הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פר"ק 46327-02-14

בפני בפני כב' השופט רון סוקול, סגן נשיא

בעניין החברה:

בני מוסטפה נעאמנה בע"מ

ובעניין:

1.כונס נכסים רשמי מחוז חיפה והצפון
2. עו"ד מוטי בן ארצי-מפרק החברה

ובעניין
צדדי ג':

  1. מנהל נעאמנה ת.ז. XXXXXX493
  2. עלאא נעאמנה ת.ז. XXXXXX818

ע"י עו"ד ר' אמסלם וח' יאסין
3. נסים נסאר ת.ז. XXXXXX200

החלטה
(בקשה מס' 31)

1. ביום 1/4/2014 ניתן צו לפירוקה של חברת בני מוסטפא נעאמנה בע"מ ועו"ד מוטי בן ארצי מונה למפרק החברה. בבקשה הנוכחית שהגיש מר עלי נעאמנה, מי שהיה בעל השליטה בחברה, הוא עותר להורות על העברת המפרק מתפקידו. בבקשה טוען המבקש כי המפרק מצוי בניגוד עניינים, וכי נכשל בפעולותיו כמפרק החברה. המפרק והכונס הרשמי מתנגדים לבקשה.

רקע
2. חברת בני מוסטפא נעאמנה בע"מ (להלן: החברה ) עסקה בייצור בטון וטיט ומכירתו ללקוחות. כן עסקה החברה בהפעלת תחנת תדלוק. החברה נקלעה לקשיים כלכליים והפסיקה את עיקר פעילותה כבר בשנת 2010. ביום 1/9/2013 הגישה החברה בקשה למתן צו הקפאת הליכים לצורך גיבוש הסדר נושים (בקשה בתיק 38893-08-13 ). ביום 3/9/2013 ניתן צו הקפאת הליכים ועו"ד א' פריימן מונה כנאמן לצורך גיבוש ההסדר. ניסיונות ההסדר לא צלחו וביום 4/12/2013 שוחרר הנאמן מתפקידו והליך ההקפאה בוטל.

3. ביום 23/2/2014 הגישה הנושה, פ.א.י שיקום מחצבות הצפון בע"מ, בקשה למתן צו לפירוק החברה בהתאם לפקודת החברות [נוסח חדש] , התשמ"ג-1983. את הנושה, מבקשת הפירוק, ייצג עו"ד מ' בן ארצי. ביום 1/4/2014 ניתן על ידי כב' השופט א' קיסרי צו לפירוק החברה, ולבקשת הנושה מונה עו"ד מ' בן ארצי כמפרק החברה.

4. במהלך הליכי הקפאת ההליכים והליכי הפירוק התברר כי החברה קיבלה מלקוחותיה השונים המחאות רבות אשר חוללו באי פירעון. חלק מהמחאות אלו הוסבו לבנקים, וחלק הועברו לגביה על ידי באי כוחה של החברה ובהם בנו של המבקש, עו"ד מנהל נעאמנה ועו"ד עלאא נעאמנה (להלן: עורכי הדין). עוד התברר כי עורכי הדין הנ"ל גבו במהלך השנים כספים ממושכי השיקים, גם לאחר שניתן צו הקפאת הליכים ולאחר שניתן צו לפירוק החברה. כספים אלו, כך נטען, לא הועברו לקופת החברה ולא נמסרו למפרק.

5. ביום 1/8/2019 הגיש המפרק, עו"ד מ' בן ארצי, דו"ח ובגדרו בקשה למתן הוראות. מהדו"ח עולה כי עורכי הדין התבקשו על ידי המפרק למסור להם פירוט של הכספים שנגבו ושל ההמחאות שבידם. לאחר קבלת הנתוני ם גיבשו המפרק ועורכי הדין הסדר ולפיו ישלמו עורכי הדין סך של 12 0,000 ₪ לקופת הפירוק, ובתמורה יקבלו ציוד של החברה ואת הזכות להמשיך ולגבות את התשלומים ממושכי השיקים (בקשה מס' 18).

6. ביום 10/8/2019 החלטתי לדחות את בקשת המפרק לאישור ההסכם עם עורכי הדין. קבעתי כי המפרק יפעל בעצמו לגביית החובות בתיקי ההוצאה לפועל, יבדוק את היקף הסכומים שנגבו על ידי עורכי הדין שלא כדין ויפעל לגבייתם. כן הוריתי כי המפרק יפנה למשטרת ישראל ויחדש את התלונה בגין גזל כספי החברה.

