הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 1604-03-17

בפני
כב' השופט שמואל מנדלבום

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"
בעניין:
שמואל כהן, ת"ז XXXXX645
להלן: "החייב"
ובעניין:
הכונס הרשמי מחוז חיפה
להלן: "הכונ"ר"
ובעניין:
עו"ד סאלם סוהייל
להלן: "המנהל המיוחד"

פסק דין
בפניי בקשה של המנהל המיוחד לביטול ההליך וזאת בשל מחדליו של החייב שמואל כהן ת"ז XXXXX645.
בצו הכינוס מיום 20.4.17 הועמד סכום התשלום החודשי על סך של 1,000 ₪ לחודש ו בהחלטתי מיום 11.4.18 הופחת לבקשת החייב לסך של 500 ₪ החל מחודש אפריל 2018 . בהחלטה נוספת מיום 24.12.18 הופחת צו התשלומים, לבקשת החייב , באופן רטרואקטיבי החל ממועד מתן צו הכינוס לסך של 500 ₪ ונקבע כי החייב ישלם החל מחודש ינואר 2019 סך של 1,000 ₪ לחודש כאשר מתוכם 500 ₪ לחודש בגין חוב הפיגורים שצבר החייב עד לאותו מועד בתשלומים החודשיים ועד לסילוק מלוא חוב הפיגורים.
כמפורט בדוח עדכון מטעם המנהל המיוחד מיום 26.6.19 , החייב אינו משלם את התשלומים החודשיים כפי שנקבעו ולחובתו נצבר חוב פיגורים בסכום כולל של 2,500 ₪ (נכון לחודש 6/2019) . עוד פורט בדו"ח העדכון כי טרם התקבלה בידי החייב הסכמת המוסד לביטוח לאומי להחרגת חוב הגל"ש שבדין קדימה, שאושר בהליך בסך של 21,644 ₪ , וכן טרם התקבלה בידי החייב הסכמת מס הכנסה להחרגת ו/או משיכת ו/או הפחתת תביעת החוב שאושרה בסך 19,614 ₪ בדין קדימה על אף שהחייב הציג מכתב פניה למס הכנסה לצורך ביטול החוב בדין קדימה .
להשלמת התמונה יצויין כי בהחלטתי מיום 24.12.18 החייב התבקש לפעול להסדרת החובות בדין קדימה ובהחלטתי מיום 8.5.19 הוריתי למל"ל להודיע האם קיימת הסכמה מצידו להסדר שפירטתי באותה החלטה ולפי תשובת המל"ל, שהמציא החייב ביום 6.6.19 , המל"ל הסכים להחריג את חוב המזונות שאושר בהליך בדין קדימה, בכפוף למתווה שהצעתי בהחלטתי מיום 8.5.19, אך כאמור טרם נתקבלה כלשהי באשר לחוב הגל"ש.
בהחלטתי מיום 2.7.19 הוריתי כי על החייב חלה החובה לסלק את חוב הפיגורים ולהמציא את תוצאות פנייתו למס הכנסה ולמל"ל בעניין חוב הגל"ש ולהגיש לתיק עד ליום 1.8.19 אישור של המנהל המיוחד כי עשה כן שאם לא כן יהיה המנהל המיוחד רשאי לעתור בכל בקשה מתאימה כפי שימצא לנכון, לרבות בבקשה לביטול ההליך.
בהחלטתי מיום 8.8.19 ניתנה לחייב התראה נוספת על אי עמידתו בהוראות החלטתי מיום 2.7.19.
עד היום לא הוגש האישור הנדרש מהחייב, ובמקומו הוגשה ב יום 23.9.19 הודעת המנהל המיוחד לפיה החייב לא הסיר את מחדליו, ואף נצבר לחובתו חוב פיגורים בגין חודשיים נוספים וכי הדו"ח האחרון שהוגש מטעם החייב הינו עבור החודשים פברואר-מרץ 2019 שגם לו לא צורפו אסמכתאות מלאות.
