הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פר"ק 75150-10-18

בפני
כב' השופטת בטינה טאובר

בעניין:
פקודת החברות [נוסח חדש] התשמ"ג-1983
להלן: "הפקודה"

ובעניין:
א.ש. שני ייעוץ אסטרטגי וארגוני בע"מ ח.פ. 4814607
להלן: "החברה"

ובעניין:
עו"ד שמואל לביא
להלן: "המנהל המיוחד"

ובעניין:
שני אוצקובסקי
להלן: "המבקש"

ובעניין:
כונס הנכסים הרשמי
להלן: "הכנ"ר"

החלטה

1. בפני בקשה שהוגשה על ידי מר שני אוצקובסקי (להלן: "המבקש") לפיה יורה בית משפט על בדיקת תביעות החוב תוך זמן סביר ויאריך למבקש את המועד להגשת תגובה לבקשתו של עו"ד שמואל לביא (להלן: "המנהל המיוחד") לפי סעיפים 373 ו-374 לפקודת החברות, ב-21 ימים לאחר שתושלם בדיקת תביעות החוב.

2. במסגרת הבקשה טען המבקש כי בהתאם להוראת תקנה 93 לתקנות פשיטת הרגל, התשמ"ה-1985 (להלן: "תקנות פשיטת הרגל") יש לבדוק את תביעות החוב תוך 90 ימים מן המועד שהוגשו לבעל התפקיד. המבקש הוסיף וטען כי נחוץ לבדוק את תביעות החוב משום שביסוד הבקשה שהגיש המנהל המיוחד לפי סעיפים 373 ו-374 לפקודת החברות, לחיוב המבקש בחובות החברה, עומדת הטענה לפיה המבקש על אף החובות המשמעותיים של החברה העביר לידיו את זכויות החברה שבפירוק במניות חברת אמ. אס. אן.

3. הבקשה הועברה לתגובת המנהל המיוחד והכנ"ר וכן הוגשה תשובת המבקש.

4. בתגובת המנהל המיוחד ציין המנהל המיוחד כי קופת הפירוק ריקה, ואולם הוא מסכים לבדוק את תביעת החוב על מנת לסייע בהכרעה בבקשה התלויה ועומדת. עם זאת , ציין המנהל המיו חד כי ניתן שלא להכריע בתביעות החוב החופפות שהגישו גל הרמן ומנחם אברהם על סך של 739,930 ₪ שכן מדובר בתביעה שטרם התבררה בבית המשפט ובירורה בפני המנהל המיוחד עשוי לדרוש משאבים מרובים, שדומה כי אין מקום להוציאם שעה שקופת הפירוק ריקה.

5. המנהל המיוחד ציין כי די בבדיקת יתר התביעות שהוגשו, שהינן בסך כולל של 460,862 ₪ בדין רגיל ו-29,000 ₪ בדין קדימה כדי ליתן תמונת מצב מספקת, וכי תביעות החוב החופפות תיבדקנה בהמשך, במידת הצורך ובהתאם לתוצאות.

6. המנהל המיוחד הוסיף וציין כי לעמדתו אין מקום להמתין עם הגשת תגובת המבקש לבקשה לגופה וכי עליו להקדים ולהגישה, לנוכח המועד שחלף מאז הגשתה.

7. הכנ"ר צידד בעמדתו של המנהל המיוחד וציין כי במסגרת סעיף 373 לפקודת החברות בסמכות בית משפט להצהיר כי נושא משרה יישא באחריות אישית ללא הגבלה לחובותיה של החברה. משכך סבור הכנ"ר כי בקשת המנהל המיוחד לחיובו האישי של המבקש צריכה להתברר כבר עכשיו ללא קשר לשלב בו נמצאת מלאכת בדיקת תביעות החוב.

8. לעמדת הכנ"ר בשלב הראשון של בירור הבקשה יהיה מקום לבחון ולקבוע אם ישנה בכלל חבות של המבקש לחובות החברה, וככל שיימצא כי יש לחייב את המבקש בחובות החברה אז הסכום בו יחויב המבקש בסופו של יום יהיה סכום תביעות החוב לאחר בדיקה. משכך, חזר הכנ"ר על עמדתו כי ההליך יתנהל במקביל לבדיקת תביעות החוב על ידי המנהל המיוחד שכן הדבר לעמדת הכנ"ר לא יגרום נזק למי מהצדדים.