7. לאחר כל אלו הגיש המפרק בקשה למתן הוראות לשם חיובם של עורכי הדין בתשלום חובם לחברה (בקשה מס' 22). בבקשתו ציין המפרק כי התברר לו שעורכי הדין פעלו בשם החברה לאחר צו הפירוק, גבו כספים מלקוחות, הגישו תביעות חוב בהליכי פשיטת רגל של לקוחות החברה ונטלו לכיסם סכומים גבוהים. המפרק הדגיש כי להערכתו הסכומים שנגנבו שלא כדין, ונגרעו מקופת החברה, והנזקים שנגרמו לחברה עקב מעשיהם של עורכי הדין, עומדים על סך של 1,200,000 ₪ לפחות.

8. עורכי הדין הגישו תגובתם לבקשה והתנגדו לקבלתה. בין היתר העלו טענות שונות כנגד התנהלות המפרק. כך למשל טענו כי המפרק זנח, שלא כדין, תביעה של החברה כנגד צדדים שלישיים, ג'מיל נעאמנה ומוהנד נעאמנה (תיק 34532-12-12). נטען כי המפרק התחייב לפעול כנגד שני אלו שם במסגרת הליך הפירוק, אך לא עשה כן. עוד נטען כי עורכי הדין פעלו לגביית החוב מכוחה של המחאת זכות שניתנה ל חברת עצמאן תעשיות עץ בע"מ, עוד בטרם ניתן צו פירוק לחברה. עורכי הדין כפרו גם בסכום התביעה וטענו כי מדובר ב"סכום מצוץ מהאצבע".

עורכי הדין גם העלו טענות כנגד התנהלותו של המפרק בנוגע לנכסי החברה, ורשלנותו בניהול הליכים בשם החברה.

9. לאחר שהדיון בטענות המפרק כנגד עורכי הדין נקבע לשמיעת הראיות , הגיש המבקש, עלי נעאמנה, את הבקשה הנוכחית להעברת המפרק מתפקידו. בבקשתו טוען המבקש כי עו"ד בן ארצי מצוי בניגוד עניינים, שכן הוא מייצג את הנושה פ.א.י שיקום מחצבות בע"מ. כן טוען המבקש כי נפלו פגמים בהתנהלותו של המפרק והוא חוזר על הטענות שהעלו עורכי הדין בתשובתם לבקשה למתן הוראות כנגדם.

10. גם הכונס הרשמי וגם המפרק מתנגדים לבקשה וסבורים כי אין כל עילה להעברת המפרק מתפקידו. המפרק סבור כי הבקשה הוגשה כדי "להלך עליו אימים" על מנת שלא ימשיך בהליכים כנגד עורכי הדין. לגופן של טענות, סבורים המפרק וכונס הנכסים הרשמי כי אין בהן כל ממש.

הכרעה
11. כפי שיפורט להלן הגעתי למסקנה כי דינה של הבקשה להידחות.

העברת מפרק מתפקידו, אחרי שנים כה רבות שבהן הוא משמש בתפקיד, אינה עניין של מה בכך. על בית המשפט לבחון האם יש עילה להעברת המפרק מתפקידו והאם הדבר יהיה לטובת נושי החברה (ראו רע"א 5347/18 ש.א עובדיה בע"מ נ' עו"ד גולדבלט-לוי (16/09/2018)). מפרק יועבר מתפקידו בעיקר כאשר הוא פועל בניגוד לטובת החברה והנושים, כאשר הוא אינו ממלא את הוראות בית המשפט, כאשר הוא פועל בניגוד לדין, כאשר הוא פועל לקידום אינטרס אישי וכדומה (ראו למשל בש"א (תל אביב) 6112/07 קלרין טבריה חברה לבניה בע"מ נ' עו"ד כהן (3/4/2008 ); עש"א 14485-03-18 דן נ' עו"ד בודה-נאמן לנכסי עזבון המנוח אמיר שמאי ז"ל (22/4/2018); פש"ר (ת"א) 1171/84 חיים שכטר חברה לבניין והשקעות בע"מ (בפירוק) נ' כונס הנכסים הרשמי (28/09/2014)).

