הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פר"ק 17165-05-19

בפני
כב' השופטת בטינה טאובר

בעניין:
חוק החברות, תשנ"ט-1999
להלן: "החוק"

ובעניין:
תקנות החברות (בקשה לפשרה או הסדר), תשס"ב-2002
להלן: "התקנות"

ובעניין:
ש. את ב. צ.א.ג בע"מ , ח.פ. 513088818
להלן: "החברה"

ובעניין:

  1. צבי גד (צביקה) שוסטר
  2. גלעד (גילי) בסיל

להלן: "בעלי המניות"

ובעניין:
עו"ד ליאור מזור בתפקידו כנאמן החברה בתקופת הקפאת ההליכים
להלן: "הנאמן"

ובעניין:
כונס הנכסים הרשמי
להלן: "הכנ"ר"

פסק דין

בפני
כב' השופטת בטינה טאובר

בעניין:
חוק החברות, תשנ"ט-1999
להלן: "החוק"

ובעניין:
תקנות החברות (בקשה לפשרה או הסדר), תשס"ב-2002
להלן: "התקנות"

ובעניין:
ש. את ב. צ.א.ג בע"מ, ח.פ. 513088818
להלן: "החברה"

ובעניין:

  1. צבי גד (צביקה) שוסטר
  2. גלעד (גילי) בסיל

להלן: "בעלי המניות"

ובעניין:
עו"ד ליאור מזור בתפקידו כנאמן החברה בתקופת הקפאת ההליכים
להלן: "הנאמן"

ובעניין:
כונס הנכסים הרשמי
להלן: "הכנ"ר"

פסק דין

מבוא

1. בפניי בקשה לאישור הסדר נושים בעניינה של חברת ש. א. ב. צ.א.נ בע"מ בהקפאת הליכים ( להלן: "החברה") המבוססת על הוראת סעיף 350 יג לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות").

2. תחילתו של ההליך דנן בבקשה להקפאת הליכים שהגישה החברה, חברת ביצוע בתחום הבנייה במגזר הבנייה לתעשייה ולמגורים, בעלת סיווג ג'4. בגדר הבקשה, אשר הוגשה ביום 07/05/19 נתבקש צו הקפאת הליכים לתקופה בת 60 ימים ביחס לחברה ולמר צבי גד שוסטר ולמר גלעד בסיל ( להלן: "בעלי המניות"), וזאת על מנת לאפשר לחברה לקדם ביצועם של ארבעה פרויקטים המבוצעים על ידי החברה, קבלת תמורות המגיעות לחברה במסגרתם והשבת ערבויות שהופקו על ידי הבנקים למזמיני הפרויקטים.

3. בהמשך לדיון שהתקיים ביום 14/05/19 במעמד נושי החברה, ניתן צו הקפאת הליכים לחברה למשך 60 יום לצד צו הקפאת הליכים אישי גם לבעלי המניות, למשך תקופה של 30 ימים. במסגרת החלטה זו, מונה עו"ד ליאור מזור כנאמן בהקפאת הליכים של החברה ( להלן: "הנאמן").

4. על פי ההחלטה שניתנה ביום 14/05/19, ניתנו לנאמן מלוא הסמכויות הנדרשות לטובת ניהולה השוטף של החברה, לטובת המשך ביצוע פרויקטים ולטובת העמדת נכסי החברה ופעילותה למכירה על דרך פרסום הזמנה להציע הצעות. כן הוסמך הנאמן לכנס אסיפות נושים ובמסגרת ההחלטה ניתנו אף הוראות אשר נועדו להבטיח את המשך פעילותה השוטפת של החברה מול ספקים ובעלי חוב שונים.

5. במהלך הדיון שהתקיים ביום 14/7/19, ולבקשת הנאמן, הוארך משך צו הקפאת ההליכים הן לגבי החברה והן לגבי בעלי המניות עד ליום 31/07/19.

פעילות הנאמן במסגרת ההליך

6. יצוין, כי הנאמן הגיש מעת לעת דוחות ובהם עדכון בדבר פעולותיו השונות לקידום ענייניה של החברה. בתמצית, ייאמר כי מדיווחי הנאמן עולה כי נכון למועד צו הקפאת ההליכים הייתה החברה מצויה במהלך ביצוע של ארבעה פרויקטים: בית פלט 3 יפו, פרויקט לביצוע 20 יחידות דיור ב-3 מבנים וחניון תת קרקעי בשטח של כ-1,200 מ"ר שביצעה החברה עבור קבוצת הרכישה והניהול באמונה ייזום וניהול פרויקטים בע"מ; פרויקט ברחוב צפת 8 תל אביב, פרויקט שכלל ביצוע 11 יחידות דיור; פרויקט ברחוב יואב 34 רמת גן לביצוע 35 יחידות דיור, במסגרתו התקשרה החברה עם היזם יורואפ חיזוק מבנים בע"מ ( להלן: "יורואפ") ואחרים, בחוזה ביצוע, כקבלן מפתח, בהיקף פרויקט של כ-28 מיליון ₪; פרויקטים שונים המבוצעים עבור משרד הרווחה על פי מכרז בו זכתה החברה עובר לתחילת ההקפאה.

7. נכון למועד הדיון, פעל הנאמן להמשך ביצוע הפרויקטים עבור משרד הרווחה על פי אישור בית משפט מיום 26/06/19, פעילות המצויה בשלבים מתקדמים ביותר, התשלומים בגינה עתידים להשתלם לקופת ההקפאה בשבועות הקרובים, וצפויים להותיר יתרת רווח מוערכת בסך של כ-200,000 ₪.

8. באשר לפרויקט ברחוב יואב 34 ברמת גן, שהינו הפרויקט המרכזי שביצעה החברה, בהמשך לבקשה לצו מניעה שהגיש הנאמן כנגד יורואפ, גובש במעמד הדיון שהתקיים ביום 14/07/19, מתווה הסכמות מותנה לצורך השלמת פרויקט זה על ידי חברת שובל הנדסה בע"מ ( להלן: "שובל"). בהמשך לאישור מתווה זה, ולאחר גיבוש ההסכמות המשלימות הנדרשות בין הצדדים, הוגש לבית המשפט ביום 24/07/19 הסכם משלים בין הצדדים, אשר אושר בהחלטה מיום 24/07/19. יצוין, כי ההסכמות שהושגו עם יורואפ לצורך השלמת ביצוע הפרויקט על ידי שובל מותנות באישור הסדר נושים בעניינם של החברה ובעלי המניות, ומכר החברה לשובל מתחמי מגורים בע"מ ( להלן: "שובל מתחמי מגורים"), שהינה חברת בת של שובל.

9. לגבי הפרויקט ברחוב בית פלט 3 יפו, בהמשך למגעים אינטנסיביים שקוימו בין הצדדים, הושגה הסכמה עקרונית בין שובל וקבוצת הרכישה לגבי המשך ביצוע הפרויקט על ידי שובל, ולבסוף גובשו בין הצדדים הסכמות, שמשמעותן שקבוצת בית פלט, שנשייתה עומדת על סך של כ-4 מיליון ₪ בפועל, תיתן הסכמתה להסדר הנושים וכי מסך הערבות הבנקאית בסך של כ-576,000 ₪ תחולט ערבות בסך של 350,000 ₪ בלבד, וזאת בכפוף לאישור בית המשפט.

10. אשר לפרויקט ברחוב צפת 8, הודיע הנאמן בדו"ח מיום 26/06/19, כי אין בדעתו לפעול להשלמת ביצועו של פרויקט זה, מבלי לגרוע מכל טענה ו/או דרישה כנגד קבוצת הרכישה שיזמה את הפרויקט, שיש לחברה.