9. לנוכח כל האמור טען הכנ"ר כי יש לדחות את בקשת המבקש לדחיית מתן תגובתו לבקשת המנהל המיוחד למועד שלאחר בדיקת תביעות החוב, ועל בית המשפט לקצוב למבקש 21 ימים על מנת להגיש את תגובתו לבקשת המנהל המיוחד.

10. המבקש חזר במסגרת תשובתו על עמדתו לפיה נכון לקבוע שתגובתו של המבקש תוגש לאחר שכל תביעות החוב תוכרענה ולאחר שאף תונח מצבת הנשייה הנכונה. עם זאת, הסכים המבקש כי תביעת החוב שהוגשה על ידי הרמן ואברהם תתברר בפני בית משפט השלום בתל אביב במסגרת ת"א 30036-07-18, בתביעה שהגישו ה שניים נגד המבקש, חברת אמ. אס. אנ סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ (להלן: "אמ. אס. אנ") ונגד חברת א.ש שני יעוץ אסטרטגי וארגוני בע"מ בפירוק (להלן: "החברה").

11. בתאריך 03/02/19 ניתן צו פירוק לחברה וביום 06/02/19 מונה המנהל המיוחד. ביום 31/07/19 הגיש המנהל המיוחד דין וחשבון ובקשה לחיוב המבקש בחובות החברה לפי הוראות סעיפים 373 ו-374 לפקודת החברות, זאת לאחר שבקשה קודמת שהגיש נמחקה בהחלטה מיום 16/06/19 כיוון שלא הוגשה לפי נהלי הכנ"ר.

12. תקנה 93 לתקנות פשיטת רגל קובעת כדלקמן :

"(א) הנאמן יבדוק כל תביעת חוב ועל מה היא מסתמכת ויחליט אם לאשרה כולה או חלקה, לדחותה או לדרוש ראיות נוספות לה ; תוך תשעים ימים מיום שהתביעה הגיעה לידיו חייב הנאמן להמציא לנושה החלטתו המנומקת.
(ב) הכונס הרשמי רשאי להאריך את המועד האמור בתקנת משנה (א).
(ג) הגבלת הזמן האמורה בתקנת משנה (א) אינה חלה על הכונס הרשמי בשמשו כנאמן ."

13. אין מחלוקת כי המנהל המיוחד טרם החל בבדיקת תביעות החוב, הגם שבהתאם להוראות תקנה 93 לתקנות פשיטת הרגל היה על בעל התפקיד להשלים את בדיקת תביעות החוב תוך 90 ימים ממועד הגשתן, ועד להגשת בקשת המבקש לא נקט הכנ"ר בצעד של הארכת המועד לבדיקת תביעות החוב שהוגשו.

14. בין לבין במסגרת תגובתו של המנהל המיוחד הביע המנהל המיוחד הסכמתו להכריע בתביעות החוב שהוגשו זולת זו שהוגשה על ידי גל הרמן ומנחם אברהם על סך של 739,930 ₪, וזאת עד לחודש ינואר 2020. כן עולה כי קיימת הסכמה בין הצדדים כי התביעות החופפות יוכרעו על ידי בית משפט השלום בתל אביב, הדן בתביעה שהגישו השניים כנגד החברה, המבקש וכנגד חברת אמ. אס. אנ.

15. מקובלת על עמדתו העקרונית של הכנ"ר לפיה בקשות לחיוב אישי מכוח סעיפים 373 ו-373 לפקודת החברות אמורות להתנהל ביעילות ובמהירות וייתכנו נסיבות בהן לא תהיה מניעה לדון בבקשה לחיוב אישי מכוח סעיפים 373 ו-374 לפקודת החברות בטרם הושלמה מלאכת בדיקת תביעות החוב ואף תתכן אפשרות לפיצול הדיון באופן שתחילה תיבחן חבותו של דירקטור או נושא משרה ומאוחר יותר ייבחן הסכום בו יחוב הדירקטור או נושא המשרה בהתאם לסכום תביעות החוב לאחר בדיקתן.

16. יחד עם זאת, בקשה לחיוב אישי מכוח סעיפים 373 ו-374 לפקודת החברות כמוה כהליך פלילי, ומשכך יש להיזהר בזכויותיו של המשיב לבקשה ולהקפיד על שמירתן.

