הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פר"ק 19149-11-18

בפני
כב' השופטת בטינה טאובר

בעניין:
חוק החברות, התשנ"ט-1999
להלן: "חוק החברות"

ובעניין:
תקנות החברות (בקשה לפשרה או הסדר), התשס"ב-2002
להלן: "תקנות ההסדר"

ובעניין:
אלבר הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים בע"מ, ח.פ. 515025047
להלן: "החברה"

ובעניין:
ניזאר תלחמי
להלן: "בעל המניות" או "הערב"

ובעניין:
כונס הנכסים הרשמי
להלן: "הכנ"ר"

החלטה

1. בפניי בקשה דחופה למתן צו להקפאת הליכים לחברת אלבר הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים בע"מ ח.פ 515025047 ( להלן: "החברה") לפי הוראת סעיף 350( ב) לחוק החברות, השתנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות").

2. במסגרת הבקשה עתרה החברה למתן צו הקפאת הליכים שיעמוד על תשעה חודשים, אשר יחול גם על בעל המניות ומנהלה של החברה, מר ניזאר תחלמי ( להלן: "בעל המניות" ו/או "הערב") וכן למינויו של נאמן, עו"ד האשם דלאשה, אשר ייטול את סמכויות הניהול מידי הנהלת החברה מיום מתן צו ההקפאה ועד ליום אישור הסדר הנושים, וינקוט בכל הפעולות הדרושות לייצוב החברה, הפעלת החברה וגיבוש הסדר עם כלל נושיה.

3. החברה הינה חברה העוסקת בביצוע עבודות מתכת, והיא נותנת שירותי הנדסה, ניהול וביצוע פרויקטים, הכוללים, בין היתר, עבודות קונסטרוקציה, צנרת ועבודות הנדסיות מורכבות בתחום המתכת, והיא בעלת סיווג 150 א1 בקונסטרוקציית פלדה וסיווג 410 א1 בהנחת צינורות. החברה העסיקה 33 עובדים וכן קבלני משנה בביצוע עבודות שונות, כאשר לבעל המניות של החברה ישנו ניסיון של יותר מ-25 שנה בענף בו עובדת החברה.

4. לאחרונה, הגישה החברה אף בקשה להגדלת הסיווג הקבלני שלה בתחום הנחת צינורות וקונסטרוקציה לדרגה של 410 א/2 בהנחת צינורות ול-150א/2 לעבודות קונסטרוקציה. העלאת דרגת הסיווג הקבלני תאפשר לחברה להתקשר בפרויקטים בהיקפים של סדר גודל של כ-3 מיליון ₪ לכל פרויקט, ובכך תגדיל את הפוטנציאל שלה להשיג לקוחות ו/או מזמיני עבודות חדשים, ובאופן שיגדיל את מחזור החברה והרווחים הצפויים מביצוע עבודות אלה משמעותית.

5. במהלך שנות פעילותה, ביצעה החברה פרויקטים נרחבים, קיימה את התחייבויותיה וזכתה לשבחים ממזמיני העבודה, לרבות מבז"ן וחברת חשמל.

6. בבקשה נטען כי החברה נקלעה למצב כלכלי קשה כתוצאה ממעילה, שנטען כי בוצעה על ידי רו"ח של החברה, ובעקבות כך החברה אינה מצליחה לקיים את ההתחייבויות שנטלה על עצמה, לרבות מול הבנקים, כאשר בעקבות כך הוטלו עיקולים וננקטו הליכים שונים כנגדה.

7. החברה ציינה בבקשתה כי צו הקפאת הליכים יאפשר פעילות החברה כעסק חי, יאפשר את שיקומה וסילוק חובותיה, הן למערכת הבנקאית, הן לנושים בדין קדימה והן לנושים הבלתי מובטחים, תוך הבטחת מקום עבודתם, לרבות קבלני המשנה מטעמה.

8. צוין כי לשם המשך פעילות החברה תפעל החברה לגביית חובות עבר מלקוחות בסך של כ-1.2 מיליון ₪, תשלים עבודות שונות, אשר הרווח הצפוי בגינן אמור לעמוד על 1.2 מיליון ₪, וכן תפעל להרחבת חוג לקוחותיה והפרויקטים בהם היא משולבת.