תביעות החוב

11. במסגרת דיווח הנאמן ניתנו פרטים באשר להגשת תביעות החוב כנגד החברה ובעלי מניותיה, ואשר נקצב עד ליום 10/07/19. באשר לנושים בדין קדימה צוין כי קיימים 20 נושים שסך נשייתם עומד על 3,749,953 ₪. באשר לנושים מובטחים צוין כי קיימים 3 נושים, שסך נשייתם 3,467,391 ₪. באשר לנושים בעלי ערבות אישית, צוין כי קיימים 18 נושים שסך נשייתם 18,475,456 ₪, ובאשר לנושים רגילים קיימים 57 נושים, שסך נשייתם 17,750,825 ₪.

12. סך הכל עולה מדוח הנאמן שקיימים 98 נושים שסך נשייתם עומד על סך של 43,443,625 ₪, ואולם תביעות חוב אלה טרם נבדקו לנוכח סד הזמנים הקצר.

פעולות הנאמן למכירת פעילות החברה

13. הנאמן פרסם כאמור על פי הסמכתו ביום 10/06/19 הזמנה להציע הצעות לרכישת החברה ו/או פעילותה, ולמרות מספר לא מבוטל של מתעניינים, התקבלה בידי הנאמן הצעה בודדת מטעמה של חברת אזולאי הנדסה אזרחית בע"מ לרכישת מניות החברה והסיווג הקבלני שלה תמורת הסך של 500,000 ₪. מציעה זו הבהירה כי אינה מעוניינת ברכישת זכויות החברה והתחייבויותיה, ובכלל זה אינה מעוניינת להמשיך את ביצועם של הפרויקטים בהם הייתה החברה מעורבת.

14. בהמשך לכך ובהמשך לפניות יזומות לגורמים רלוונטיים שונים, ניהל הנאמן משא ומתן עם חברת שובל מתחמי מגורים, אשר בסופו של יום הגישה הצעה לרכישת החברה והסיווג הקבלני שלה תמורת סך של 3.2 מיליון ₪ בתוספת מע"מ, אולם זו הותנתה בכך שיאושר על ידי בית המשפט הסדר נושים בעניינה של החברה ובעלי המניות. הצעתה של שובל מתחמי מגורים התבססה על המשך ביצועם של הפרויקטים, וכאשר התשלומים עתידים להשתלם ב-3 תשלומים שווים בתוך 4 חודשים ממועד אישור הסדר הנושים, 7 חודשים ממועד אישור הסדר הנושים ו-12 חודשים ממועד אישור ההסדר. כן התחייבה שובל להחליף את ערבויות הביצוע בסך 1 מיליון ₪, שהועמדו לטובת החברה על ידי בנק המזרחי טפחות בע"מ ובנק לאומי לישראל בע"מ במסגרת פרויקט יואב 34, בניכוי סך של 250,000 ₪ שיחולט מתוך ערבויות אלה פרו ראטה על פי ההסכמות המותנות שגובשו עם יורואפ.

15. ההסכמות הנדרשות שגובשו בין שובל לבין יורואפ לשם השלמת ביצוע הפרויקט ברחוב יואב 34 אושרו על ידי בית המשפט בהחלטה מיום 24/07/19, וזאת בכפוף לאישור הסדר נושים במסגרת ההליך.

16. עובר לקיום הדיון ובעקבות הצעתה של שובל מתחמי מגורים ודרישתה של יורואפ ביחס למועדי מסירת היחידות בפרויקט, ועל מנת שייוותר בקופת ההסדר עודף מביצוע פרויקט יורואפ בסך של 2.8 מיליון ₪, הביעו בעלי המניות הסכמתם כי בנוסף לתרומת בעלים בסך של 300,000 ₪, תתווסף תרומת בעלים נוספת בערך של 500,000 ₪ ממימוש נכס מקרקעין שבבעלותם וכן התחייבות מותנת לשאת בחלק מהעלויות שיושתו, ככל שיושתו, במקרה בו לא תבוצע מסירה של הדירות בפרויקט ברחוב יואב 34 עד ליום 15/07/20. עוד נקבע במסגרת התוספת כי ככל שהדבר יידרש לשם העמדת סכומים נוספים, ימומשו נכסים נוספים של בעלי המניות על פי החלטת הנאמן. תוספת זו הופצה לנושים בעקבות החלטת בית המשפט מיום 24/07/19.

עיקרי הצעת ההסדר

17. הצעת ההסדר, אשר הובאה בפני הנושים עובר לדיון שהתקיים ביום 30/07/19, נסמכה על המקורות הבאים:

סך של 3,200,000 ₪, שישולמו על ידי שובל מתחמי מגורים ( מתוכם סך של 500,000 ₪ שעתיד להשתלם על פי התוספת מתוך תרומת בעלים לאור דרישת יורואפ ועל מנת להביא להשלמתו ולגיבוש ההסכמות שנדרשו).

יתרה תזרימית עודפת שתיוותר בסיום ההפעלה ואשר הוערכה בכ-200,000 ₪. צוין כי לא מן הנמנע כי היתרה העודפת תהיה גבוה יותר, הן כתוצאה מפרויקט ההתקשרות עם משרד הרווחה וכתולדה מהליכי תביעה שמנהלת החברה כנגד חברת צומת גומא בע"מ ( להלן: "צומת גומא") בת.א. 2017-08-18.

הזרמה של סך של 300,000 ₪ מבעלי המניות, שישמשו מקור פירעון לקבוצת הנושים בעלי הערבויות האישיות.

18. במסגרת הצעת ההסדר, הוצע לנושים פירעון כדלקמן:

נושים מובטחים – פירעון מלא של החוב לנושים מובטחים בשעבודים ספציפיים רשומים, אשר יהי זכאים לממש גם פיקדונות המשועבדים לטובתם.

נושים בדין קדימה – תשלום יתרת כספים שתיוותר מהמקורות הנקובים לעיל לפירעון חוב לנושים בדין קדימה והעמדת חלופת פירוק לעובדים על פי הבהרה משלימה שניתנה על ידי בעלי המניות.

נושים בעלי ערבות אישית – ייפרעו מתוך יתרה עודפת, ככל שתישאר, כפי חלקם היחסי בנשייה, ובנוסף מתרומת הבעלים בסך של 300,000 ₪, שתשמש כמקור לפירעון חוב בקבוצה זו.

נושים בדין רגיל – ייפרעו מתוך יתרה עודפת, ככל שתיוותר, לפי חלקם היחסי בנשייה.

19. ביום 15/07/19, בהמשך לפרסום שבוצע על ידי הנאמן, כונסו אספות של נושי החברה על מנת לדון בהצעת ההסדר. מתוך דו"ח הנאמן עולה כי עמדות הנושים שנתקבלו במסגרת אסיפות אלה, לרבות עמדות בכתב, שנתקבלו טרם כינוס האסיפות ו/או סמוך לאחריהן על פי אורכה שאושרה לצורך הצגת העמדות היו כדלקמן:

נושים בדין קדימה – 16 נושים שסך נשייתם עומד על 719,335 ₪ (19%) הצביעו בעד הצעת ההסדר, ומנגד התנגדו 3 נושים שסכום נשייתם עומד על 3,030,199 ₪ (81%).

נושים מובטחים – 2 נושים שסך נשייתם 1,100,000 ₪ נתנו הסכמתם להצעת ההסדר.

נושים בעלי ערבות אישית – 9 נושים שסך נשייתם 15,186,472 ₪ (84%) נתנו הסכמתם להצעת ההסדר, ואילו 7 נושים שסך נשייתם 2,953,952 ₪ (16%) התנגדו להצעה.

נושים רגילים – 23 נושים שסך נשייתם 2,912,449 ₪ (21%) נתנו הסכמתם להצעה בעוד ש-15 נושים, שסך נשייתם 11,179,397 ₪ (79%) התנגדו להצעה.

