הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 18896-11-18

בפני
כב' השופט נאסר ג'השאן

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"
בעניין:

  1. נווסו אזוביקה סמואל, ת"ז XXXXX627
  2. נווסו רחל, ת"ז XXXXX836

להלן: "החייבים"

הכונס הרשמי מחוז חיפה
להלן: "הכונ"ר"
ובעניין:
עו"ד גיא נצר
להלן: "המנהל המיוחד"

החלטה

לאחר שעיינתי בבקשת החייבים ובמסמכים המצורפים אליה, ולאחר קבלת תגובת הכונס הרשמי (להלן: "הכונ"ר"), אני מחליט כדלקמן:
א. ניתן צו כינוס לנכסי החייבים.
ב. הכונ"ר מתמנה בזאת ככונס לנכסי החייבים.
ג. הנני מורה על עיכוב יציאת החייבים מן הארץ. צו זה מחליף ובא במקום צווי עיכוב יציאה מן הארץ אשר הוצאו כנגד החייבים בתיקי ההוצאה לפועל הפרטניים שההליכים בהם עוכבו בצו זה. על משטרת ישראל ו/או רשות האוכלוסין וההגירה לעכב יציאתם של החייבים עד קבלת הודעה מבית המשפט בדבר ביטול צו עיכוב היציאה.
ד. הגבלות שהוטלו, ככל שהוטלו, על רישיונות הנהיגה של החייבים מתוקף הליכי ההוצאה לפועל, לרבות הליכים המתנהלים, אם מתנהלים, על ידי המרכז לגביית קנסות, מבוטלות בזאת, ובלבד שהוטלו בגין חובות שנוצרו עובר למתן צו הכינוס.
ה. על החייבים לבצע את הפעולות הבאות:

  1. להתייצב בפני הכונ"ר במשרדו או בפני מנהל מיוחד, ככל שזה ימונה על ידי ב"כ הכונ"ר, בכל עת שיידרשו לכך, לצורך חקירה.
  2. לשלם לכונ"ר לטובת נושיהם סך של 700 ₪ לחודש לחייב; וסך של 1,000 ₪ לחודש לחייבת; החל מיום 1.1.19, ומדי חודש בחודשו עד ליום ה-10 בכל חודש.
  3. להגיש לכונ"ר דו"ח אחת לחודשיים על הכנסותיהם והוצאותיהם, על פי הטפסים שיימסרו להם על ידי הכונ"ר ובמועדים שייקבעו על ידי הכונ"ר.