9. בעל המניות והחברה ציינו בבקשה, כי בעל המניות, לרבות קרובי משפחתו וצדדים שלישיים מטעם בעל המניות בחברה, מציעים תרומת בעלים בסך של 400,000 ₪, מתוכם ויתור על חוב המגיע לבעל מניות בחברה בסך של 250,000 ₪, והיתרה בסך 150,000 ₪ תוזרם על ידם לחברה כהון עצמי של בעל המניות בחברה ו/או תרומת קרובי משפחתו

10. עוד ציינה החברה כי תפעל למימוש פיקדונות החברה ובעליה המשועבדים לבנקים, מימוש רכבים לא משועבדים, גביית כספים מחייבים של החברה ושחרור ערבויות לטובת הבנקים.

11. החברה טוענת כי היקף חובותיה מסתכם בסך של כ-6.3 מיליון ₪, הכוללים חובות בדין קדימה בסך של כ-1.18 מיליון ₪, חובות לנושים מובטחים ( לא בנקים) בסך של 60,000 ₪, חובות למערכת הבנקאית בסך של כ-1.5 מיליון ₪ וחובות לא מובטחים- ספקים וקבלני משנה, בסך של כ-3.68 מיליון ₪.

12. החברה ציינה כי תוכנית ההבראה שפורטה על ידה תגרום לכך שלאחר שהחברה תפרע את חובותיה לבנקים, לרבות ביטול ערבויות ביצוע וטיב ולנושים בדין קדימה, תיוותר בידה יתרה שתאפשר לה לפרוע 100% מחוב החברה לנושים המובטחים ובשיעור של כ-40% לנושים הבלתי מובטחים בעלי ערבויות אישיות של בעל המניות ושיעור של כ-30% מסך חובות החברה לנושים בלתי מובטחים.

13. ביום 08/11/18, ולאחר שעיינתי בבקשה הדחופה שהוגשה על ידי החברה ובעל המניות, ניתנה החלטה במעמד צד אחד, אשר הורתה עד למתן החלטה אחרת על עיכוב כל ההליכים המתנהלים כנגד החברה, לרבות הליכים משפטיים, הליכי גבייה, הליכי הוצאה לפועל, מימוש נכסים, מימוש שעבודים ו/או מימוש או חילוט ערבויות בנקאיות. כן נקבע הדיון במעמד הצדדים ליום 21/11/18.

14. בדיון שהתקיים ביום 21/11/18 , נידונה בקשת החברה למתן צו הקפאת הליכים וכן בקשתו של בעל המניות למתן צו הקפאה אישי. ב"כ החברה עמד על חשיבות מתן צו ההקפאה האישי שעה שהסיווגים הקבלניים של החברה נשענים כולם על בעל המניות וההתקשרות עם פרויקטים נוספים תלויה בו אף היא. לדיון התייצבו מלבד ב"כ החברה ובעל המניות והנאמן אשר הוצע על ידי החברה, נושים שונים, לרבות ב"כ בנק לאומי, ב"כ בנק הפועלים, ב"כ בנק מרכנתיל וכן עובדי החברה, רואה החשבון של החברה וכן נציגות הכנ"ר.

15. בדיון שהתקיים ביום 21/11/18 , הביעו נושי החברה הסכמתם למתן צו הקפאת הליכים לתקופה קצרה, שנעה בין 45 ל-90 ימים לחברה ולמבקש, למעט ב"כ בנק מרכנתיל, אשר הסתייגה מהחלת צו ההקפאה באופן אישי על בעל המניות, וזאת ללא כל פירוט. נציגי בנק לאומי ובנק הפועלים, אשר נתנו הסכמתם למתן צווי הקפאה, פירטו, הן בתגובות בכתב והן בדיון שהתקיים ביום 21/11/18 , סייגים למתן הסכמתם, סייגים אשר היו מקובלים אף על ב"כ החברה ובעל המניות.

16. יצוין שב"כ הכנ"ר, אשר נכחה בדיון, ציינה כי במסגרת הבקשה לא פורטה תכנית הפעלה והחברה אף לא הצביעה על האפשרות לקיים ולהמשיך את פעילותה באופן שלא תהא גרעונית, ואולם בבוקר יום 21/11/18 , ציין ב"כ החברה בפני ב"כ הכנ"ר כי לחברה צפוי להתקבל עד אמצע חודש דצמבר סך של למעלה ממיליון ₪, שמקורם בפרויקטים שבוצעו עבור בז"ן ועבור חברת החשמל. עוד ובנוסף צוין כי מדברי רואה החשבון של החברה עלה כי עלות ההפעלה החודשית של החברה, הכוללת תשלום משכורות עובדים ותשלום מסים, מסתכמת בסך של כ-250,000 ₪. על רקע נתונים אלה, הודיעה ב"כ הכנ"ר כי אינה מוצאת להתנגד למתן צו ההקפאה לחברה ולבעל המניות, ובשונה מעמדות הנושים שמצאו ביטוים בפרוטוקול הדיון, סברה שיש להגביל את הצווים ל-30 ימים על מנת שתיבחן, בין היתר, על ידי בעל התפקיד שימונה, אפשרות הפעלת החברה באופן לא גרעוני.

