הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 21952-01-15

בפני
כב' השופט שמואל מנדלבום

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"
בעניין:
צלרמאיר שלמה, ת"ז XXXXX499
להלן: "החייב"
ובעניין:
הכונס הרשמי מחוז חיפה
להלן: "הכונ"ר"
ובעניין:
עו"ד שגיא רוזנק
להלן: "המנהל המיוחד"

פסק דין

בפניי בקשת חייב להכריזו פושט רגל.
הכונ"ר והמנהל המיוחד אינם מתנגדים לבקשת החייב, כמפורט בהודעת המנהל המיוחד מיום 20.8.18.
ביום 12.3.15 ניתן צו לכינוס נכסי החייב על פי בקשתו, בגין חובות מוצהרים בסך של 194,081 ₪  ל- 15 נושים, כאשר מושת עליו תשלום חודשי בסך 1,000 ₪ ואשר הופחת בהחלטתי מיום 10.9.17 לסך של 750 ₪ לתקופה של ששה חודשים .
לפי הודעת המנהל המיוחד מיום 20.8.18 תביעות החוב המאושרות בהליך עומדות על סך של 116,761 ₪.
המבחן העיקרי להכרזתו של חייב כפושט רגל, ע"פ הפקודה והכללים שהתפתחו בפסיקה, הוא אם  החייב נהג בתום לב עובר להליכי פשיטת הרגל ובמהלכם.  בהעדר תום לב, אין החייב זכאי לחסות בצל המטריה של הפקודה. (שלמה לוין ואשר גרוניס, פשיטת רגל, מהדורה שלישית, בעמ' 173; כן ראה ע"א 5503/92 קירצמן ואח' נגד כונס הנכסים הרשמי, פ"ד מט(1) עמ' 749 בעמ' 756).
וראה גם ע"א 6021/06 דגנית פיגון נ' כונס הנכסים הרשמי תק-על 2003 (3) 1913 (2009).
במקרה שלפנינו נהג החייב בחוסר תום לב במהלך ההליך ולכך התייחסתי בהחלטות קודמות ואולם בסיכומו של דבר הוסרה התנגדות הכונ"ר והמנהל המיוחד להכרזת החייב כפושט רגל ובהעדר התנגדות מטעם נושי החייב אשר לא התייצבו לישיב ות בית המשפט שנוהלו בעניינו של החייב, אני מקבל את הבקשה ומכריז כי החייב פושט רגל.
עו"ד שגיא רוזנק ישמש כנאמן בהליך, כנגד חתימה על התחייבות עצמית על ס ך 50,000 ₪, להבטחת מילוי תפקידו .לאור תוצאות ההליך, ישולמו הוצאות ההליך ושכר המנהל המיוחד, בהתאם להנחיות הכונ"ר.
עסקינן בהליך פש"ר החוסה תחת הרפורמה בהליכי פשיטת רגל של חייבים שהנהיג הכונ"ר. הנושים לא התייצבו לדיון אף שהובהר להם בצו הכינוס שבית המשפט עשוי להכריע בתוכנית פירעון ו/או ליתן צו הפטר מותנה במעמד הדיון בבקשה העיקרית.
לאחר ששמעתי את ב"כ הצדדים והחייב בדיון הרביעי בתיק שהתקיים לפני ביום 10.4.19 ובהמשך להחלטותיי המפורטות מימים 15.7.19 ו- 3.10.19 ובזיקה לאותן החלטות אני מאמץ את תוכנית הפירעון המוסכמת, אשר אושרה בפניי גם על ידי החייב במהלך הדיון שהתקיים ביום 10.4.19 ו בהמשך להחלטתי מיום 3.10.19 בה הוריתי על הוספת ריבית והצמדה לסכומי תביעות החוב המאושרות בהתאם להוראת סעיף 81 לפקודה לאחר שהתברר כי לחייב זכויות בצוואת אביו המנוח כפי שתואר באותה החלטה ,ולפי תוכנית הפרעון המוסכמת על החייב להוסיף ול שלם לקופת הכינוס, בנוסף לסך שכבר נצבר בקופת הכינוס, סך נוסף של 48,000 ₪, שיועברו לקופת הכינוס מתוך הכספים הצבורים ע"ש אביו המנוח של החייב בחברת פסגות בית השקעות בע"מ בהתאם לפסיקתא שנחתמה על ידי ביום 6.10.19 . יובהר כי סכום הפרעון שנקבע מגלם 100% דיבידנד לנושים בתוספת הוצאות ההליך, ובכלל זה שכר בגין מאמץ מיוחד למנהל המיוחד כ פי שפורט בהחלטה מיום 10.4.19.
אני נותן לתוכנית הפירעון כפי שאושרה על ידי תוקף של צו הפטר מותנה ולאחר הגשת הודעת הנאמן בדבר העברת וקליטת הסך 48,000 ₪ בקופת הכינוס, יינתן על ידי צו הפטר חלוט לחייב, וזאת בכפוף להסדרת התשלום לנושה כפי שיפורט להלן.
לעניין בקשת הנושה, מורן סנקר ת.ז. XXXXXX100, בהמשך להחלטתי מיום 3.10.19 ובהתאם להחלטה 6.12.19 אני מורה לחייב לשלם לנושה סך של 126,550 ₪ מחלקו של החייב בעזבון אביו המנוח וזאת תוך 30 ימים מהיום , וב"כ החייב תגיש עד ליום 20.12.2019 פסיקתא מתאימה לחתימתי אשר תופנה לקופה הרלוונטית ושבה תינתן הוראה להעברת הכספים לידי הנושה , ויודגש כי כל עוד לא תושלם העברת הכספים לנושה לא ינתן צו הפטר חלוט לחייב.
אמתין להודעת עדכון מטעם ב"כ החייב בדבר תשלום הסך 126,550 ₪ לנושה והעברת הסך 48,000 ₪ לקופת הכינוס עד ליום 20.1.20.

ניתן היום, י"ב כסלו תש"פ, 10 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.