תוצאות אסיפות הנושים

20. מדוח הנאמן עולה כי סך הכל, 50 נושים, אשר סך נשייתם 19,918,256 ₪ נתנו הסכמתם להצעת ההסדר, בעוד ש-25 נושים, שסך נשייתם 17,163,548 ₪ התנגדו להצעה, ובאופן שהצעת ההסדר זכתה לאישור של למעלה ממחצית ערך הנשייה, שנקטה עמדה ביחס להצעת ההסדר ובשיעור נשייה של 54%.

21. למען שלמות התמונה יצוין, כי מדו"ח הנאמן עולה, כי במניין העמדות לא נכללה עמדת הנושה צומת גומא לאחר שהובהר במעמד האסיפה כי הצבעתו נגועה בשיקול זר. כמו כן, ומשטרם נתקבלה עמדת בנק לאומי, עמדתו לא נכללה בנתוני הנאמן, ואילו ביחס לנושה קבוצת הרכישה בית פלט, זו נמנתה במניין המתנגדים להצעת ההסדר.

22. טרם הדיון שהתקיים ביום 30/07/19 התברר כי הושגה הסכמה עם בנק לאומי לישראל בע"מ ( להלן: "בנק לאומי") שהינו נושה מובטח, לפיה בכפוף ליתרת סכום שעתידה להשתלם לבנק, ואשר נמוכה באורח ניכר מהנשייה הנטענת על ידי בנק לאומי, ייתן בנק לאומי את הסכמתו להסדר ובכפוף לאישור הסדר זה על ידי בית המשפט.

23. עוד התברר בדיון שהתקיים ביום 30/07/19 כי גובשה גם הסכמה עם שלטונות מע"מ, אשר נתנו אף הם בכפוף לעמידה בתנאים את אישורם להסדר.

24. הסכמות אלה, אשר נמסרו בפתח הדיון שהתקיים ביום 30/07/19, יש בהן כדי לשנות את מצבת עמדות הנושים באופן שבאסיפת דין קדימה נמנים 17 נושים מסכימים מול 2 נושים מתנגדים ברוב ערך של 72%; באסיפת הנושים המובטחים נמנים 3 נושים מסכימים בלא נושים מתנגדים ברוב ערך מוחלט; באסיפת בעלי הערבויות האישיות נמנים 10 נושים מסכימים אל מול 7 נושים מתנגדים ברוב ערך של 85%; באסיפת הנושים הבלתי מובטחים נמנים 25 נושים מסכימים אל מול 13 מתנגדים ברוב ערך של 50%. סך הכל, עמדות הנושים כוללות 55 נושים המסכימים להצעת ההסדר, ואילו 22 נושים מתנגדים, ואשר ערך נשייתם של הנושים המסכימים עומד על 72%.

עמדות הנושים ביחס להצעת ההסדר

25. עובר לדיון שהתקיים ביום 30/07/19, הוגשה התנגדות של בנק מזרחי טפחות בע"מ ( להלן: "בנק מזרחי טפחות") להצעת ההסדר וכן התנגדות שנערכה על ידי עו"ד רועי אהרוני, נציג חברות כרמית מיסטר פיקס, איטונג בע"מ ושיש אלוני בע"מ. במהלך הדיון שהתקיים, התייצבו בא כוחה של צומת גומא ובא כוחה של רדימיקס וכן בא כוחה של קבוצת הרכישה צפת 8, וטענו התנגדותם להצעת ההסדר.

26. נימוקי ההתנגדות פורטו בהרחבה הן בתגובות שהוגשו והן בפרוטוקול הדיון. בתמצית, ייאמר כי בנק מזרחי טפחות טען כי לא ניתן ביטוי לנכסיהם המשמעותיים של הערבים בהצעתם, לא היה מקום לכלול את חברת האנטר כנושה מובטח, לא ברורה היתכנות ההסדר, תרומת הבעלים בסך של 300,000 ₪ אינה מספקת, העמדת 500,000 ₪ מכספי הבעלים לכיסוי ערבויות בנקאיות או לחברת יורואפ מהווה העדפת נושים, ובכל מקרה לא נבדקו בדיקה מספקת נכסי וזכויות בעלי המניות.

27. בא כוחה של קבוצת הרכישה צפת 8 מחה כי הצעת ההסדר ודו"ח הנאמן לא הומצאו לו במישרין אלא רק בנט המשפט, טען כי התחייבות חברת שובל לקנות את פעילות החברה אינה מותנת באישור הצעת הסדר, וכי התנייתה של שובל להפטר בעלי המניות מעלה תהיות, ובכל מקרה לא ייוותר דיבידנד לחלוקה לנושים רגילים. עוד נטען, כי בדיקת שווי נכסיהם של בעלי המניות לא נבדקה כדבעי, ואף מטעם זה אין מקום לאשר את הצעת ההסדר.

28. בא כוחם של כרמית מיסטר פיקס, איטונג בע"מ ושיש אלוני בע"מ טען לחשיבות בדיקת תביעות החוב, כי ההסדרים הפרטניים שהוגשו ברגע האחרון מעלים חשש להעדפת נושים וכי הנושים עומדים על קבלת פירוט של כלל הנושים והצבעותיהם. עוד הלינו כרמית, מיסטר פיקס, איטונג בע"מ ושיש אלוני בע"מ כי מדובר בהסדר עם זמן שיא " בכל מה שקשור להלחמה" של ההסדר, שראשיתו בחודש מאי, וסופו בהפטרת הערבים, וכן כי לא תיווצר " קטסטרופה" ככל שלא יאושר ההסדר.

29. צומת גומא, אשר טענו לגובה נשייה של 3.5 מיליון ₪ מכוח מערכת הסכמים שהייתה להם עם החברה, ומכוח תביעה ( יותר נכון לומר תביעה שכנגד) שהגישה כנגד החברה, טען ל"שרשרת של הסתרות", הן ביחס לשווי הנכסים של בעלי המניות, והן ביחס להסדרים שהושגו עם נושים שונים. עוד טענה צומת גומא כי לא זו בלבד שתביעתה לא נכללה בעמדת המתנגדים, דבר אשר היה מוריד את סך הנשייה טרם נתקבלה הסכמת הנושים הנוספים אל מתחת ל-,50%, אלא שאף תביעת החברה כנגד צומת גומא מהווה מקור להסדר, כפי דיווחם של הנאמן. משכך, ולאור כל יתר הנימוקים טענה צומת גומא כי אין מקום לאשר את ההסדר.

30. בא כוחה של רדימיקס העלה את התנגדותה של רדימיקס לאישור הצעת ההסדר, ובפרט לנוכח התרומה הנמוכה של הבעלים, וטען כי בנסיבות המקרה אין מקום לצרף את בעלי המניות להליך הקפאה, שכן תרומתם אינה משמעותית, וממילא שובל אינה זקוקה לסיועם כלל וכלל.

31. בא כוחה של יורואפ הבהיר כי ברמה המעשית, ככל שלא יאושר ההסדר וככל ששובל לא תוכל לבצע את הפרויקטים, לא יוכל להתקיים הסדר נושים, ואף התמורות תהיינה אפסיות. בא כוחה של יורואפ עמד על הצורך בלוח הזמנים הקצר, אשר נובע, בין היתר, מכך שלפרויקטים של החברה, שהינם בתי מגורים לדיירים, משותקים מזה 3 חודשים, נזקי יורופא עומדים על 13 מיליון ₪ כבר עתה, והאופק היחיד שקיים לנושים הינו כתוצאה ממכירת החברה לשובל בלוח הזמנים הקצר שנדרש, כאשר יורואפ אף הביעה נכונותה לצמצם את הדרישה לחילוט הערבות.