17. בענייננו מדובר בנסיבות בהן על פי טענות המנהל המיוחד בבקשתו לחיוב האישי של המבקש נטען כי המבקש בעל המניות בחברה, העביר את מניות חברת אמ. אס. אנ מידי החברה לידיו שלו, בשעה שרבצו לפתחה של החברה חובות ועל מנת להותיר את נושי החברה מול שוקת שבורה.

18. בנסיבות מעין אלה סבורני כי ראוי לבדוק את תביעות החוב עובר לבירור הבקשה לחיוב האישי לפי סעיפים 373 ו-374 לפקודת החברות, שכן ביסוד הבקשה לחיוב בחובות החברה עומדת הטענה לפיה כביכול על אף חובות משמעותיים של החברה העביר המבקש לידיו את זכויות החברה שבפירוק במניות חברת אמ. אס. אנ. במילים אחרות, חבותו של המבקש מותנית בקיומם של חובות לחברה ולגובה החובות השלכות על עצם חיובו של המבקש בחבות אישית.

19. משכך, סבורני כי לא רק שלא ראוי להורות למבקש להגיש את תגובתו לבקשה למתן הוראות בטרם יונחו עובדות היסוד בכל הנוגע להתנהלותו של המבקש ולעצם חיובו האישי של המבקש, אלא ספק אם הבקשה לחיובו האישי של המבקש טרם בדיקת תביעות החוב אינה מקדימה את זמנה.

20. מתגובת המנהל המיוחד עולה כי לעמדתו די בבדיקת תביעות החוב למעט התביעות החופפות המתבררות בבית המשפט כדי שהתמונה תתברר ועל מנת שניתן יהיה להשית חבות על המבקש, ואילו "תביעות החוב החופפות הנ"ל תיבדקנה בהמשך, במידת הצורך, ובהתאם לתוצאות".

21. על רקע משמעותה של תביעה לחיוב אישי לפי סעיפים 373 ו-374 לפקודת החברות שהיא מעין הליך פלילי, ובנסיבות בהן לעצם חובות החברה השלכה על עצם קיומה של חבות מצידו של נושא המשרה או בעל המניות כבענייננו, סבורני כי ראוי לדון בבקשה רק לאחר שיונחו בה מלוא העובדות הדרושות לצורך הכרעה בשאלת עצם החבות. משכך סבורני כי ניתן יהיה לדון בבקשה רק לאחר שיוכרעו תביעות החוב שהוגשו כנגד החברה, שעה שחובות אלה מהווים יסוד מהותי בבקשתו של המנהל המיוחד לחיוב אישי.

22. מתגובת המנהל המיוחד בסעיף 2 משתמע כי המנהל המיוחד סבור כי די להניח את חבותו של המבקש באמצעות תביעות החוב המסתכמות טרם בדיקתן בסך כולל של 460,824 ודי באלה כדי לתת תמונה מספקת. המנהל המיוחד יודיע תוך 7 ימים אם אכן כך הם פני הדברים. ככל שאכן המנהל המיוחד סבור כי ניתן להשתית את חבותו של המבקש על סמך חובות אלה בלא להביא בחשבון את התביעות החופפות, ישלים המנהל המיוחד את בדיקת תביעות החוב עד ליום 01/01/20 והמבקש יגיש את תשובתו לבקשת המנהל המיוחד 21 ימים לאחר שההכרעות בתביעות החוב תיהפכנה לחלוטות.

23. ואולם אבהיר כבר כעת, כי לשם מניעת פגיעה בזכויות המבקש, הרי בנסיבות אלה לא יישמע המנהל המיוחד בטענה כי לעצם קביעת חבותו של המבקש יש להביא בחשבון גם את התביעות החופפות, ובקשתו של המנהל המיוחד לעצם השתת חבות על המבקש תבורר רק על סמך תביעות החוב שיוכרעו. עם זאת, וככל שתקבע חבותו המהותית של המבקש, וככל שיימצא כי יש לחייב את המבקש בחובות החברה אז הסכום בו יחויב המבקש בסופו של יום יהיה סכום תביעות החוב לאחר בדיקה, לרבות התביעות החופפות.

24. לאור כל האמור, הנני מקבלת את בקשת המבקש לעניין המועד להגשת תשובתו לבקשת המנהל המיוחד לחיובו האישי, הכל כמפורט בסעיף 22 להחלטה.

25. המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, ו' חשוון תש"פ, 04 נובמבר 2019, בהעדר הצדדים.