17. ב"כ הכנ"ר ציינה כי בכפוף להמצאת טופס 5 על ידי בעל המניות, אין לכנ"ר התנגדות למתן צו הקפאה אישי לבעל המניות.

18. בכל הנוגע לשכר העובדים בגין חודש אוקטובר, שהינו, לכאורה, חוב בר תביעה, הציעה ב"כ הכנ"ר שלאחר מינויו של בעל התפקיד בתוך פרק זמן שלא יעלה על 7 ימים, בעל התפקיד יבחן את השכר שמבוקש לשלם עבור העובדים, יוודא שאין חריגות או סטיות בלתי סבירות, ובהנחה שיהיו די כספים שיאפשרו הפעלה ותשלום משכורות, ישקול הכנ"ר בחיוב להיעתר לבקשה לתשלום שכר העובדים.

19. ב"כ הכנ"ר הודיעה כי בהתאם לנוהל הכנ"ר לעניין מינוי בעלי תפקיד, תציע 5 בעלי תפקיד, אשר 3 מתוכם ממחוז חיפה. אכן ב"כ הכנ"ר הציעה מינוים של 2 עו"ד פעילים במחוז חיפה, עו"ד רונן אביב ועו"ד שמואל לביא, תוך שציינה שאינה יודעת את ניסיונם המקצועי בתחום ההפעלה, רו"ח אמיר נגרי, עו"ד רינה שיבולת ועו"ד אורי בראון. גם לגבי עורכי הדין הנוספים שצוינו, הודיעה ב"כ הכנ"ר שהם אינם ידועים לה כלל, ובכלל זה ניסיונם בתחום ההפעלה, למעט ניסיונו של רו"ח אמיר נגרי.

20. ב"כ החברה התנגד למינויו של רו"ח אמיר נגרי בשל יחסים עכורים שבין השניים, וציין כי בתור ב"כ החברה לא יוכל לשתף פעולה עם רו"ח אמיר נגרי, עם כל הכבוד למקצועיותו ומבלי לפגוע בו. והציע שב"כ הכנ"ר יציע שם נוסף מהרשימה הארוכה העומדת לרשותו. כן ציין ב"כ החברה כי משיחות שהתקיימו מחוץ לכותלי בית המשפט, נוכח כי יש הסכמה של חלק גדול מהנושים של החברה, לרבות נושים בנקאיים, למינויו של עו"ד האשם דלאשה כנאמן לחברה על רקע משאים ומתנים שקיים עם משקיעים פוטנציאליים, ולאור גם ניסיונו. לפיכך, עתר ב"כ החברה למינויו של עו"ד האשם דלאשה, והציע שהכנ"ר ימנה רו"ח כבעל תפקיד נוסף לצדו.

21. ב"כ הכנ"ר התנגדה למינויו של עו"ד האשם דלאשה, תוך שהביעה חשש כי עצם העמידה על מינויו מצביעה על ניגוד עניינים, מה גם שאינו נמנה על רשימת בעלי התפקיד של הכנ"ר.

22. לאחר ששבתי ושקלתי את טענות הצדדים ולאור גם עמדת הנושים וב"כ הכנ"ר, סבורני כי צו הקפאת הליכים יקנה לחברה שקט תעשייתי אשר יאפשר לשמור על החברה כעסק חי על כל המשתמע מכך, ויאפשר לבעל התפקיד אשר ימונה לבחון את האפשרות להביא להבראתה של החברה, לשיקומה, ולהצעת הסדר נושים. לפיכך, התרשמתי שבנסיבות המפורטות ראוי לתת הזדמנות לניסיון הבראה של החברה ולהורות על הקפאת הליכים כנגד החברה עד ליום 21/01/19.