32. בא כוחה של בית פלט הצטרף לדברי בא כוחה של יורואפ, והבהיר שביצוע הפרויקטים והתשלום שחברת שובל אמורה לשלם הוא רק בהתקיימותם של הפרויקטים, ובאין פרויקטים אין כסף להסדר, ולא תהיה חלוקה, אף לא לנושים בדין קדימה. צוין כי בעלי המניות נדרשים לצורך המשך ניהול הפרויקטים ובלא סיועם לא יוכל להתממש הביצוע של הפרויקטים שנותרו לביצוע על ידי שובל בלוח הזמנים הקצר.

עמדת בעלי המניות

33. בא כוח בעלי המניות השיב לטענות הנושים אחת לאחת. בין היתר, צוין על ידו כי ראוי להדגיש כי קבוצת הנושים בעלי ערבות אישית, עליה נמנים הנושים המתנגדים, הצביעה בעד ההסדר, הן מבחינת ערך והן מבחינת מניין: 85% ערך נשייה ו-10 במניין הצביעו בעד הצעת ההסדר. לפיכך, נטען כי למעשה הנושים בעלי הערבות האישית, המתנגדים להצעת ההסדר, מבקשים לכפות את אי אישורו של ההסדר על פני נושים עם ערבות אישית שאוחזים בערך נשייה של כמעט 17 מיליון ₪. כן צוינו על ידי בא כוח בעלי המניות הקשיים שאיתם מתמודד הנאמן על רקע פגיעתם של הדיירים מקריסתה של החברה, כאשר לא הוגשה על ידי אף גורם או אף חברה הצעה ממשית לרכוש את נכסיה או פעילותה של החברה, כאשר היחידה שהסכימה להרים את הכפפה ולנסות לעזור לייצר הסדר שיצמצם את הנזק הינה שובל, מכוח מערכת יחסים אישית עם בעלי המניות, ואשר נדרשת לסיועם של בעלי המניות על מנת להמשיך את הפרויקטים מהמקום שבו הם נמצאים, כאשר מעורבותם הישירה של בעלי המניות הינה חיונית, ותימשך לכל הפחות שנה.

34. בא כוח בעלי המניות הבהיר כי מעבר לתרומה של 800,000 ₪, שהוצעה על ידי בעלי המניות, אחד מבעלי המניות שיעבד דירה נוספת שלו ערב הליך הקפאת ההליכים בסך של 1 מיליון ₪, והזרים את הכספים במלואם לקופת החברה. בעל מניות לווה סכומים מקסימאליים מקרנות הפנסיה והגמל והזרים את תרומתם לתוך קופת החברה.

35. בכל הנוגע להתנגדות בנק מזרחי טפחות, ציין בא כוח בעלי המניות כי אישור הסדר הנושים יחזיר לבנק מתוך ערבות בנקאית בסך של 416,000 ₪ 300,000 ₪ וכן ערבות בנקאית נוספת בסך של 40,000 ₪ שתוחזר תוך שנה, כך שככל שההסדר לא יאושר, יינזק בנק מזרחי טפחות באופן מיידי בסך של 350,000 ₪.

36. באשר לטענות שהועלו על ידי הנושים ביחס לנכסיהם האישיים של בעלי המניות, הובהר כי הנכסים כולם אוזכרו בטופס 5 שהוגש על ידי בעלי המניות, ובכל מקרה בעלי המניות מצהירים, כי אם יימצאו נכסים נוספים מעבר לאלה שפורטו, הם יתווספו למקורות ההסדר. עוד צוין כי נערכה שמאות למגרש שבבעלותו של מר בסיל, שמתווסף למקורות ההסדר, שעומד על סך של 500,000 ₪, ונותרה רק זכות דיירות מוגנת שלא ניתן להכליל אותה במסגרת נכסיו של החייב, ובית מגורים שבבעלות החייב ורעייתו. הובהר שאין מדובר בבעלי מניות המותירים בידם נכסי נדל"ן משמעותיים ומקבלים הפטר. בעלי המניות יירתמו לעבודה קשה למשך למעלה משנה ללא תמורה, והם חשופים לתשלום קנסות חודשיים משמעותיים בסכום של למעלה מ-500,000 ₪, ואף נטלו על עצמם התחייבויות להחזיר ערבויות בנקאיות לבנק לאומי, ככל שאלה לא יוחזרו.

37. בא כוח בעל המניות עמד על מעמדו השונה של בנק מזרחי טפחות מזה של בנק לאומי, בהיות בנק מזרחי טפחות נושה רגיל, שעה שבנק לאומי הינו נושה מובטח, ובאופן שמבהיר את ההסדר הייחודי שהושג עמו, כאשר בנק לאומי וויתר על סך משמעותי של 500,000 ₪ לטובת הנושים שבמדרג נשייה נמוך יותר.

38. בא כוח בעלי המניות הבהיר כי האלטרנטיבה אם הצעת ההסדר לא תאושר תהיה קשה לנושים, ובנסיבות מעין אלה, כמו בשורה של פסקי דין שניתנו, ראוי לאשר את הצעת ההסדר, שכן חלופה אחרת תהא קשה יותר לכלל הנושים, אשר לא יזכו לקבל דיבידנד כלל.

39. בא כוח בעלי המניות התייחס אף לתביעה שכנגד שהוגשה על ידי צומת גומא, ציין כי תביעת החברה כנגדה הינה מוצקה וכספים שיתקבלו ממנה יתווספו לקופת ההסדר.

40. במסגרת הפסקה שנטלו הצדדים, ולאור סיוע נציגות הכנ"ר ועמדתן, הסכימו בעלי המניות לשפר באורח משמעותי את תרומת הבעלים, באופן שיתווסף להצעתם סך נוסף של 600,000 ₪ שישולם על ידם תוך 12 חודשים וכן כל סכום שנצבר במסלקות הפנסיוניות, שאינו מוגן לפי סעיף 85 לפקודת פשיטת הרגל [ נוסח משולב] התש"מ-1980, ואשר לא ניטלה ממנו הלוואה, ואשר ייועדו לקבוצת הנושים בעלי ערבויות אישיות. כל זאת בנוסף להתחייבותם של בעלי המניות לעבוד שנה נוספת לצורך השלמת הפרויקטים ללא שכר, התחייבותם לשאת בקנסות בגין איחורים, ככל שיהיו, בפרויקט יורואפ מעבר לסך של 125,000 ₪ ממקורותיהם, ומעבר להתחייבותם להפקיד סך של 800,000 ₪ תרומת בעלים, כפי שהוצע על ידם במסגרת הצעת ההסדר המקורית, ובאופן שהם נותנים 1.4 מיליון ₪ תרומת בעלים ודאית, וזאת מעבר לתרומה הפוטנציאלית שנובעת מחשיפתם לקנסות, כמפורט לעיל.

עמדות הצדדים לאחר שיפור הצעת בעלי המניות למתן תרומת בעלים נוספת

41. לאחר השיפור המשמעותי בהצעת בעלי המניות, שבה צומת גומא לטעון טענות הנוגעות להליך המשפטי המתנהל בינה ובין החברה, נטען לנתונים לא מדויקים בהתנהלות בעלי המניות והנאמן, וכן נטען על ידי בא כוחה של רדימיקס שגם אם נשמע הדבר כקטנוני, עצם העובדה כי תרומת הבעלים הראשונית בסך של 500,000 ₪ הינה לקופת ההסדר ולא לנושים בעלי ערבויות אישיות, הרי שיש בכך כדי דילול של הנושים שאוחזים בערבויות אישיות.

42. מנגד, נטען על ידי הנאמן כי ראוי שבית משפט יפעיל את שיקול דעתו ויאשר את הצעת ההסדר, בפרט לנוכח שיפורה לפי סעיף 350 יג לחוק החברות. הובהר, שככל שהצעת ההסדר לא תאושר, עתידה החברה להיקלע לפירוק, שמשמעותו תהיה מחיקת ערך ניכרת ביותר, הן בשל אי קבלת התקבולים הצפויים מההתקשרות עם שובל, והן בשל החשש לחילוט ערבויות שהעמידה החברה לצדדים שלישיים. הובהר, כי בנקיטה של הליכי פירוק, התקבולים הצפויים לנושים בקבוצת הנושים בדין קדימה ובעיקר הנושים הבלתי מובטחים צפויה להיות נמוכה משמעותית מאלה הצפויים לנושים, ככל שהצעת ההסדר תאושר.

