הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 25949-04-17

בפני
כב' השופט שמואל מנדלבום

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"
בעניין:
טאהא חידרי, ת"ז XXXXXX120
להלן: "החייב"
ובעניין:
הכונס הרשמי מחוז חיפה
להלן: "הכונ"ר"
ובעניין:
עו"ד אטלס ערן
להלן: "המנהל המיוחד"

פסק דין

בפניי בקשה של המנהל המיוחד לביטול ההליך וזאת בשל מחדליו של החייב טאהא חידרי ת"ז XXXXXX120.
כמפורט בבקשה (החוזרת) לביטול ההליך מיום 30.12.18, החייב אינו משלם את התשלומים החודשיים כפי שנקבעו בצו הכינוס מיום 19.6.17 שבו הועמד סכום התשלום החודשי על סך של 500 ₪ לחודש , ולחובת החייב נצבר חוב פיגורים בסכום כולל של 1,500 ₪ .
כמו כן החייב אינו מגיש דו"חות חודשיים כנדרש והדו"ח האחרון שהוגש על ידי החייב הינו בגין החודשים מרץ –אפריל 2018. עוד פורט כי החייב טרם המצ יא את המסמכים שנדרש להמציא כבר בדו"ח המסכם מיום 17.6.18.
יש לציין כי הבקשה מיום 30.12.18 הוגשה לאחר שבדיון הראשון בתיק שהתקיים ביום 24.6.18 הוריתי לחייב להסיר את מחדליו בהליך, ובכלל זה המצאת המסמכים שנדרשו בדו"ח המסכם והחייב לא עשה כן.
בדיון (השני) שהתקיים בפני ביום 4.2.19 ולאחר שניתנו לחייב שתי ארכות לבקשותיו להסרת המחדלים שפורטו בבקשת המנהל המיוחד מיום 30.12.18 ולאחר שאך בבוקר של יום הדיון הפקיד את חוב הפיגורים שעמד נכון לאותו מועד ע"ס 3,000 ₪ החלטתי, בשל הסכמת בעלי התפקיד ואף שסברתי כי היה מקום לבטל את ההליך כבר במעמד הדיון, ליתן לחייב הזד מנות להגיש לתיק עד ליום 15.3.19 אישור של המנהל המיוחד לפיו סילק את מלוא מחדליו והמציא את כל המסמכים שנדרש להמציא והוריתי כי ככל שלא אמצא בתיק ביום 16.3.19 אישור המנהל המיוחד הנדרש, אורה על ביטול ההליך ללא דיון נוסף. ביום 10.4.19 נעתרתי לבקשת החייב למתן ארכה אחרונה להסרת המחדלים עד ליום 1.5.19 ושוב הוריתי כי לאחר מועד זה יבוטל ההליך בהעדר האישור הנדרש.
עד היום לא הוגש האישור הנדרש ובמקומו הוגשה ביום 17.6.19 הודעת המנהל המיוחד לפיה החייב לא הסיר את מחדליו, ואף נצבר לחובתו חוב פיגורים חדש בגין 2 תשלומים חודשיים ממועד הדיון.
לאור כל האמור לעיל, ולאחר שניתנו לחייב כל ההתראות הנדרשות, אין לי אלא לראות את החייב כמי שוויתר על הצורך בהמשך ההליך, ועל כן אין מנוס אלא למחוק את הבקשה העיקרית בתיק להכרזת החייב כפושט רגל.
יובהר כי מחדלי החייב כאשר הוא חוסה תחת הגנתו של צו הכינוס אשר ניתן בתיק, מהווים התנהגות בחוסר תום לב של החייב אשר מחד גיסא נהנה מההטבות וההגנות הנכללות בצו הכינוס ומאידך אינו ממלא את הנדרש ממנו במסגרת הליך הפש"ר.
בעניין זה נאמר כבר על ידי בית המשפט העליון (כב' השופטת פרוקציה) כי:
"אחד האמצעים החשובים ליישוב בין המגמות המנוגדות הפועלות בהליכי פשיטת הרגל מתמקד בדרישה לתום לב של החייב לאורכם ולרוחבם של הליכים אלה. כדי לזכות את החייב ב"כרטיס כניסה" להליך פשיטת רגל, עליו להוכיח את תום ליבו. כדי לזכות ב"כרטיס יציאה" מהליך פשיטת הרגל, ולקבל פטור מחובות שנותרו לא משולמים, עליו להראות כי פעל בתום לב במסגרת הליכי פשיטת הרגל, ומילא בדייקנות ובהגינות את החובות שהוטלו עליו בגדרו של הליך זה..."
ע"א 6021/06 דגנית פיגון נ' כונס הנכסים הרשמי (פורסם בנבו, ניתן ביום 9.8.2009, דגשים שלי ש.מ).
החייב כאמור לעיל, לא מילא בדייקנות ובהגינות את החובות שהוטלו עליו, וממילא אינו זכאי יותר להגנת ההליך.
לפיכך אני מורה על מחיקת הבקשה לפשיטת רגל על כל השלכותיה.
בנסיבות אלו, כל ההגבלות שהוטלו בצו הכינוס מבוטלות, למעט צו עיכוב יציאה שיעמוד בתוקפו 90 יום נוספים.
כספים שייוותרו אם ייוותרו בקופת הכינוס ישמשו תחילה לכיסוי הוצאות ההליך על פי התקנות, והיתרה ככל שתיוותר תועבר לתיקי ההוצאה לפועל בהם מתנהלים הליכים כנגד החייב, בהתאם להוראות הדין בדבר סדר קדימויות בין נושים המנהלים הליכי הוצאה לפועל כנגד החייב.
החייב יהיה רשאי להגיש בקשה לביטול פסק הדין בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק דין זה לידי ב"כ החייב, ואולם תנאי להגשת בקשה לביטול פסק הדין הינו הפקדת סך של 1,500 ₪ בקופת בית המשפט וכן צירוף אישור המנהל המיוחד בדבר הסרת מחדלי החייב, והחייב יצרף פסק דין זה לכל בקשה חדשה שתוגש אם תוגש על ידו.
ככל שהחייב לא יגיש בקשה לביטול פסק הדין ויבקש להגיש בקשה חדשה לפשיטת רגל, אני מורה כי הוא לא יהיה רשאי לעשות כן אלא בחלוף 18 חודשים ממועד פסק דין זה, וזאת לאור היקף מחדליו של החייב והתקופה הממושכת שבה נמשכו מחדלי החייב, ובהתאם להלכת בית המשפט העליון בע"א 8673/13 גמיל אלקצאצי נ' כונס הנכסים הרשמי (פורסם בנבו 2.4.14).

ניתן היום, כ"ט סיוון תשע"ט, 02 יולי 2019, בהעדר הצדדים.