבת תהיה רשאית להגיש בקשה לביטול פסק דין זה בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק דין זה לידי ב"כ החייבת, ואולם תנאי להגשת בקשה לביטול פסק הדין הינו הפקדת ס כום חוב הפיגורים בקופת בית המשפט וכן צירוף אישור הנאמן בדבר הסרת מחדלי החייבת .

ככל שהחייבת לא תגיש בקשה לביטול פסק דין זה ותבקש להגיש בקשה חדשה לפשיטת רגל, אני מורה כי היא לא תהיה רשאית לעשות כן אלא בחלוף 18 חודשים ממועד פסק דין זה, וזאת לאור היקף מחדליה של החייבת והתקופה הממושכת שבה נמשכו מחדלי החייבת, ובהתאם להלכת בית המשפט העליון בע"א 8673/13 גמיל אלקצאצי נ' כונס הנכסים הרשמי (פורסם בנבו 2.4.14) והחייבת תצרף פסק דין זה לכל בקשה חדשה שתוגש אם תוגש על ידה.

ניתן היום, כ"ב אלול תשע"ט, 22 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.