43. הנאמן הוסיף והבהיר, כי התביעה שכנגד, שהגישה חברת צומת גומא, באה לעולם רק בעקבות נקיטתה של החברה בתביעה, ובכל מקרה, נציגה באסיפת הנושים הצהיר שם שהטעם להתנגדותו להצעת ההסדר נעוץ בתביעה המתנהלת כנגד מרשתו, צומת הגומא. במצב דברים זה, לאור גילוי הלב שהועיל בטובו בא כוח צומת הגומא במעמד האסיפה, אין זה מתום שלא נמצא מקום לשקלל את הצבעתו המוטית, הנגועה והאינטרסנטית במניין הנשייה. לשם השלמת התמונה, ציין הנאמן, כי גם אם הייתה נמנית הצבעתה המוטית, הנגועה והאינטרסנטית של צומת הגומא כמתנגדת, גם אז הצעת ההסדר הייתה עדיין עומדת בתנאים שבסעיף 350 יג.

44. בכל הנוגע לטענה שהועלתה על ידי מקצת הנושים באשר לסיווגה של האנטר השקעות כנושה מובטחת, ציין הנאמן כי בדיווח שהוגש לבית המשפט, האנטר השקעות סווגה כנושה בעלת ערבות, ולא נמנתה במניין הנושים המובטחים. כן התייחס הנאמן לנשייתה של יורואפ, וציין כי לא נפל שמץ פגם במניין נשייתה, אשר נובעת מהתחייבויות חוזיות שנטען כי החברה הפרה.

45. הנאמן ציין כי החלופה שגובשה בעזרת התגייסות באות כוח הכנ"ר ושל בעלי המניות ואשר מאפשרת תוספת פירעון לא מבוטלת לנושים בעלי ערבויות, נותנת מענה הולם וסביר, ומאזנת כראוי את האינטרסים של כל הצדדים, תוך שהיא מאפשרת מניעת מחיקת ערך נרחבת ביותר של כ-5 מיליון ₪ ומונעת פגיעה נוספת בדיירי פרויקטים שממתינים להשלמת הדירות שהם הזמינו. הובהר, כי קבלת הצעת ההסדר תאפשר השאת ערך לחלק ניכר ביותר מהנושים, כולל אלה שהסבירות שיראו פירעון בחלופות אחרות נמוכה ביותר. עוד ובנוסף, נטען שטוב יהיה, ככל שאכן ההסדר יאושר, כי זה יאושר בטווח הזמן המידי ביותר, כדי שהחברה, בעלי המניות ושובל וכל הצדדים הנוגעים בדבר יוכלו לצאת לדרך ולחדש מידית את ביצוע הפרויקטים. הנאמן הוסיף והבהיר, כי כיוון שאחד התנאים לגיבוש הסדר הינו קבלת אישור הממונה על ההגבלים, נערכה פנייה לממונה בבקשה לקבלת אישור עקרוני למהלך הרכש, וכי ישנו צפי שהאישור יתקבל בטווח הזמן המידי, כך שניתן יהיה בכפוף לאישור בית המשפט לאשר את הסדר הנושים.

46. באת כוח הכנ"ר ציינה כי ההסכמות האחרונות ושיפור הצעת בעלי המניות הושגו על דעת הכנ"ר ובסיועו. צוין כי בשקלול ואיזון כל האינטרסים השונים, מוצא הכנ"ר לנכון שיש מקום להגיע להסדר לגבי החברה, ולאור התיקון בהצעה המשוקללת של בעלי המניות, אין לכנ"ר התנגדות שבכפוף לתוספת יאושר גם ההסדר בהתייחס לבעלי המניות.

דיון

47. ראשית, אציין כי סבורני כי מן הראוי לאשר את ההסכמות אליהם הגיעו בעלי המניות עם בנק לאומי, המקובלות אף על הנאמן, הסכמות שאין בהן משום העדפת נושים, אשר מתיישבות עם מעמדו של בנק לאומי כנושה מובטח, ואשר יש בהן אף לסייע לנושים במדרג הנשייה הנמוך יותר. כן סבורני כי יש מקום לאשר את ההסכמות אליהן הגיעה החברה והנאמן עם הנושה בית פלט, שעניינן המשך ביצוע הפרויקט באמצעות שובל ובסיועם של בעלי המניות ובתמורות המוסכמות שצוינו על ידי הנאמן בטיעונו בדיון.

48. פועל יוצא מן האמור, כי הסכמות אלה יש בהן כדי לשנות את מצבת עמדות הנושים, באופן שבאסיפת דין קדימה נמנים 17 נושים מסכימים מול 2 נושים מתנגדים ברוב ערך של 72%, באסיפת הנושים המובטחים נמנים 3 נושים מסכימים בלא נושים מתנגדים ברוב ערך מוחלט, באסיפת בעלי הערבויות האישיות נמנים 10 נושים מסכימים אל מול 7 נושים מתנגדים ברוב ערך של 85%, ובאסיפת הנושים הבלתי מובטחים נמנים 25 נושים מסכימים אל מול 13 מתנגדים ברוב ערך של 50%. סך הכל, עמדות הנושים כוללות 55 נושים המסכימים להצעת ההסדר, ואילו 22 נושים מתנגדים, ואשר ערך נשייתם של הנושים המסכימים עומד על 72%.

49. ככלל, משדן בית משפט בבקשה לאישור הצעת הסדר נושים, עליו להימנע מלהתערב בשיקול דעתה של אסיפת הנושים ככל שמדובר בהערכת כדאיותו הכלכלית של ההסדר, וזאת אף אם לדעת בית המשפט טעו הנושים ברובם בשיקול דעתם ובית המשפט היה מגיע לתוצאה אחרת לו עמד במקומם. ראה: בש"א ( נצ') 2267/08 רושרוש מ.פ. בניין ופיתוח בע"מ נ' כונס הנכסים הרשמי - מחוז חיפה (14/01/09); פר"ק ( ת"א) 1585/09 אלרן ( ד.ד) השקעות בע"מ נ' הבורסה לניירות ערך (01/08/10); פר"ק ( ת"א) 42576-02-13 אלביט הדמייה בע"מ נ' הרשות לניירות ערך (19/08/13).

50. לצד זאת, במסגרת תיקון מספר 19 לחוק החברות נוסף סעיף 350 יג, המאפשר בהתקיים תנאים מסוימים ובנסיבות שמצדיקות זאת, לכפות הסדר נושים, שמטרתו פשרה או הבראת חברה, גם אם ההסדר המוצע לא קיבל את הרוב הנדרש באסיפת סוג מסוימת של הנושים. ההסדר שנוסף במסגרת סעיף 350 יג לחוק החברות, נועד על מנת לאזן בין הרצוי לחברה לבין הצורך להגן על קניינם של סוג הנושים, שלא הסכימו להסדר ברוב הדרוש. ראה: בהט " הבראת חברות", עמ' 473, מהדורה שנייה, 2013; פר"ק ( ים) 1455-02-14 הסתדרות מדיצינית הדסה ( חלד) בהקפאת הליכים נ'Hadassah Women's Organiztaion of America inc (22/05/11); פר"ק ( מחוזי מרכז) 1783-06-15 גיה בניה ופיתוח בע"מ נ' הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ (28/01/16); פר"ק ( חי) 40673-08-15 חיון מחשבים בע"מ נ' רו"ח עליזה שרון (28/09/15)

51. מלשון סעיף 350 יג לחוק החברות עולה כי בית המשפט יהיה מוסמך לאשר הסדר נושים שאינו עומד בתנאי סעיף 350 ט לחוק החברות, בכפוף לכך, כי ההסדר המוצע עומד במספר תנאים, והם: כי יותר ממחצית מסך כל ערך המיוצג בהצבעות בכל סוגי אספות הסוג גם יחד הסכימו להצעה; כי בית המשפט שוכנע על יסוד שווי החברה, כי הפשרה או ההסדר הוגנים וצודקים ביחס לכל סוג שלא הסכים להם; כי החלופה להיעדר אישור הסדר הנושים הוא פירוק החברה; כאשר התמורה במסגרת אישור ההסדר אינה פחותה מהתמורה שמתקבלת במסגרת חלופת הפירוק ובנסיבות בהן הנושים שלא הסכימו להסדר לא מקבלים את מלוא חלקם, כי אז בעלי המניות לא מקבלים תמורה כלשהי ולא נותר בידיהם נכס כלשהו בשל היותם בעלי מניות.