ו. ניתן בזאת צו לעיכוב כל ההליכים מכל סוג שהוא כנגד החייבים, כאמור בסעיפים 20(א)
ו-22(א) לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980 (להלן: "פקודת פשיטת הרגל"). מובהר כי החייבים יהיו רשאים לנהל חשבונות בנק ביתרת זכות בלבד, ובלבד שלא ייעשה שימוש בכרטיסי אשראי ובפנקסי שיקים ויהיו רשאים למשוך כספים שהופקדו לחשבונות אלו, ובלבד שלא תיווצר בהם יתרת חובה. בכפוף לתנאים אלו, יהיו החייבים רשאים לחתום על הרשאה לחיוב החשבון ולעשות שימוש בכרטיס מגנטי ובכרטיס לחיוב מידי (כרטיס דביט). יובהר כי החשבון לא יוכל לשמש בטוחה לחיוב כלשהו, וכי על החייבים לצרף העתק מדפי התנועות בחשבון לדו"חות השוטפים שיוגשו על ידם בהתאם להוראות סעיף ה'3 לעיל.
ז. אני מטיל על החייבים את ההגבלות לפי סעיף 42א' לפקודת פשיטת הרגל (עותק מהוראת הפקודה מצוי במזכירות בית המשפט), למעט לצורך האמור בסעיף ו' לצו הכינוס, ולצורך כך לא יהיו החייבים לקוחות מוגבלים. למרות האמור בסעיף 42א' לפקודת פשיטת הרגל, יהיו רשאים החייבים לנהל חשבונות בנק בתנאים האמורים בצו זה.
ח. בנוסף, אני מורה על ביטול העיקולים אשר הוטלו במסגרת הליכי ההוצאה לפועל, ככל שהוטלו, על משכורותיהם של החייבים אצל המעבידים, ו/או על גמלאות או קצבאות שלהן זכאים החייבים, ו/או על חשבונות העו"ש המנוהלים ע"ש החייבים אליהם מופקדות משכורותיהם החודשיות.
ט. הכספים המעוקלים שנצברו אצל המעבידים ו/או בחשבונות הבנק, וכן הכספים שנגבו מן החייבים בתיקי ההוצאה לפועל, אשר לא הועברו לזוכים במועד המצאת צו זה, יועברו לקופת הכינוס בתוך 30 יום מהיום.
י. מיטלטלין מעוקלים אשר נתפסו טרם מתן צו הכינוס, המאוחסנים במחסני ההוצאה לפועל או במרכז לגביית קנסות, ואשר טרם נמכרו עד היום, ככל שקיימים כאלה ע"ש החייבים, יימכרו על ידי מערכת ההוצאה לפועל, בהתאם לכללי מכר מעוקלים בהוצאה לפועל, כאמור בסעיף 27 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 ותקנה 53 לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם-1979. התמורה בניכוי ההוצאות תועבר לקופת הכינוס. כספים אשר נגבו מהחייבים בתיקי ההוצאה לפועל, וטרם הועברו לנושים במועד צו הכינוס, יועברו לקופת הכינוס.
יא. בהתאם לתקנה 21 לתקנות פשיטת הרגל, התשמ"ה-1985, אני מורה לרשם המקרקעין, רשות מקרקעי ישראל ורשם המשכונות לרשום הערה אודות צו הכינוס על נכסי החייבים הרשומים בפנקסי המקרקעין המתנהלים על ידם.
יב. המועד לדיון בבקשות פשיטת הרגל של שני החייבים נקבע בזה ליום 12.1.21 שעה 09:30 .
יג. פרסום צו כינוס זה יבוצע על ידי הכונ"ר ויכלול את מועד הדיון האמור. אני מורה כי הפרסום האמור שיתבצע על ידי הכונ"ר, יודיע גם על אסיפת נושים, ככל שתתקיים, ויהווה הזמנה כדין לנושים. כן יודיע הפרסום על אפשרות מתן הפטר לאלתר לחייבים אם נסיבות המקרה יצדיקו זאת. ללא קשר לפרסום, ימסור הכונ"ר לחייבים מהו המועד שנקבע לאסיפת הנושים, ככל שתתקיים, בתוך 14 יום ממתן צו הכינוס.
יד. לבקשת הכונ"ר, בהתאם להוראות סעיף 23 לפקודת פשיטת הרגל, אני מורה על מינוי עו"ד גיא נצר כמנהל מיוחד לנכסי החייבים בתיק זה, ומאשר סמכויותיו ושכרו בהתאם למפורט בכתב המינוי המצורף.
טו. המנהל המיוחד ידאג לזימון החייבים וכל הנושים שיגישו תביעות חוב ו/או שצוינו כנושה בדו"ח החייבים בדיון שנקבע, בצירוף הודעה מפורטת, לפיה תתברר בדיון הבקשה לפשיטת רגל וכן תכנית הפירעון והאפשרות למתן הפטר לחייבים. כמו כן, יודיע המנהל המיוחד לחייבים ולנושים על זכותם להגיש לבית המשפט השגה בכתב על המפורט בדו"ח, עם העתק למנהל המיוחד ולכונ"ר טרם המועד הקבוע לדיון.
טז. חייבים אשר יבקשו, אם תקום להם עילה לכך, לשנות את צווי התשלומים המפורטים בסעיף (ה)(2) לעיל או את הצווים לעיכוב יציאה מן הארץ המפורט בסעיף (ג) לעיל, יפעלו כדלקמן:

החייבים יפנו למנהל המיוחד עם בקשתם ויבקשו לקבל את עמדתו. עמדת המנהל המיוחד תינתן בתוך זמן סביר, בשים לב לטיב הבקשה.

רק לאחר קבלת העמדה, יגישו החייבים את בקשתם לבית המשפט, ויצרפו אליה את פנייתם למנהל המיוחד ואת העמדה שנמסרה להם.

ככל שהמנהל המיוחד לא ימסור עמדה תוך זמן סביר, תוגש הבקשה לבית המשפט בצירוף אישור על מסירת הפניה למנהל המיוחד.

יז. על החייבים למסור עותק מצו זה בכל תיקי ההוצל"פ המתנהלים כנגדם ולהמציא אישור כי הערה בדבר צו הכינוס נרשמה בכל אחד מתיקי ההוצל"פ עליהם הצהירו, וזאת בתוך 30 ימים ממועד קבלת הצו, וכן ישלחו בדואר רשום עם אישור מסירה הודעה על צו הכינוס הכוללת עותק ממנו לכל נושיו, למעט אלה אשר פעלו נגדם במסגרת ההוצל"פ ובמסגרת זו קיבלו הודעה על צו הכינוס שנשלח לתיקי ההוצל"פ, וזאת בתוך 30 ימים מיום קבלת הצו כאמור.

המזכירות תקשור בין שני תיקי החייבים.

ניתנה היום, י"ג כסלו תשע"ט, 21 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.

ק': סיגל