לאור כל האמור לעיל, ולאחר שהחייב ממשיך וצובר מחדלים לאחר שניתנו לו כל ההתראות הנדרשות, ובהעדר תועלת לנושים משטרם הוחרגו יתר החובות בדין קדימה, אין לי אלא לראות את החייב כמי שוויתר על הצורך בהמשך ההליך, ועל כן אין מנוס אלא למחוק את הבקשה העיקרית בתיק להכרזת החייב כפושט רגל.
יובהר כי מחדלי החייב כאשר הוא חוסה תחת הגנתו של צו הכינוס אשר ניתן בתיק, מהווים התנהגות בחוסר תום לב של החייב אשר מחד גיסא נהנה מההטבות וההגנות הנכללות בצו הכינוס ומאידך אינו ממלא את הנדרש ממנו במסגרת הליך הפש"ר.
בעניין זה נאמר כבר על ידי בית המשפט העליון (כב' השופטת פרוקציה) כי:
"אחד האמצעים החשובים ליישוב בין המגמות המנוגדות הפועלות בהליכי פשיטת הרגל מתמקד בדרישה לתום לב של החייב לאורכם ולרוחבם של הליכים אלה. כדי לזכות את החייב ב"כרטיס כניסה" להליך פשיטת רגל, עליו להוכיח את תום ליבו. כדי לזכות ב"כרטיס יציאה" מהליך פשיטת הרגל, ולקבל פטור מחובות שנותרו לא משולמים, עליו להראות כי פעל בתום לב במסגרת הליכי פשיטת הרגל, ומילא בדייקנות ובהגינות את החובות שהוטלו עליו בגדרו של הליך זה..."
ע"א 6021/06 דגנית פיגון נ' כונס הנכסים הרשמי (פורסם בנבו, ניתן ביום 9.8.2009, דגשים שלי ש.מ).
החייב כאמור לעיל, לא מילא בדייקנות ובהגינות את החובות שהוטלו עליו, וממילא אינו זכאי יותר להגנת ההליך.
לפיכך אני מורה על מחיקת הבקשה לפשיטת רגל על כל השלכותיה.
בנסיבות אלו, כל ההגבלות שהוטלו בצו הכינוס מבוטלות, למעט צו עיכוב יציאה שיעמוד בתוקפו 90 יום נוספים.
כספים שייוותרו אם ייוותרו בקופת הכינוס ישמשו תחילה לכיסוי הוצאות ההליך על פי התקנות, והיתרה ככל שתיוותר תועבר לתיקי ההוצאה לפועל בהם מתנהלים הליכים כנגד החייב, בהתאם להוראות הדין בדבר סדר קדימויות בין נושים המנהלים הליכי הוצאה לפועל כנגד החייב.
החייב יהיה רשאי להגיש בקשה לביטול פסק הדין בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק דין זה לידי ב"כ החייב, ואולם תנאי להגשת בקשה לביטול פסק הדין הינו הפקדת סך של 4,000 ₪ בקופת בית המשפט וכן צירוף אישור המנהל המיוחד בדבר הסרת יתר מחדלי החייב.
ככל שהחייב לא יגיש בקשה לביטול פסק הדין ויבקש להגיש בקשה חדשה לפשיטת רגל, אני מורה כי הוא לא יהיה רשאי לעשות כן אלא בחלוף 12 חודשים ממועד פסק דין זה, וזאת לאור היקף מחדליו של החייב והתקופה הממושכת שבה נמשכו מחדלי החייב, ובהתאם להלכת בית המשפט העליון בע"א 8673/13 גמיל אלקצאצי נ' כונס הנכסים הרשמי (פורסם בנבו 2.4.14), ., והחייב יצרף פסק דין זה לכל בקשה חדשה שתוגש אם תוגש על ידו.

ניתן היום, ד' תשרי תש"פ, 03 אוקטובר 2019, בהעדר הצדדים.