52. יצוין, כי ככלל, תומכת המדיניות השיפוטית, ככל שניתן, בקיומם של הסדרי נושים על פני פנייה לאפיקי פירוק, אשר לא פעם גורמים למחיקה מוחלטת של ערך החברה, אינם תורמים למי מבין קבוצות הנשייה, ולא מסייעים כלל להשאת הדיבידנד לנושים. יפים לעניין זה דבריו של כב' השופט ד' לוין בע"א 359/88 סולל בונה בע"מ נ' ד"ר י. נאמן כונס ומפרק של א' כוכב השומרון עמנואל בע"מ, פ"ד מה(3) 862, בציינו כדלקמן:

"אין לך בהליכי פרוק של חברה החלטה פשוטה, החלטית ומהירה מאשר מתן צו לפרוקה של החברה, אולם קיצורי דרך במקרים כאלה לעתים קרובות מחטיאים את המטרה. במקום להושיע ככל שניתן את הנושים ולהעמיד עסק כלכלי על רגליו ולשקמו לטובת הנושים, ציבור העובדים והחברה בכללותה, עלולים מתוך חפזון יתר למוטט סופית ישות כלכלית ולהמיט על כלל הנושים ובעיקר על נושים לא מובטחים הפסדים כספיים או אובדן כל השקעתם בחברה שלא בהכרח.
הסדר פשרה סביר ומאוזן המקובל על מרבית הנושים עדיף ברוב המקרים על פרוק כפוי שאולי ייטיב עם נושה זה או אחר, וברוב המקרים רק יתן בידו, תיאורטית, עמדת מיקוח טובה יותר להשגת יתרונות לעצמו, אך ירע את מצבם של הרבים שלא מטובתם ולא על דעתם".

53. בענייננו, משעולה, כי הסדר הנושים המוצע לא זכה לרוב הדרוש בקבוצות הנשייה בדין קדימה ובדין רגיל לפי סעיף 350 ט לחוק החברות, לא נותר בפניי, אלא לבחון, על סמך עקרונות היסוד שפורטו, אם נסיבות המקרה הנדון, מצדיקות את אישורו של הסדר הנושים מכוח סעיף 50 יג לחוק החברות ואם לאו.

54. בטרם אדון באם מתקיימים תנאיו של סעיף 350 יג לחוק החברות באופן שמצדיק אישור הסדר הנושים המוצע, אתייחס תחילה להתנגדויות המקדמיות שהועלו על ידי מקצת מהנושים, אשר טענו, כי אין מקום לאשר את הסדר הנושים במתכונת בו הוגש.

55. אקדים ואומר, כי קומץ הנושים אשר בחרו להתנגד להצעת ההסדר נמנים ברובם על קבוצת הנשייה של נושים בעלי ערבות, אשר סך נשייתם עומד על כ-2 מיליון ₪ טרם בדיקת תביעות החוב ואשר נמנים על קבוצת נשייה בה 10 מתוך 17 הנושים שערך נשייתם הינו 85% נתנו הסכמתם להצעת ההסדר, ובאופן שהתנגדותם אינה מתיישבת עם רוב רובם המכריע של הנושים האוחזים בערבות של בעלי המניות.

56. באשר להתנגדות הנושים המתנגדים ראוי לציין כי לאחר שנשמעו טיעוני הנאמן, עולה כי לא נפל כל פגם בסיווגם של הנושים לקבוצות הנשייה השונות. ובכל מקרה אין מקום לזקוף לחובת הנאמן את העובדה כי מדובר בהצעת הסדר שהובאה לפתחם של הנושים תוך פרק זמן קצר מראשית ההליך, ובטרם נבדקו תביעות החוב. לא רק שלא נשמעה מטעם הנושים המתנגדים הסתייגות להיעדר בדיקת תביעות החוב טרם כינוסן של אסיפות הנושים, מעמדות הנושים יורואפ ובית פלט עלה כי על רקע מצוקתם של הדיירים והשבתת הפרויקטים כתוצאה מהיקלעותה של החברה לחדלות פירעון, ואי עמידה בלוחות הזמנים למסירת הדירות, על הנזקים הכרוכים בכך, נדרש הנאמן והצדדים כולם לקיים את ההליך תחת סד זמנים קצר. אין תימא כי בנסיבות אלה לא ניתן היה לבדוק את תביעות החוב טרם כינוסן של אסיפות הנושים. יתר על כן, לא עלה גם בידי הנושים המתנגדים להצביע על פגיעה שנגרמה להם שעה שכל תביעות החוב הוכרו לצורך מניינן על מלוא ערכן ובאופן שאין בו כדי לפגוע בנושים.

57. אין צורך להרבות מילים על מנת להבהיר כי ככל שלא היה נמצא הפתרון להמשך ביצוע הפרויקטים באמצעות שובל ותוך סד הזמנים הקצר, ספק אם ניתן היה, לאורך זמן, ואף זמן קצר, למנוע מחברת יורואפ ומבית פלט להשתחרר מההסכמים עימם נקשרו עם החברה, ובאופן שתמורות בגין השלמת הפרויקטים, בין בעקיפין ובין במישרין, לא היו עוד מגיעות לקופת ההסדר, ואף לא לנושים בכל הליך חדלות פירעון אחר שהיה ננקט.

58. עוד ובנוסף אציין, כי לנוכח הצהרתו של בא כוח צומת גומא באסיפת הנושים, הצהרה שלא הוכחשה על ידו אף בדיון שהתקיים ביום 30/07/19, ואשר מצביעה על רצון להביא את החברה לכלל הליכי פירוק בלא כל קשר לגובה הנשייה, מלמדת על היותה של התנגדותה של צומת גומא כנגועה והמונעת ממניעם פסולים, ובצדק החליט הנאמן שלא להביא את הצבעתה לכלל חשבון. ואכן במקרה שמוכח קיומו של ניגוד עניינים לנושה מסוים, או שהצבעתו מונעת ממניעים פסולים, עלול הדבר לגרום לפסילת הצבעתו, עיגון לכך ניתן למצוא בסעיף 350( א2) לחוק החברות, המורה כי נושה יעשה שימוש בזכות ההצבעה בתום לב ובדרך מקובלת, ולא ינצל לרעה את זכות ההצבעה, אחרת ישמש הדבר עילה לביטול הצבעתו. ראה: פר"ק ( ת"א) 24819-04-13 גילאון השקעות (1979) בע"מ נ' אם. אם. ג'י בע"מ (14/11/03).