23. אמנם הנושה, בנק מרכנתיל, אשר טוען לנשייה הגדולה בחברה, העלה התנגדות כללית בדבר החלת צו הקפאת ההליכים גם על בעל המניות, ואולם בשלב זה, ובהיותי ערה להלכה לפיה יוחל צו הקפאת הליכים על בעלי מניות הערבים לחובות החברה רק בנסיבות חריגות ולא על דרך הכלל, ולאחר ששקלתי את טענות הצדדים, ומשעולה כי קיימת חשיבות לכך שבעל המניות של החברה יוכל להתפנות ולהקדיש את מירב מרצו לחברה, אשר רובה ככולה מושתתת על כישוריו וניסיונו המקצועי, אני מוצאת כי ראוי להחיל את צו הקפאת ההליכים גם על בעל המניות, אשר שימש גם כמנהל החברה, וזאת בכפוף למתן צו איסור דיספוזיציה ביחס למלוא רכושו, מתן צו עיכוב יציאה מן הארץ, רישום הערות אזהרה בלשכת רישום המקרקעין ו/או במינהל מקרקעי ישראל ו/או במשרד הרישוי ו/או במרשמים הרלוונטיים.

זאת ועוד, יהיה על בעל המניות להמציא לנאמן תצהיר נכסים מפורט ( טופס 5) וזאת תוך 10 ימים מהיום.

בכפוף לאמור, צו הקפאת ההליכים האישי יוחל על בעל המניות אף הוא עד ליום 21/01/19.

24. יצוין כבר כעת, כי ככל שבעל התפקיד יסבור כי בעל המניות לא עמד בתנאים אלה או שנתגלו בפניו ממצאים שיש בהם כדי להצדיק את ביטול החלת צו הקפאת ההליכים על בעל המניות, תוגש על ידי בעל התפקיד בקשה מתאימה ויתקיים דיון מחודש בבקשת בעל המניות.

25. שבתי ושקלתי את טיעוני הצדדים וב"כ החברה לעניין זהותו ו/או זהותם של בעלי התפקיד שמבוקש על ידי החברה כי ימונו, וכן שבתי ועיינתי ברשימת בעלי התפקיד שהוצעה על ידי הכנ"ר. בנסיבות העניין, מקובלת עליי עמדת הכנ"ר, כי יש להורות על מינוים של בעלי תפקיד, שנמנים על רשימת הכנ"ר, ואשר הינם ניטראליים להליך, ואין להם זיקה הדוקה מוקדמת עם החברה. משלא עלה בידי הכנ"ר לאשר ניסיון מקצועי בתחום הקפאת ההליכים, הפעלת חברות במסגרת הליכי חדלות פירעון מצד עורכי הדין שנכללו ברשימת הכנ"ר, ומבלי לפגוע חלילה בכישוריהם המקצועיים של עורכי הדין שהוצעו ברשימת הכנ"ר, ומשהמדובר בתיק שבו נדרש לצד מומחיות בדיני חדלות הפירעון, גם ניסיון בהפעלת חברה המצויה בהליכי חדלות פירעון, ועל רקע העובדה כי החברה מצויה במצב קריטי, כמפורט בבקשה, סבורני כי ראוי למנות כבעלי תפקיד את עו"ד ליאור מזור ורו"ח אשר אנגלמן כנאמנים לחברה.

26. לאור כל האמור, הנני מורה כדלקמן:

א. בהתאם לסמכותי, לפי סעיף 350(ב) לחוק החברות , הנני מורה על הקפאת ההליכים כנגד החברה עד ליום 21/01/19 ו/או עד להחלטה שיפוטית אחרת. במסגרת תקופה זו לא ניתן יהיה להמשיך או לפתוח בכל הליך משפטי כנגד החברה ו/או לא תוכל החברה להמשיך לנהל הליכים משפטיים, אלא ברשות בית משפט של חדלות פירעון.

נוכח המפורט בבקשה ולאחר שעיינתי בטענות הנוגעות להחלת צו הקפאת ההליכים גם על בעל המניות, כמפורט לעיל, אני מוצאת להחיל את צו הקפאת ההליכים גם על בעל המניות, הכל בתנאים שפורטו בהחלטה לעיל.

בהתאם לתקנה 46 לתקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר) , התשס"ב-2002, דבר מתן צו הקפאת ההליכים יפורסם על ידי החברה ו/או הנאמנים, ללא כל דיחוי, ב-3 עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה בישראל, האחד יומי, השני כלכלי והשלישי יהיה בשפה הערבית.

ב. הנני ממנה כאמור את עו"ד ליאור מזור ורו"ח אשר אנגלמן כנאמנים לחברה לתקופת הקפאת ההליכים ( להלן: "הנאמנים") ונותנת להם את סמכויות ניהול החברה בתקופת הקפאת ההליכים.