12. טענת המבקש בדבר ניגוד העניינים שבו מצוי המפרק אינה מובנת לי. המפרק ייצג נושה של החברה בבקשה למתן צו פירוק. בעת מינויו של עו"ד בן ארצי היה הדבר ידוע וגלוי, ואיש לא התנגד למינויו. גם בכל השנים מאז צו הפירוק, לא נטען כי העובדה שעו"ד בן ארצי מייצג את הנושה, מצדיקה את החלפתו בשל ניגוד עניינים (ראו לעניין משמעות השיהוי בהגשת בקשה להעברת מפרק מתפקידו רע"א 5347/18 הנ"ל) . יודגש כי הנושה אינה מתחרה של החברה, אין חשש שפעולות המפרק נועדו לסייע לנושה או כי קשריו של המפרק לנושה משפיעים בדרך כלשהי על פעולותיו כמפרק (השווה רע"א 8388/08 עתאמנה נ' עו"ד איתן ארז מנהל מיוחד (22/2/2009)).

יתרה מזו, העובדה כי מפרק מייצג גם נושה של החברה אינה מספקת כשלעצמה כדי לקבוע שהוא מצוי בניגוד עניינים. המפרק פועל לכינוס ואיסוף כל נכסי החברה ומימוש זכויותיה למען כלל הנושים. המפרק אינו פועל לטובת נושה מוגדר אלא עבור כלל הנושים. עם זאת, ברור כי המפרק בן ארצי לא יבדוק את תביעת החוב של הנושה פ.א.י שיקום מחצבות, ולשם כך, ימונה בבוא העת בעל תפקיד נפרד (ראו לעניין טענות בדבר ניגוד עניינים של מפרק ע"א 651/75 שגב נ' אברדם, פ"ד ל(2) 276 (1976); רע"א 8702/19 זועבי נ' זהר אנגלנדר חברה לנאמנויות בע"מ (13/02/2020)).
13. המבקש מעלה טענות שונות בדבר התנהלות המפרק. טענות אלו תמוהות. המפרק פועל על פי הוראות בית המשפט. ככל שהמבקש סבור כי יש לתת הוראות נוספות או שונות למפרק, עליו לפנות ולהגיש בקשות מתאימות. הטענה כי המבקש לא הגיע להסדר עם עורכי הדין תמוהה במיוחד, שהרי בית המשפט דחה את הבקשה וחייב את המפרק לשוב ולבחון את החובות. בעקבות אלו גם הוגשה בקשה למתן הוראות ולחיובם של עורכי הדין, בניו של המבקש, בתשלום לקופת החברה. ודוקו, לו היה המבקש פועל בתום לב, צפוי היה כי הוא עצמו יזום את נקיטת ההליכים להשבת הכספים שנגבו מלקוחות החברה .

14. גם הטענות לגבי זניחת התביעה כנגד עו"ד ג'מיל ומונהד נעאמנה על ידי המפרק מעוררות תהייה, שהרי בבקשה מס' 23 עותר עלאא נעאמנה לחייב את המפרק לחדש את ההליכים. בקשה זו טרם הוכרעה והמבקש עצמו לא הגיב לה ולא הביע עמדתו לגבי הבקשה. בתשובת המפרק לבקשה 23 נטען כי המפרק דרש לקבל מעלאא נעאמנה ומהמבקש מסמכים וראיות לביסוס התביעה בשם החברה אך לא נענה. הבקשה נקבע לדיון שאליו לא התייצבו המבקשים. בדיונים שלאחר מכן לא נדונה הבקשה ועדיין לא התקבלה תשובת המבקש ובנו לדרישת המפרק לצירוף המסמכים הרלבנטיים לתביעה הנטענת.

15. גם בשאר הטענות לגבי התנהלות המפרק אין ממש וגם אם ניתן היה לפעול אחרת או בקצב אחר אין בהתנהלות המפרק עילה להעברתו מתפקידו. ככל שהמבקש סבור שניתן לממש את זכויות החברה ולהשיא את הדיבידנד לנושים בדרכים מהירות ויעילות יותר ראוי כי ישתף פעולה עם המפרק, ימציא לו את כל המידע והמסמכים הרלבנטיים וככל שיהיה צורך בכך יגיש בקשות למתן הוראות לבית המשפט. עד היום לא נהג המבקש כך, וככל שיחליט לגלות מעורבות גדולה יותר בהליך יש להניח כי המפרק ישתף פעולה ויפעל במרץ לקידום הליכי הפירוק.

סוף דבר
16. לאור כל האמור אני דוחה את הבקשה להעברת המפרק מתפקידו. המבקש ישלם לקופת הפירוק הוצאות הבקשה בסך של 2,000 ₪.

ניתנה היום, כ"ה חשוון תשפ"א, 12 נובמבר 2020, בהעדר הצדדים.