59. עיקר התנגדותם של הנושים המתנגדים לאישור הצעת ההסדר נובע מכך שהוא כולל גם הפטר לבעלי המניות. עצם העובדה שבמסגרת ההליך מתקיים גם דיון בהפטרם של בעלי המניות אינו מונע את אישורו של ההסדר ועמד על כך בית המשפט העליון עוד בע"א 9244/06 אקרשטיין תעשיות בע"מ נ' איגלו חברה קבלנית לעבודות צנרת בניין ופיתוח בע"מ (22/05/08), בו צוינו הדברים הבאים:

"ניתן להיווכח, אם כן, כי גם לפי גישה זו ההליך הנכון לבירור הנתונים הרלוונטיים לעניין אישור הסדר נושים המעניק הפטר לערב הינו הליך אישור הסדר הנושים בפני בית המשפט הדן בהסדר זה, ואין כל סימוכין לטענתה של המערערת כי ההליך הנכון לדון בהפטר לערב בסיטואציה מעין זו הוא במסגרת פקודת פשיטת הרגל.
אנו סבורים כי בית המשפט קמא היה מוסמך לאשר את הסדר הנושים הכולל הפטר למשיב 2 אף בהעדר של חקירת יכולת של המשיב 2, מששוכנע כי ההפטר משרת את מטרת הבראתה של החברה ובהתחשב, בין היתר, בתרומתו הכספית של המשיב 2 לחברה".

60. יתר על כן, ממקרא סעיף 350 יג לחוק החברות עולה, כי אמנם, הסדרי נושים אינם כוללים ככלל מתן הפטר לבעלי מניות מערבויותיהם האישיות. עם זאת, עולה עוד מלשון הסעיף, כי בהתקיים תנאים מסוימים יהיה זה אף ראוי לאשר הסדרי נושים שכוללים מתן הפטר לבעלי המניות. מקרים אלה, כוללים מצבים בהם עולה, כי בעלי המניות נרתמו להליך הבראת החברה, תרמו את רכושם לצורך ביצוע הסדר הנושים ואף התחייבו לתרום מניסיונם המקצועי על מנת לסייע לחברה להמשיך ולפעול. בעניין זה אפנה לדברי אורבך ואלשיך בספרם "הקפאת הליכים הלכה למשעה" עמ' 674-672, בו צוין כדלקמן:

"כפי שהובהר בפרקים קודמים, "ברירת המחדל" של הקפאת ההליכים היא הפרדה בין יישותה המשפטית של החברה ( שהיא מוקד הדיון וניסיונות ההצלה), לבין יישותם הנפרדת של בעלי המניות. מסיבה זו נדחים בדרך כלל אותם חלקים מהבקשה להקפאת ההליכים, המבקשים " להרחיב" את צו ההקפאה ולהחילו גם על בעלי המניות. ככלל הקפאת ההליכים לפי חוק החברות מיועדת אך ורק לחברה, ולא לצדדים שלישיים הערבים לחובותיה, וזאת בשל הגורם הזהה ליצירת החוב. אי לכך הפתרון המקובל, שאותו נוקט הדין כלפי בעל מניות המבקש הסדר אף לעצמו, הוא להפנותו לגיבוש הסדר אישי לפי סעיף 19 א לפקודת פשיטת הרגל. ...
קיימים מצבים שבהם טובת הנושים היא זו הדורשת סטייה מהכלל שתואר, וצירוף עניינם האישי של חלק מבעלי המניות אל תוך הסדר הנושים של החברה. מצבים אלה, מתרחשים בדרך כלל, כאשר כדי להפעיל את החברה וליישם את הסדר נושים כדאי, נזקק הנאמן ( והרוכש המחליף אותו לאחר ההסדר) לסיוע יומיומי ומאסיבי מצד בעלי השליטה לשעבר. כך כאשר עסקינן בחברה שהצלחתה מבוססת על ידע ומוניטין מיוחדים במינם של מנהליה ( פרשת שבירו, למשל). הכוונה היא למצב שבו נכסי המוניטין החיוניים להמשך פעילות החברה אינם מצויים ברשות היישות המשפטית, אלא הם חלק משמו או מכישרונו האישי של אחד מבעלי המניות הערבים".

61. בענייננו, ממקרא הסדר הנושים ומן ההסברים שניתנו על ידי הנאמן במהלך הדיון בהסדר הנושים, עולה, כי בעלי המניות של החברה נרתמו להליך הצעת ההסדר, רתמו את חברת שובל להסדר, הביאו מצדם תרומות בעלים משמעותיות, הסכימו למימוש נכס מנכסיהם הפרטיים, לרבות כל הזכויות הפנסיוניות שצברו וכן חשופים הם לתשלום קנסות משמעותיים בהיקפים של מאות אלפי שקלים ככל שפרויקט הבנייה של יורואפ לא יושלם תוך המועד שנקצב. זאת ועוד, בעלי המניות אף התחייבות לתרום שנת עבודה ללא תשלום על מנת לסייע בהעברת המידע בפרויקטים שיושלמו על ידי שובל, עמידה בקשר עם קבלני המשנה והשתלבות בביצוע עבודות הבנייה בפרויקטים עד להשלמתם. וכאמור נחיצותם של אלה עלתה הן מדברי בא כוח שובל והן מדבריו של בא כוח בית פלט אשר עמד על חיוניותם של בעלי המניות בהשלמת הפרויקטים בלוח הזמנים הקצר הנדרש.

62. בהקשר זה ראוי לציין את עמדת הכנ"ר אשר היה דומיננטי בקביעת תוספת תרומת הבעלים בדיון שהתקיים, וסבר כי משהוצגה בפניו התמונה הכוללת, ולאחר שיפור תרומת הבעלים בדיון שהתקיים, קיימת הלימה בין נכסי בעלי המניות ותרומתם האישית להסדר. עוד יצוין כי מימוש כלל רכושם של בעלי המניות, שהינו בבעלות משותפת עם בנות הזוג, כפי שפורט על ידי הנאמן, בהליך פשיטת רגל, לא יניב בהכרח תמורות גבוהות יותר מאלה הוצעו על ידי בעלי המניות בתרומת הבעלים המוצעת, ייארך פרק זמן ארו ך יותר, וכאמור יסכל את מתן התמורות מצד שובל על כל המשמעויות הנובעות מכך, ובסופו של יום עשוי להניב דיבדינד נמוך בהרבה לכלל סוגי הנושים.

63. מן האמור, ברי, כי המקרה הנדון נמנה על אותם מקרים חריגים שמצדיקים סטייה מהכלל לפיו הסדר נושים לא יכלול מתן הפטר לבעלי המניות מערבויות אישיות שניתנו על ידם. בהתאם לכך ובנסיבות הכוללות , סבורה אני, כי הסדר הנושים שהוצג על עיקריו ובכלל זה, מתן פטור לבעלי המניות מערבויותיהם האישיות, הינו הוגן, סביר ואינו מצדיק במכלול הנסיבות דחייתו מחמת מתן פטור לבעלי המניות מערבויותיהם האישיות.

64. לנוכח כל האמור, אפנה כעת לבחינת הבקשה לאישור הצעת ההסדר לפי סעיף 350 יג לחוק החברות. בענייננו, מבקש כאמור הנאמן לאשר את הצעת ההסדר, למרות שזו לא זכתה לאישור הרוב הדרוש בחלק מקבוצות הנשייה.

65. עם זאת, ממקרא הצעת ההסדר עולה, כי יותר ממחצית מסך כל הערך המיוצג, בכל אספות הסוג גם יחד, (שיעור נשייה של 72%) הצביעו בעד ההסדר, כאשר בעניין זה ראוי לציין, כי 100% מנושיה המובטחים של החברה הסכימו להצעת ההסדר וכך גם יותר ממחצית מיתר סוגי הנושים גם יחד הצביעו בעד הצעת ההסדר. מכאן עולה, כי במקרה הנדון מתקיים התנאי הראשון לאישור הצעת הסדר לפי סעיף 350 יג ( א)(1) לחוק החברות.

