הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 11300-04-17

בפני
כב' השופטת עדי חן-ברק

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"
בעניין:
יבגני מרגוליס, ת"ז XXXXXX127
להלן: "החייב"
ובעניין:
הכונס הרשמי מחוז חיפה
להלן: "הכונ"ר"
ובעניין:
עו"ד ליאור מזור
להלן: "המנהל המיוחד"

החלטה

בפני בקשת נאמן לאפשר לו גישה לשתי תיבות דוא"ל של החייב.

1. בהחלטה קודמת שנתנה על ידי במעמד צד אחד, הורתי לחברת גוגל ישראל בע"מ להמציא לנאמן רשומון מתיבת הדוא"ל של החייב המנוהלת תחת הכתובת fenilcompany@gmail.com (להלן: "כתובת דוא"ל ראשונה".
יובהר כי רשומון הינו תדפיס הכולל תאריכי וזמני שליחת הודעת מתיבת הדוא"ל ואליה, וכן את כתובות תיבות הדוא"ל של הנמענים או השולחים.
2. לאחר קבלת הרשומון הגיש הנאמן בקשה לאפשר לו גישה לתיבת הדוא"ל הנ"ל לצורך בדיקת ההתכתבויות העסקיות של החייב נוכח הטענה כי לאחר עיון ברשומון נמצא כי נכללות בדוא"ל גם התכתבויות עסקיות של החייב (כך למשל - התכתבויות עם גורמי תיווך ונדל"ן, ועם מוסדות בנקאיים שמקום מושבם בחו"ל), ולא רק התכתבויות פרטיות.
כן ביקש הנאמן לתת החלטה דומה ביחס לחשבון נוסף של החייב המנוהל בכתובת eslavutsky@gmail.com. (להלן: "כתובת דוא"ל שנייה").
3. על מנת לשמור על פרטיות החייב הציע הנאמן מתווה לפיו ראשית תינתן לחייב האפשרות למחוק מהתיבה את כל התכתובות שהן לטעמו (של החייב) התכתבויות פרטיות , ובלבד שכל ההתכתבויות תשמרנה עד למיצוי הבירור, ורק לאחר מכן תינתן לנאמן גישה ליתרת ההתכתבויות שגם לשיטת החייב אינן התכתבויות פרטיות.
4. החייב מתנגד לבקשה.
נטען כי מדובר בתיבת דוא"ל פרטית הכוללת פרטים אישיים, וכי מדובר בפגיעה בלתי מידתית כאשר לא הונחה תשתית ראייתית המלמדת על אפשרות לקיומן של הודעות הכוללת התכתבות עסקית.
ביחס למנגון שהציע הנאמן נטען כי הוא דורש זמן רב וכ וח אדם.
החייב הציע מצדו מנגנון אחר לפיו יבחר הנאמן 100 הודעות דוא"ל שיבחנו על ידו, וככל שתדרש בחינה נוספת יועברו 100 הודעות נוספות.
ביחס לתיבת הדוא"ל הנוספת הוצע כי הנאמן יקבל את הרשומון כפי שקיבל ביחס לכתובת הדוא"ל הראשונה, ורק לאחר מכן, וככל שימצא שיש התכתבויות עסקיות, יחול אותו מנגנון.
5. עמדת הכנ"ר היא כי האיזון הראוי מחייב לאפשר לנאמן לעיין בתכתובות הדוא"ל, ואולם הוצע כי הדבר יעשה בהתאם למילות חיפוש ספציפיות.

6. הכרעה:

לאחר ששקלתי טענות הצדדים ועיינתי בפסק דינו של בית המשפט העליון אליו הפנו הצדדים (רע"א 129/17 אלון ריחני נ' סטריקובסקי ניתן ביום 7/4/17) סבורה אני כי האיזון הראוי ימצא במתן הצו כמבוקש, ברם בתנאים הבאים:
בשלב הראשון תינתן לחייב האפשרות למחוק מהתיבה את כל התכתובות שהן לטעמו (של החייב) התכתבויות פרטיות, ובלבד שכל ההתכתבויות תשמרנה עד למיצוי הבירור.
לאחר מכן תינתן לנאמן גישה ליתרת ההתכתבויות בהתאם למילות חיפוש ספציפיות שתוגשנה לאישור בית המשפט.
להלן הנימוקים:
7. מהאמור בתגובת החייב, ו כן מהמנגנון שהוצע על ידו (מתן אפשרות לעיין ב-100 התכתבויות ובשלב שני ב-100 התכתבויות נוספות), עולה כי החייב עצמו מאשר שתיבת הדוא"ל כוללת גם הודעות שבחלקן נוגעות לפעילות עסקית שלו.
טענת החייב כי המידע המצוי בדוא"ל לא יועיל לנאמן (שכן מדובר בעסקאות שלא יצאו לפועל), בוודאי שאינה רלבנטית, והשאלה אם המידע יועיל אם לאו צריכה להבחן על ידי הנאמן עצמו .
גם בטענה כי יהיה במתן הצו המבוקש כדי להביא לעבודה מאומצת - אין ממש, שכן דומה כי ניתן יהיה להתגבר על אותו קושי טכני בדרכים שונות .
8. בפסק הדין אליו הפנו כל הצדדים נקבע כי השאלה הרלבנטית תיגזר מהפרשנות שיש לתת לסעיף 18ג' המסמיך בעל תפקיד לערוך חקירה מקיפה בעניינו של חייב ולא מהאמור בסעיף 58 לפקודה (סעיף המאפשר לנאמן לקבל דברי דואר הממוע נים לחייב לתקופה שלא תעלה על 3 חודשים).
בשאלה האם בגדר סמכות החקירה הכללית בהתאם לסעיף 18 מצויה גם סמכות להורות על מתן צו לעיין בתכתובות דוא"ל לא הכריע בית המשפט העליון ונאמר כי:
"התשובה לשאלה זו מורכבת והיא דורשת הכרעה בשאלות שונות שאין המסגרת הדיונית שלפני מאפשרת הכרעה בהן".
יודגש כי הבר"ע נדחתה מהטעם שלא נשמעה עמדת חברת 012 ממנה נתבקשה קבלת המידע.
יחד עם זאת כן נפסקו הדברים הבאים בהם יש להתחשב:
ראשית עמד בית המשפט העליון על העובדה שתיבת דוא"ל כוללת מידע עצום ורגיש כך ש הפגיעה בפרטיות עשויה להיות משמעותית, הרבה מעבר לעיון במכתבים למשך 3 חודשים כפי שמאפשר סעיף 58.
עוד נקבע כי הביטוי בסעיף 18 המאפשר לנאמן לקבל כל מידע או מסמך הנוגע לענייני החייב אינו כולל העתק או גישה בלתי אמצעית לתוכן תיבת הדוא"ל ולא ניתן לאפשר כניסה גורפת לדוא"ל של חייב, שכן אין הצדקה לאפשר לנאמן גישה למידע רב שחלקו פרטי וב כך לפגוע בפרטיות החייב, כאשר דין זה חל גם על תיבת דוא"ל עסקית .
יחד עם זאת לטעמי לא שלל בית המשפט העליון אפשרות לקבל צו כמבוקש ובלבד שיתקיים מנגנון סינון ובקרה.
במתן אפשרות לחייב לעבור על כל ההתכתבויות ולהותיר, בשלב הראשון, רק את ההתכתבויות שאינן פרטיות, כאשר לאחר מכן על אותן התכתבויות שאינן פרטיות יופעל מנגנון סינון ובקרה בדמות חיפוש בהתאם למילות חיפוש ספציפיות שיאושרו על ידי בית המשפט – יש לטעמי כדי למנוע פגיעת יתר בפרטיות החייב, ומצד שני אפשרות להתחקות אחר פעילות עסקית שנטען כי הוסתרה, ומכל מקום יש במתווה האמור כדי להוות מנגנון סינון ובקרה ראוי ומתאים.

ב"כ הצדדים יפעלו בתוך 15 יום בהתאם למנגנון שנקבע לעיל ביחס לתיבת הדוא"ל הראשונה, ויעשו הדבר בשיתוף פעולה במשרדי הנאמן.

באשר לתיבת הדוא"ל השני יפעל הנאמן ראשית לקבלת הרשומון.

ניתנה היום, כ' ניסן תשע"ט, 25 אפריל 2019, בהעדר הצדדים.