שכרם של הנאמנים ייקבע על פי תקנות הפירוק ולפי שיקול דעתו של בית המשפט.

ג. הנני מורה לנאמנים להמשיך להפעיל את עסקי החברה במהלך העסקים הרגיל, עד לתום תקופת ההקפאה ובהתאם להוראות בית המשפט, כפי שתינתנה מעת לעת.

לצורך האמור, הנני מורה, כי במהלך תקופת ההקפאה תהא לנאמנים סמכות לנהל את עסקי החברה לפי שיקול דעתם, תוך הסתייעות בהנהלת החברה, ככל שימצא כי כך נכון לעשות, ובכלל זה להתקשר לפי הצורך בהסכמים עם ספקים, קבלני משנה ונותני שירותים, לגבות כספים מחייבים, להתקשר עם לקוחות, להעסיק אנשי מקצוע ולשלם להם שכר טרחה, לפטר ו/או להוציא לחופשה ללא תשלום חלק מעובדי החברה, אשר אינם נדרשים לצורך הפעלת החברה באופן יעיל בתקופת ההקפאה, הכל כמפורט לעיל ועל מנת לשמר את החברה כ"עסק חי".

ד. הנני מורה לנאמנים לפתוח חשבון בנק חדש על שם החברה ( להלן: "חשבון הנאמנות").

הנאמנים ידאגו להודיע דבר הפסקת כל פעילות בחשבונות הבנק הקיימים של החברה לאלתר.

הנאמנים יפנו לבנקים לאלתר וייתנו הוראות ביטול לכל הצ'קים ו/או הוראות הקבע שמשוכים על חשבונות החברה בבנקים ויודיע לבנקים ולנושים דבר איסור גביית כל חוב עבר, אלא אם ניתן לכך אישור מראש של בית המשפט.

הנאמנים ידאגו לקבל לידיהם תדפיס חשבונות הבנקים של החברה ומנהליה, הכוללים כל היתרות ( אובליגו) של כל חשבונות החברה ומנהליה נכון להיום, מועד מתן צו ההקפאה.

ה. כל פעולה בשם החברה, לרבות חתימה על צ'קים, שטרות, חוזים והתחייבויות מכל סוג שהוא, תחייב את חתימת הנאמן או מי שהוסמך לכך על ידו ובאישור בית המשפט. הסמכת אחר לחתום בשם החברה בתקופת ההקפאה, כאמור, כפופה לאישור בית המשפט מראש.

ו. הנני מתירה לנאמנים לשכור את שירותיהם של עורכי דין, רואי חשבון, כלכלנים ושמאים, לצורך מתן סיוע במילוי תפקידם, באישור בית המשפט, לפי העניין ועל פי דין.

ז. הנני מורה, כי במהלך תקופת הקפאת ההליכים והחל ממועד מתן צו הקפאת ההליכים וכל עוד צו הקפאת ההליכים בתוקף, לא תיפרע כל ערבות בנקאית שהוציא תאגיד בנקאי לטובת נושה של החברה, אלא באישור בית המשפט.

ח. הנני מורה, כי בתקופת ההקפאה לא יבוצע כל סעד עצמי מכל מין וסוג שהוא על ידי מי מנושי החברה, לרבות תפיסת נכסים, קיזוז, המחאת חוב, עיקול או עיכבון על תקבולים מלקוחות החברה, אלא באישור בית המשפט.

ט. הנני מאשרת לנאמנים לגבש תוכנית הבראה מפורטת לחברה וכן לגבש הצעה להסדר נושים, אך ככל שהנאמנים, לאחר בדיקה, יסברו, כי האפיק הראוי והנכון הוא מסלול של פירוק החברה, יודיעו על כך לבית המשפט.

י. הנאמנים יגישו דו"ח ראשוני לבית המשפט תוך 30 יום מהיום וככל שימצאו, כי ניתן להבריא את החברה וניתן להגיע להסדר, יתייחסו למועד הנכון והמתאים, לדעתם, לכינוס אסיפת נושים.

במסגרת הדו"ח יסקרו הנאמנים את אשר היה לפני צו זה, את מצבת נכסי החברה, מצבת נושיה ועובדיה, את חשבונות הבנק של החברה והפעולות שנעשו עד להקפאת ההליכים וכן את נכסי בעלי המניות ואת חשבונות הבנק שלהם, החובות לבנקים וכו'.