66. באשר לתנאי המנוי בסעיף 350 יג ( א)(2)(א) לחוק החברות, הינו, אם ההסדר המוצע הינו הוגן וצודק ביחס לנושים בדין קדימה ולנושים בדין רגיל שלגביהם לא זכתה הצעת ההסדר לרוב הדרוש, אציין, כי במכלול הנסיבות, ושעה שעולה, כי לחברה אין נכסים מהם ניתן להיפרע הרי, ככל שלא יאושר הסדר הנושים ולא תתקבל התמורה ששובל מוכנה לשלם בתמורה להשלמת הפרויקטים של יורואפ ושל בית פלט לא רק שנושים אלה לא יוכלו לקבל את הדיבידנד המוצע להם, אלא שאף הנושים המובטחים לא יקבלו את נשייתם ובנוסף יחולטו ככל הנראה הערבויות הבנקאיות שנתנו לטובת החברה במלואן. אישור ההסדר אכן יכניס לקופת ההסדר סכומים משמעותיים שיסייעו בידי החברה לגבש את ההסדר המוצע ושעה שככל שהצעת ההסדר לא תאושר, ספק אם יוכלו מי מהנושים לרבות הנושים המובטחים לקבל את אחוזי הנשייה המוצעים לה במסגרת הצעת ההסדר. משכך, סבורני, כי הסדר הנושים המוצע הינו סביר והוגן כלפי קבוצות הנושים שאינם מובטחים.

67. במכלול הנסיבות, מקובלת עליי איפוא עמדתו של הנאמן, כי לאור הנשייה המובטחת לעומת היקף נכסיה ומקורותיה של החברה והתחייבויותיה, ניתן להניח כי הנשייה שתהיה מנת חלקם של כלל הנושים ובפרט הנושים בדין רגיל, תהא נמוכה משמעותית ככל שיינקטו כנגד החברות הליכי פירוק.

68. אין ספק, כי הליכי פירוק ככל שיינקטו צפויים להפחית משמעותית את התמורה שתשולם בגין החברה ועשויים אף לפגוע ביכולת גביית החובות ולחילוט הערבויות. מכאן, סבורני, כי הצעת ההסדר אשר מגלמת תשלום הדיבידנד המוצע וכן תרומת הבעלים אשר בחלקה תוזרם במישרין לכיסוי חובותיהם של בעלי המניות לנושים בעלי ערבויות אישיות, מגלמת עבור כלל הנושים תוספת ערך שלא תתקבל בידיהם ככל שהחברה תיקלע להליכי פירוק.

69. יתר על כן, מכלול הנתונים מצביעים שבמקרה של פירוק ולנוכח היקף החובות כלפי הנושים המובטחים והערבויות של החברה, יוותרו הנושים הבלתי מובטחים ללא יכולת ממשית לפרוע את חובם וספק אם יקבלו דבר. סביר מאוד להניח כי הימנעות מאישורה של הצעת ההסדר יביא לפירוקה של החברה תוך פרק זמן קצר. בתרחיש כזה, לא ניתן יהיה למכור את החברה לשובל, דבר שיביא לאובדן מידי של סך 2.8 מיליון ₪ שאותו התחייבה שובל לשלם לקופת ההסדר ואובדן נכונותה של שובל להחליף ערבויות בנקאיות עד לסך של 1 מיליון ש"ח. חמור מכך, פירוקה של החברה יגרום לכך שכל ערבויות הביצוע והטיב מטעם הנושים יועמדו לפירעון מידי, שכן לא יהיה מי שיבצע את הפרויקטים במקומה של החברה, ואזי מצבת הנשייה תגדל ויופחת באופן ניכר הדיבידנד המחולק לנושים.

70. אמנם לא הוצגה בפניי הערכת שווי של מומחה בדבר היותו של ההסדר צודק והוגן, ואולם לא נטען על ידי מי מהצדדים כי נדרשת הערכת מומחה ובכל מקרה הצורך בחוות דעת כזו הינו " ככל הנדרש", משמע, לא בכל מקרה ולא בכל מצב. ראה: פר"ק ( ת"א) 28472-04-16 לינום בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ (06/11/16) וכן פר"ק ( ים) 1455-02-14 הסתדרות מדיצינית הדסה)). במקרה דנן, לא התרשמתי שיש צורך בחוות דעת מומחה על מנת להעריך את מידת היותו של ההסדר צודק והוגן, שכן כל הנתונים הדרושים לשם בחינתה של שאלה זו מונחים בפני בית המשפט, וממילא הדחיפות בהכרעה אף אינה מאפשרת פנייה לקבלת הערכת שווי מעין זו.

71. מכל האמור לעיל שוכנעתי, כי במקרה של פירוק, ולנוכח היקף החובות של החברה כלפי הנושים המובטחים והנושים בדין קדימה, יוותרו הנושים הלא מובטחים ללא יכולת ממשית להיפרע בגין חובם, וספק אם יקבלו דבר, ומכאן שמתקיים גם תנאי זה של סעיף 350 יג לחוק החברות.

72. באשר לשאלה, אם בעלי המניות מקבלים תמורה כלשהי או מותירים בידיהם נכסים, הובהר, כי בעלי המניות אינם נותרים עם רכוש כלשהו מכוח בעלותם במניות החברה, ובעלי המניות אף התחייבו לתרום תרומת בעלים משמעותית לצורך מימוש ההסדר, כך שגם התנאי הקבוע בסעיף 350 יג ( א)(2)(ג) לחוק החברות מתקיים.

73. על יסוד השיקולים שפורטו, ואף שהסדר הנושים לא אושר על ידי כלל אספות הנושים ברוב הנדרש ועולה כי אינו לשביעות רצון חלק מהנושים, סבורני, כי המדובר בהסדר ראוי, סביר והוגן בנסיבותיו של המקרה, אשר אושר ברוב גדול הן מספרי והן ערכי ועולה, כי יתרונותיו עולים באופן מובהק על חסרונותיו. נראה, אפוא, כי מסקנתם של הנאמן והכנ"ר, לפיה הסדר נושים לחברה ולבעלי מניותיה, עדיף על פני אפיק של פירוק – נכונה, ראויה ומוצדקת.

74. אשר על כן, הנני מאשרת את הסדר הנושים לחברה ולבעלי מניותיה, ונותנת לו תוקף של פסק דין כלפי כל נושי החברה.

סוף דבר

75. סיכומו של דבר, הנני מאשרת את הצעת הסדר הנושים שהוגש בעניינה של החברה ובעלי מניותיה, ונותנת לו תוקף של פסק דין כלפי כל נושי החברה ובעלי מניותיה.

76. לאור אישור הצעת ההסדר הנני מורה כדלקמן:

עו"ד ליאור מזור ( הנאמן בתקופת הקפאת ההליכים), ישמש כנאמן לביצוע הסדר הנושים, ומוקנות לו כל הסמכויות הדרושות לצורך ביצוע תפקידו כנאמן לביצוע הסדר הנושים.

הסדר הנושים ייושם על פי לוח הזמנים הקבוע בו. יחד עם זאת, הנאמן יגיש דיווח שוטף לבית המשפט, אודות התקדמות מימוש הסדר הנושים. במסגרת הדוחות שיוגשו יפרט הנאמן אילו תשלומים בוצעו לכלל הנושים וכן יפרט מהו סכום התשלום השוטף, ובכלל זה, את סך כל התשלומים ששולמו עד אותו מועד ומהי יתרת החוב העומדת לפירעון. כמו כן, יתייחס הנאמן במסגרת הדוחות לעמידת בעלי המניות בהתחייבויותיהם על פי הסדר הנושים.

77. הנאמן יפרסם את דבר אישור הסדר הנושים בשני עיתונים יומיים בשפה העברית ובשפה הערבית, שאחד מהם יהיה עיתון כלכלי.

78. המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים.

ניתן היום, כ"ח תמוז תשע"ט, 31 יולי 2019, בהעדר הצדדים.

חתימה

ניתן היום, כ"ח תמוז תשע"ט, 31 יולי 2019, בהעדר הצדדים.