לדו"ח שיגישו הנאמנים יצרפו:
א) תצהיר נכסים של המבקש הערב לחובות החברה.
ב) תדפיסי חשבון בנק של 3 חודשים אחרונים לפני צו הקפאת ההליכים של החברה.
ג) דף חשבון של חשבון הנאמנות שהנאמנים יפתחו.

יא. הנאמנים יפרסמו לאלתר דבר הגשת הבקשה דנא ומתן צו זה ב-3 עיתונים כנ"ל וכן יפרסמו הודעה לנושי החברה, בה יתבקשו להגיש תביעות חוב תוך 45 ימים מיום הפרסום, כך שמי שלא יגיש תביעות חוב כאמור, ייראה כמי שזנח את תביעתו.

יב. ניתן בזאת צו מניעה, למניעת כל דיספוזיציה ו/או העברה של נכס מנכסי החברה ו/או של נכס מנכסי בעל המניות. הנאמנים ידאגו לרשום את צו המניעה האמור בכל פנקס המתנהל על פי דין, לרבות פנקס רשם המקרקעין ומשרד הרישוי, על נכסי החברה ועל נכסי בעל המניות.

יג. הנאמנים יקבעו את אסיפות הנושים, יפרסמו את המועד והמקום בו יתקיימו, ינהלו וינסו לקדם תוכנית הבראה והסדר נושים, לפי שיקול דעתם, בכפוף להודעה לכנ"ר ולבית המשפט ובכפוף לקבלת אישור מבית המשפט.

יד. בתקופת ההקפאה תפעל החברה בתזרים מזומנים חיובי ולא תיכנס לגירעונות.

טו. הנאמנים יודיעו תוך 24 שעות באם הינם מסכימים למינוים, יחתמו כל אחד על התחייבות עצמית בסך של 150,000 ₪, אשר תומצא לתיק בית המשפט עד יום א' ה-25/11/18, וכן ימציאו תצהיר היעדר ניגוד עניינים תוך המועד הנ"ל.

טז. צו עיכוב ההליכים בכל הנוגע לחברה יעמוד בתוקפו עד ליום 21/01/19, אלא אם תינתן החלטה שיפוטית המורה אחרת.

יז. בנוסף למפורט בסעיף יג' לעיל, הנאמנים ידאגו להגיש תצהיר נכסים וזכויות של בעל המניות ב-3 השנים האחרונות וכן תצהירי נכסים של בני ביתו ( בת זוג וילדים), לרבות זכויות רשומות ו/או לא רשומות בנכסי מקרקעין ו/או כספים בבנקים, וזאת תוך 30 יום מהיום. הנאמנים יפנו לכל הבנקים ויבקשו לקבל פירוט כספים וזכויות של בעל המניות ובני ביתו. צו עיכוב ההליכים בכל הנוגע לבעל המניות, כמפורט לעיל, יועמד בשלב זה בתוקף עד ליום 21/01/19, אלא אם תינתן החלטה שיפוטית המורה אחרת.

יח. ניתן בזאת צו עיכוב יציאה מן הארץ כנגד המבקש מר ניזאר תלחמי (בעל המניות) ת"ז XXXXX719, וזאת עד למתן החלטה אחרת.

27. עוד ובנוסף, לאור הסכמת החברה לעמדת הכנ"ר, הנני נעתרת לבקשת בנק לאומי ולבקשת בנק הפועלים למימוש הפיקדונות בהם מחזיק הבנק. עם זאת יצוין כי בשלב זה, ובטרם ייערך בירור, לא ניתן סעד בכל הנוגע לשעבוד הצף אשר נטען כי יש לבנק הפועלים על תקבולים המגיעים לחברה מבז"ן.

28. לאור המצב התזרימי של החברה וכתנאי לניהול הליכי הקפאת ההליכים, יפקידו החברה ובעל המניות, כמפורט בבקשה, בקופת הנאמן תוך 3 ימים סך של 150,000 ₪, לצורך הפעלת החברה.

29. לבקשת העובדים, בהסכמת החברה, ולאור גם עמדת הכנ"ר, יודיעו הנאמנים תוך 7 ימים אם השכר שמבוקש לשלם עבור העובדים, אין בו חריגות או סטיות בלתי סבירות, ובהנחה שיהיו די כספים שיאפשרו הפעלה ותשלום משכורות, ואם ניתן להיעתר לבקשת העובדים לתשלום שכר העובדים החל מחודש אוקטובר.

30. המזכירות תדאג ליישם את האמור לעיל, וכן תמציא את העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, י"ד כסלו תשע"ט, 22 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.